Back

Consiliul de Stat

Decretul nr. 140/1974 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru redacţiile ziarelor şi revistelor*)

În vigoare de la 08.05.1974

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Structura organizatorică a redacţiilor ziare­lor şi revistelor se stabileşte în mod unitar de către editorul fiecărei publicaţii, pe baza prezentelor norme.

Art. 2.

Activitatea ziarelor şi revistelor se organi­zează pe următoarele tipuri de redacţii:

a) redacţii pentru editarea unei publicaţii;

b) redacţii comune pentru editarea mai multor publicaţii.

Se pot constitui redacţii comune pentru editarea ziarelor şi revistelor subordonate aceluiaşi editor, pre­cum şi pentru editarea publicaţiilor din aceeaşi ramură economică sau domeniu de activitate.

CAPITOLUL II Norme de structură pentru redacţii

Art. 3.

În funcţie de profilul fiecărei publicaţii, de volumul şi complexitatea activităţii, structura or­ganizatorică a redacţiei poate cuprinde:

a) secţii redacţionale pentru probleme economice, social-cetăţeneşti, viaţă de organizaţie, propagandă, cultură, externe, precum şi alte domenii de activitate;

b) secretariat de redacţie;

c) corectură;

d) laborator foto;

e) translaţie;

f) documentare;

g) dactilografie-stenodactilografie;

h) alte compartimente tehnic-redacţionale specifice profilului publicaţiei.

Art. 4.

Secţia redacţională se constituie, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii, cu un număr de cel puţin 5 persoane. În cazurile în care volumul de muncă nu necesită constituirea de secţii, activitatea redacţională poate fi organizată pe rubrici, încadrate cu personal de execuţie de specialitate redacţională, conduse de redactorul şef sau de un adjunct al acestuia.

CAPITOLUL III Personalul redacţiilor

Art. 5.

Personalul redacţiilor se compune din următoarele categorii:

a) personal de conducere;

b) personal redacţional de execuţie de specialitate.

Nomenclatorul funcţiilor specifice de conducere şi de execuţie pentru activitatea de presă este prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din pre­zentul decret.

Art. 6.

Personalul de conducere se normează astfel:

- 1 post de redactor şef pentru fiecare redacţie: în cazul redacţiilor comune, unii redactori şefi adjuncţi pot îndeplini şi funcţia de redactor şef pentru una sau mai multe publicaţii editate în comun;

- cel mult 3 posturi de redactor şef adjunct pentru cotidienele centrale şi 1 post pentru cotidienele judeţene;

- 1 post de redactor şef adjunct pentru publicaţiile periodice (altele decît cotidienele), acestea putînd avea încă cel mult 2 redactori şefi adjuncţi nesalariaţi de redacţie;

- 1 post de secretar general de redacţie pentru fie­care redacţie sau pentru fiecare publicaţie.

Art. 7.

Numărul de personal al ziarelor şi reviste­lor se stabileşte în funcţie de profilul, periodicitatea, volumul şi complexitatea activităţii fiecărei publicaţii, pe grupe de redacţii, potrivit prevederilor din anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Pentru ziarele centrale, revista "Era socialista" şi ziarul "Informaţia Bucureştiului", numărul posturilor de conducere şi de execuţie redacţionale de specialitate este cel prevăzut în anexa nr. 3*), care face parte inte­grantă din prezentul decret.

Pentru cotidienele centrale care vor apărea constant în mai multe ediţii, numărul posturilor redacţionale se va putea majora cu pînă la 10%.

*) Anexa se comunică instituţiilor interesate.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 8.

Redacţiile ziarelor şi revistelor pot des­făşura activitate editorială potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 9.

Administrarea publicaţiilor care apar în municipiul Bucureşti va fi asigurată de instituţii spe­cializate (Editura "Scînteia" şi Întreprinderea de stat pentru imprimate şi administrarea publicaţiilor - I.S.I.A.P.), de editurile sau de serviciile de specialitate ale organizaţiilor, instituiţiilor şi ministerelor tutelare respective, care vor asigura redacţiilor toate serviciile de administrare şi deservire. Ziarele şi gazetele jude­ţene, revistele cu profil social, cultural, care apar în judeţe, vor avea administraţie unică, care va asigura şi activitatea de deservire.

Art. 10.

Personalul transferat în interesul serviciu­lui sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu nivele de salarizare mai mici, precum şi personalul devenit dis­ponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973.

Art. 11.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne vor prezenta, spre aprobare, anexe cuprinzînd norme unitare de struc­tură adaptate la specificul publicaţiilor din subordine.

Art. 12.

Organizaţiile politice, de masă şi obşteşti, care editează ziare şi reviste, vor adopta hotărîri proprii de aplicare a dispoziţiilor prezentului decret.

Art. 13.

Orice prevederi din alte acte normative privind structura redacţiilor ziarelor şi revistelor se abrogă.

Art. 14.

Prevederile prezentului decret vor fi aduse la îndeplinire în termen de 90 de zile de la publicare.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

Bucureşti, 2 mai 1974.

Nr. 140.

se încarcă...