Back

Parlamentul României

Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.07.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Revoluţia română din decembrie 1989, declanşată prin revolta populară de la Timişoara, continuată în Bucureşti şi în alte localităţi ale ţării şi transformată în revoluţie antitotalitară, sprijinită de armată, care a condus la căderea regimului comunist şi la instaurarea democraţiei, constituie un moment crucial în istoria României.
Jurisprudență (1)

(2) Revoluţia română din decembrie 1989 s-a înfăptuit prin jertfă şi spirit de sacrificiu din partea celor care au luptat pentru victoria ei.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

În aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor avea în vedere următoarele principii:

a) respectul şi gratitudinea faţă de eroii-martiri şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi grija faţă de urmaşii eroilor-martiri;
Jurisprudență (4)

b) respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revoluţia română din decembrie 1989;

c) diferenţierea etapelor Revoluţiei;
Puneri în aplicare (1)

d) stabilirea categoriilor de luptători, prin diferenţierea angajării şi participării la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei;

e) diferenţierea între civili şi militari privind etapele participării şi formele de angajare în acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei;
Puneri în aplicare (1)

f) echitate în acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 3. - Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (2)

(1) Pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

a) Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:
Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (4)

1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (4)

2. Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (5)

c) Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

(3) În semn de recunoştinţă faţă de persoanele care au dobândit titlurile prevăzute la alin. (1), Preşedintele României poate conferi acestora Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", precum şi alte ordine şi medalii, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare.
Jurisprudență (2)

(4) Pentru eternizarea memoriei eroilor căzuţi în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea organizaţiilor şi a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, vor construi în oraşele ţării monumente dedicate acestora.
Puneri în aplicare (1)

(5) Sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului şi pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece, fără plată, în patrimoniul acestora, iar sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum şi sediile federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari constituite până la 31 decembrie 2003 vor avea acelaşi regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

(6) Asociaţiile, ligile, organizaţiile, cluburile, fundaţiile, federaţiile şi uniunile naţionale de revoluţionari pot beneficia de sponsorizare, în condiţiile legii.
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (13)

(1) Prin urmaş de erou-martir se înţelege persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile prezentei legi, şi anume soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia.
Referințe (1), Jurisprudență (3)

(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alin. (1) au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel:
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

a) soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit - un coeficient de 1,10;

b) fiecare dintre părinţii celui decedat - un coeficient de 0,50;

c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, dar nu peste vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află - un coeficient de 1,10.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi 2 au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, prin aplicarea următorilor coeficienţi asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel:
Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (1)

a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;

b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
Jurisprudență (1)

c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
Jurisprudență (1)

d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
Jurisprudență (1)

e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.
Jurisprudență (2)

(4) De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 - şi numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (8), Referințe (1), Jurisprudență (21)

(5) Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută la alin. (3), şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă lunar, prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (16)

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 4 alin. (1) beneficiază, pe lângă indemnizaţia calculată conform prevederilor art. 4, şi de următoarele drepturi:
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

a) prioritate în asigurarea unei locuinţe din fondul disponibil de locuinţe sociale, în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut în proprietate o altă locuinţă până la data atribuirii;
Jurisprudență (2)

b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat, dacă dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 100 m2, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 100 m2 din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (18)

d) acordarea gratuită de proteze, orteze şi scaune cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

e) accesul gratuit al copiilor la creşele şi grădiniţele din subordinea administraţiilor locale, precum şi asigurarea gratuită a rechizitelor pentru şcolari, dacă venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

f) acordarea unei subvenţii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut sau nu deţin o proprietate locativă, precum şi posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizaţia calculată conform prevederilor prezentei legi;
Puneri în aplicare (1)

g) atribuirea, în limita posibilităţilor, în proprietate şi cu clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 m2 de teren în extravilan şi 500 m2 de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinaţia de locuinţă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu locativ;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (13)

h) atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci;
Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (2)

i) accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (1) - cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective şi de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - la tratamente şi medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament şi staţiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor;
Puneri în aplicare (1)

j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
Puneri în aplicare (1)

k) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual - 12 călătorii gratuite dus-întors până în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători şi membrii familiei titularului. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;
Modificări (3)

l) scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă din proprietate şi terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat şi mototriciclu, precum şi scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3)

m) acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);
Puneri în aplicare (2), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

n) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (8)

o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.
Jurisprudență (2)

(3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.
Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (22)

(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să conţină documentaţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum şi avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi de către preşedintele comisiei parlamentare menţionate la alin. (3).
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (8)

(5) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, face propuneri Preşedintelui României pentru acordarea ordinului prevăzut la art. 3 alin. (3).
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (9)

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Agenţii economici care angajează persoanele ce îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 4 alin. (1) beneficiază de facilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă şomerilor şi tinerilor absolvenţi.

Art. 7. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, care au dobândit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei.

Art. 9. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență (13)

(1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) şi (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (35)

(2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi avizate de Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).
Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (3)

(3) Certificatele eroilor-martiri se eliberează şi se acordă la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, şi se atribuie urmaşilor acestora, conform normelor metodologice.

(4) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, pe perioada preschimbării, maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.
Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (5)

(5) Contestaţiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în cauză şi se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, care le soluţionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.
Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (36)

(6) În conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) se atribuie, prin decret, de către Preşedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art. 2 şi criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor doveditoare preschimbate conform alin. (1).
Jurisprudență (3)

Art. 10. -

(1) Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (5) şi care, în termen de 6 luni, nu fac contestaţie îşi pierd calitatea deţinută anterior.
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

(2) Persoanelor care au participat la Revoluţie, dar nu se încadrează în criteriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, cu modificările ulterioare, li se va atribui calitatea onorifică de participant la Revoluţia română din decembrie 1989, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (1)

Art. 11. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (9)

Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îşi continuă activitatea în condiţiile prezentei legi sub denumirea "Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989", care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va soluţiona contestaţiile prevăzute la art. 9 alin. (5) şi va aviza iniţiativele legislative cu referire la acest moment crucial din istoria României. Comisia va fi constituită exclusiv din parlamentari care au dobândit una dintre calităţile prevăzute la art. 3.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Prefecturile vor transmite trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 liste nominale cu situaţia acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute prin prezenta lege, precum şi motivarea neacordării acestora.

Art. 13. - Jurisprudență (2)

(1) Ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale sunt obligate să urmărească şi să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovaţi, în condiţiile legii.
Jurisprudență (1)

(3) Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au deţinut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de aceleaşi drepturi conform prezentei legi.
Jurisprudență (2)

Art. 14. - Jurisprudență (3)

În vederea studierii aspectelor legate de condiţiile interne şi internaţionale ale declanşării şi desfăşurării Revoluţiei române din decembrie 1989, se înfiinţează un institut pentru studiul Revoluţiei. Organizarea şi funcţionarea institutului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

Fundaţia Fondul Libertatea, constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, îşi continuă activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 şi în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 12 iulie 2004.

Nr. 341.

se încarcă...