Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 510/2015 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentaţia generală) (BCE/2014/60) ) Număr celex: 32015O0510

În vigoare de la 02.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolele 9.2, 12.1, 14.3 şi 18.2 şi articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2011/14 a fost modificată semnificativ. Deoarece urmează a fi efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2) Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor şi procedurilor utilizate de Eurosistem, alcătuit din Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN"), pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(3) În conformitate cu articolul 127 alineatele (1) şi (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi articolul 3.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), obiectivul primar al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) este menţinerea stabilităţii preţurilor şi, ca atare, acesta are misiunile fundamentale de a defini şi pune în aplicare politica monetară a Uniunii şi de a desfăşura operaţiunile de schimb valutar, în conformitate cu dispoziţiile articolului 219 din tratat.

(4) Cadrul general din Eurosistem se bazează pe dispoziţiile Statutului SEBC. În temeiul articolului 127 alineatul (1) din tratat şi astfel cum se reflectă în Statutul SEBC, Eurosistemul trebuie să acţioneze în conformitate cu anumite principii, inclusiv principiile unei economii de piaţă deschise în care concurenţa este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor.

(5) În măsura în care este posibil şi adecvat şi în vederea asigurării eficienţei operaţionale, BCE poate apela la BCN pentru desfăşurarea operaţiunilor care fac parte din misiunile Eurosistemului, în conformitate cu principiul descentralizării stabilit la articolul 12.1 din Statutul SEBC şi sub rezerva condiţiilor stabilite la articolul 14.3 din Statutul SEBC.

(6) În baza articolului 12.1 din Statutul SEBC, BCE are autoritatea de a formula politica monetară unică a Uniunii şi de a emite orientările necesare pentru punerea în aplicare în mod corespunzător a acesteia. În conformitate cu articolul 14.3 din Statutul SEBC, BCN au obligaţia de a acţiona în conformitate cu aceste orientări. Prin urmare, prezenta orientare se adresează Eurosistemului. Regulile stabilite în prezenta orientare vor fi puse în aplicare de către BCN în reglementările sau contractele lor. Contrapărţile vor trebui să respecte aceste reguli, astfel cum sunt puse în aplicare de BCN în reglementările sau contractele respective.

(7) Articolul 18.1 prima liniuţă din Statutul SEBC permite Eurosistemului să intervină pe pieţele financiare, fie prin operaţiuni simple de vânzare şi cumpărare (la vedere şi la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea sau acordarea de împrumuturi de creanţe şi instrumente tranzacţionabile exprimate în euro sau în alte monede, precum şi de metale preţioase. Articolul 18.1 a doua liniuţă permite Eurosistemului să desfăşoare operaţiuni de creditare cu instituţiile de credit şi cu alţi participanţi pe piaţă.

(8) Pentru punerea în aplicare a politicii monetare, Eurosistemul utilizează următoarele mijloace de politică monetară: desfăşoară operaţiuni de piaţă monetară, oferă facilităţi permanente şi impune instituţiilor de credit obligaţia de a constitui rezerve minime obligatorii în conturi deschise în cadrul Eurosistemului.

(9) Pentru a-şi atinge obiectivele, Eurosistemul are la dispoziţie un set de instrumente pentru desfăşurarea operaţiunilor de piaţă monetară, care includ tranzacţii reversibile, tranzacţii simple, emisiunea de certificate de creanţă ale BCE, operaţiuni de swap valutar în scopuri de politică monetară şi atragerea de depozite la termen. Aceste instrumente pentru desfăşurarea operaţiunilor de piaţă monetară urmăresc să asigure o funcţionare ordonată a pieţei monetare şi să asiste băncile în vederea acoperirii nevoilor de lichiditate ale acestora în mod armonios şi bine organizat.

(10) Setul de instrumente aflate la dispoziţia Eurosistemului pentru oferirea facilităţilor permanente constă în facilitatea de creditare marginală şi facilitatea de depozit, care urmăresc să furnizeze şi, respectiv, să absoarbă lichiditate overnight, indicând orientarea politicii monetare şi limitând ratele dobânzilor overnight de pe piaţa monetară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...