Back

Parlamentul României

Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.03.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL IV Personalul Jandarmeriei Române

Art. 23. - Jurisprudență (2)

(1) Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar şi personal contractual.
Reviste (1)

(2) Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai instituţiilor militare de învăţământ, soldaţi şi gradaţi profesionişti, militari în termen şi militari cu termen redus.

(3) Cadrelor militare din Jandarmeria Română li se aplică dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Jurisprudență (1)

(4) Gradaţilor şi soldaţilor profesionişti li se aplică Statutul gradaţilor şi soldaţilor profesionişti, aprobat prin lege.

(5) Elevilor instituţiilor militare de învăţământ ale jandarmeriei li se aplică prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 24. - Jurisprudență (1)

(1) Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi profesionişti, militari în termen, militari cu termen redus şi al personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte de către ministrul administraţiei şi internelor, în limita efectivelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Mutarea, transferarea sau detaşarea personalului se poate face în cazurile şi în condiţiile prevăzute prin lege.

Art. 25. -

(1) Personalul militar din unităţile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentru militarii forţelor armate ale României.

(2) Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: "Eu,..., jur să respect Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să-mi îndeplinesc cu bună-credinţă sarcinile încredinţate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".

(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.

Art. 26. -

(1) Jandarmeria Română poate folosi gradaţi şi soldaţi profesionişti în limita posturilor prevăzute în statele de organizare, aprobate potrivit competenţelor.

(2) Gradaţii şi soldaţii profesionişti încadraţi au calitatea de militar şi se supun legilor şi regulamentelor militare.

(3) Timpul în care o persoană îşi desfăşoară activitatea în Jandarmeria Română ca gradat profesionist constituie vechime în muncă.

CAPITOLUL V Drepturi şi obligaţii

Art. 27. -

(1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, personalul militar al Jandarmeriei Române este învestit cu exerciţiul autorităţii publice.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi şi obligaţii:
Jurisprudență (1)

a) să acorde sprijin persoanelor cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, dacă acestea întâmpină rezistenţă fizică în executarea sarcinilor de serviciu;

b) să legitimeze orice persoană când există indicii temeinice că a săvârşit, săvârşeşte sau se pregăteşte să săvârşească o faptă ce constituie infracţiune ori contravenţie, precum şi persoanele care solicită intrarea într-un perimetru legal restricţionat;

c) să folosească, cu acordul proprietarului sau deţinătorului, orice mijloace de transport şi telecomunicaţii, proprietate publică sau privată, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amânare şi care nu pot fi duse la îndeplinire altfel. Cheltuielile ocazionate în astfel de împrejurări vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi suportate din fondurile unităţilor de jandarmi sau, după caz, de către persoanele care au determinat intervenţia;

d) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, cu mijloacele de transport în comun, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

e) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracţiuni;

f) să aplice măsura ridicării în vederea confiscării obiectelor periculoase, substanţelor sau armelor deţinute fără drept sau care pot pune în pericol viaţa ori integritatea fizică a jandarmului sau a altor persoane, măsura şi descrierea bunurilor ridicate fiind menţionate în procesul-verbal de constatare.

(3) În exercitarea atribuţiilor, personalul militar al Jandarmeriei Române are dreptul să efectueze control corporal preventiv asupra persoanei şi bagajului acesteia, în următoarele situaţii:

a) există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni;

b) persoana se află în stare de inconştienţă şi este necesară identificarea acesteia;

c) persoana participă la manifestări publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase.

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să folosească forţa, mijloacele din dotare şi armamentul, în condiţiile legii.

(5) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este obligat să îşi facă cunoscută calitatea şi să prezinte insigna sau legitimaţia de serviciu, după caz, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul intervenţiei sau siguranţa ulterioară a acestuia ar fi periclitată.

Art. 28. -

(1) În îndeplinirea atribuţiilor specifice, personalul militar al Jandarmeriei Române are competenţa teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de jandarmi din care face parte.

(2) În caz de continuare a unei măsuri sau activităţi specifice în desfăşurare, personalul militar al Jandarmeriei Române poate acţiona şi în zona de responsabilitate a altor unităţi de jandarmi, comunicând despre aceasta structurii competente.

