Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

În vigoare de la 08.02.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

Întreprinderile pentru vînzarea locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către populaţie locuinţele construite din fondurile statului, în condiţiile prezentului decret-lege.

Art. 2. -

Prin locuinţă, în sensul prezentului decret-lege, se înţelege suprafaţa locativă care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucătărie şi alte dependinţe, formînd o unitate de sine stătătoare, determinată ca atare prin construcţia sa.

Art. 3. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

Locuinţele prevăzute la art. 1 se vînd cetăţenilor români cu domiciliul în ţară cu achitarea integrală a preţului la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, fără restricţii privind deţinerea în proprietate a unei a doua locuinţe.
Jurisprudență (1)

O dată cu locuinţa se transmite cumpărătorului acesteia şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent, pe durata existenţei construcţiei.
Jurisprudență (3)

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Cumpărarea de locuinţe în scopul revînzării sau închirierii este interzisă.

Art. 5. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor organiza pe principii economice unităţile specializate prevăzute la art. 1 şi vor pune la dispoziţia acestora lista locuinţelor destinate vînzării către populaţie.

Locuinţele ocupate de chiriaşi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unităţilor specializate în vînzarea locuinţelor.
Jurisprudență (3)

Art. 6. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

Preţurile de vînzare către populaţie pentru locuinţele construite din fondurile statului şi recepţionate pînă la 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

În vederea corelării preţurilor de vînzare cu preţurile de deviz pentru locuinţele recepţionate după 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor prezenta în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzătoare ale preţurilor de vînzare în funcţie de numărul de camere, suprafeţele utile, gradul de confort şi finisaj.

Art. 7. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

În vederea încheierii contractului pentru vînzarea locuinţelor, cumpărătorii vor depune la unitatea specializată un avans de cel puţin 30 la sută din preţul de vînzare al locuinţei.
Jurisprudență (2)

Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani, avansul va fi de cel puţin 10 la sută din preţul de vînzare al locuinţei.

Art. 8. -

Cumpărătorii care nu au posibilitatea să depună avansul prevăzut la art. 7 pot obţine un credit de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu durata de rambursare de pînă la 5 ani şi o dobîndă anuală de 5 la sută.

Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani durata maximă de rambursare a creditului de avans va fi de pînă la 10 ani, cu o dobîndă anuală de 3 la sută.

Art. 9. -

Pentru diferenţa dintre preţul de vînzare al locuinţei şi avansul prevăzut la art. 7 se autoriză Casa de Economii şi Consemnaţiuni să acorde cumpărătorilor credite rambursabile în termen de pînă la 25 de ani, cu o dobîndă anuală de 4 la sută; pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani dobîndă este de 2 la sută.

Art. 10. -

Prevederile referitoare la tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani se aplică şi familiei în care unul din soţi are vîrstă de pînă la 30 de ani.

De aceste prevederi beneficiază şi invalizii de gradul I şi II, handicapaţii, precum şi familiile care au în componenţa lor astfel de persoane.

Art. 11. -

Restituirea creditelor acordate şi plata dobînzilor aferente acestora se fac în rate lunare egale, prin reţinere şi vărsare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, începînd cu prima lună de la încheierea contractului, de către unităţile de la care beneficiarii primesc drepturile băneşti sau potrivit clauzelor prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare ori de împrumut, pentru ceilalţi beneficiari.

În cazul plăţii anticipate a creditului, dobîndă se recalculează, stabilindu-se cea efectiv datorată în raport cu dobîndă medie achitată.

Art. 12. - Referințe în cărți (1)

Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei dobîndite în condiţiile prezentului decret-lege. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuinţa dobîndită în condiţiile prezentului decret-lege nu poate fi înstrăinată sau restructurată decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

Art. 13. -

În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumpărătorul va plăti o dobîndă de 8 la sută pe an asupra acestor rate.

În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.

Art. 14. -

În cazul în care, într-o clădire, prin aplicarea dispoziţiilor prezentului decret-lege, locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie aparţin unor proprietari diferiţi, aceştia au dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei comune, asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxiliare, dotărilor şi utilităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.

