Back

Parlamentul României

Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.03.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.
Jurisprudență (1)

(2) Jandarmeria Română, prin atribuţii, organizare, pregătire şi dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză.

Art. 2. -

Jandarmeria Română îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art. 3. -

(1) Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

(2) Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

CAPITOLUL II Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române

Art. 4. -

(1) Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forţe şi mijloace dispus conform organizării administrativ-teritoriale a ţării, şi are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare Inspectoratul General;

b) Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;

c) Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei şi grupările de jandarmi mobile;

d) inspectoratele de jandarmi judeţene;

e) instituţiile militare de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului;

f) unităţile şi subunităţile specializate, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Jandarmeriei Române, inclusiv de sprijin logistic şi medical, înfiinţate potrivit legii.

(2) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, ministrul administraţiei şi internelor, în funcţie de dinamica atribuţiilor şi misiunilor jandarmeriei, poate înfiinţa, desfiinţa, disloca şi redisloca unităţi, până la eşalonul brigadă exclusiv, în condiţiile legii, servicii, secţii, birouri, compartimente şi subunităţi de jandarmi, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor bugetare alocate.
Jurisprudență (2)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate şi execută orice alte atribuţii date în competenţă prin lege.
Jurisprudență (1)

(2) Inspectoratul General are sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 6. -

(1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcţie de ministrul administraţiei şi internelor.

(2) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un prim-adjunct şi şef al statului major şi de adjuncţi numiţi în funcţie, la propunerea sa, de către ministrul administraţiei şi internelor.

(3) În exercitarea atribuţiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.
Jurisprudență (1)

(4) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ordonator secundar de credite. Unităţile din subordinea Inspectoratului General, ai căror comandanţi au calitatea de ordonator terţiar de credite, sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, au personalitate juridică şi utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.

(5) Inspectoratul General este reprezentat, în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cu instituţiile similare din alte state, de către inspectorul general sau de către ofiţerii desemnaţi de acesta.

(6) În cadrul Inspectoratului General funcţionează Consiliul Militar, ca organ consultativ al Inspectoratului General, ale cărui componenţă, organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 7. -

Structura organizatoriză a Inspectoratului General se stabileşte, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 8. -

(1) Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi este destinată planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin jandarmeriei în municipiul Bucureşti.

(2) Direcţia generală prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, batalioane, detaşamente/companii, secţii, plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

Art. 9. -

(1) Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Brigada Specială, este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi are competenţă teritorială generală, destinată executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, asigurării protecţiei instituţiilor fundamentale ale statului şi neutralizării ameninţărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu ale celorlalte instituţii din sistemul de apărare şi securitate naţională.
Jurisprudență (1)

(2) Brigada Specială prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii şi compartimente, batalioane speciale de intervenţie, detaşamente, subunităţi de suport logistic şi alte structuri de jandarmi, constituite conform legii.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Inspectoratul de jandarmi judeţean este subordonat nemijlocit Inspectoratului General şi este destinat planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judeţ.

(2) Inspectoratul de jandarmi judeţean are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detaşamente, companii, secţii, plutoane, posturi, grupe, structuri de specialişti - montane, navale, de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

(3) Inspectoratul de jandarmi judeţean are sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.

(4) Subunităţile din compunerea inspectoratului de jandarmi judeţean, prevăzute la alin. (2), funcţionează în localitatea de reşedinţă a unităţii sau pot fi dislocate ori redislocate, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în alte localităţi urbane şi rurale din zona de responsabilitate a unităţii.

Art. 11. -

(1) Gruparea de jandarmi mobilă funcţionează în subordinea Inspectoratului General, ca structură destinată organizării şi executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială.

(2) Gruparea de jandarmi mobilă are în compunere, în funcţie de specificul misiunii, structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detaşamente, plutoane, grupe, structuri de specialişti, suport logistic şi medical.

Art. 12. -

(1) Batalionul de jandarmi special este o unitate subordonată Brigăzii Speciale, destinată executării de misiuni specifice, de regulă, în zona de responsabilitate a acesteia.

(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere, în funcţie de specificul misiunilor, structura de comandament, detaşamente, companii, posturi, grupe, subunităţi de specialişti, de suport logistic şi medical sau alte structuri.

Art. 13. -

Detaşamentul, compania, plutonul şi grupa de jandarmi sunt subunităţi organizate ca structuri militare pentru pregătire sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, independent ori în subordinea nemijlocită a marilor unităţi sau unităţilor de jandarmi.

Art. 14. -

(1) Unitatea specială de jandarmi este structura destinată să execute misiuni de pază sau de protecţie şi apărare a unor obiective, bunuri, valori de importanţă deosebită ori alte misiuni pe un anumit domeniu de competenţă al jandarmeriei.

(2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe birouri, compartimente, detaşamente, companii, plutoane, grupe, structuri de specialişti, de suport logistic şi medical.

Art. 15. -

(1) Instituţiile militare de învăţământ sunt structuri destinate formării continue, pregătirii şi specializării personalului Jandarmeriei Române.

