Back

Parlamentul României

Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 5,53 Lei

În vigoare de la 01.01.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 24.07.2006.

Fişa actului →

Mergi la art.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prevederile prezentei legi se aplică întreprinderilor stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă.

Art. 2. -

Prezenta lege nu se aplică personalului navigant al întreprinderilor din marina comercială.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, prin salariat detaşat se înţelege salariatul care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar pentru o perioadă de timp limitată îşi desfăşoară activitatea în România.

Art. 4. -

Prezenta lege se aplică în măsura în care întreprinderile prevăzute la art. 1 iau una dintre următoarele măsuri cu caracter transnaţional:

a) detaşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

b) detaşarea unui salariat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către o întreprindere de muncă temporară sau agenţie de plasare, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea de muncă temporară sau agenţia de plasare.

Art. 5. -

În sensul prezentei legi, noţiunea de salariat este cea reglementată în legislaţia română.

Art. 6. -

Salariaţii detaşaţi pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin legea română şi/sau prin contractul colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, cu privire la:

a) durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;

b) durata minimă a concediilor anuale plătite;

c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;

d) condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către întreprinderile de muncă temporară;

e) sănătatea şi securitatea în muncă;

f) măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;

g) egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

Art. 7. -

În sensul prevederilor prezentei legi, noţiunea de salariu minim este cea prevăzută de lege şi/sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Art. 8. -

(1) Prevederile art. 6 lit. b) şi c) nu se aplică în cazul lucrărilor de montaj iniţial şi/sau de primă instalare a unui bun, care fac parte integrantă dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea în funcţiune a bunului furnizat şi sunt executate de salariaţi calificaţi şi/sau specializaţi ai întreprinderii furnizoare, dacă durata detaşării este de cel mult 8 zile.

(2) Durata detaşării se calculează pe baza unei perioade de referinţă de un an de la data începerii detaşării. La calculul duratei detaşării se iau în considerare perioadele anterioare în care postul a fost ocupat de un lucrător detaşat.

(3) Excepţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică activităţilor din domeniul construcţiilor, care vizează construirea, repararea, întreţinerea, modificarea sau demolarea clădirilor, în special următoarelor:

a) excavaţii;

b) terasament;

c) construcţii;

d) montare şi demontare a elementelor prefabricate;

e) amenajare sau echipare;

f) transformare;

g) renovare;

h) reparare;

i) demontare;

j) demolare;

k) mentenanţă;

l) întreţinere, lucrări de vopsire şi curăţare;

m) îmbunătăţiri.

Art. 9. -

Indemnizaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detaşare, precum cele de transport, cazare şi masă.

Art. 10. -

Dispoziţiile prezentei legi nu limitează aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi în România.

Art. 11. -

Întreprinderile stabilite într-un stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care detaşează salariaţi pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

Art. 12. -

(1) În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspecţia Muncii este autoritatea publică cu atribuţii de birou de legătură, care efectuează schimbul de informaţii cu instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European.

(2) Inspecţia Muncii comunică instituţiilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi Comisiei Europene informaţii referitoare la calitatea sa de autoritate cu atribuţii de birou de legătură.

(3) În cadrul acestei cooperări, Inspecţia Muncii răspunde cererilor motivate de informare a acestor instituţii cu privire la detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, inclusiv referitor la abuzuri sau la cazuri de activităţi transnaţionale considerate ilegale.

(4) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (3) se realizează cu titlu gratuit.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...