Back

Consiliul de Stat

Decretul nr. 196/1977 pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din desfiinţarea impozitului pe retribuţiile individuale

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,08 Lei

În vigoare de la 04.07.1977

Publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 04.07.1977.

Fişa actului →

Mergi la art.

Aplicarea măsurilor stabilite prin Legea privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat face necesară modificarea prevederilor legale referitoare la cuantumul retribuţiilor tarifare, indemnizaţiilor şi al altor drepturi de retribuire ce se acordă personalului muncitor, astfel încît acestea să fie menţinute la acelaşi nivel. În acest scop,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1. -

(1) Începînd cu data de 1 iulie 1977 retribuţiile tarifare şi indemnizaţiile prevăzute în Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii şi anexele acesteia se stabilesc fără impozit, potrivit anexelor nr. 1-4 la prezentul decret, şi se aplică pînă la data majorării generale a retribuţiilor din etapa I, 1977-1978.

(2) Orice alte drepturi de retribuire ce se acordă, potrivit legii, personalului muncitor se stabilesc, după data de 1 iulie 1977, fără impozit.

Art. 2. -

Corespunzător desfiinţării impozitului asupra retribuţiilor şi pentru menţinerea aceluiaşi venit net, cu începere de la data de 1 iulie 1977, cotele pe baza cărora se calculează premii, precum şi sumele fixe ce se acordă personalului muncitor sub formă de premii sau indemnizaţii, se stabilesc potrivit anexei nr. 5.

Art. 3. -

(1) Determinarea mărimii fondului de premiere anuală - gratificaţii - la unităţile economice şi la instituţiile de stat se face, pentru întreg anul 1977, luîndu-se în considerare fondul de retribuire net.

(2) Sumele neconsumate din fondul de premiere pentru realizări deosebite, de pînă la 1%, reportate în semestrul II/1977, precum şi sumele neconsumate pînă la 1 iulie 1977 din fondurile de premiere de pînă la 0,05%, constituite potrivit legii, se stabilesc prin deducerea din fondurile brute a impozitului determinat pe baza cotei medii realizate în semestrul I/1977.

Art. 4. -

În perioada 1 iulie-1 septembrie 1977, drepturile de alocaţie de stat pentru copii, determinate în raport de plafoanele de venituri în vigoare pînă la data prezentului decret, rămîn nemodificate şi după stabilirea retribuţiilor tarifare fără impozit, atît timp cît nu se schimbă condiţiile pe baza cărora au fost acordate.

Art. 5. -

Retribuţia medie pe baza căreia se stabilesc drepturile de concediu, atunci cînd perioada de calcul cuprinde atît retribuţii cu impozit cît şi retribuţii fără impozit, se determină pe baza retribuţiilor nete efectiv plătite în întreaga perioadă.

Art. 6. -

Chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat stabilite pînă la data prezentului decret prin contractele de închiriere rămîn nemodificate şi în condiţiile aplicării retribuţiilor fără impozit, nemajorate, atît timp cît nu se schimbă condiţiile pe baza cărora au fost stabilite.

Art. 7. -

(1) Cotele pe baza cărora este retribuit personalul din activităţile de contractări-achiziţii şi altele similare, precum şi din cele de desfacere cu activitate restrînsă sau cu caracter sezonier, se reduc cu 14%, cu începere de la data de 1 iulie 1977, corespunzător desfiinţării impozitului asupra retribuţiilor.

(2) De la aceeaşi dată, retribuirea personalului din unităţile de alimentaţie publică şi de prestări servicii, la care se aplică forma de retribuire pe bază de remiză adăugată la nota de plată ori pe bază de vărsăminte în cote fixe sau în sume antecalculate se va face din sumele rămase, după ce se acoperă şi partea aferentă impozitului calculat cu cota prevăzută pentru ramura "circulaţia mărfurilor" în Legea privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat.

Art. 8. -

Pe baza prevederilor prezentului decret, Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor prezenta propuneri cu privire la modificările ce urmează să se facă în planurile de muncă şi retribuire, în volumul şi structura bugetului de stat şi în ceilalţi indicatori economici şi financiari ai ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Art. 9. -

Prevederile referitoare la: diferenţierea cotelor pe baza cărora se majorează fondul de premiere din beneficiul obţinut peste cel planificat, constituirea în planul de cheltuieli al Ministerului Sănătăţii a unor premii pentru activitate deosebită, acordarea unor premii celor care se ocupă de instruirea practică a persoanelor aflate în curs de calificare, precum şi cele privind tarifele pe baza cărora se determină fondul de premiere pentru reducerea importului, stabilite prin hotărîrile Consiliului de Miniştri nr. 69/1975 şi nr. 71/1975, se abrogă.

