Back

Guvernul României

Contractul de consultanţă şi servicii financiare pentru restructurarea Companiei Naţionale "POŞTA ROMÂNĂ" - S.A. din 22.11.2006

În vigoare de la 20.12.2006

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 22,09 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În scopul pregătirii restructurării şi privatizării "Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.", Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a "Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.". Urmare adoptării acestei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a organizat procesul de selecţie a consultantului, selecţie în urma căreia o fost declarată câştigătoare oferta prezentată de firma Roland Berger Strategy Consultants GmbH, care a întrunit cel mai mare punctaj conform grilei stabilite şi prezentate în Cererea de Ofertă de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Pornind de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a "Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A." şi ale articolului 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a negociat cu firma Roland Berger Strategy Consultants GmbH un contract de consultanţă şi servicii financiare pentru restructurarea "Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A." ("Contractul"), care cuprinde sarcinile care trebuiesc îndeplinite de consultant precum şi componenta fixă a onorariului cuvenit pentru îndeplinirea acestor sarcini, ale cărui principale prevederi sunt prezentate în cele ce urmează:

Părţile contractante:

- Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei ("Autoritatea Contractantă"/"Angajatorul");

- Roland Berger Strategy Consultants GmbH ("Consultantul").

I.

Preambul

UNDE:

a) Angajatorul a solicitat Consultantului să îi furnizeze anumite servicii de consultanţă financiară, aşa cum sunt definite în Termenii de Referinţă anexaţi la prezentul Contract, denumite în continuare "Servicii";

b) Consultantul, după ce a demonstrat Angajatorului că are pregătirea profesională, personalul şi resursele tehnice solicitate, a fost selectat de Angajator şi agreat să furnizeze Serviciile în termenii şi condiţiile menţionate în prezentul Contract;

Prin urmare, Părţile prezentului Contract, convin următoarele:

1. Prezentul Contract împreună cu Anexele sale conţine toate înţelegerile intervenite între Părţi şi anulează orice angajament sau înţelegere anterioară referitoare la obiectul lui.

2. Nici o modificare la prezentul Contract sau la Anexele sale nu va avea efect şi nu va fi valabilă decât dacă este făcută în scris şi semnată de/sau în numele Părţilor.

3. Următoarele documente anexate vor fi considerate parte integrantă din acest Contract:

(a) Condiţii Generale de Contract;

(b) Condiţii Speciale de Contract;

(c) Anexe:

Anexa A: Descrierea Serviciilor (Termenii de Referinţă şi Cerinţe de Raportare);

Anexa B: Descrierea Abordării, Metodologiei şi a Planului de lucru;

Anexa C: Lista Personalului Principal (inclusiv CV-urile) şi a Subconsultanţilor;

Anexa D: Formular de Scrisoare de Garanţie Bancară;

Anexa E: Angajament de Confidenţialitate;

4. Drepturile şi obligaţiile reciproce ale Angajatorului şi Consultantului vor fi stabilite prin Contract, şi vor consta în special în următoarele:

(a) Consultantul va realiza Serviciile în conformitate cu prevederile Contractului; şi

(b) Angajatorul/Compania va efectua plăţile către Consultant în conformitate cu prevederile Contractului.

5. Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin Acte Adiţionale, încheiate în formă scrisă.

6. Locul încheierii Contractului este sediul Angajatorului.

7. Prezentul Contract a fost întocmit în patru exemplare, două în limba română şi două în limba engleză.

8. Varianta în limba română prevalează.

În consecinţă, Părţile au decis ca acest Contract să fie semnat, în numele lor, la data înscrisă la începutul prezentului Contract.

Pentru şi în numele
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR
Zsolt Nagy
Ministru

Pentru şi în numele
Roland Berger Strategy Consultants GmbH
Reprezentant Autorizat

II. CONTRACT - CONDIŢII GENERALE

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Definiţii

Dacă nu se precizează altfel în context, următorii termeni semnifică după cum urmează, ori de câte ori vor fi folosiţi în textul acestui Contract:

(a) "Legea Aplicabilă", înseamnă legile şi orice alte acte normative din România, aşa cum sunt ele emise şi în vigoare la momentul respectiv,

(b) "Contractul" înseamnă Contractul semnat de către Părţi, cuprinzând Condiţiile Generale (CG), şi Condiţiile Speciale (CS) împreună cu toate documentele enumerate în preambulul acestui Contract;

(c) "Preţul de Contract" înseamnă preţul care urmează a fi plătit pentru realizarea Serviciilor, conform clauzei CG 6 coroborată cu clauza CS 6.2 şi 6.3 din Contract;

(d) "CG" înseamnă prezentele Condiţii Generale ale Contractului;

(e) "CS" înseamnă Condiţii Speciale ale Contractului, prin care pot fi amendate sau suplimentate CG;

(f) "Data Efectivă" înseamnă data de la care Contractul intră în vigoare ca urmare a clauzei 2.1;

(g) "Parte" înseamnă Angajatorul sau Consultantul, în funcţie de situaţie, şi "Părţile" semnifică Angajatorul şi Consultantul;

(h) "Personal" înseamnă persoanele angajate de Consultant sau de oricare Subconsultant ca salariaţi şi desemnaţi să participe la realizarea Serviciilor sau unei părţi a acestora, pe perioada de timp cât continuă să fie angajaţi şi desemnaţi să participe la realizarea Serviciilor.

(i) "Personal străin" înseamnă astfel de persoane care la data angajării aveau domiciliul în altă ţară decât România;

(j) "Personal local" înseamnă persoane care la data angajării aveau domiciliul în România;

(k) "Personal principal" înseamnă Personal aşa cum este definit la clauza CG 4.2(a);

(l) "Proiect" înseamnă proiectul de restructurare în vederea privatizării Companiei lansat de Angajator;

(m) "Servicii" înseamnă lucrările ce urmează a fi realizate de Consultant, ca urmare a acestui Contract, aşa cum sunt descrise în Anexa A;

(n) "Subconsultant" înseamnă orice persoană sau firmă căreia Consultantul subcontractează orice parte a Serviciilor în conformitate cu prevederile clauzelor CG 3.6 şi 4;

(o) "Terţă Parte" înseamnă orice persoană sau entitate, alta decât Angajatorul, Consultantul sau Subconsultantul;

(p) "Onorariul de Angajare" înseamnă componenta fixă a Preţului de Contract specificată la clauza CS 6.2., incluzând cheltuielile efectuate de Consultant în realizarea tuturor documentelor şi etapelor necesare pentru "îndeplinirea în cele mai bune condiţii a Contractului", inclusiv costuri pentru personalul propriu sau subcontractat, precum şi alte cheltuieli.