Art. 29. -

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române foloseşte armamentul din dotare cu muniţia aferentă, veste antiglonţ, scuturi de protecţie, căşti cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanţe iritant lacrimogene, arme albe, jeturi de apă sau coloranţi, arme cu glonţ de cauciuc sau coloranţi, cătuşe, cai şi câini de serviciu, dispozitive sonore şi luminoase, mijloace blindate, lucrări şi mijloace genistice, precum şi orice mijloace de protecţie şi de imobilizare aflate în dotare, în următoarele situaţii:

a) pentru împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea publică, acţiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;

b) împotriva celor care pătrund fără drept în sediile autorităţilor publice sau ale altor instituţii de interes public ori privat şi care, avertizaţi şi somaţi, au refuzat să părăsească de îndată aceste sedii, precum şi împotriva grupurilor organizate care împiedică desfăşurarea normală a activităţii pe căile de comunicaţii, în locurile publice şi în alte obiective importante;

c) pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine şi întreprind acţiuni ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiază forţele de ordine sau alte persoane învestite cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice ori tulbură grav ordinea publică, prin acte de violenţă.

Art. 30. -

În caz de absolută necesitate şi atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat rezultate, jandarmii fac uz de armă în condiţiile strict prevăzute de lege.

Art. 31. -

(1) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către şeful dispozitivului de ordine sau de către şefii săi ierarhici.

(2) Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziţie participanţilor timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora, cu căile şi cu posibilităţile de defluire.

(3) Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită acte de violenţă care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestuia.

Art. 32. -

(1) Avertizarea şi somarea constau în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi în atenţionarea persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 29, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra obligaţiei de a se dispersa şi de a respecta prevederile legale.

(2) Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au dispersat, aceştia sunt atenţionaţi prin mijloacele de amplificare sonoră, astfel: prima somaţie: "Atenţie, vă rugăm să părăsiţi ..., vom folosi forţa!", urmată de semnale sonore şi luminoase.

(3) În cazul în care, după trecerea perioadei necesare pentru dispersare, se constată că prima somaţie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, astfel: ultima somaţie: "Părăsiţi ..., se va folosi forţa!", urmată de semnale sonore şi luminoase.

(4) Pentru perceperea somaţiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de imobilizare sau de constrângere se emite un semnal luminos prin cartuşe de semnalizare de culoare roşie, trase vertical.

Art. 33. -

Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acţiunilor ilegale şi va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.

Art. 34. -

(1) Intervenţia în forţă se dispune în scris de către prefectul sau înlocuitorul acestuia din municipiul Bucureşti, respectiv din judeţul în care s-a produs una dintre situaţiile prevăzute la art. 29.

(2) Dispoziţia scrisă a prefectului privind intervenţia în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine, a altor persoane ori asupra bunurilor sau valorilor apărate se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o infracţiune.

Art. 35. - Jurisprudență (1)

Persoanele care săvârşesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor şi conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sancţionare prevăzute de lege.

Art. 36. -

Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi împotriva copiilor, cu excepţia cazurilor în care aceştia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane.

Art. 37. -

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a intervenţiei în forţă.

Art. 38. -

(1) Personalul militar din Jandarmeria Română poate deţine, purta şi folosi armamentul, muniţia şi mijloacele din dotare, în condiţiile legii.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să poarte permanent asupra sa armamentul din dotare sau achiziţionat personal, cu muniţia aferentă, în condiţiile legii.

Art. 39. -

Personalul militar din Jandarmeria Română are dreptul şi obligaţia să intervină şi în afara orelor de program, a atribuţiilor de serviciu şi a competenţei teritoriale a structurilor din care face parte, atunci când ia cunoştinţă de pregătirea sau de săvârşirea unei infracţiuni, acţionând pentru conservarea urmelor, prinderea făptuitorului, ridicarea corpurilor delicte, a celorlalte mijloace materiale de probă şi predarea imediată a acestora autorităţilor competente.

Art. 40. -

(1) Soldele, salariile şi celelalte drepturi băneşti care se cuvin personalului Jandarmeriei Române sunt stabilite conform legii.

