Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.12.2006 până la 16.08.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Hotărâre nr. 571/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;

b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

c) clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie;

e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 m2;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, indiferent de aria desfăşurată;
Modificări (1)

g) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 m2;
Jurisprudență (1)

h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane;

i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, locuinţe turistice, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora, indiferent de numărul de locuri;
Modificări (1)

j) clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită;

k) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 m2;

l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, indiferent de aria desfăşurată şi de numărul de locuri, cu excepţia cabinetelor medicale individuale;
Modificări (1)

m) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;

n) clădiri sau spaţii, având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

o) construcţii pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale;

p) clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;

r) construcţii pentru amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţia comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2;
Modificări (1)

s) construcţii pentru depozitare şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/ recipiente fixe, precum şi puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;
Modificări (1)

ş) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egală cu 50 m3 pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 m3 echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egală cu 30 m3;
Modificări (1)

t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării publice şi/sau întreţinerii şi reparării a peste 20 de autovehicule;
Modificări (1)

ţ) sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale;

u) construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 m2.
Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la art. 1 proiectanţii sunt obligaţi să elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
Modificări (1)

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea
teritoriului,
Laszlo Borbely
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.739.

se încarcă...