(r) "Garanţie de bună execuţie" înseamnă garantarea realizării adecvate, corecte şi în termen a Serviciilor, printr-o sumă specificată la clauza CS 6.3. depusă în favoarea Angajatorului la o bancă agreată de acesta.

(q) "Scrisoare de Garanţie bancară" înseamnă modalitatea de constituire a Garanţiei de bună execuţie. Scrisoarea de Garanţie bancară va fi emisă în condiţiile clauzei CG 6.3, paragraful (b) şi depusă până la Data Efectivă;

(s) "Compania" înseamnă Compania Naţională "Poşta Română" S.A.

1.2. Relaţia dintre părţi

Nimic din conţinutul acestui Contract nu va fi construit astfel încât să stabilească o relaţie "master and servant" sau de "principal and agent" (de subordonare) între Angajator şi Consultant. Consultantul, în limita prevederilor acestui Contract, este responsabil de Personalul şi Subconsultanţii, dacă există, care vor realiza Serviciile şi va fi pe deplin responsabil de Serviciile realizate de aceştia sau în numele lor, ca urmare a acestui Contract.

1.3. Legea care guvernează Contractul

Acest Contract, semnificaţia şi interpretarea lui şi relaţia între Părţi vor fi guvernate de Legea Aplicabilă.

1.4. Limba

Acest Contract a fost semnat în limbile romană şi engleză, care vor fi limbi obligatorii şi de control pentru toate aspectele legate de semnificaţia sau interpretarea Contractului. În caz de divergenţă, va prevala versiunea în limba română.

1.5. Titlurile Articolelor

Titlurile articolelor nu vor limita, altera sau afecta semnificaţia acestui Contract.

1.6. Anunţuri

1.6.1. Orice notificare, anunţ sau comunicare adresate unei Părţi şi făcută în conformitate cu prezentul Contract va fi redactată şi va fi considerată valabilă din momentul înmânării unui reprezentant autorizat al Părţii căreia îi este adresată, sau trimiterii prin poşta recomandată, e-mail sau fax către acea Parte care este menţionată, la adresa specificată în clauza CS 1.6.1 şi 1.6.2 sau la o alta adresă indicată în prealabil.

1.6.2. Anunţurile vor fi considerate valabile după cum este Specificat în clauza CS 1.6.2.

1.6.3. Oricare din Părţi îşi poate schimba adresa pentru notificare prin anunţarea celeilalte Părţi, conform prevederilor cuprinse în CS cu privire la clauza CG 1.6.2.

1.7. Locul

Serviciile vor fi executate în locurile specificate în Anexa A, iar în cazul în care localizarea unei anumite sarcini nu este specificată se va obţine aprobarea Angajatorului.

1.8. Reprezentanţi autorizaţi

Orice acţiune cerută sau autorizată a se executa şi orice document cerut sau aprobat a se întocmi, în conformitate cu acest Contract, de către Angajator sau Consultant, poate fi preluat şi/sau, respectiv, executat de către reprezentanţii autorizaţi menţionaţi în CS.

1.9. Impozite şi taxe

Consultantul, Subconsultanţii şi Personalul acestora trebuie să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi alte impuneri de acest fel ce-i revin, după cum prevede Legea aplicabilă. Consultantul va prezenta certificat de rezidenţă fiscală în scopul aplicării prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital încheiate între România şi Republica Federală Germania.

2. INTRAREA ÎN VIGOARE, DERULAREA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

2.1. Intrarea în vigoare a Contractului

Acest Contract va intra în vigoare la data comunicării anunţului Angajatorului către Consultant prin care îi înştiinţează să înceapă realizarea Serviciilor, aşa cum este specificat în clauza CS 2.1. ("Data Efectivă").

2.2. Neintrarea în vigoare a Contractului

Dacă acest Contract nu a intrat în vigoare în perioada specificată În clauza CS 2.2 de la data semnării Contractului de către Părţi, oricare dintre Părţi poate declara acest Contract nul şi neavenit, dar nu mai devreme de patru (4) săptămâni de la anunţul în scris trimis celeilalte Părţi şi, în acest caz, nici una din Părţi nu va avea nici o pretenţie faţă de cealaltă Parte.

2.3. Începerea Serviciilor

Consultantul va începe realizarea Serviciilor după o perioadă de timp aşa cum e specificată în clauza CS 2.3 de la Data Efectivă şi confirmată prin primirea notificării de începere a Serviciilor de la Angajator.

2.4. Încetarea Contractului

În eventualitatea în care nu a încetat mai devreme ca urmare a clauzei CG 2.9, acest Contract va înceta la sfârşitul unei perioade de timp de la Data Efectivă, convenită de Părţi aşa cum este specificat în clauza CS 2.4.

2.5. Totalitatea înţelegerilor dintre Părţi

Acest Contract conţine toate acordurile, convenţiile şi prevederile convenite de Părţi. Nici un reprezentant al uneia dintre Părţi nu are autoritatea să facă orice declaraţie, reprezentare, promisiune sau acord care nu sunt incluse în acest Contract şi Părţile nu vor fi obligate sau responsabile pentru acestea.

2.6. Modificarea Contractului

Modificarea termenilor şi condiţiilor acestui Contract, inclusiv orice modificare a scopului Serviciilor, poate fi făcută doar prin acordul scris al Părţilor. Totuşi, fiecare Parte va oferi consideraţia cuvenită oricărei propuneri de modificare făcută de cealaltă Parte.

2.7. Forţa Majoră

2.7.1. Definiţie

(a) În sensul acestui Contract, "Forţă Majoră" înseamnă un eveniment dincolo de puterea de control a uneia dintre Părţi şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale acesteia, şi include război, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundaţie de proporţie sau alte asemenea evenimente calificate ca atare de Camera de Comerţ şi Industrie a României, fără ca această enumerare să fie limitativă.

(b) Forţa Majoră nu va include (i) orice eveniment cauzat de neglijenţa sau acţiunea intenţionată a unei Părţi, a Subconsultantului unei Părţi, a reprezentanţilor şi angajaţilor acesteia; nici (ii) orice eveniment la care una din Părţi ar fi putut în mod raţional să se aştepte (A) să îl ia în considerare la momentul încheierii Contractului şi (B) să îl evite sau să îl depăşească în realizarea obligaţiilor ce reies din prezentul Contract.

(c) Forţa Majoră nu va include insuficienţa fondurilor sau eşecul de a efectua orice plată solicitată.