Art. 10. -

Organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentului decret.

ANEXA nr. 1

RETRIBUŢII TARIFARE PE CLASE DE RETRIBUIRE ŞI INDEMNIZAŢII
DE CONDUCERE PE TIPURI, NETE, NEMAJORATE, CARE SE APLICĂ
DE LA 1 IULIE 1977 PÎNĂ LA MAJORAREA DIN ETAPA I, 1977-1978
(art. 23 din Legea nr. 57/1974 şi anexa nr. I a acesteia)

A. Retribuţia tarifară pe clase

- lei/lună -
Clasa de retribuire Retribuţia tarifară Clasa de retribuire Retribuţia tarifară Clasa de retribuire Retribuţia tarifară
1 1114 15 1655 29 2872
2 1136 16 1700 30 3000
3 1162 17 1745 31 3140
4 1189 18 1790 32 3308
5 1227 19 1839 33 3480
6 1266 20 1920 34 3652
7 1309 21 2001 35 3824
8 1352 22 2090 36 4000
9 1394 23 2179 37 4180
10 1436 24 2284 38 4378
11 1479 25 2389 39 4595
12 1521 26 2503 40 4812
13 1565 27 2620 41 5030
14 1610 28 2744

B. Indemnizaţii de conducere pe tipuri

- lei/lună -
Indemnizaţia Indemnizaţia
Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim
A 128 220 N 340 773
B 128 260 O 340 810
C 128 300 P 380 850
D 172 340 R 380 890
E 172 400 S 440 950
F 172 440 T 440 987
G 220 480 U 480 1027
H 220 520 V 480 1067
I 220 560 W 515 1107
J 260 600 X 515 1185
K 260 635 Y 590 1260
L 300 675 Z 590 1353
M 300 735

ANEXA nr. 2

RETRIBUŢII TARIFARE ŞI INDEMNIZAŢII, NETE, NEMAJORATE, CARE SE APLICĂ
DE LA 1 IULIE 1977 PÎNĂ LA MAJORAREA DIN ETAPA I, 1977-1978
(art. 18, 114 şi 119 din Legea nr. 57/1974 şi anexa nr. IV a acesteia)

