Back

Parlamentul României

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență (9)

În înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru magistraţi, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 106-108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Referințe (1)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (70), Reviste (1)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, informaticieni, registratori.
Modificări (2), Jurisprudență (72)

(2) Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare şi grefieri cu studii medii.
Jurisprudență (4)

(3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea funcţiile de agent procedural şi aprod.
Modificări (1), Jurisprudență (50)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (9)

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3, este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei şi să participe la formarea profesională continuă.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

SECŢIUNEA 1 Recrutarea grefierilor

Art. 5. - Jurisprudență (2)

Recrutarea grefierilor se face, de regulă, prin Şcoala Naţională de Grefieri.

Art. 6. -

(1) Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Grefieri se organizează anual, la nivel naţional, de către Şcoala Naţională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Numărul de locuri se stabileşte în funcţie de necesarul de personal calificat al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

(3) Concursul se desfăşoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare şi grefieri cu studii medii.
Jurisprudență (1)

Art. 7. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se stabileşte prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

SECŢIUNEA a 2-a Recrutarea informaticienilor
Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Informaticienii se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul fiecărei curţi de apel sau fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel ori, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetul Naţional Anticorupţie, cu sprijinul Direcţiei de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei, care coordonează din punct de vedere profesional activitatea informaticienilor, sau al compartimentului informatic din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz.
Modificări (2)

(3) Concursul se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

SECŢIUNEA a 3-a Recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor
şi a personalului conex

Modificări (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (15)

(1) Grefierii arhivari, registratorii şi personalul conex se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
Modificări (1)

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul fiecărei curţi de apel sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticorupţie, cu sprijinul Şcolii Naţionale de Grefieri, potrivit regulametului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Grefierii arhivari şi registratorii care promovează concursul prevăzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de două luni în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri.

CAPITOLUL III Şcoala Naţională de Grefieri

SECŢIUNEA 1 Organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Grefieri

Art. 11. -

(1) Şcoala Naţională de Grefieri este o instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea iniţială a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi formarea profesională continuă a acestora, în condiţiile legii.

(2) Şcoala Naţională de Grefieri nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi nu este supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor.

(3) Şcoala Naţională de Grefieri are sediul în municipiul Bucureşti.

(4) Şcoala Naţională de Grefieri îşi poate desfăşura activitatea şi în teritoriu, în centre şi puncte zonale de formare profesională, organizate potrivit legii.
Jurisprudență (3)

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Şcoala Naţională de Grefieri este condusă de consiliul de conducere, care este format din 9 membri, astfel:

a) un judecător şi un procuror desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii;

b) 2 reprezentanţi aleşi din cadrul personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri;

c) directorul Institutului Naţional al Magistraturii;

d) un reprezentant al Direcţiei organizarea instanţelor şi resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;

e) 2 reprezentanţi ai cursanţilor, unul dintre cursanţii cu studii superioare şi unul dintre cursanţii cu studii medii, aleşi pe durata cursurilor;
Jurisprudență (4)

f) directorul Şcolii Naţionale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere şi prezidează şedinţele acestuia.

(2) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu excepţia mandatului reprezentanţilor cursanţilor, care sunt aleşi pe durata studiilor.

Art. 13. -

Consiliul de conducere propune proiectul de buget şi hotărăşte asupra problemelor care privesc organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Grefieri, la propunerea directorului acestei instituţii.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Şcoala Naţională de Grefieri este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.

(2) Directorul Şcolii Naţionale de Grefieri este ordonator terţiar de credite.

Art. 15. - Jurisprudență (5)

(1) Numărul maxim de posturi pentru Şcoala Naţională de Grefieri este stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Şcolii Naţionale de Grefieri se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 16. - Jurisprudență (2)

(1) Conducerea curentă a Şcolii Naţionale de Grefieri este asigurată de director, 2 directori adjuncţi şi un director economic.
Jurisprudență (32)

(2) Directorul şi directorii adjuncţi sunt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul personalului de instruire care are calitatea de magistrat, pentru o perioadă de 4 ani, fără posibilitatea reînvestirii.
Modificări (1), Jurisprudență (30)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

Organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Grefieri se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 18. -

(1) Personalul de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre magistraţi, grefieri cu studii superioare sau alţi specialişti.
Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii şi prin detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.

Art. 19. -

Salarizarea personalului de conducere şi de instruire se face potrivit legii de salarizare a personalului din cadrul organelor autorităţii judecătoreşti.

Art. 20. -

(1) Cadrele didactice din învăţământul superior juridic ce deţin funcţii de conducere sau de execuţie în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri sunt asimilate magistraţilor, pe perioada exercitării funcţiilor.
Modificări (1)

(2) Grefierii cu studii superioare care desfăşoară activităţi de instruire în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri sunt încadraţi potrivit funcţiei corespunzătoare din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

SECŢIUNEA a 2-a Formarea iniţială a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 21. - Jurisprudență (1)

(1) Formarea iniţială se desfăşoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de altă specialitate şi grefierii cu studii medii.

(2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice durata cursurilor este de un an şi constă în pregătirea teoretică şi stagiu practic.
Modificări (1)

(3) Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii durata cursurilor este de 2 ani şi include pregătire teoretică şi stagiu practic.
Modificări (1)

(4) Stagiile practice se desfăşoară la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea.

Art. 22. -

(1) La absolvirea cursurilor Şcolii Naţionale de Grefieri cursanţii vor susţine un examen final.

(2) Media de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri este cel puţin 6.

(3) Cursanţilor care au promovat examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri li se eliberează atestate.

Art. 23. -

Absolvenţii cu atestat ai Şcolii Naţionale de Grefieri vor fi repartizaţi, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori la Parchetul Naţional Anticorupţie, pentru care au susţinut concursul de admitere.
Modificări (2)

Art. 24. -

(1) Absolvenţii care au obţinut media de absolvire cel puţin 7 vor fi încadraţi în treapta profesională imediat superioară celei de debutant.
Jurisprudență (1)

(2) Absolvenţii care au obţinut medii între 6 şi 7 vor fi încadraţi ca debutanţi.

Art. 25. - Jurisprudență (1)

(1) În perioada studiilor, Şcoala Naţională de Grefieri acordă cursanţilor o indemnizaţie lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcţia de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se plăteşte din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 26. - Jurisprudență (1)

Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Şcolii Naţionale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri, constituie vechime în muncă şi vechime în specialitate.

Art. 27. -

(1) Absolvenţii Şcolii Naţionale de Grefieri au obligaţia de a rămâne 5 ani în cadrul instituţiilor autorităţii judecătoreşti.

(2) În cazul în care un absolvent al Şcolii Naţionale de Grefieri este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat să restituie indemnizaţia de cursant şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 28. -

Stagiul de specializare prevăzut la art. 10 are loc în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, pentru care au susţinut concursul, sub îndrumarea personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri.

SECŢIUNEA a 3-a Formarea profesională continuă

Art. 29. - Referințe în cărți (1)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea are obligaţia de a participa cel puţin o dată la 5 ani la o formă de pregătire profesională continuă, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri.

(2) În cazul informaticienilor, pregătirea profesională continuă se realizează prin participarea, cel puţin o dată pe an, la cursuri de specialitate organizate la instituţii de profil, pe baza convenţiilor de colaborare încheiate cu curţile de apel ori cu parchetele de pe lângă curţile de apel sau, după caz, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori cu Parchetul Naţional Anticorupţie.
Modificări (2)

se încarcă...