2.7.2. Nerespectarea Contractului

Neexecutarea de către o Parte a obligaţiilor contractuale nu trebuie considerate o încălcare sau o neexecutare a acestui Contract dacă izvorăşte dintr-un eveniment de Forţă Majoră, cu condiţia ca Partea afectată de un astfel de eveniment să fi luat toate precauţiile rezonabile, să fi manifestat grija cuvenită şi să fi luat măsurile alternative rezonabile pentru a îndeplini termenii şi condiţiile prezentului Contract.

2.7.3. Măsurile ce trebuie luate

(i) Oricare dintre Părţi care este afectată de un eveniment definit ca Forţă Majoră trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a înlătura imposibilitatea în care se află aceasta de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, cu o întârziere cât mai mică.

(ii) Partea care invocă Forţa Majoră trebuie să anunţe cealaltă Parte în termen de cinci (5) zile de la data apariţiei respectivului caz de Forţă Majoră şi să-i transmită actele doveditoare care să furnizeze dovezi asupra cauzei şi naturii respectivului eveniment, în termen de cel mult cincisprezece (15) zile de la aceeaşi dată. Partea care invocă Forţa Majoră este obligată să comunice data încetării cazului de Forţă Majoră în termen de cinci (5) zile.

(iii) Dacă Părţile nu procedează la anunţarea, în condiţiile şi în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi respectiv, a încetării cazului de Forţă Majoră, Partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte Părţi prin lipsa de notificare.

(iv) Părţile trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a minimiza consecinţele oricărui eveniment definit ca Forţă Majoră.

2.7.4. Extinderea Duratei

Orice perioadă în care o Parte trebuie să-şi îndeplinească orice acţiune sau sarcină în executarea Contractului va fi prelungită cu o perioadă de timp egală cu timpul în care acea Parte nu a reuşit să realizeze respectivele activităţi ca urmare a unui eveniment de Forţă Majoră.

2.7.5. Plăţile

În timpul imposibilităţii de a realiza Serviciile, ca rezultat al unui eveniment de Forţă Majoră, Consultantul va fi îndreptăţit la plata pentru Serviciile realizate anterior apariţiei cazului de Forţă Majoră şi acceptate de Angajator, conform condiţiilor Contractului (clauza CG 5.6, CG 6 şi CS 6), cu condiţia ca acceptarea să nu fie refuzată în mod nejustificat de către Angajator.

2.7.6. Consultarea

În termen de treizeci (30) de zile de la data la care Consultantul, ca urmare a unui eveniment de Forţă Majoră, se află în imposibilitatea de a realiza Serviciile, Părţile se vor consulta una cu cealaltă pentru a se pune de acord asupra măsurilor necesar a fi luate, luând în considerare circumstanţele.

2.8. Suspendarea

2.8.1. Angajatorul poate, prin notificare scrisă de suspendare adresată Consultantului, să suspende toate plăţile către Consultant dacă acesta nu reuşeşte să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile asumate în cadrul acestui Contract, inclusiv îndeplinirea Serviciilor, cu menţiunea că notificarea de suspendare (i) va trebui să arate natura eşecului, şi (ii) să ceară Consultantului să remedieze această situaţie într-un interval care să nu depăşească treizeci (30) de zile după primirea de către Consultant a unei astfel de notificări de suspendare.

2.8.2. Consultantul poate suspenda, prin notificarea scrisă de suspendare adresată Angajatorului, efectuarea Serviciilor în cazul în care Angajatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească oricare din obligaţiile sale contractuale (inclusiv, dar nelimitat la, punerea la dispoziţia Consultantului a serviciilor şi facilităţilor menţionate la clauza CS 5.3), asigurarea asistenţei Consultantului conform clauzei CG 5.1 şi CS 5.1, cu excepţia obligaţiilor de plată. Notificarea de suspendare (i) va trebui să menţioneze natura eşecului, şi (ii) să ceară Angajatorului să remedieze această situaţie într-un interval care să nu depăşească treizeci (30) de zile după primirea de către Angajator a unei astfel de notificări de suspendare. În cazul transmiterii unei asemenea notificări, termenele prevăzute în Anexa A.2 pentru predarea rapoartelor de sarcină se prelungesc cu durata suspendării.

2.8.3. Dacă suspendarea durează mai mult de şase (6) luni Angajatorul, pentru cazurile prevăzute la clauza CG 2.8.1 sau Consultantul, pentru cazurile prevăzute la clauza CG 2.8.2 va putea rezilia Contractul, fiind îndreptăţit la plata de daune interese a căror întindere va fi stabilită prin sentinţă arbitrală.

2.9. Rezilierea contractului

2.9.1. De către Angajator

Angajatorul poate rezilia acest Contract în termen de treizeci (30) de zile de la data notificării de încetare a Contractului adresată Consultantului privind producerea oricăruia din evenimentele specificate în paragrafele de la (a) la (g), cu excepţia evenimentelor menţionate în paragraful (f) de mai jos, pentru care trebuie să existe o notificare scrisă de cel puţin şaizeci (60) de zile. O astfel de notificare va fi dată după apariţia oricăruia dintre evenimentele specificate la paragrafele (a) până la (g) ale prezentei clauze, astfel:

a) În cazul în care Consultantul nu remediază, o neexecutare a obligaţiilor contractuale, aşa cum se specifică în notificarea de suspendare, conform clauzei CG 2.8 menţionată anterior, în treizeci (30) de zile de la primirea notificării de suspendare, sau într-o perioadă suplimentară următoare, dacă există acordul scris al Angajatorului;

b) În cazul în care Consultantul devine insolvabil, falimentar, intră în negocieri cu creditorii lui pentru restructurarea datoriilor, sau intră în lichidare ori sub administrare obligatorie sau voluntară;

c) În cazul în care Consultantul înaintează Angajatorului o declaraţie care are un efect semnificativ asupra drepturilor, obligaţiilor sau intereselor Angajatorului şi despre care Consultantul ştie că este falsă;

d) În cazul în care, urmare a unui eveniment definit ca Forţă Majoră, Consultantul este în imposibilitatea de a îndeplini o parte importantă a Serviciilor pentru o perioadă de timp mai mare de şaizeci (60) de zile;

e) În cazul în care Angajatorul, prin voinţa sa sau pentru orice motiv enunţat, decide să înceteze acest Contract ca urmare a încetării Proiectului decis de Guvernul României şi numai sub condiţia plăţii sumelor prevăzute la clauza CG 2.9.5;

f) În cazul în care Consultantul s-a angajat în practici de corupţie sau frauduloase în timpul competiţiei pentru obţinerea Contractului sau în execuţia acestuia. Pentru sensul acestei clauze:

(i) "practici de corupţie" înseamnă oferirea, acordarea, darea, primirea sau solicitarea de sume de bani, valori sau orice alte bunuri pentru a influenţa acţiunea unui funcţionar public în procesul de selecţie sau În cel de executare a Contractului;

(ii) "practică frauduloasă" înseamnă o interpretare rău intenţionată a faptelor pentru a influenţa un proces de selecţie sau executare a Contractului în detrimentul Angajatorului şi include complicitatea Consultanţilor (înainte sau după depunerea ofertelor) menită să stabilească preţuri la nivele artificiale, necompetitive şi să îi lipsească pe Angajator de avantajele unei concurenţe libere şi deschise.

g) În cazul prevăzut la clauza CG 2.8.3.

