Back

Parlamentul României

Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 06.05.1991

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 23.03.2015!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,78 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Proprietarii de terenuri agricole care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi alţi proprietari de terenuri agricole pot să-şi exploateze pămîntul şi în forme de asociere.

Art. 2. -

Formele de asociere simple sînt asocierile pe bază de înţelegere între două sau mai multe familii, avînd ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vînzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi.

Asocierile prevăzute la alin. 1 se pot constitui prin înţelegere verbală sau scrisă, fără altă formalitate juridică, cei în cauză stabilindu-şi singuri obiectul activităţii şi condiţiile în care înţeleg să-şi desfăşoare activitatea.

Formele de asociere prevăzute la alin. 2 nu au personalitate juridică.

În cazul în care asociaţii doresc, pot încheia contracte de societate în condiţiile prevăzute de Codul civil.

Art. 3. -

Persoanele prevăzute în art. 1 pot constitui şi societăţi comerciale în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Art. 4. -

În cazul în care proprietarii terenurilor agricole nu doresc să le exploateze individual şi nici în una din formele prevăzute la art. 2 şi 3, ei se pot constitui în societăţi agricole, cu personalitate juridică, în condiţiile prevăzute în titlul II al prezentei legi.

TITLUL II Societăţile agricole

CAPITOLUL I Dispoziţii preliminare

Art. 5. -

Societatea agricolă este o societate de tip privat, cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de asociaţi, avînd ca obiect exploatarea agricolă a pămîntului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi realizarea de investiţii de interes agricol. Exploatarea agricolă poate consta din: organizarea şi efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăţiri funciare, utilizarea de maşini şi instalaţii, aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi neagricole şi alte asemenea activităţi.

Societatea agricolă nu are caracter comercial.

Într-o localitate pot lua naştere, după caz, una sau mai multe societăţi agricole.

Art. 6. -

Uneltele agricole şi alte utilaje, mijloacele materiale şi băneşti, precum şi animalele pot fi aduse în societate, în proprietatea sau numai în folosinţa acesteia, după caz. Terenurile agricole se aduc numai în folosinţa societăţii, asociaţii păstrîndu-şi dreptul de proprietate asupra acestora. La intrarea în societatea agricolă, bunurile mobile şi imobile, precum şi animalele se vor evalua pentru a se determina părţile sociale subscrise de fiecare membru asociat.

Dispoziţiile art. 13 alin. 4 şi art. 28 alin. 1 şi 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. -

Obligaţiile societăţii agricole constituite potrivit art. 4 din prezenta lege sînt garantate cu patrimoniul social, asociaţii fiind răspunzători numai cu părţile lor sociale.

Art. 8. -

Prin statut se vor determina condiţiile pentru admiterea asociaţilor în societate, numărul minim de asociaţi care nu poate fi mai mic de 10, capitalul social format din părţi sociale de egală valoare, a căror mărime nu poate fi mai mică de 10.000 lei fiecare, numărul de părţi sociale pe care îl poate avea un asociat, modul de evaluare a părţilor sociale în cazul aportului în natură, inclusiv a folosinţei pămîntului.

Art. 9. -

Orice asociat poate face subscrieri de noi părţi sociale pe lîngă părţile sociale stabilite iniţial. El îşi poate retrage din părţile sociale o anumită valoare, cu condiţia să rămînă cu minimul de părţi sociale admise de statut.

CAPITOLUL II Constituirea societăţilor agricole

Art. 10. -

Societăţile agricole se constituie prin act scris autentificat de notariatul de stat şi statut.

Actul de constituire va fi semnat de membrii fondatori, iar semnăturile acestora şi împuternicirile vor fi legalizate de primărie. Acesta împreună cu statutul vor fi prezentate notariatului de stat de către împuterniciţii membrilor fondatori ai societăţii.

Art. 11. -

Actul de constituire va cuprinde obligatoriu:

a) denumirea - firma societăţii;

b) obiectul activităţii;

c) numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor; valoarea părţilor subscrise şi vărsate de fiecare;

d) felul răspunderii;

e) numele şi prenumele administratorilor şi cenzorilor desemnaţi;

f) numele şi prenumele persoanelor care au semnătură legală;

g) numele şi prenumele persoanelor asociate, împuternicite cu îndeplinirea formalităţilor de constituire.

Art. 12. -

Statutul va cuprinde, în afara celor prevăzute la art. 8, următoarele:

a) denumirea - firma societăţii;

b) obiectul de activitate - enumerarea activităţilor ce constituie obiectul societăţii şi delimitarea teritorială;

c) durata societăţii;

d) sediul societăţii;

e) prevederi referitoare la constituirea, majorarea sau diminuarea capitalului social;

f) modul de vărsare a părţilor sociale subscrise şi de restituire a lor;

g) modul de admitere, retragere sau excludere a asociaţilor;

h) regulile privind desemnarea, componenţa şi funcţionarea consiliului de administraţie, a comisiei de cenzori, a comitetului de direcţie, dacă este cazul, competenţele, îndatoririle şi responsabilităţile acestor organe;

