Back

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 334/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu

În vigoare de la 24.08.2004 până la 12.06.2006, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 549/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul dispoziţiilor art. 3 şi 9 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 5 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Declaraţia privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu va fi obligatoriu completată şi depusă de către persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma lor de organizare, care desfăşoară activităţi ce le impun obligaţia, conform Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a plăti cotele către Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art. 3. -

Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi va exercita atribuţii privind controlul, urmărirea şi încasarea sumelor datorate Fondului pentru mediu, în condiţiile legii.

Art. 4. -

Începând cu data prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.043/2002 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 26 noiembrie 2002.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Speranţa Maria Ianculescu

Bucureşti, 11 august 2004.

Nr. 334.

ANEXĂ

ROMÂNIA
MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

DECLARAŢIE
privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu
pentru luna ........... anul .........

TEMEI LEGAL - Legea nr. 73/2000 cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 86/2003 şi Legea nr. 333/2004)

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ
Se completează cu X [ ]
Numai în cazul declaraţiilor rectificative

DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

COD de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumire │ ├─────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┤ │Judeţ│ │Localitate│ │ ├─────┴┬────────────────────────┬─────┬────────┼────┬─────┴───────┬───┬───────┬───┬───────────┤ │Strada│ │Număr│ │Bloc│ │Sc.│ │Ap.│ │ ├──────┴───┬────────────────────┼─────┴┬───────┼────┼─────────────┼───┴──────┬┴───┴───────────┤ │Cod poştal│ │Sector│ │Tel.│ │Fax/e-mail│ │ └──────────┴────────────────────┴──────┴───────┴────┴─────────────┴──────────┴────────────────┘ LEI ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ │ Contribuţie │ │crt.│ Specificaţie ├────────┬──────┤ │ │ │Datorată│Virată│ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 1 │O cotă de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi│ │ │ │ │neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice │ │ │ │ │şi/sau juridice. Cota se va reţine prin stopaj la sursă de către agenţii│ │ │ │ │economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi conform Ordonanţei│ │ │ │ │de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor │ │ │ │ │industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, care │ │ │ │ │vor vira sumele respective la Fondul pentru mediu conform prevederilor │ │ │ │ │prezentei legi; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 2 │Sumele datorate de agenţii economici pentru emisiile de poluanţi în │ │ │ │ │atmosferă, prevăzute în anexa nr. 1; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 3 │Sumele datorate de agenţii economici utilizatori de noi terenuri pentru │ │ │ │ │depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele revăzute în anexa │ │ │ │ │nr. 2; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 4 │O sumă de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa │ │ │ │ │naţională de producătorii şi importatorii de bunuri ambalate, cu │ │ │ │ │excepţia celor utilizate pentru medicamente; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 5 │O cotă de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase │ │ │ │ │comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3 │ │ │ │ │mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 6 │O cotă de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase │ │ │ │ │comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultură, │ │ │ │ │prevăzute în anexa nr. 4; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 7 │O cotă de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase, care se virează │ │ │ │ │de către Regia Naţională a Pădurilor şi de către alţi proprietari de │ │ │ │ │păduri, persoane juridice sau fizice; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 8 │O sumă de 10.000 lei/kg anvelopă, de către persoanele juridice care │ │ │ │ │introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate │ │ │ │ │reutilizării.*) │ │ │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┼────────┼──────┤ │ TOTAL CONTRIBUŢII │Luna curentă │ │ │ │ (rd. 1 + ... + rd. 8) ├────────────────────┼────────┼──────┤ │ │Cumulat │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────┘ Obligaţia calculării şi vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor de mai sus revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi. Data de la care se calculează aceste sume este 01 august 2004. Până la această dată este valabil vechiul formular de "Declaraţie". ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │ BANCA │ CONT │ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ └─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate o declar corectă şi completă. Funcţia (director general sau altă persoană autorizată) .................................... Numele ..................................... prenumele ..................................... Data ............................................... Semnătura şi ştampila .............................. Prezentul titlu de creanţă devine executoriu în condiţiile legii. Declaraţia se depune la Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, Sector 6, Email: afm@afm.ro, având contul 501714715650 deschis la Trezoreria Sector 6 - Bucureşti. Declaraţia lunară trimisă prin poştă [ ]. Declaraţia lunară transmisă pe cale electronică [ ] conţinând semnătura electronică a declarantului. Termenul de depunere a prezentei declaraţii este până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă. Întocmit, Nume ................................... Prenume ................................ Semnătura ................. Publicat în Monitorul Oficial cu numaru

*) Suma prevăzută la pct. 8 se va plăti începând cu data de 01.01.2005.

se încarcă...