2.9.2. De către Consultant

Consultantul poate, dar nu mai devreme de treizeci (30) de zile de la notificarea de încetare a Contractului adresată Angajatorului, să rezilieze acest Contract. O astfel de notificare va fi dată după apariţia unuia dintre următoarele evenimente specificate la paragrafele (a) până la, (d) ale prezentei clauze.

(a) În cazul în care Compania nu reuşeşte să facă plata datorată Consultantului prevăzută în acest Contract în treizeci (30) zile de la primirea notificării scrise de la Consultant privind întârzierea plăţii;

(b) În cazul în care Angajatorul îşi încalcă obligaţiile care reies din Contract şi nu remediază această situaţie în treizeci (30) de zile (sau o perioadă mai lungă, dacă există aprobarea scrisă prealabilă a Consultantului în acest sens) după primirea de către Angajator a notificării privind o astfel de încălcare;

(c) În cazul în care, urmare a unui eveniment definit ca Forţă Majoră, Consultantul este în imposibilitatea de a îndeplini o parte importantă a Serviciilor pentru o perioadă de timp mai mare de şaizeci (60) de zile; sau

(d) În cazul prevăzut la clauza CG 2.8.3.

2.9.3. Stingerea Drepturilor şi Obligaţiilor

La încetarea acestui Contract conform clauzelor CG 2.9 sau la expirarea acestui Contract ca urmare a clauzei CG 2.4, toate drepturile şi obligaţiile Părţilor din acest Contract vor înceta, cu excepţia: (i) obligaţiei de confidenţialitate definită În clauza CG 3.3; (ii) a obligaţiei Companiei de a plăti orice sume datorate şi neplătite Consultantului conform prevederilor Contractului precum şi (iii) a obligaţiei Consultantului de a restitui plăţile în condiţiile clauzei CG 2.9.5 (ii).

2.9.4. Încetarea Serviciilor

La rezilierea acestui Contract prin notificarea oricărei Părţi conform clauzelor CG 2.9.1 sau CG 2.9.2, Consultantul va trebui să îndeplinească toţi paşii necesari realizării Serviciilor la un nivel apropiat cerinţelor de la momentul trimiterii sau primirii unei astfel de notificări, până la data efectivă a rezilierii, într-o manieră promptă şi ordonată şi va trebui să facă orice efort rezonabil pentru a menţine cheltuielile realizate în acest scop la un nivel minim. În cazul rezilierii Contractului înainte de data predării unuia din rapoartele menţionate la clauza CS 6.3 (a), Consultantul va continua prestarea Serviciilor până la momentul predării raportului/rapoartelor care trebuie predat/predate, conform Anexei A, primul/primele după intervenţia rezilierii, în vederea acceptării sale de către Angajator. Referitor la documentele pregătite de către Consultant, acesta trebuie să acţioneze în conformitate cu prevederile clauzei CG 3.8.

2.9.5. Plata la rezilierea Contractului

(i) La rezilierea prezentului Contract, Compania trebuie să facă următoarele plăţi către Consultant, în termen de treizeci (30) de zile de la reziliere:

(a) în cazul rezilierii ca urmare a clauzelor CG 2.9.1 (a), (b), (c), (d), (f), (g) sau 2.9.2 (b), (c), (d), plata în conformitate cu clauza CG 6 pentru Serviciile finalizate şi acceptate de Angajator până la data efectivă a rezilierii, acceptare care nu va fi refuzată în mod nejustificat de Angajator, inclusiv, în cazul în care rezilierea Contractului a intervenit înainte de data predării unuia din rapoartele menţionate în clauza CS 6.3 (a), pentru Serviciile prestate de Consultant în vederea predării raportului/rapoartelor care trebuie predat/predate, conform Anexei A, primul/primele după intervenţia rezilierii, în vederea acceptării sale de către Angajator.

(b) în cazul rezilierii ca urmare a clauzelor GC 2.9.1 (e) sau CG 2.9.2 (a), plata în conformitate cu clauza CG 6 a oricărui Serviciu prevăzut în Contract legat de încheierea promptă şi corespunzătoare a Contractului şi a Serviciilor finalizate şi acceptate de Angajator astfel cum este prevăzut în Contract precum şi a următoarelor onorarii compensatoare în sumă de:

(1) 25% din Onorariul de Angajare, dacă rezilierea s-a produs înainte de depunerea de către Consultant a Raportului de Sarcină 4 (Analiză Diagnostic); sau

(2) 5% din Onorariul de Angajare, dacă rezilierea s-a produs după depunerea de către Consultant a Raportului de Sarcină 4 (Analiză Diagnostic) dar înainte de depunerea Raportului de Sarcină 5 (Strategia Preliminară de Restructurare).

În oricâte din cazurile prevăzute la clauza CG 2.9.5 (b) suma onorariilor compensatoare şi a părţii din Onorariu de Angajare ce se va plăti Consultantului conform CG 2.9.5 (a) şi (b) nu va depăşi suma părţii din Onorariul de Angajare ce s-ar fi plătit pentru Serviciile începute, dacă nu ar fi intervenit rezilierea Contractului.

(ii) În cazul în care instanţa constată prin hotărâre definitivă săvârşirea de către Consultant a unor practici de corupţie sau frauduloase pentru obţinerea Contractului sau în execuţia Serviciilor, Consultantul este obligat să restituie orice sume de bani plătite de către Companie pentru Servicii, plăţi făcute după data săvârşirii faptei menţionată în hotărârea judecătorească definitivă.

2.9.6. Dispute asupra evenimentelor care duc la reziliere

Disputele asupra evenimentelor specificate la paragrafele (a) până la (d), (f) şi (g) ale clauzelor CG 2.9.1 sau CG 2.9.2, care conduc la rezilierea Contractului, pot fi soluţionate prin apelarea la arbitraj, în conformitate cu clauza CG 8. În termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării de încetare a Contractului de la o Parte, cealaltă Parte poate apela la arbitraj, iar în situaţia în care se stabileşte că Partea care a transmis notificarea de încetare a acţionat abuziv, aceasta va plăti celeilalte Părţi despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin rezilierea abuzivă a Contractului.

