Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,08 Lei

În vigoare de la 08.02.1990

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 08.02.1990.

Fişa actului →

Mergi la art.

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Întreprinderile pentru vînzarea locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către populaţie locuinţele construite din fondurile statului, în condiţiile prezentului decret-lege.

Art. 2. -

Prin locuinţă, în sensul prezentului decret-lege, se înţelege suprafaţa locativă care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucătărie şi alte dependinţe, formînd o unitate de sine stătătoare, determinată ca atare prin construcţia sa.

Art. 3. -

Locuinţele prevăzute la art. 1 se vînd cetăţenilor români cu domiciliul în ţară cu achitarea integrală a preţului la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, fără restricţii privind deţinerea în proprietate a unei a doua locuinţe.

O dată cu locuinţa se transmite cumpărătorului acesteia şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent, pe durata existenţei construcţiei.

Art. 4. -

Cumpărarea de locuinţe în scopul revînzării sau închirierii este interzisă.

Art. 5. -

Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor organiza pe principii economice unităţile specializate prevăzute la art. 1 şi vor pune la dispoziţia acestora lista locuinţelor destinate vînzării către populaţie.

Locuinţele ocupate de chiriaşi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unităţilor specializate în vînzarea locuinţelor.

Art. 6. -

Preţurile de vînzare către populaţie pentru locuinţele construite din fondurile statului şi recepţionate pînă la 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

În vederea corelării preţurilor de vînzare cu preţurile de deviz pentru locuinţele recepţionate după 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor prezenta în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzătoare ale preţurilor de vînzare în funcţie de numărul de camere, suprafeţele utile, gradul de confort şi finisaj.

Art. 7. -

În vederea încheierii contractului pentru vînzarea locuinţelor, cumpărătorii vor depune la unitatea specializată un avans de cel puţin 30 la sută din preţul de vînzare al locuinţei.

Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani, avansul va fi de cel puţin 10 la sută din preţul de vînzare al locuinţei.

Art. 8. -

Cumpărătorii care nu au posibilitatea să depună avansul prevăzut la art. 7 pot obţine un credit de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu durata de rambursare de pînă la 5 ani şi o dobîndă anuală de 5 la sută.

Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani durata maximă de rambursare a creditului de avans va fi de pînă la 10 ani, cu o dobîndă anuală de 3 la sută.

Art. 9. -

Pentru diferenţa dintre preţul de vînzare al locuinţei şi avansul prevăzut la art. 7 se autoriză Casa de Economii şi Consemnaţiuni să acorde cumpărătorilor credite rambursabile în termen de pînă la 25 de ani, cu o dobîndă anuală de 4 la sută; pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani dobîndă este de 2 la sută.

Art. 10. -

Prevederile referitoare la tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani se aplică şi familiei în care unul din soţi are vîrstă de pînă la 30 de ani.

De aceste prevederi beneficiază şi invalizii de gradul I şi II, handicapaţii, precum şi familiile care au în componenţa lor astfel de persoane.

Art. 11. -

Restituirea creditelor acordate şi plata dobînzilor aferente acestora se fac în rate lunare egale, prin reţinere şi vărsare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, începînd cu prima lună de la încheierea contractului, de către unităţile de la care beneficiarii primesc drepturile băneşti sau potrivit clauzelor prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare ori de împrumut, pentru ceilalţi beneficiari.

În cazul plăţii anticipate a creditului, dobîndă se recalculează, stabilindu-se cea efectiv datorată în raport cu dobîndă medie achitată.

Art. 12. -

Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei dobîndite în condiţiile prezentului decret-lege. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuinţa dobîndită în condiţiile prezentului decret-lege nu poate fi înstrăinată sau restructurată decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

Art. 13. -

În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumpărătorul va plăti o dobîndă de 8 la sută pe an asupra acestor rate.

În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.

Art. 14. -

În cazul în care, într-o clădire, prin aplicarea dispoziţiilor prezentului decret-lege, locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie aparţin unor proprietari diferiţi, aceştia au dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei comune, asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxiliare, dotărilor şi utilităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.

Art. 15. -

În caz de succesiune sau înstrăinare a locuinţei, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de împrumut sau din contractul de vînzare-cumpărare, după caz, precum şi dreptul de folosinţă asupra terenului pe durata existenţei construcţiei.

Art. 16. -

Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei şi, după caz, contractul de împrumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuinţei cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege şi constituie titlu de proprietate.

Locuinţa proprietate personală se declară în vederea impunerii, în termen de 30 de zile de la dobîndire, administraţiilor financiare sau unităţilor subordonate acestora.

Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii, locuinţele cumpărate în condiţiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplică, în continuare, şi locuinţelor care au fost transmise altor persoane, pînă la împlinirea termenului de 10 ani.

*) Potrivit art. III, lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, îşi încetează aplicabilitatea scutirile de impozite şi de taxe acordate în temeiul prevederilor art. 16 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, cu modificările ulterioare.

Art. 17. -

Titlul de proprietate prevăzut la art. 16 şi ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripţiuni imobiliare sau în cărţile funciare, după caz.

Înscrierea titlului de proprietate în condiţiile prezentului decret-lege este supusă taxei de timbru de 150 lei. Înscrierea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de Casa de Economii şi Consemnaţiuni este scutită de taxa de timbru.

Art. 18. -

Formularele tip privind contractele de vînzare-cumpărare, de împrumut şi procesul-verbal de predare-primire a locuinţelor sînt cele prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...