Back

Parlamentul României

Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 01.02.2014! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 13.03.2005

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1175 din 13.12.2004.

Fişa actului →

Mergi la art.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

(2) Jandarmeria Română, prin atribuţii, organizare, pregătire şi dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză.

Art. 2. -

Jandarmeria Română îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art. 3. -

(1) Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

(2) Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

CAPITOLUL II Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române

Art. 4. -

(1) Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forţe şi mijloace dispus conform organizării administrativ-teritoriale a ţării, şi are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare Inspectoratul General;

b) Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;

c) Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei şi grupările de jandarmi mobile;

d) inspectoratele de jandarmi judeţene;

e) instituţiile militare de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului;

f) unităţile şi subunităţile specializate, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Jandarmeriei Române, inclusiv de sprijin logistic şi medical, înfiinţate potrivit legii.

(2) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, ministrul administraţiei şi internelor, în funcţie de dinamica atribuţiilor şi misiunilor jandarmeriei, poate înfiinţa, desfiinţa, disloca şi redisloca unităţi, până la eşalonul brigadă exclusiv, în condiţiile legii, servicii, secţii, birouri, compartimente şi subunităţi de jandarmi, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor bugetare alocate.

Art. 5. -

(1) Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate şi execută orice alte atribuţii date în competenţă prin lege.

(2) Inspectoratul General are sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 6. -

(1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcţie de ministrul administraţiei şi internelor.

(2) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un prim-adjunct şi şef al statului major şi de adjuncţi numiţi în funcţie, la propunerea sa, de către ministrul administraţiei şi internelor.

(3) În exercitarea atribuţiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

(4) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ordonator secundar de credite. Unităţile din subordinea Inspectoratului General, ai căror comandanţi au calitatea de ordonator terţiar de credite, sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, au personalitate juridică şi utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.

(5) Inspectoratul General este reprezentat, în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cu instituţiile similare din alte state, de către inspectorul general sau de către ofiţerii desemnaţi de acesta.

(6) În cadrul Inspectoratului General funcţionează Consiliul Militar, ca organ consultativ al Inspectoratului General, ale cărui componenţă, organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 7. -

Structura organizatoriză a Inspectoratului General se stabileşte, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 8. -

(1) Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi este destinată planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin jandarmeriei în municipiul Bucureşti.

(2) Direcţia generală prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, batalioane, detaşamente/companii, secţii, plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

Art. 9. -

(1) Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Brigada Specială, este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi are competenţă teritorială generală, destinată executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, asigurării protecţiei instituţiilor fundamentale ale statului şi neutralizării ameninţărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu ale celorlalte instituţii din sistemul de apărare şi securitate naţională.

(2) Brigada Specială prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii şi compartimente, batalioane speciale de intervenţie, detaşamente, subunităţi de suport logistic şi alte structuri de jandarmi, constituite conform legii.

Art. 10. -

(1) Inspectoratul de jandarmi judeţean este subordonat nemijlocit Inspectoratului General şi este destinat planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judeţ.

(2) Inspectoratul de jandarmi judeţean are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detaşamente, companii, secţii, plutoane, posturi, grupe, structuri de specialişti - montane, navale, de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

(3) Inspectoratul de jandarmi judeţean are sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.

(4) Subunităţile din compunerea inspectoratului de jandarmi judeţean, prevăzute la alin. (2), funcţionează în localitatea de reşedinţă a unităţii sau pot fi dislocate ori redislocate, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în alte localităţi urbane şi rurale din zona de responsabilitate a unităţii.

Art. 11. -

(1) Gruparea de jandarmi mobilă funcţionează în subordinea Inspectoratului General, ca structură destinată organizării şi executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială.

(2) Gruparea de jandarmi mobilă are în compunere, în funcţie de specificul misiunii, structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detaşamente, plutoane, grupe, structuri de specialişti, suport logistic şi medical.

Art. 12. -

(1) Batalionul de jandarmi special este o unitate subordonată Brigăzii Speciale, destinată executării de misiuni specifice, de regulă, în zona de responsabilitate a acesteia.

(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere, în funcţie de specificul misiunilor, structura de comandament, detaşamente, companii, posturi, grupe, subunităţi de specialişti, de suport logistic şi medical sau alte structuri.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...