i) modul de convocare a adunării generale, modul de deliberare, condiţiile de validitate a hotărîrilor, precum şi atribuţiile adunării generale;

j) reguli privind ţinerea evidenţei contabile;

k) modul de împărţire a profitului sau pierderilor;

l) modul de formare şi păstrare a fondului de rezervă, destinaţia lui în caz de lichidare, modul de formare a altor fonduri, inclusiv a fondului de risc constituit pentru calamităţile naturale;

m) modul în care se vor face încunoştinţările prevăzute de prezenta lege, precum şi actele pe care le emite;

n) dispoziţii referitoare la dizolvarea şi lichidarea societăţii agricole;

o) despre stabilirea regulamentelor interioare ale societăţilor agricole;

p) orice alte clauze a căror necesitate rezultă din dispoziţiile prezentei legi şi din alte dispoziţii legale.

Art. 13. -

Prin actul de constituire şi prin statut nu se pot stabili drepturi speciale pentru anumiţi asociaţi.

Art. 14. -

Firma societăţii agricole se compune:

a) dintr-o denumire prin care să se deosebească de orice alte societăţi;

b) din cuvintele: "Societate agricolă", fără prescurtări;

c) din indicarea localităţii în care îşi are sediul.

Societăţile agricole nu sînt supuse legilor speciale privitoare la firmă.

Art. 15. -

Cererea de înscriere a societăţii agricole însoţită de actul de constituire şi statut, ambele în 4 exemplare, se depune la judecătoria în circumscripţia căreia îşi va avea sediul societatea. La aceasta se vor anexa şi specimenele de semnătură a doi împuterniciţi care o reprezintă.

Art. 16. -

Preşedintele judecătoriei sau judecătorul desemnat de acesta va examina actul de constituire şi statutul şi, dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 şi 12, va dispune, prin încheiere, înscrierea societăţii agricole în registrul rezervat anume acestor societăţi, ce se va înfiinţa la fiecare judecătorie, de la data prezentei legi. De la data înscrierii societatea agricolă dobîndeşte personalitate juridică.

Încheierea judecătoriei se va afişa în extras la sediul acesteia şi al primăriei pe raza căreia îşi are sediul societatea, urmînd a se publica în Monitorul Oficial al României.

De la data afişării, constituirea societăţii devine publică şi opozabilă tuturor, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor prevăzute în art. 17.

Art. 17. -

În registrul societăţilor agricole se vor înscrie, pentru fiecare societate:

a) firma, obiectul şi sediul societăţii;

b) felul şi limitele răspunderii asociaţilor;

c) mărimea părţilor sociale, modul şi perioada în care se efectuează vărsămintele;

d) numărul administratorilor şi clauzele din statute care limitează puterile lor precum şi dispoziţiile referitoare la obligarea societăţii prin semnătură socială;

e) numele şi prenumele administratorilor, precum şi numele şi prenumele celor care au semnătură socială; numele şi prenumele cenzorilor;

f) durata societăţii.

Un exemplar al statutelor va rămîne la judecătorie şi se va păstra la dosarul acestora, ce se va ţine separat pentru fiecare societate.

În registru, la partida fiecărei societăţi, se va face trimitere la dosarul care cuprinde actele acesteia.

Dosarele şi registrele se vor păstra de judecătorie, arhivate separat, şi se vor conserva fără termen.

Art. 18. -

Persoanele interesate pot consulta registrul şi dosarul cu acte. La cerere, judecătoria va elibera copii de pe partida din registru, precum şi de pe actele depuse.

Art. 19. -

Judecătoria va elibera societăţii agricole o copie legalizată de pe încheierea de înscriere şi două exemplare de pe actul de constituire şi statut, certificate.

Asociaţii pot obţine, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe actele prevăzute la alin. 1.

Art. 20. -

Toate actele pentru constituirea societăţilor agricole, precum şi publicitatea prin afişare sînt scutite de orice fel de taxe timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Asistenţa juridică în faţa instanţei de judecată nu este obligatorie.

Art. 21. -

Fondatorii, administratorii şi toţi cei care, înainte de constituirea societăţii, lucrează în numele acesteia, îşi asumă personal răspunderea, în mod solidar şi nelimitat, pentru toate obligaţiile ce se contractează.

Art. 22. -

Orice modificare a statutelor trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală. Ea nu este opozabilă terţilor decît după îndeplinirea formalităţilor de înscriere în registrul societăţilor agricole, la partida corespunzătoare, prin încheierea judecătoriei şi după satisfacerea cerinţelor de publicitate prevăzute în art. 16 alin. 2.

Dispoziţiile alin. 1 sînt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul schimbărilor intervenite în persoana administratorilor şi a cenzorilor. Persoanele care capătă o nouă semnătură socială vor depune, cu ocazia îndeplinirii formalităţilor de schimbare, la judecătorie, specimenele semnăturilor.

Art. 23. -

Dispoziţiile art. 16 alin. 2 cu privire la publicitatea societăţii nu pot fi invocate de terţii care cunoşteau despre existenţa acestei societăţi.

se încarcă...