Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere dispoziţiile art. 86, 88, 89, 90, art. 91 alin. (4) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
Modificări (1)

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
Modificări (1)

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare:

a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevăzute în anexa nr. 1;

b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevăzute în anexa nr. 2;

c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevăzute în anexa nr. 3;

d) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevăzute în anexa nr. 4;

e) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevăzute în anexa nr. 5;

f) Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevăzută în anexa nr. 6;

g) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 7;

h) Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzută în anexa nr. 8;

i) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevăzute în anexa nr. 9;

j) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevăzută în anexa nr. 10;

k) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2, prevăzută în anexa nr. 11.

Art. 2.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 12.

Art. 3.

Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 bis.

Art. 4.

Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;

f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;

g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;

h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;

i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

j) contribuţia de asigurări sociale;

k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;

m) redevenţele miniere;

n) redevenţele petroliere;

o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;

p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;

r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

s) impozitul pe construcţii;

ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.

Art. 5.

Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 7.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.261/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (011) "Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 14 octombrie 2011;

b) art. 1 lit. a), instrucţiunile de completare a formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)", cod MFP 14.13.01.10.11/n., prevăzute în anexa nr. 5 şi pct. I din anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010;

c) articolele 1 şi 2 şi pct. 1 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012.

Art. 8.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 3.698.

se încarcă...