Back

Guvernul României

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor din 04.08.2005

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 11.08.2005

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 29.06.2013!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,92 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Constituirea comisiilor

Art. 1. -

În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun şi funcţionează conform prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului şi sunt formate din:

a) primar - preşedintele comisiei;

b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, viceprimarul desemnat de consiliul local;

c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;

d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură;

e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanţă agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local;

f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al instituţiei prefectului ori al autorităţilor administraţiei publice locale;

g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;

h) 2-4 reprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziţii în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenţi. Reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanţilor proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre proprietari.

(2) Desemnarea specialiştilor şi a reprezentanţilor menţionaţi mai sus se face de conducerile unităţilor de care aceştia aparţin şi se comunică în scris instituţiei prefectului.

(3) Când situaţia impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate şi alte persoane fizice sau reprezentanţii unor persoane juridice interesate în acţiunea de retrocedare a terenurilor.

(4) Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigură de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile stabilite de prevederile legale şi prin prezentul regulament ca urmare a situaţiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul, membru în comisie, preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa şedinţă în plen programul de lucru, astfel încât acţiunea să se desfăşoare şi să se încheie în termenul prevăzut de lege.

(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea şi controlul comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Art. 3. -

În Municipiul Bucureşti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în componenţa prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 5.

Art. 4. -

(1) Comisia judeţeană sau a Municipiului Bucureşti este numită prin ordin al prefectului şi va avea următoarea componenţă:

a) prefectul - preşedintele comisiei;

b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;

c) secretarul general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei;

d) directorul direcţiei de contencios administrativ şi controlul legalităţii;

e) directorul general al oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;

f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;

g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - R.A.;

h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean respectiv al Municipiului Bucureşti;

i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;

j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;

k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;

l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;

m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;

(2) În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialişti, delegaţi pe toată durata funcţionării comisiei de către conducătorii instituţiilor, agenţilor economici sau asociaţilor prevăzuţi la alin. (1).

CAPITOLUL II Atribuţiile comisiilor

Art. 5. -

Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale:

a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii;

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare;

c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;

d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice îndreptăţite;

e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate;

f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit;

g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;

h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii;

i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin;

j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia locală este parte şi în funcţie de această hotărăşte şi propune organului competent poziţia procesuală pentru termenele următoare;

k) sesizează organele competente pentru sancţionarea membrilor comisiei, când este cazul;

l) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare;

m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.

Art. 6. -

Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:

a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora;

b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană;

c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora;

d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;

e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare;

f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;

g) soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere;

h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică temeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă;

i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va promova acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

j) analizează lunar evoluţia cauzelor injustiţie în care comisia judeţeană respective comisia Municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate;

k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;

l) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai sus;

m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.

CAPITOLUL III Funcţionarea comisiilor

Art. 7. -

(1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestora, cu prezenţa obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.

(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui decide.

Art. 8. -

(1) Comisiile judeţene sau a Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii membrilor acestora.

(2) Hotărârile comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ale celor comunale, orăşeneşti sau municipale se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare şi vor lua act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini.

(4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui decide.

CAPITOLUL IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 9. -

(1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii membri ai cooperativelor agricole de producţie şi pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfăşoară de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafaţa terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafaţa adusă în cooperativă este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declaraţii ale martorilor.

(2) În baza prevederilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localităţilor pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, se înscriu în proprietatea deţinătorilor actuali, în limita suprafeţelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producţie sau de la fostele consilii populare.

(3) Foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă valoric din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparţinut deţinătorilor prevăzuţi la alin. (1) sau ascendenţilor acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, oraşului sau a municipiului, acceptată de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora.

Art. 10. -

(1) În situaţiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeaşi localitate sau într-o localitate învecinată. Oferta va fi trimisă persoanelor îndreptăţite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire iar termenul în care răspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu acceptă amplasamentul oferit, comisia locală va trebui să formuleze o altă ofertă în termen de 30 de zile, dacă persoanele îndreptăţite nu optează pentru primirea de despăgubiri.

(2) În situaţia în care într-o anumită localitate nu mai există suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care să fie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localităţi care vor pune la dispoziţie terenurile rămase disponibile.

Art. 11. -

(1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se poate face şi în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.

(2) În cerere se vor menţiona următoarele date şi elemente: numele şi prenumele solicitantului şi ale părinţilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafaţa de teren la care se socoteşte îndreptăţit, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.

(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există; în toate cazurile, certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

(4) Totodată la cerere se va anexa declaraţia prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Cererea, împreună cu actele prevăzute la alin. (3), se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

(7) Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

(8) În cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţa dovedită.

(9) În toate cazurile cererea poate fi soluţionată şi fără prezenţa solicitantului, dacă acesta nu şi-a exprimat în scris dorinţa de a participa la soluţionare. Prezenţa solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, precum şi la punerea în posesie.

(10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de acestea.

Art. 12. -

Stabilirea suprafeţei de teren din intravilan şi extravilan, adusă în cooperativă de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele de teren se înscriu în anexa nr. 1.

Art. 13. -

(1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor. Când sunt mai mulţi moştenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor.

(2) În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferinţă:

a) cele ale descendenţilor direcţi (copii, nepoţi, strănepoţi), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe toţi ceilalţi moştenitori; copiii îi exclud pe nepoţi şi aceştia pe strănepoţi, în afară de cazul în care nepoţii sau, după caz, strănepoţii vin la moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;

b) cele ale colateralilor privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţii acestora - copiii şi nepoţii acestora) şi ale ascendenţilor de gradul I (părinţi), împreună sau singuri şi, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat; fraţii şi surorile îi exclud pe descendenţii lor; aceştia din urmă pot veni la moştenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceştia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;

c) cele ale ascendenţilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor;

d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuşi), excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor;

e) cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocaţie succesorală, singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor.

(3) Soţul supravieţuitor vine singur la moştenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moştenitor prevăzute mai sus.

(4) În cazul în care există moştenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuţi, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalţi moştenitori legali care au vocaţie, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluţionate potrivit dreptului comun.

(5) Foştii membri cooperatori, în viaţă, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) şi 2b), iar moştenitorii cooperatorilor decedaţi sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.

se încarcă...