3. OBLIGAŢIILE CONSULTANŢILOR

3.1. General

3.1.1. Standard de Performanţă

Consultantul trebuie să realizeze Serviciile şi să îşi îndeplinească obligaţiile cu toată grija, eficienţa şi buna administrare cuvenite, în conformitate cu tehnicile şi practicile profesionale general acceptate şi trebuie să respecte practicile de management şi să utilizeze tehnologie avansată corespunzătoare şi metode eficiente şi sigure. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu standardele profesionale general acceptate, astfel cum se aşteaptă din partea unui consultant cu prestigiu internaţional. Consultantul trebuie să fie întotdeauna devotat Angajatorului, în legătură cu acest Contract şi cu Serviciile sale, să susţină şi să protejeze în orice moment interesele legitime ale acestuia În orice relaţii cu Subconsultanţii sau cu Terţii.

3.1.2. Legea care guvernează Serviciile

Consultantul va realiza Serviciile în conformitate cu Legea Aplicabilă şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acesteia de către Subconsultanţi, Personalul propriu şi al Subconsultanţilor.

3.2. Conflictul de Interese

3.2.1. Consultantul nu beneficiază de Comisioane, Reduceri

Remunerarea Consultantului în conformitate cu clauza CG 6 coroborată cu clauza CS 6 va constitui singura remunerare a acestuia în legătură cu acest Contract sau cu Serviciile şi Consultantul nu va accepta în beneficiu personal nici un comision comercial, reducere sau plată similară în legătură cu activităţile prevăzute în acest Contract sau cu Serviciile generate de acesta, sau pentru degrevarea de obligaţiile care reies din Contract. Consultantul va depune întregul efort pentru a se asigura că Subconsultanţii, Personalul şi reprezentanţii/angajaţii acestora, similar, nu vor primi astfel de remunerări suplimentare.

3.2.2. Interzicerea activităţilor conflictuale

Cu excepţia cazului în care Angajatorul îşi dă acordul prealabil scris, care nu va fi refuzat în mod nejustificat, Consultantul se va asigura că Personalul, Subconsultanţii săi şi Personalul acestuia nu se vor angaja, direct sau indirect, în nici una din următoarele activităţi:

(a) Pe durata prezentului Contract, nu vor presta servicii de natura celor prevăzute în prezentul Contract către operatori poştali cu privire la operaţiunile acestora în România;

(b) pentru o perioadă de doi (2) ani de la expirarea acestui Contract, dar nu mai târziu de finalizarea privatizării Companiei, nu vor cumpăra (direct sau indirect) Compania şi/sau activele acesteia pentru care au oferit asistenţă Angajatorului conform acestui Contract şi nu se vor angaja nici într-o acţiune de asistenţă (direct sau indirect) a unui cumpărător potenţial al acestora. Consultantul agrează, de asemenea, că afiliaţii săi nu se vor angaja în astfel de activităţi în aceeaşi perioadă de timp.

Acordul prealabil scris al Angajatorului nu va putea fi refuzat dacă persoana în cauză este un Subconsultant care se angajează în scris să ia toate măsurile cuvenite pentru a nu aduce atingere intereselor Angajatorului sau declara pe propria răspundere că a luat toate măsurile cuvenite pentru a nu aduce atingere intereselor Angajatorului.

3.3. Confidenţialitate

Consultantul, Subconsultanţii lor şi Personalul oricărora dintre ei, în timpul de valabilitate a Contractului şi pe o perioadă de doi (2) ani după expirarea Contractului, nu au voie să facă publice informaţii exclusive sau confidenţiale în legătură cu Proiectul, cu Serviciile, cu prezentul Contract sau afacerile sau activitatea Angajatorului, fără acordul prealabil, scris, al Angajatorului.

Consultantul va respecta Angajamentul de Confidenţialitate semnat de Părţi şi care face parte integrantă din prezentul Contract.

3.4. Răspunderea Consultanţilor

Suma maximă a despăgubirilor la care poate fi obligat Consultantul faţă de Angajator, indiferent de natura prejudiciului, obiectul răspunderii sau temeiul invocat, nu va depăşi, în mod cumulat, suma de unmilionoptsutemii (1.800.000) Euro.

Cu toate acestea răspunderea nu va fi limitată la suma mai sus menţionată în cazul în care Consultantul dovedeşte rea credinţă, comite - prin reprezentanţii săi - infracţiuni în mod deliberat sau dă dovadă de neglijenţă gravă în exercitarea atribuţiilor sale.

3.5. Asigurări încheiate de Consultanţi

Consultantul (i) va încheia şi menţine şi va determina şi pe Subconsultanţi, să încheie şi să menţină pe cheltuiala lor (sau a Subconsultanţilor, după caz) în termenii şi condiţiile date de Legea Aplicabilă, asigurare împotriva riscurilor, având acoperirea menţionată în CS; şi (ii) la cererea Angajatorului va furniza dovezi acestuia că o astfel de asigurare a fost încheiată şi menţinută şi primele curente au fost achitate.

3.6. Acţiunile Consultantului care necesită aprobarea prealabilă a Angajatorului

Consultantul este obligat să obţină aprobarea scrisă a Angajatorului înainte de a întreprinde următoarele acţiuni:

(a) numirea membrilor echipei care realizează serviciile după cum sunt prezentaţi în Anexa C numai după funcţie şi nu după nume;

(b) încheierea unui subcontract pentru realizarea unei părţi a Serviciilor, înţelegându-se ca (i) Subconsultantul a fost aprobat în scris de Angajator înaintea semnării subcontractului, în concordanţă cu clauza CG 4.3 şi că (ii) Consultantul va fi răspunzător pentru realizarea Serviciilor de către Subconsultant şi Personalul acestuia, în termenii prezentului Contract;

(c) acţiunile prevăzute în Termenii de Referinţă care necesită aprobarea prealabilă a Angajatorului;

(d) orice altă acţiune negociată şi care poate fi menţionată în CS.

3.7. Obligaţii privind raportarea

Consultantul va înainta Angajatorului rapoartele şi documentele specificate în Anexa A2, în forma, numărul şi la intervalele precizate în respectiva Anexă. În cazul în care Consultantul nu va prezenta la termen, în numărul şi forma acceptate de Angajator rapoartele şi documentele specificate în Anexa A2 şi Părţile nu convin în scris altfel, Contractul va fi reziliat în condiţiile clauzei CG 2.9.1. paragraful (a). Pentru evitarea oricărui dubiu, Angajatorul nu va refuza în mod nejustificat acceptul său cu privire la conţinutul rapoartelor şi documentelor specificate în Anexa B.

