Back

Guvernul României

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din 15.06.2004

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,09 Lei

În vigoare de la 22.07.2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 22.07.2004.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public şi privat în judeţe, oraşe şi comune, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă - Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

Art. 2. -

Serviciul public de administrare a domeniului public se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat, din localităţile unde sunt organizate astfel de servicii, precum şi la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau alte condiţii tehnice pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat, pe baza unor studii de specialitate.

CAPITOLUL II Definiţii

Art. 4. -

Pentru definirea obiectului prezentului regulament-cadru se folosesc următorii termeni:

a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunităţile locale;

b) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora;

c) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;

d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;

e) mobilier stradal - aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi;

f) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

CAPITOLUL III Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului
public şi privat

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

Art. 5. -

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi.

Art. 6. -

(1) Administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale se vor face prin înfiinţarea şi organizarea unor compartimente distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) vor fi dimensionate în funcţie de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi încadrate cu specialişti în domeniul tehnic, financiar-contabil, administrativ şi juridic.

Art. 7. -

La elaborarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se vor avea în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.

Art. 8. -

Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel calitativ ridicat.

Art. 9. -

Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor asigura:

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale;

b) continuitatea serviciului;

c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;

d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale;

e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;

f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.

Art. 10. -

(1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamentele proprii ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.

(2) Indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor respecta cadrul general stabilit în acest scop în prezentul regulament-cadru.

Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

Art. 11. -

Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al asociaţiilor intercomunale după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate şi ţinându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale, de posibilităţile de dezvoltare.

Art. 12. -

(1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor judeţene, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de numărul şi natura localităţilor componente ale asociaţiilor intercomunale şi de interesele locale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 13. -

(1) În sistemul gestiunii directe desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va fi elaborat în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru.

(2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...