Back

Parlamentul României

Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 26.05.2007! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,26 Lei

În vigoare de la 06.05.1991

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 06.05.1991.

Fişa actului →

Mergi la art.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Proprietarii de terenuri agricole care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi alţi proprietari de terenuri agricole pot să-şi exploateze pămîntul şi în forme de asociere.

Art. 2. -

Formele de asociere simple sînt asocierile pe bază de înţelegere între două sau mai multe familii, avînd ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vînzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi.

Asocierile prevăzute la alin. 1 se pot constitui prin înţelegere verbală sau scrisă, fără altă formalitate juridică, cei în cauză stabilindu-şi singuri obiectul activităţii şi condiţiile în care înţeleg să-şi desfăşoare activitatea.

Formele de asociere prevăzute la alin. 2 nu au personalitate juridică.

În cazul în care asociaţii doresc, pot încheia contracte de societate în condiţiile prevăzute de Codul civil.

Art. 3. -

Persoanele prevăzute în art. 1 pot constitui şi societăţi comerciale în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Art. 4. -

În cazul în care proprietarii terenurilor agricole nu doresc să le exploateze individual şi nici în una din formele prevăzute la art. 2 şi 3, ei se pot constitui în societăţi agricole, cu personalitate juridică, în condiţiile prevăzute în titlul II al prezentei legi.

TITLUL II Societăţile agricole

CAPITOLUL I Dispoziţii preliminare

Art. 5. -

Societatea agricolă este o societate de tip privat, cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de asociaţi, avînd ca obiect exploatarea agricolă a pămîntului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi realizarea de investiţii de interes agricol. Exploatarea agricolă poate consta din: organizarea şi efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăţiri funciare, utilizarea de maşini şi instalaţii, aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi neagricole şi alte asemenea activităţi.

Societatea agricolă nu are caracter comercial.

Într-o localitate pot lua naştere, după caz, una sau mai multe societăţi agricole.

Art. 6. -

Uneltele agricole şi alte utilaje, mijloacele materiale şi băneşti, precum şi animalele pot fi aduse în societate, în proprietatea sau numai în folosinţa acesteia, după caz. Terenurile agricole se aduc numai în folosinţa societăţii, asociaţii păstrîndu-şi dreptul de proprietate asupra acestora. La intrarea în societatea agricolă, bunurile mobile şi imobile, precum şi animalele se vor evalua pentru a se determina părţile sociale subscrise de fiecare membru asociat.

Dispoziţiile art. 13 alin. 4 şi art. 28 alin. 1 şi 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. -

Obligaţiile societăţii agricole constituite potrivit art. 4 din prezenta lege sînt garantate cu patrimoniul social, asociaţii fiind răspunzători numai cu părţile lor sociale.

Art. 8. -

Prin statut se vor determina condiţiile pentru admiterea asociaţilor în societate, numărul minim de asociaţi care nu poate fi mai mic de 10, capitalul social format din părţi sociale de egală valoare, a căror mărime nu poate fi mai mică de 10.000 lei fiecare, numărul de părţi sociale pe care îl poate avea un asociat, modul de evaluare a părţilor sociale în cazul aportului în natură, inclusiv a folosinţei pămîntului.

Art. 9. -

Orice asociat poate face subscrieri de noi părţi sociale pe lîngă părţile sociale stabilite iniţial. El îşi poate retrage din părţile sociale o anumită valoare, cu condiţia să rămînă cu minimul de părţi sociale admise de statut.

CAPITOLUL II Constituirea societăţilor agricole

Art. 10. -

Societăţile agricole se constituie prin act scris autentificat de notariatul de stat şi statut.

Actul de constituire va fi semnat de membrii fondatori, iar semnăturile acestora şi împuternicirile vor fi legalizate de primărie. Acesta împreună cu statutul vor fi prezentate notariatului de stat de către împuterniciţii membrilor fondatori ai societăţii.

Art. 11. -

Actul de constituire va cuprinde obligatoriu:

a) denumirea - firma societăţii;

b) obiectul activităţii;

c) numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor; valoarea părţilor subscrise şi vărsate de fiecare;

d) felul răspunderii;

e) numele şi prenumele administratorilor şi cenzorilor desemnaţi;

f) numele şi prenumele persoanelor care au semnătură legală;

g) numele şi prenumele persoanelor asociate, împuternicite cu îndeplinirea formalităţilor de constituire.

Art. 12. -

Statutul va cuprinde, în afara celor prevăzute la art. 8, următoarele:

a) denumirea - firma societăţii;

b) obiectul de activitate - enumerarea activităţilor ce constituie obiectul societăţii şi delimitarea teritorială;

c) durata societăţii;

d) sediul societăţii;

e) prevederi referitoare la constituirea, majorarea sau diminuarea capitalului social;

f) modul de vărsare a părţilor sociale subscrise şi de restituire a lor;

g) modul de admitere, retragere sau excludere a asociaţilor;

h) regulile privind desemnarea, componenţa şi funcţionarea consiliului de administraţie, a comisiei de cenzori, a comitetului de direcţie, dacă este cazul, competenţele, îndatoririle şi responsabilităţile acestor organe;

i) modul de convocare a adunării generale, modul de deliberare, condiţiile de validitate a hotărîrilor, precum şi atribuţiile adunării generale;

j) reguli privind ţinerea evidenţei contabile;

k) modul de împărţire a profitului sau pierderilor;

l) modul de formare şi păstrare a fondului de rezervă, destinaţia lui în caz de lichidare, modul de formare a altor fonduri, inclusiv a fondului de risc constituit pentru calamităţile naturale;

m) modul în care se vor face încunoştinţările prevăzute de prezenta lege, precum şi actele pe care le emite;

n) dispoziţii referitoare la dizolvarea şi lichidarea societăţii agricole;

o) despre stabilirea regulamentelor interioare ale societăţilor agricole;

p) orice alte clauze a căror necesitate rezultă din dispoziţiile prezentei legi şi din alte dispoziţii legale.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...