3.8. Documente realizate de Consultant care rămân proprietatea Angajatorului

Toate planurile, proiectele, specificaţiile, schiţele, rapoartele, alte documente şi programe de calculator (cu excepţia ciornelor de lucru, precum şi a programelor de management al informaţiei ale Consultantului care vor rămâne în proprietatea Consultantului) realizate de Consultant pentru Angajator, ca urmare a îndeplinirii Serviciilor din prezentul Contract, vor fi predate de Consultant Angajatorului la rezilierea sau încetarea prezentului Contract, împreună cu un inventar detaliat al acestora, dar vor deveni proprietatea Angajatorului, sub condiţia plăţii onorariilor restante către Consultant. Consultantul poate păstra o copie a acestor documente şi programe. Restricţiile cu privire la utilizarea viitoare a acestor documente sunt specificate în CS.

3.9. Realizarea Termenilor de Referinţă

Consultantul va îndeplini orice obligaţie ce derivă din executarea Termenilor de Referinţă.

4. PERSONALUL CONSULTANTULUI ŞI SUBCONSULTANŢILOR

4.1. General

Consultantul va utiliza şi furniza Personal şi Subconsultanţi calificaţi şi cu experienţă pentru realizarea Serviciilor.

4.2. Descrierea Personalului

(a) Funcţiile, descrierea sarcinilor convenite, calificările minime şi perioadele estimate ale angajării Personalului principal al Consultantului pentru realizarea Serviciilor sunt descrise în Anexa C.

(b) Ajustările cu privire la perioadele estimate de angajare pentru Personalul principal prevăzute la Anexa C pot fi realizate de Consultant prin notificare scrisă către Angajator, dacă (i) aceste ajustări nu vor afecta perioada iniţială estimată de angajare pentru fiecare persoană cu mai mult de 20% sau două (2) săptămâni, care din acestea e mai mare, şi (ii) costurile acestor ajustări nu vor atrage plăţi suplimentare care să depăşească limitele stabilite prin clauza CG 6.1 a prezentului Contract. Orice alte ajustări vor fi realizate cu aprobarea scrisă a Angajatorului.

(c) Dacă se solicită lucrări suplimentare faţă de Serviciile specificate în Anexa A, perioadele estimate de angajare a Personalului principal, stabilite în Anexa C, pot creşte, fiind necesar acordul scris între Angajator şi Consultant, caz în care se vor aplica prevederile clauzelor CG 6.1 şi CG 2.6. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, dacă Angajatorul îi solicită Consultantului să desfăşoare orice activitate sau să întreprindă orice serviciu care nu este inclus în Anexa A, aceste activităţi, servicii, întreprinse vor fi considerate lucrări suplimentare.

4.3. Aprobarea Echipei

Personalul principal şi Subconsultanţii enumeraţi după funcţii şi după nume în Anexa C sunt aprobaţi de către Angajator.

Cu privire la alţi membrii ai echipei pe care Consultantul îi propune să participe la realizarea Serviciilor, Consultantul va înainta Angajatorului, pentru analiză şi aprobare, o copie a datelor biografice. Dacă Angajatorul nu îşi manifestă în scris obiecţiile în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii acestor date biografice aceste persoane vor fi considerate ca fiind aprobate de către Angajator.

4.4. Lucrul Echipei

(a) Orice plecări ale Personalului propriu, pe parcursul executării Contractului, se vor face fără ca absenţa acestuia să întârzie progresul şi derularea corespunzătoare a Serviciilor;

(b) Consultantul va putea efectua schimbări în structura Personalului principal, numai cu acordul Angajatorului dat în condiţiile clauzei CG 4.3. În acest caz, Consultantul va asigura ca înlocuitor o persoană cu calificări echivalente sau mai bune.

(c) Dacă Angajatorul (i) află că un membru al Personalului a avut abateri grave de la regulile de comportament sau a fost acuzat de comiterea unei infracţiuni, sau (ii) are motive întemeiate de nemulţumire faţă de prestaţia unui membru al echipei, atunci Consultantul, la cererea scrisă a Angajatorului, în care se vor specifica motivele, îl va înlocui imediat cu o persoană cu calificări şi experienţă acceptabile pentru Angajator, aprobare care va fi obţinută în concordanţă cu clauza CG 4.3.

(d) Includerea unei persoane în echipă ca înlocuitor în condiţiile Clauzelor (b) şi (c) de mai sus, va fi aprobată în prealabil, în scris, de către Angajator aprobare care va fi obţinută în concordanţă cu clauza CG 4.3.

(e) Consultantul va suporta toate costurile aferente oricăror înlocuiri de persoane din echipă şi orice alte costuri suplimentare generate de activitatea Personalului propriu şi al Subcontractanţilor, fără a solicita Angajatorului plăţi suplimentare.

4.5. Director de proiect

Consultantul va asigura ca pe toată durata derulării mandatului de prestare a Serviciilor, realizarea acestora va fi condusă de un director de proiect agreat de Angajator.

5. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

5.1. Asistenţă

Angajatorul va depune toate eforturile pentru a asigura Consultantului asistenţă aşa cum este menţionat în CG şi CS 5.1.

5.2. Modificarea Legii Aplicabile

Dacă, după Data Efectivă a acestui Contract, se produce vreo modificare a Legii Aplicabile cu privire la taxe şi impozite care conduce la creşterea sau scăderea costului Serviciilor furnizate de Consultant, atunci remunerarea care ar trebui plătită Consultantului conform prezentului Contract va fi ajustată corespunzător, în plus sau minus, prin acordul Părţilor. Modificările corespunzătoare vor fi făcute asupra sumelor la care face referire clauza CG 6.2 şi CS 6.

5.3. Servicii şi Facilităţi asigurate de Angajator

Angajatorul va pune la dispoziţia Consultantului şi Personalului acestuia serviciile şi facilităţile menţionate în CS 5.3 pentru realizarea Serviciilor acestui Contract, cu condiţia ca, dacă aceste servicii şi facilităţi nu vor fi puse la dispoziţie la momentul şi în maniera specificate, durata necesară pentru realizarea Serviciilor va fi în mod automat prelungită cu o perioadă de timp egală cu întârzierea Angajatorului în punerea la dispoziţie a acestor servicii sau facilităţi.

Angajatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura Consultantului, Subcontractorilor şi Personalului acestora accesul neîntârziat la datele şi informaţiile necesare realizării Contractului, conform celor precizate în CS.