I. INDUSTRIE

A. Muncitori

a) Muncitori calificaţi

- lei/lună -
Nr. crt. Reţeaua tarifară şi nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 7 Spec.
1. Mine subteran A Bază 1624 1833 2039 2329 2618 2923
Tr. I 1676 1884 2112 2401 2689 3005
Tr. II 1729 1936 2184 2473 2760 3086
Tr. III 1781 1988 2256 2545 2842 3178
2. Mine subteran B Bază 1462 1666 1873 2081 2338 2658
Tr. I 1511 1718 1925 2142 2411 2730
Tr. II 1561 1770 1977 2205 2483 2801
Tr. III 1614 1822 2029 2266 2555 2893
3. Mine subteran C Bază 1413 1572 1739 1905 2112 2401
Tr. I 1452 1614 1781 1957 2184 2483
Tr. II 1492 1656 1822 2008 2256 2566
Tr. III 1531 1697 1864 2060 2329 2648
4. Mine subteran D Bază 1403 1482 1614 1833 2081 2329
Tr. I 1423 1511 1666 1894 2142 2390
Tr. II 1442 1541 1718 1957 2205 2453
Tr. III 1462 1572 1770 2018 2266 2514
5. Mine suprafaţă A Bază 1335 1398 1460 1523 1597 1706 1880
Tr. I 1350 1413 1476 1539 1622 1747 1930
Tr. II 1366 1429 1492 1555 1647 1789 1980
Tr. III 1382 1445 1507 1572 1672 1839 2029
6. Mine suprafaţă B Bază 1303 1366 1429 1492 1555 1622 1773
Tr. I 1319 1382 1145 1507 1572 1656 1814
Tr. II 1335 1398 1460 1523 1583 1689 1856
Tr. III 1350 1413 1476 1539 1606 1731 1905
7. Mine suprafaţă C Bază 1287 1350 1413 1476 1539 1606 1731
Tr. I 1303 1366 1429 1492 1555 1630 1765
Tr. II 1319 1382 1445 1507 1572 1656 1797
Tr. III 1335 1398 1460 1523 1588 1689 1839
8. Siderurgie A, Construcţii maşini A0 pentru munca în acord.
Poligrafie A0
Bază 1398 1460 1555 1656 1856 2086 2368
Tr. I 1413 1484 1580 1706 1913 2153 2442
Tr. II 1429 1507 1606 1756 1971 2219 2517
Tr. III 1445 1531 1630 1806 2029 2293 2607
9. Siderurgie B.
Poligrafie B0
Bază 1374 1437 1531 1630 1797 1996 2261
Tr. I 1389 1460 1555 1672 1848 2054 2334
Tr. II 1405 1434 1580 1714 1897 2112 2409
Tr. III 1421 1507 1606 1756 1946 2186 2500
10. Metalurgie neferoasă Bază 1335 1398 1468 1564 1706 1905 2145
Tr. I 1350 1413 1492 1597 1756 1963 2219
Tr II 1366 1429 1516 1630 1806 2021 2293
Tr. III 1382 1445 1539 1664 1856 2078 2368
11. Foraj Bază 1374 1437 1507 1614 1747 1913 2212
Tr. I 1389 1452 1531 1647 1789 1963 2178
Tr. II 1405 1468 1555 1681 1831 2013 2244
Tr. III 1421 1484 1580 1714 1872 2062 2310
12. Construcţii maşini A pentru munca în acord. Bază 1374 1437 1507 1614 1756 1954 2186
Tr. I 1389 1452 1531 1647 1806 2013 2261
Tr. II 1405 1468 1555 1681 1856 2070 2334
Construcţii maşini A0 pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie Tr. III 1421 1484 1580 1714 1905 2128 2409
13. Construcţii maşini A pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie. Energie electrică A. Chimie A0 Bază 1335 1398 1468 1572 1714 1880 2086
Tr. I 1350 1413 1492 1606 1756 1930 2161
Tr. II 1366 1429 1516 1639 1797 1980 2236
Tr. III 1382 1445 1539 1672 1839 2029 2310
14. Construcţii maşini B pentru munca în acord Bază 1350 1413 1484 1588 1723 1889 2095
Tr. I 1366 1429 1507 1622 1765 1938 2169
Tr. II 1382 1445 1531 1656 1806 1988 2244
Tr. III 1398 1460 1555 1689 1848 2037 2318
15. Construcţii maşini B pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie. Energie electrică B.
Chimie A
Bază 1319 1382 1452 1555 1689 1831 2013
Tr. I 1335 1398 1476 1588 1723 1872 2078
Tr. II 1350 1413 1499 1622 1756 1913 2145
Tr. III 1366 1429 1523 1656 1789 1954 2210
16. Energie electrică C Bază 1303 1366 1429 1492 1588 1756 1954
Tr. I 1319 1382 1445 1516 1630 1797 2021
Tr. II 1335 1398 1460 1539 1672 1839 2086
Tr. III 1350 1413 1476 1564 1714 1889 2153
17. Tăbăcărie - prelucrare cauciuc Bază 1319 1382 1445 1539 1672 1856
Tr. I 1335 1398 1468 1572 1714 1913
Tr. II 1350 1413 1492 1606 1756 1971
Tr. III 1366 1429 1516 1639 1806 2029
18. Poligrafie A Bază 1335 1398 1468 1564 1706 1905 2145