(2) Instituţiile militare de învăţământ au în compunere: structura de comandament, organizată în conformitate cu prevederile legale în domeniu, batalioane/cursuri, detaşamente sau companii, plutoane, structuri de specialişti şi suport logistic ori de altă natură.

(3) Formarea şi pregătirea pentru prima funcţie, precum şi perfecţionarea pregătirii şi specializării ofiţerilor se realizează în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", specialitatea "Jandarmi", în Şcoala de Aplicaţii sau în instituţii similare din ţară şi din străinătate, iar pentru străini, prin cursul internaţional de aplicaţii.

(4) Formarea subofiţerilor se realizează în Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi.

(5) Centrul de pregătire şi perfecţionare este o structură destinată pregătirii, perfecţionării şi specializării categoriilor de personal, diferenţiat pe domenii de activitate.

(6) Personalul din instituţiile de învăţământ prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi didactice, precum şi personalul din Jandarmeria Română, care organizează, planifică, coordonează, îndrumă sau controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului, au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu cele ale personalului similar din celelalte unităţi de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Bazele de logistică sunt structuri specializate destinate asigurării aprovizionării, depozitării, conservării şi distribuirii bunurilor materiale, mentenanţei armamentului şi tehnicii specifice şi contractării de bunuri şi servicii necesare Jandarmeriei Române.

Art. 17. -

Unităţile şi subunităţile de jandarmi pot acţiona, cu aprobarea prealabilă a ministrului administraţiei şi internelor şi la ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în orice zonă a ţării, alta decât cea de responsabilitate permanentă, în funcţie de situaţia operativă existentă, în condiţiile legii.
Jurisprudență (1)

Art. 18. -

(1) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului General şi Brigăzii Speciale, precum şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratului de jandarmi judeţean se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor de jandarmi judeţene se elaborează de acestea în baza regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1) şi se aprobă de inspectorul general.

CAPITOLUL III Atribuţiile Jandarmeriei Române

Art. 19. - Jurisprudență (1)

(1) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii:

a) apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanei, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;

b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

c) execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

e) execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

f) execută, în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a locurilor de desfăşurare a activităţilor;

g) execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de urmărire şi prindere a evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate;
Jurisprudență (1)

h) execută misiuni de intervenţie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale;

i) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia şi apărarea obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi a obiectivelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;

j) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia transportului unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, definite astfel prin lege;

k) participă, în cooperare cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;

l) participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;

m) participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

n) participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

o) participă, în condiţiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective şi tehnica din dotare, la activităţi de instruire, la constituirea forţelor internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acţiunilor de prevenire a conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză, de întărire - consiliere, asistenţă, formare, control - a forţelor de ordine locale sau de substituţie a acestora în toate domeniile lor de activitate. În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care execută misiuni în străinătate;

p) asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

q) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;

r) efectuează, în condiţiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

s) desfăşoară activităţi de cercetare şi documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparţinând unor grupuri cu comportament huliganic, precum şi cu alte informaţii de interes operativ necesare executării misiunilor;

t) execută orice alte atribuţii prevăzute prin lege.

(2) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general, ministrul administraţiei şi internelor poate aproba asigurarea temporară a protecţiei unor persoane, obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

(3) Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.

Art. 20. -

(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2), Jandarmeria Română se bazează pe concursul autorităţilor publice şi al persoanelor fizice sau juridice, care furnizează, la cerere, date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, jandarmii aflaţi în misiune folosesc armamentul şi mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 21. -

Pe timpul stării de urgenţă, Jandarmeria Română continuă să îşi îndeplinească misiunile specifice, asigurând totodată aplicarea prevederilor ordonanţelor militare prevăzute în decretul de instituire a acestei stări.

Art. 22. -

(1) Pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi în timp de război, Jandarmeria Română, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 19, în calitate de componentă a forţelor armate, îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) execută paza, protecţia şi apărarea obiectivelor stabilite de autorităţile militare, altele decât cele la care se asigură pază militară în timp de pace;

b) participă la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul ţării, în locurile de dispunere a unităţilor sau subunităţilor de jandarmi;

c) participă la apărarea unor localităţi;

d) asigură paza bunurilor aparţinând domeniului public sau privat, în cazurile de evacuare impuse de acţiunile inamicului;

e) participă la acţiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau clasice;

f) execută, în cooperare cu alte forţe abilitate, acţiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activează pe teritoriul naţional;

g) participă la acţiuni de evacuare a populaţiei, control şi îndrumare a circulaţiei, de escortare a prizonierilor de război şi pază a acestora în obiective din zona interioară, de dirijare şi îndrumare a refugiaţilor, pază şi apărare a unor zone cu destinaţie specială;

h) participă la anunţarea şi trimiterea la celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor a personalului necesar pentru completarea acestora, în condiţiile legii;

i) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare şi securitate naţională pentru asigurarea şi protecţia mobilizării şi participă la asigurarea punerii în aplicare a ordonanţelor militare, potrivit legii;

j) execută orice alte atribuţii şi misiuni privind apărarea ţării, potrivit legii.

(2) Pe durata stării de război, Jandarmeria Română se subordonează operaţional autorităţii militare naţionale la nivel strategic.

se încarcă...