5.4. Plata

În considerarea Serviciilor realizate de Consultant în cadrul acestui Contract, Compania va efectua plăţile către Consultant în maniera prevăzută la clauza CG 6 şi CS 6 a acestui Contract.

5.5. Realizarea Termenilor de Referinţă

Angajatorul va îndeplini cerinţele rezonabile ale Consultantului care pot conduce la buna execuţie a Termenilor de Referinţă.

5.6. Comunicările

Angajatorul se obligă să răspundă prompt oricărei cereri sau comunicări (inclusiv rapoarte) primite din partea Consultantului în legătură cu prezentul Contract, într-un termen rezonabil de timp, având în vedere natura solicitării, dar care nu va depăşi (treizeci) 30 de zile. Dacă nici un răspuns nu este primit de la Angajator într-un termen de (treizeci) 30 zile, cererea sau comunicarea (inclusiv rapoartele) va fi considerată aprobată. Face excepţie Raportul de Sarcină 7 (Strategia Finală de Restructurare), care trebuie aprobat explicit. Angajatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a aproba acest raport în termen de nouăzeci (90) zile de la data primirii sale de la Consultant.

În cazul în care intervine aprobarea tacită a unui raport, Angajatorul este obligat, la solicitarea scrisă a Consultantului, să dispună plata corespunzătoare conform clauzei CG 6.3 şi CS 6.3.

6. PLATA CONSULTANŢILOR

6.1. Remunerarea

Suma totală de remunerare a Consultantului nu trebuie să depăşească Preţul de Contract şi trebuie să fie o sumă fixă care să includă toate cheltuielile Personalului Consultantului, tipărirea, comunicaţiile, călătoriile, cazarea şi altele asemănătoare şi toate celelalte costuri suportate de Consultant în timpul realizării Serviciilor descrise în Anexa A.

Cu excepţia celor prevăzute la clauza CG 5.2, Preţul de Contract poate fi majorat peste sumele de la clauza CG 6.2, doar dacă Părţile au căzut de acord asupra plăţilor sau a unor lucrări suplimentare în conformitate cu clauza CG 2.6.

6.2. Preţul de Contract

Preţul convenit de Părţi este: de 1.800.000 EUR.

6.3. Termenii şi Condiţiile de Plată

Facturile şi plăţile cu privire la aceste Servicii vor fi realizate astfel:

(a) Toate plăţile vor fi făcute în EURO în contul Consultantului şi în conformitate cu programarea plăţilor prevăzute în clauza CS 6.3 (a). Orice plată va fi făcută după ce condiţiile precizate în CS pentru respectiva plată au fost finalizate şi acceptate de Angajator, care nu va refuza acceptul său în mod nejustificat, şi după ce Consultantul a transmis factura Companiei, specificând suma datorată.

b) Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă de Scrisoare de Garanţie Bancară în favoarea Angajatorului, emisă de o bancă acceptată de Angajator, şi transmisă pe canal bancar, în sumă de osutăoptzecimii (180.000) EUR şi în moneda specificate în CS. O astfel de garanţie: (i) va rămâne efectivă cincisprezece (15) zile după data îndeplinirii integrale a obligaţiilor asumate de Consultant prin Contract, dar nu mai târziu de (optsprezece) 18 luni de la Data Efectivă; (ii) va fi în forma stabilită în Anexa D sau în alta formă acceptată de Angajator în scris; şi (iii) va fi executată în cazul neîndeplinirii adecvate şi corecte a Serviciilor angajate, în baza unei hotărâri arbitrale prin care Consultantul este obligat la plata prejudiciilor cauzate Angajatorului (inclusiv la returnarea avansului), hotărâre arbitrală emisă în conformitate cu clauza CG 8.2 şi CS 8.2. În cazul în care în timpul perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanţie Bancară, Angajatorul a sesizat instanţa arbitrală pentru soluţionarea unui litigiu decurgând din prezentul Contract, şi decizia arbitrală nu a fost emisă până la expirarea scrisorii de garanţie, Consultantul va prezenta Angajatorului, cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înaintea datei de expirare a Scrisorii de Garanţie iniţiale o nouă Scrisoare de Garanţie Bancară valabilă pentru 1 an de zile, de aceeaşi valoare cu prima, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe perioade succesive de 6 luni de zile, sau până la emiterea hotărârii arbitrate. În situaţia în care noua Scrisoare de Garanţie Bancară nu este prezentată Angajatorului de către Consultant cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înaintea duratei de expirare a Scrisorii de Garanţie Bancară iniţiale, Angajatorul poate să execute Scrisoarea de Garanţie Bancară existentă cu îndeplinirea următoarelor condiţii: (i) Angajatorul va comunica Băncii o declaraţie în acest sens, declaraţie care nu va putea fi comunicată mai devreme de cinci (5) zile lucrătoare înaintea perioadei de expirare a Scrisorii de Garanţie Bancară iniţiale; şi (ii) Banca va notifica în scris imediat Consultantul, despre primirea declaraţiei dată de către Angajator şi va elibera Angajatorului suma făcând obiectul garanţiei numai în cazul în care Consultantul, în termen de două (2) zile lucrătoare de la primirea notificării emisă de Bancă, nu a făcut dovada că noua Scrisoare de Garanţie Bancară a fost emisă în favoarea Angajatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, garanţia de bună execuţie nu va fi executată în cazul în care Raportul privind Strategia Finală de Restructurare este acceptat de Comitetul de Coordonare, dar strategia finală de restructurare nu este aprobată de Guvern.

(c) Compania va efectua plata Serviciilor prestate de Consultant, în conformitate cu cauza CS 6.3, cu excepţia plăţii finale, în termen de treizeci (30) zile de la primirea şi acceptarea de Angajator, care nu va refuza acceptul său în mod nejustificat, a rapoartelor şi documentelor emise de Consultant, aşa cum se prevede în Anexa A. Dacă rapoartele şi documentele nu sunt întocmite conform cerinţelor din Anexa A, Angajatorul nu va dispune Companiei efectuarea plăţii, iar Consultantul este obligat să remedieze situaţia în funcţie de cerinţele acestuia. Consultantul va realiza prompt corecţiile necesare, după care procesul descris anterior se va relua. În situaţia intervenţiei aprobării tacite conform clauzei CG 5.6, Angajatorul este obligat să dispună ca plata datorată Consultantului de către Companie să se efectueze în termen de treizeci (30) zile de la data la care s-a produs acceptarea tacită. Plăţile vor fi efectuate în baza facturilor emise de către Consultant conform cu prevederile clauzei CS 1.9.