Tr. I 1350 1413 1492 1597 1756 1963 2219
Tr. II 1386 1429 1516 1630 1806 2021 2293
Tr. III 1382 1445 1539 1664 1856 2078 2368
19. Poligrafie B Bază 1319 1382 1445 1516 1622 1822 2045
Tr. I 1335 1398 1460 1539 1672 1872 2120
Tr. II 1350 1413 1476 1564 1723 1921 2194
Tr. III 1366 1429 1492 1588 1773 1980 2269
20. Petrol A Bază 1319 1382 1445 1507 1606 1739 1930
Tr. I 1335 1398 1460 1531 1639 1781 1988
Tr. II 1380 1413 1476 1555 1672 1822 2045
Tr. III 1366 1429 1492 1580 1706 1872 2103
21. Chimie B.
Petrol B
Bază 1303 1366 1429 1492 1588 1723 1889
Tr. I 1319 1382 1445 1516 1622 1756 1946
Tr. II 1335 1398 1460 1539 1656 1789 2004
Tr. III 1350 1413 1476 1564 1689 1831 2062
22. Sticlă Bază 1303 1366 1429 1492 1555 1622 1756 1930
Tr. I 1319 1382 1445 1507 1572 1656 1797 1980
Tr. II 1335 1398 1460 1523 1588 1689 1839 2029
Tr. III 1350 1413 1476 1539 1606 1723 1880 2078
23. Exploatări forestiere A.
Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie.
Bază 1303 1366 1429 1492 1588 1723 1889
Tr. I 1319 1382 1445 1516 1622 1756 1946
Tr. II 1335 1398 1460 1539 1656 1789 2004
Tr. III 1350 1413 1476 1564 1689 1831 2062
24. Prelucrarea lemnului A pentru munca în regie. Bază 1287 1350 1413 1476 1539 1639 1889
Tr. I 1303 1366 1429 1492 1564 1681 1946
Tr. II 1319 1382 1445 1507 1588 1723 2004
Tr. III 1335 1398 1460 1523 1614 1765 2062
25. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie. Bază 1287 1350 1413 1476 1572 1681 1831
Tr. I 1303 1366 1429 1499 1597 1714 1880
Tr. II 1319 1382 1445 1523 1622 1747 1930
Tr. III 1335 1398 1460 1546 1647 1789 1980
26. Prelucrarea lemnului B pentru munca în regie. Bază 1271 1335 1398 1460 1531 1630 1765
Tr. I 1287 1350 1413 1476 1555 1656 1822
Tr. II 1303 1366 1429 1492 1580 1681 1880
Tr. III 1319 1382 1445 1507 1606 1714 1938
27. Materiale de construcţii A.
Confecţii piele.
Alimentară A.
Materiale refractare.
Bază 1303 1366 1429 1492 1622 1806
Tr. I 1319 1382 1445 1523 1664 1856
Tr. II 1335 1398 1460 1555 1706 1905
Tr. III 1350 1413 1476 1588 1756 1971
28. Confecţii speciale din piele Bază 1546 1614 1747 1921
Tr. I 1564 1647 1789 1988
Tr. II 1580 1681 1831 2054
Tr. III 1597 1714 1872 2120
29. Textile Bază 1303 1366 1429 1492 1555 1697 1856
Tr I 1319 1382 1445 1507 1588 1739 1897
Tr. II 1335 1398 1460 1523 1622 1781 1938
Tr. III 1350 1413 1476 1539 1656 1822 1980
30. Cariere- balastiere Bază 1287 1350 1413 1476 1539 1606 1731
Tr. I 1303 1366 1429 1492 1555 1630 1765
Tr. II 1319 1382 1445 1507 1572 1656 1797
Tr. III 1335 1398 1460 1523 1588 1689 1839
31. Alimentară B Bază 1287 1350 1413 1484 1580 1756
Tr. I 1303 1366 1429 1507 1622 1806
Tr. II 1319 1382 1445 1531 1664 1856
Tr. III 1335 1398 1460 1555 1706 1913
32. Materiale de construcţii B. Bază 1271 1335 1398 1468 1572 1723
Tr. I 1287 1350 1413 1492 1606 1773
Alimentară C Tr. II 1303 1366 1429 1516 1639 1822
Tr. III 1319 1382 1445 1539 1672 1872
33. Exploatări forestiere B.
Industrie locală (activităţi specifice)
Bază 1271 1335 1398 1460 1523 1630 1789
Tr. I 1287 1350 1413 1476 1546 1664 1839
Tr. II 1303 1366 1429 1492 1572 1697 1889
Tr. III 1319 1382 1445 1507 1597 1739 1946
Muncitori încadraţi pe funcţii în exploatarea forestieră
- lei/lună -
Grupa A Grupa B
2. Mecanic la ferăstraie mecanice, funicular, plan înclinat, trolist şi montator la instalaţii cu cablu Bază 1864 1839
Tr. I 1930 1872
Tr. II 1996 1905
Tr. III 2062 1946
3. Încărcător-descărcător în depozitele de pădure:
- la lemn rotund, mangal, traverse normale şi speciale
Bază 1630 1523
Tr I 1656 1539
Tr. II 1681 1555
Tr. III 1714 1580
- la lemn despicat, doage, traverse înguste şi alte produse din lemn Bază 1523 1476
Tr. I 1539 1492
Tr. II 1555 1507
Tr. III 1580 1531

