Back

Parlamentul României

Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 13.10.2003! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,60 Lei

În vigoare de la 26.04.1991 până la 11.11.2011, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2011 și înlocuit(ă) parţial de Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2003.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 27.03.1991.

Fişa actului →

Mergi la art.

*) Potrivit art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, se abrogă prevederile referitoare la instituţiile publice din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Ministerul Finanţelor, în numele statului, efectuează, prin aparatul specializat, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor de stat şi verifică respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea desfăşurată de către regii autonome, societăţi comerciale şi alţi agenţi economici în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat.

Aparatul specializat al Ministerului Finanţelor acţionează operativ pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, luînd măsurile prevăzute de lege.

Art. 2. -

Ministerele, departamentele, alte organe centrale de stat, prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti sînt obligate să asigure organizarea şi funcţionarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi a controlului financiar preventiv asupra veniturilor şi cheltuielilor pentru care sînt ordonatori de credite bugetare.

Art. 3. -

Regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile şi alte persoane juridice cu activităţi economico-sociale îşi organizează controlul financiar propriu, potrivit legii, precum şi prevederilor din statutele proprii.

CAPITOLUL II Controlul financiar al statului

Art. 4. -

Controlul financiar al statului se organizează şi funcţionează în Ministerul Finanţelor şi se realizează prin:

a) Direcţia generală a controlului financiar de stat;

b) Garda financiară.

În judeţe şi municipiul Bucureşti se organizează direcţii sau direcţii generale ale controlului financiar de stat, avînd în structură secţii ale Gărzii financiare.

Structura organizatorică, numărul de personal al Direcţiei generale a controlului financiar de stat, Gărzii financiare şi unităţilor teritoriale, nivelul salariilor şi al indemnizaţiilor de conducere, precum şi al stimulentelor ce se pot acorda, se aprobă de ministrul finanţelor, în condiţiile legii.

Secţiunea 1 Direcţia generală a controlului financiar de stat

Art. 5. -

Direcţia generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanţelor şi unităţile subordonate acesteia au următoarele atribuţii:

a) controlează administrarea şi utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, unităţilor finanţate de la buget;

b) controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiţii de interes general, subvenţionarea unor activităţi şi produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege;

c) verifică folosirea mijloacelor şi a fondurilor din dotare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat;

d) verifică exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidenţele prevăzute de lege şi de actele de constituire a societăţilor comerciale şi a celorlalţi agenţi economici, urmărind stabilirea corectă şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat;

e) îndeplineşte şi alte atribuţii de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanţelor.

Art. 6. -

Sarcinile, condiţiile de încadrare şi promovare, precum şi exercitarea drepturilor prevăzute de lege pentru aparatul Direcţiei generale a controlului financiar de stat şi unităţilor teritoriale, se stabilesc de ministrul finanţelor.

Art. 7. -

Ministerul Finanţelor, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul să dispună:

a) luarea de măsuri în vederea înlăturării şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă a administraţiei centrale şi locale, precum şi a regiilor autonome;

b) corectarea şi completarea bilanţurilor contabile şi vărsarea la buget a impozitelor şi altor venituri legal datorate statului;

c) aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor;

d) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile şi fiscale.

Art. 8. -

La cererea organelor de control financiar, conducerile şi salariaţii administraţiei, instituţiilor de stat şi agenţilor economici supuşi controlului au obligaţia:

a) să pună la dispoziţie registrele şi corespondenţa, actele, piesele justificative, dările de seamă, bilanţurile contabile şi alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intră sub incidenţa controlului;

c) să dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

d) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;

e) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

Art. 9. -

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. a);

b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. b);

c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. c);

d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. d) şi e).

Limitele amenzilor prevăzute la lit. a) şi b) se dublează în cazul repetării săvîrşirii contravenţiei, putîndu-se lua şi măsura suspendării activităţii pe o perioadă de pînă la 6 luni.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control financiar împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor.

Dispoziţiile alin. 1-3 se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor din art. 25-27 din acea lege.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...