(d) Plata finală, în conformitate cu această clauză, coroborată cu clauza CS 6.3, va fi efectuată de Companie numai după înaintarea de către Consultant a raportului final, inclusiv a opiniei legale, aşa cum acestea sunt prevăzute în Anexa A şi aprobate de către Angajator, care nu va refuza acceptul său în mod nejustificat. Serviciile vor fi considerate finalizate şi acceptate de Angajator, iar raportul final va fi considerat aprobat de Angajator după treizeci (30) de zile de la primirea acestuia, cu excepţia situaţiei în care Angajatorul, în acest interval de treizeci (30) de zile, emite o notificare scrisă către Consultant, specificând în detaliu deficienţele raportului final. Consultantul va realiza prompt corecţiile necesare, după care procesul descris anterior se va relua, Raportul final va fi depus după un termen de cel mult cinci (5) luni de la data aprobării strategiei, aşa cum se Specifică în Termenii de Referinţă. În situaţia intervenţiei aprobării tacite conform clauzei CG 5.6, Angajatorul este obligat să dispună ca plata datorată Consultantului de către Companie să se efectueze în termen de treizeci (30) zile de la data la care s-a produs acceptarea tacită. Plata finală va fi efectuată în baza facturilor emise de către Consultant conform cu prevederile clauzei CS 1.9.

(e) Orice sumă pe care Compania a plătit-o, în conformitate cu această clauză, în plus faţă de sumele datorate în conformitate cu prevederile acestui Contract, va fi rambursată de Consultant Companiei în termen de trezeci (30) de zile după primirea notificării de la Angajator în această privinţa. Orice solicitare de rambursare trebuie făcută în termen de treizecişişase (36) de luni calendaristice de la data plăţii.

(f) Toate plăţile din cadrul acestui Contract vor fi efectuate în conturile Consultantului specificate în CS 6.3 (f).

6.4. Penalităţi. Răspunderea Angajatorului

6.4.1. Dacă, din cauze care nu ţin de nerespectarea obligaţiilor Consultantului, Compania a întârziat plăţile cu mai mult de cincisprezece (15) zile după data convenită conform clauzei CG 6.3 şi CS 6.3, Consultantului i se va plăti o penalitate pentru fiecare zi de întârziere la plata ratei, precizată în CS 6.4.

6.4.2. În cazul în care Consultantul trebuie să returneze Companiei o sumă în conformitate cu clauza CG 6.3 litera (e) şi nu efectuează plata în termen de cincisprezece (15) zile după primirea notificării de la Angajator, va plăti o penalitate pentru fiecare zi de întârziere la plată, precizată în CS 6.4.

6.4.3. În cazul în care Consultantul nu efectuează, într-un termen de treizeci (30) de zile, corecţiile solicitate de Angajator prin obiecţiuni formulate potrivit clauzei CG 6.3 (c) sau (d) cu privire la oricare din rapoartele Consultantului menţionate la CS 6.3 (a), Consultantul va plăti o penalitate de 0,1% din valoarea plăţii datorată Consultantului pentru respectivul raport în conformitate cu clauza CS 6.3 (a), pentru fiecare zi de întârziere ce depăşeşte termenul de treizeci (30) de zile.

6.4.4. Suma maximă a despăgubirilor la care poate fi obligat Angajatorul faţă de Consultant, indiferent de natura prejudiciului, obiectul răspunderii sau temeiul invocat, nu va depăşi, în mod cumulat, preţul de contract (1.800.000) Euro.

Cu toate acestea răspunderea nu va fi limitată la suma mai sus menţionată în cazul în care Angajatorul dovedeşte rea credinţă, comite - prin reprezentanţii săi - infracţiuni în mod deliberat sau dă dovadă de neglijenţă gravă în exercitarea atribuţiilor sale.

7. ONESTITATEA ŞI BUNA CREDINŢĂ

7.1. Buna credinţă

Părţile se angajează să acţioneze cu bună credinţă respectând drepturile reciproce, care reies din acest Contract şi să adopte toate măsurile rezonabile asigurând realizarea obiectivelor acestui Contract.

7.2. Monitorizarea Contractului

Părţile recunosc că nu este practic ca, în ceea ce priveşte acest Contract, să urmărească fiecare incident care ar putea să apară pe durata acestui Contract şi de aceea Părţile convin că este în intenţia lor să opereze onest şi nu în detrimentul uneia dintre ele. Dacă una din Părţi va considera că acest Contract operează injust, Părţile vor depune cele mai bune eforturi să convină asupra acelor acţiuni necesare prin care să înlăture cauzele, iar eşecul în a agrea o acţiune rezultată din aplicarea acestei clauze nu va conduce la o dispută care să fie soluţionată prin arbitraj, în conformitate cu clauza CG 8.

Părţile vor fi implicate în mod activ în monitorizarea şi conducerea Proiectului prin lucrările Comitetului de Coordonare, aşa cum este descris în Anexa B: "Descrierea abordării, metodologiei şi planului de lucru". Acest Comitet va fi format din reprezentanţi ai Angajatorului, ai Companiei şi ai Consultantului. Rolul acestui Comitet este de a analiza activitatea sau recomandările propuse de Consultant pe tot parcursul Proiectului, a formula propuneri şi comentarii cu privire la Servicii şi a direcţiona priorităţile în cadrul Proiectului, în scopul minimizării perioadei necesare Angajatorului pentru a aproba rapoartele de sarcină/subsarcină. În cadrul Comitetului de Coordonare, Consultantul va prezenta proiecte de rapoarte, va da explicaţii la întrebări, va modera discuţiile.

Angajatorul convine că, ori de câte ori este solicitat în acest sens de Consultant, să stabilească de îndată întâlniri între organele sale decizionale şi Consultant, în scopul analizării stadiului Proiectului şi a rapoartelor de sarcină/subsarcină predate de Consultant sau în alte scopuri necesare pentru buna desfăşurare a Proiectului.

8. SOLUŢIONAREA DIVERGENŢELOR

8.1. Înţelegere amiabilă

Părţile vor depune toate eforturile posibile pentru a soluţiona pe cale amiabilă toate disputele apărute din cauza sau în legătură cu prezentul Contract sau de interpretarea acestuia.

8.2. Soluţionarea divergenţelor

Orice dispută între Părţi privind problemele ce apar în realizarea acestui Contract, care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă în treizeci (30) de zile după primirea, de către una din Părţi, a solicitării celeilalte Părţi pentru rezolvarea amiabilă a disputei, poate fi înaintată de către oricare din Părţi pentru soluţionare, în conformitate cu prevederile CS.

se încarcă...