Cuantumul indemnizaţiei pentru conducerea formaţiei de lucru în activităţi specifice, prevăzută la art. 70 din lege, se stabileşte astfel:

- în industria minieră 1,50-13,00 lei/zi, diferenţiat pe categorii de mine, activităţi, genuri de lucrări (abataje, înaintări);

- în exploatările forestiere pînă la 1,3% din retribuţia realizată de formaţia condusă, fără a depăşi 320 lei lunar, în cazul şefului de brigadă, şi 200 lei lunar, pentru şeful de echipă şi pentru şeful de coloană hipo sau tractoare.

b) Muncitori necalificaţi

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categoria de lucrări
Obişnuite Grele Foarte grele
1. Mine subteran A Bază 1511 1676 1812
Tr. I 1572 1739 1884
Tr. II 1634 1812 1957
Tr. III 1708 1894 2049
2. Mine subteran B Bază 1354 1492 1603
Tr. I 1413 1561 1676
Tr. II 1482 1634 1770
Tr. III 1551 1718 1853
3. Mine subteran C Bază 1275 1403 1502
Tr. I 1315 1442 1551
Tr. II 1364 1502 1614
Tr. III 1423 1572 1697
4. Mine subteran D Bază 1157 1265 1364
Tr. I 1186 1305 1393
Tr. II 1216 1335 1432
Tr. III 1255 1384 1482
5. Siderurgie A Bază 1161 1231 1311
Tr. I 1192 1271 1350
Tr. II 1223 1303 1382
Tr. III 1263 1350 1429
6. Construcţii maşini A0 şi A pentru munca în acord Bază 1161 1231 1311
Tr. I 1184 1263 1335
Tr. II 1216 1295 1374
Tr. III 1255 1335 1421
7. Siderurgie B. Foraj. Construcţii de maşini B pentru munca în acord Bază 1153 1223 1303
Tr. I 1176 1247 1327
Tr. II 1200 1279 1358
Tr. III 1231 1311 1389
8. Construcţii maşini A0 şi A pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie. Energie electrică A. Mine suprafaţă A. Metalurgie neferoasă. Poligrafie A. Bază 1153 1223 1303
Tr. I 1169 1240 1319
Tr. II 1184 1263 1335
Tr. III 1208 1287 1366
9. Construcţii maşini B pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie. Energie electrică B. Chimie A0 şi A. Petrol A. Poligrafie B. Tăbăcărie-prelucrare cauciuc. Bază 1138 1208 1287
Tr. I 1153 1223 1303
Tr. II 1169 1240 1319
Tr III 1192 1271 1350
10. Mine suprafaţă B. Energie electrică C. Petrol B. Chimie B. Confecţii piele. Materiale refractare Bază 1131 1200 1271
Tr. I 1138 1208 1287
Tr. II 1153 1223 1303
Tr. III 1169 1240 1319
11. Textile. Sticlă. Exploatări forestiere A. Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie. Materiale de construcţii A. Alimentară A Bază 1131 1192 1255
Tr. I 1138 1200 1263
Tr. II 1153 1216 1279
Tr. III 1169 1231 1303
12. Mine suprafaţă C. Cariere-balastiere. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie. Alimentară B Bază 1124 1184 1247
Tr. I 1131 1192 1255
Tr. II 1146 1208 1271
Tr. III 1161 1223 1295
13. Prelucrarea lemnului A şi B pentru munca în regie. Exploatări forestiere B. Industria locală. Materiale de construcţii B. Alimentară C Bază 1116 1176 1240
Tr. I 1124 1184 1247
Tr. II 1138 1200 1263
Tr. III 1153 1216 1279
14. Scoaterea produselor ceramice, var şi cărămizi refractare din cuptoare inelare. Bază 1342
Tr. I 1358
Tr. II 1382
Tr. III 1405

II. CONSTRUCŢII-MONTAJ

A. Muncitori

a) Muncitori calificaţi

- lei/lună -
Nr. crt. Reţeaua tarifară şi nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 Spec.
1. Construcţii A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie Bază 1350 1413 1484 1622 1831 2120
Tr. I 1366 1429 1516 1672 1897 2202
Tr II 1382 1445 1546 1723 1963 2285
Tr. III 1398 1460 1580 1773 2037 2368
2. Construcţii A în regie Construcţii B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie Bază 1319 1382 1452 1588 1789 2045
Tr. I 1335 1398 1484 1639 1848 2128
Tr. II 1350 1413 1516 1689 1905 2210
Tr. III 1366 1429 1546 1739 1963 2293
3. Construcţii B pentru munca în regie Bază 1303 1366 1429 1523 1689 1954
Tr. I 1319 1382 1452 1564 1747 2045
Tr. II 1335 1398 1476 1606 1806 2137
Tr. III 1350 1413 1499 1647 1864 2227

b) Muncitori necalificaţi

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categorii de lucrări
Obişnuite Grele Foarte grele
1. Construcţii A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie Bază 1153 1223 1303
Tr. I 1169 1240 1319
Tr. II 1184 1263 1335
Tr. III 1208 1287 1366
2. Construcţii A pentru munca în regie Construcţii B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe acord şi regie Bază 1138 1208 1287
Tr. I 1153 1223 1303
Tr. II 1169 1240 1319
Tr. III 1192 1271 1350
3. Construcţii B pentru munca în regie Bază 1124 1184 1247
Tr. I 1131 1192 1255
Tr. II 1146 1208 1271
Tr. III 1161 1223 1295

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...