Back

Guvernul României

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din 15.06.2004

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 22.07.2004

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 29.08.2014!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,92 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public şi privat în judeţe, oraşe şi comune, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă - Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

Art. 2. -

Serviciul public de administrare a domeniului public se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat, din localităţile unde sunt organizate astfel de servicii, precum şi la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau alte condiţii tehnice pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat, pe baza unor studii de specialitate.

CAPITOLUL II Definiţii

Art. 4. -

Pentru definirea obiectului prezentului regulament-cadru se folosesc următorii termeni:

a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunităţile locale;

b) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora;

c) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;

d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;

e) mobilier stradal - aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi;

f) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

CAPITOLUL III Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului
public şi privat

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

Art. 5. -

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi.

Art. 6. -

(1) Administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale se vor face prin înfiinţarea şi organizarea unor compartimente distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) vor fi dimensionate în funcţie de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi încadrate cu specialişti în domeniul tehnic, financiar-contabil, administrativ şi juridic.

Art. 7. -

La elaborarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se vor avea în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.

Art. 8. -

Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel calitativ ridicat.

Art. 9. -

Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor asigura:

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale;

b) continuitatea serviciului;

c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;

d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale;

e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;

f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.

Art. 10. -

(1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamentele proprii ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.

(2) Indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor respecta cadrul general stabilit în acest scop în prezentul regulament-cadru.

Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

Art. 11. -

Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al asociaţiilor intercomunale după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate şi ţinându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale, de posibilităţile de dezvoltare.

Art. 12. -

(1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor judeţene, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de numărul şi natura localităţilor componente ale asociaţiilor intercomunale şi de interesele locale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 13. -

(1) În sistemul gestiunii directe desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va fi elaborat în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru.

(2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 14. -

(1) În cazul gestiunii indirecte, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza prin încredinţarea parţială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către unul sau mai mulţi operatori.

(2) Încredinţarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se va face prin licitaţie publică în baza unui contract de delegare a gestiunii.

(3) Operatorii furnizori/prestatori prin intermediul cărora se desfăşoară gestiunea indirectă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi operatori atestaţi.

CAPITOLUL IV Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

Art. 15. -

Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin organizarea şi desfăşurarea la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti a activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acestor servicii.

SECŢIUNEA 1 Asigurarea condiţiilor sanitare pe domeniul public şi privat

Curăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor

Art. 16. -

(1) Curăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor se va realiza cu respectarea legislaţiei în domeniul salubrizării localităţilor.

(2) Prestarea acestui serviciu se realizează prin:

a) măturarea manuală sau mecanică a străzilor, drumurilor şi aleilor, în zona de autorizare a operatorului, cu frecvenţele stabilite;

b) răzuitul rigolei pe o porţiune de 0,75 m lângă bordură spre axul median al străzii, adunarea materialelor rezultate de la măturat şi a celorlalte obiecte aruncate - inclusiv animale moarte - şi încărcarea lor în mijloacele de transport.

(3) Întreţinerea curăţeniei diurne a străzilor se efectuează în tot timpul anului, pe toată durata zilei-lumină, printr-un complex de lucrări, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, cuprinzând măturatul stradal, al spaţiilor verzi stradale, al parcurilor, parcărilor, colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi.

(4) Spălatul suprafeţelor străzilor se va realiza cu un furtun racordat la o cisternă sau un hidrant, după executarea măturatului şi când temperatura exterioară este de minimum 5°C.

(5) Stropitul străzilor se va realiza prin dispersia apei pe întreaga suprafaţă a carosabilului în scopul împiedicării formării prafului şi al creării unui grad de confort şi igienă citadină ridicat. Stropitul străzilor se va realiza cu utilaje specializate şi se va evita influenţarea circulaţiei pietonale, stropirea clădirilor, vitrinelor sau a altor dotări.

(6) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în timpul anului, după ploile torenţiale şi ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului şi prafului pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate şi transportate, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spaţii verzi.

(7) Transportul deşeurilor depozitate în locuri nepermise constă în evacuarea acestora în termen de 60 de zile de la intrarea operatorului pe zona de autorizare ce îi aparţine, precum şi intervenţia promptă, ori de câte ori apar astfel de deşeuri.

Serviciul public de ecarisaj

Art. 17. -

(1) Serviciul public de ecarisaj se realizează prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân, care prezintă un grad ridicat de pericol social.

(2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.

(3) Serviciul public de ecarisaj va realiza următoarele:

a) strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice;

b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie a animalelor;

c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică;

d) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi;

e) eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public de ecarisaj;

f) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar.

(4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în acest sens fiind interzise:

a) omorârea câinilor în afara instituţiilor specializate;

b) prinderea şi maltratarea câinilor;

c) organizarea luptelor cu câini.

(5) Contravaloarea prestaţiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj se va achita astfel:

a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de serviciul public de ecarisaj;

b) pentru efectuarea operaţiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la cererea clienţilor, aceştia vor achita tarifele propuse de serviciul public de ecarisaj şi aprobate de consiliul local;

c) pentru asigurarea adăpostirii temporare a câinilor va fi achitată contravaloarea hranei şi a chiriei pentru adăpost.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale vor coopera cu autorităţile administraţiei publice centrale care utilizează câini în diverse scopuri - pază, salvare de vieţi omeneşti - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi.

Dezinsecţia şi deratizarea

Art. 18. -

(1) Combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane se va face utilizându-se substanţe insecticide indicate de organele de specialitate.

(2) Programul de dezinsecţie, avizat de autoritatea locală de sănătate publică, va fi stabilit şi organizat de autorităţile administraţiei publice locale împreună cu operatorul serviciului şi va fi adus la cunoştinţă opiniei publice prin mass-media.

(3) Operatorii care prestează serviciul de dezinsecţie trebuie să fie atestaţi de către autoritatea locală de sănătate publică.

(4) În acţiunile de combatere a insectelor şi rozătoarelor se vor respecta instrucţiunile de utilizare a pesticidelor şi reglementările legale în vigoare.

Art. 19. -

Consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi agenţii economici vor organiza şi vor desfăşura, cu avizul autorităţilor locale de sănătate publică, activităţi de dezinsecţie, deratizare şi salubrizare şi vor aduce la cunoştinţă cetăţenilor măsurile întreprinse în acest scop.

Art. 20. -

(1) Activităţile de deratizare, dezinsecţie şi salubrizare a locuinţelor, a sediilor instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a unităţilor industriale şi a altor spaţii publice vor fi realizate de operatorii de servicii de deratizare, dezinsecţie şi salubrizare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(2) Acţiunile de combatere a insectelor şi rozătoarelor, efectuate de către servicii specializate, se realizează numai cu produse pesticide, conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Produsele care se încadrează în grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori calificaţi şi atestaţi de autoritatea locală de sănătate publică.

(4) Tratamentele cu pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospodăriile individuale, numai în afara spaţiilor de locuit, de către operatori atestaţi.

se încarcă...