Art. 15. -

În caz de succesiune sau înstrăinare a locuinţei, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de împrumut sau din contractul de vînzare-cumpărare, după caz, precum şi dreptul de folosinţă asupra terenului pe durata existenţei construcţiei.

Art. 16. -

Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei şi, după caz, contractul de împrumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuinţei cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege şi constituie titlu de proprietate.

Locuinţa proprietate personală se declară în vederea impunerii, în termen de 30 de zile de la dobîndire, administraţiilor financiare sau unităţilor subordonate acestora.

Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii, locuinţele cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplică, în continuare, şi locuinţelor care au fost transmise altor persoane, pînă la împlinirea termenului de 10 ani.

Art. 17. -

Titlul de proprietate prevăzut la art. 16 şi ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripţiuni imobiliare sau în cărţile funciare, după caz.

Înscrierea titlului de proprietate în condiţiile prezentului decret-lege este supusă taxei de timbru de 150 lei. Înscrierea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de Casa de Economii şi Consemnaţiuni este scutită de taxa de timbru.
Modificări (1)

Art. 18. -

Formularele tip privind contractele de vînzare-cumpărare, de împrumut şi procesul-verbal de predare-primire a locuinţelor sînt cele prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5.

Art. 19. - Jurisprudență (1)

Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei şi contractul de împrumut, încheiate în condiţiile prezentului decret-lege, au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.

Art. 20. -

Cheltuielile Casei de Economii şi Consemnaţiuni privind acordarea, urmărirea şi ţinerea evidenţei creditelor, inclusiv pentru încadrarea personalului necesar în acest scop, se vor suporta dintr-o cotă de 1 la sută calculată asupra dobînzilor încasate de la populaţie la creditele acordate în condiţiile prezentului decret-lege.

Art. 21. -

Comisionul cuvenit unităţii specializate care vinde locuinţe construite din fondurile statului este de 1,5 la sută şi este inclus în preţul de vînzare al locuinţelor.

Art. 22. -

Creditele acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni în condiţiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unităţii vînzătoare.

Art. 23. - Jurisprudență (3)

După preluarea locuinţelor, sumele încasate de către unităţile prevăzute la art. 1, reprezentînd contravaloarea locuinţelor vîndute către populaţie, se vor vărsa chenzinal la bugetul republican.

Art. 24. -

Cetăţenii români repatriaţi au prioritate la cumpărarea de locuinţe, în condiţiile prezentului decret-lege, dacă achită integral, în valută, preţul acestora.

Art. 25. -

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi persoanele care nu au cetăţenia română şi vor să-şi stabilească domiciliul în România, pot să cumpere locuinţe construite din fondurile statului, cu plata integrală în valută.

Art. 26. -

Preţurile în valută ale locuinţelor ce se vînd potrivit art. 24 şi 25 se stabilesc de Ministerul Comerţului Exterior şi Ministerul Finanţelor.

Art. 27. -

Vînzarea locuinţelor se va face în ordinea de înregistrare a cererilor cumpărătorilor la unităţile prevăzute la art. 1, în localităţile în care aceştia domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul potrivit legii.

Art. 28. -

În cazul vînzării locuinţelor în condiţiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor, gospodăreşti se include în preţul de vînzare la care se calculează creditul ce urmează a fi acordat.

Costul garajelor şi boxelor se plăteşte integral de beneficiari la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a locuinţei.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 30. -

Art. 5 şi 52 din Legea nr. 4/1973, precum şi orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului, se abrogă.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 7 februarie 1990.

Nr. 61.

