Back

Guvernul României

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor din 04.08.2005

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 29.06.2013! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,30 Lei

În vigoare de la 11.08.2005

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 11.08.2005.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Constituirea comisiilor

Art. 1. -

În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun şi funcţionează conform prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului şi sunt formate din:

a) primar - preşedintele comisiei;

b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, viceprimarul desemnat de consiliul local;

c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;

d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură;

e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanţă agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local;

f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al instituţiei prefectului ori al autorităţilor administraţiei publice locale;

g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;

h) 2-4 reprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziţii în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenţi. Reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanţilor proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre proprietari.

(2) Desemnarea specialiştilor şi a reprezentanţilor menţionaţi mai sus se face de conducerile unităţilor de care aceştia aparţin şi se comunică în scris instituţiei prefectului.

(3) Când situaţia impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate şi alte persoane fizice sau reprezentanţii unor persoane juridice interesate în acţiunea de retrocedare a terenurilor.

(4) Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigură de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile stabilite de prevederile legale şi prin prezentul regulament ca urmare a situaţiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul, membru în comisie, preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa şedinţă în plen programul de lucru, astfel încât acţiunea să se desfăşoare şi să se încheie în termenul prevăzut de lege.

(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea şi controlul comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Art. 3. -

În Municipiul Bucureşti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în componenţa prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 5.

Art. 4. -

(1) Comisia judeţeană sau a Municipiului Bucureşti este numită prin ordin al prefectului şi va avea următoarea componenţă:

a) prefectul - preşedintele comisiei;

b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;

c) secretarul general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei;

d) directorul direcţiei de contencios administrativ şi controlul legalităţii;

e) directorul general al oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;

f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;

g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - R.A.;

h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean respectiv al Municipiului Bucureşti;

i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;

j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;

k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;

l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;

m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;

(2) În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialişti, delegaţi pe toată durata funcţionării comisiei de către conducătorii instituţiilor, agenţilor economici sau asociaţilor prevăzuţi la alin. (1).

CAPITOLUL II Atribuţiile comisiilor

Art. 5. -

Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale:

a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii;

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare;

c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;

d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice îndreptăţite;

e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate;

f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit;

g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;

h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii;

i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin;

j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia locală este parte şi în funcţie de această hotărăşte şi propune organului competent poziţia procesuală pentru termenele următoare;

k) sesizează organele competente pentru sancţionarea membrilor comisiei, când este cazul;

l) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare;

m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...