Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2016 până la 01.02.2017, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 210/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere dispoziţiile art. 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346 şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Formularul menţionat la art. 1 se depune, însoţit de cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la organele fiscale competente de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularul se depune în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Art. 3.

Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune de către societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (12) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, după caz.

Art. 4. Modificări (1)

Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în situaţii cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Art. 5.

Formularul menţionat la art. 1 se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

Art. 6.

În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe - în cazul celorlalte persoane impozabile.

Art. 7.

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9.

(1) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.

Art. 10.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.966/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 3 august 2015.

Art. 11.

Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 3.841.

ANEXĂ
Modificări (1)

ANAF
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA 088
Nr. de operator de date cu caracter personal - 759
DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO
DOMICILIUL FISCAL
JUDEŢ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POŞTAL TELEFON
FAX E-MAIL
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI A CERERII DE ÎNMATRICULARE
DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAŢIA
NUME, PRENUME
COD NUMERIC PERSONAL
Funcţia
CALITATEA PERSOANEI CARE DEPUNE
Reprezentant legal □ Împuternicit*1)

*1) În cazul în care declaraţia se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea.

DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ADMINISTRATORII*)

Nr. crt. Tipul (PF sau PJ) Ţara de rezidenţă fiscală Cetăţenie Denumire/ Nume şi prenume Cod de identificare fiscală (CIF/CNP/CUI/NIF***)) Tip act de identitate (CI/ paşaport etc.) Serie act de identitate
UE Non UE
1
2
Nr. crt.
Număr act de identitate

Data emiterii
Autoritate emitentă Calitatea în cadrul persoanei impozabile
(administrator/asociat)
1
2

1. Spaţiul cu destinaţie de sediu social

□ a) Spaţiul cu destinaţie de sediu social în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar

□ b) Spaţiul cu destinaţie de sediu social închiriat, subînchiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an

□ c) Spaţiul cu destinaţie de sediu social închiriat, subînchiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mare de 1 an

□ d) Spaţiul cu destinaţie de sediu social stabilit temporar la sediul profesional al avocatului

□ e) Alte situaţii

Nr. /dată document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social |_|_|

Exemplu:

Nr. /dată de autentificare la biroul notarial

Nr. /dată de înregistrare la organul fiscal etc.

Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social.

2. Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal şi se vor completa următoarele informaţii:

Nr. /dată document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal |_|_|

Exemplu:

Nr. /dată de autentificare la biroul notarial

Nr. /dată de înregistrare la organul fiscal etc.

3. Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate?

□ DA □ NU

a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

b) închiriate, subînchiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an;

c) închiriate, subînchiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală cu ori mai mare de 1 an;

d) alte situaţii.

În situaţia în care deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare, încadrate conform criteriilor de mai sus, se va completa tabelul următor:

Nr. crt. Tipul deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar Nr. document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar Data documentului
1
2

Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului (spaţiilor) cu destinaţie de sedii secundare declarate.

4. Aţi depus la oficiul registrului comerţului declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că desfăşuraţi activităţi la sediul social/profesional şi/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:

a) Sediu social/profesional

Nr. crt. Cod CAEN şi denumire activitate
1
2

b) Sedii secundare (puncte de lucru)

Completaţi următoarele informaţii doar dacă aţi răspuns cu DA la pct. 3.

Nr. crt. Adresă completă (judeţ, localitate, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal) | Cod CAEN şi denumire activitate
1 Adresa completă
Cod CAEN şi denumire activitate
2

5. Aţi depus la oficiul registrului comerţului declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că:

a) desfăşuraţi activităţi exclusiv în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:

(i) adresa completă la care se desfăşoară activităţi proprii de birouri pentru persoana impozabilă (judeţ, localitate, sector, stradă, nr. , bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal)

. . . . . . . . . .

(ii) activităţi desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)

Nr. crt. Cod CAEN şi denumire activitate
1
2

Se vor anexa documente care să justifice tipul activităţii specifice desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (spre exemplu: autorizaţii, avize etc. emise pentru activităţi de tipul: construcţii, transport etc.).

b) desfăşuraţi activităţi la sediul social şi/sau sedii secundare, precum şi în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:

(i) adresa completă la care se desfăşoară activităţi proprii de birouri pentru persoana impozabilă (judeţ, localitate, sector, stradă, nr. , bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal)

. . . . . . . . . .

(ii) activităţi desfăşurate la sediul social şi/sau sedii secundare, precum şi în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare?

Nr. crt. Cod CAEN şi denumire activitate
1
2

Se vor anexa documente care să justifice tipul activităţii specifice desfăşurate atât la sediul social şi/sau sedii secundare, cât şi în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (spre exemplu: autorizaţii, avize etc.)

6. Asociaţii şi/sau administratorii*) societăţii pentru care se depune prezenta declaraţie au deţinut/deţin calitatea de asociat şi/sau administrator*1) în cadrul altor persoane impozabile*2), aflate în situaţiile prezentate mai jos?

□ a) lichidate;

□ b) la care a fost declanşată procedura insolvenţei;

□ c) în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comerţului;

□ d) declarate contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

□ e) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c) -f) şi h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

*1) Se va completa inclusiv în situaţia deţinerii calităţii de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).

*2) Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ÎF****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.

Informaţiile trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani fiscali încheiaţi care precedă datei prezentei declaraţii. Informaţiile se vor completa pentru situaţiile în care asociaţii şi/sau administratorii*) au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt. Denumire/Nume şi prenume asociat/administrator Cod de identificare fiscală asociat/administrator/ Act de identitate |(CIF/CUI/CNP/ NIF***)) Denumirea persoanei impozabile Codul de identificare fiscală a persoanei impozabile Situaţia persoanei impozabile
1
2
se încarcă...