ANEXA Nr. 1
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

PREŢURILE DE VÎNZARE către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977
Tabelul Nr. 1
Grad de confort 1 cameră 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere
Suprafaţa utilă (m.p.) Preţ pe apartament (lei) Suprafaţa utilă (m.p.) Preţ pe apartament (lei) Suprafaţa utilă (m.p.) Preţ pe apartament (lei) Suprafaţa utilă (m.p.) Preţ pe apartament (lei) Suprafaţa utilă (m.p.) Preţ pe apartament (lei)
Confort sporit 37 95.200 55 138.600 78 196.800 100 254.600 118 298.000
Confort I 30 76.600 50 123.700 65 159.000 80 196.900 - -
Confort II 23 58.100 36 88.300 48 116.100 60 144.000 - -

1. Preţurile locuinţelor se determină pentru suprafaţa utilă realizată. La suprafaţa utilă a locuinţelor se adaugă suprafeţele logiilor şi balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafeţele respective.

2. La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decît cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţă se adaugă sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare m.p. de suprafaţă utilă pentru locuinţele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare m.p. suprafaţă utilă pentru locuinţele de confort I şi cîte 2.323 lei de fiecare m.p. suprafaţă utilă pentru locuinţele de confort II.

3. Preţurile din tabelul nr. 1 corespund locuinţelor situate în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corectează prin înmulţirea cu următorii coeficienţi:

 P   P+1E   P+2E   P+3E   P+(5-11)E  P+(12-17)E
|||||  |||||  |||||  |||||  |||||||||  ||||||||||
1,270  1,180  1,080  1,030   1,040    1,198

4. Preţurile de vînzare ale locuinţelor care la data construirii au fost amplasate în zone cu grad seismic 8 sau 9 se majorează cu 3,24% şi respectiv 10,8%.

5. În cazul în care locuinţa este situată într-o construcţie cu centrală termică proprie, care serveşte exclusiv această construcţie, la preţul stabilit se adaugă 45 lei/m.p. suprafaţă utilă.

6. Preţurile locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalaţie de încălzire centrală se reduc cu 3,5%.

7. Preţurile locuinţelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/m.p. suprafaţă utilă, iar ale celor prevăzute cu tocuri metalice la uşile interioare se majorează cu 39 lei/m.p. suprafaţă utilă.

8. La locuinţele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adaugă 108 lei/m.p. suprafaţă utilă.

9. Preţurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecţiile de nivel prevăzute în tabelele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 2.

10. Boxele se evaluează cu preţul de 522 lei/m.p. suprafaţă utilă de boxă, iar garajele se evaluează cu preţul de 1.337 lei/m.p. suprafaţă utilă de garaj.

11. La preţurile de vînzare ale locuinţelor, ale anexelor gospodăreşti, ale boxelor şi garajelor se aplică coeficienţii de corecţie pentru uzură în timp prevăzuţi în tabelul nr. 2.

Tabelul Nr. 2

Coeficienţii de corecţie pentru uzură în timp pentru locuinţe, anexe gospodăreşti, boxe şi garaje:

Vechimea în ani Coeficient de corecţie
0 - 5 1,00
5 - 7 0,97
7 - 10 0,93
10 - 15 0,89
15 - 20 0,85
20 - 25 0,81
25 - 30 0,77
30 - 35 0,73
35 - 40 0,69
40 - 45 0,65
45 - 50 0,61

12. Pentru locuinţele situate la demisol sau mansardă preţurile se reduc cu 25%.

Coeficienţii de corecţie prevăzuţi în tabelul nr. 2 se aplică şi la locuinţele realizate din fondurile statului la demisol sau mansardă.

13. O dată cu locuinţele se vînd şi împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuinţe. Cota-parte din împrejmuire, care se vinde, este proporţională cu ponderea suprafeţei utile a apartamentului pus în vînzare în suprafaţa utilă totală a clădirii din care face parte.

Preţurile de vînzare ale împrejmuirilor aferente locuinţelor sînt de 115 lei/m pentru cele realizate din lemn, de 510 lei/m pentru cele realizate din zidărie şi beton, combinate cu panouri din metal, de 395 lei/m pentru cele realizate din zidărie şi de 160 lei/m pentru cele realizate din beton monolit sau prefabricate.

14. Preţurile de vînzare ale locuinţelor, determinate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, se menţin sau se diferenţiază cu ±10 la sută, în funcţie de amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 2.

se încarcă...