(2) Personalul militar din Jandarmeria Română care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile şi este trecut într-o altă funcţie, îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior, dacă drepturile cuvenite pentru noua funcţie sunt mai mici.

Art. 41. -

(1) Dreptul la pensie, la asigurări sociale şi la asistenţă medicală al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor Jandarmeriei Române se stabileşte potrivit legislaţiei privind cadrele militare.

(2) Dreptul la pensie, la asigurări sociale şi la asistenţă medicală al gradaţilor şi soldaţilor profesionişti şi personalului contractual din jandarmerie se stabileşte potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, şi altor prevederi legale specifice.

Art. 42. -

Încadrarea în condiţii de muncă normale, deosebite sau speciale a personalului militar al Jandarmeriei Române se face potrivit legii.

Art. 43. -

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române se bucură de protecţie deosebită, potrivit legii penale.

(2) Personalul militar al Jandarmeriei Române şi membrii familiilor acestuia au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

(3) În cazul infracţiunilor săvârşite împotriva personalului militar al Jandarmeriei Române, soţului, soţiei ori copiilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru măsurile legale luate de acesta în exercitarea atribuţiilor de serviciu, limitele maxime ale pedepselor prevăzute de legea penală se majorează cu 3 ani.

Art. 44. -

(1) Personalului militar şi contractual al Jandarmeriei Române i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-au degradat sau i s-au distrus îmbrăcămintea, încălţămintea sau alte bunuri personale, acesta are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de Inspectoratul General.

(2) Personalului Jandarmeriei Române care participă la misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, de luptă antiteroristă, a căror durată depăşeşte 4 ore, i se asigură gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.

Art. 45. -

Ministerul Administraţiei şi Internelor va avansa sumele necesare acoperirii daunelor materiale suferite de personalul militar al Jandarmeriei Române şi de membrii de familie ai acestuia, în situaţiile în care acestea sunt urmare a faptelor prevăzute la art. 43 alin. (3), urmând să le recupereze de la persoanele vinovate, potrivit legii.

CAPITOLUL VI Asigurarea materială şi financiară

Art. 46. -

(1) Jandarmeria Română are în înzestrare armament, tehnică, muniţie, echipament, aparatură specifică şi mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pentru autoapărarea şi protecţia personalului, precum şi a obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea. Jandarmeria Română are în compunere structuri proprii care realizează aprovizionarea cu materiale, transporturile logistice, asigurarea tehnică, medicală, sanitar-veterinară, financiară, cazarea efectivelor şi adăpostirea animalelor.

(2) În raport cu nevoile proprii, în cadrul Jandarmeriei Române pot funcţiona gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, cabane şi baze de instrucţie, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, cluburi, asociaţii cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, potrivit legii.

Art. 47. -

Dotarea şi înzestrarea Jandarmeriei Române cu mijloacele, materialele şi echipamentele prevăzute la art. 46 alin. (1) se realizează prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Inspectoratului General, în condiţiile legii.

Art. 48. -

Imobilele pentru sediile de mari unităţi, unităţi şi subunităţi de jandarmi, gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, cluburi, asociaţii cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, precum şi bazele de instruire se construiesc din fondurile alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe terenurile atribuite în administrare în baza hotărârilor Guvernului sau ale consiliului local, după caz.

Art. 49. -

Unităţile din structura Jandarmeriei Române administrează patrimoniul propriu şi pot închiria bunurile disponibilizate care fac parte din acesta sau le pot valorifica în condiţiile legii. Sumele încasate vor fi folosite conform prevederilor legale.

Art. 50. -

Inspectoratul General este abilitat:

a) să aprobe, în limitele competenţelor sale, documentele tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi să urmărească executarea acestora la termenele stabilite;

b) să avizeze documentele de învăţământ pentru specialitatea "Jandarmi" ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" şi să aprobe aceste documente pentru instituţiile de învăţământ din subordine;

c) să stabilească normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru tehnica specială din dotare;

d) să execute controlul mijloacelor materiale şi băneşti repartizate unităţilor subordonate;

e) să execute orice alte atribuţii stabilite prin lege în domeniile asigurării materiale şi financiare.

se încarcă...