Back

Guvernul României

Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Bistriţa - S.A. din 16.08.2002

În vigoare de la 27.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea

(1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Bistriţa - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. (denumită în continuare S.C. "Hidroelectrica" - S.A.), denumită în continuare S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte documente emanând de la S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, de sediu şi de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2 Forma juridică

S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3 Sediul

(1) S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. are sediul principal în municipiul Piatra-Neamţ, str. Locotenent Drăghicescu nr. 13, judeţul Neamţ.

(2) Sediul poate fi mutat în aceeaşi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4 Durata

Durata S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

CAPITOLUL II Scopul şi obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Scopul

S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate

S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreţinere, revizii tehnice, reparaţii şi modernizări la agregatele şi instalaţiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor şi avariilor în instalaţiile hidroşi electromecanice ale centralelor hidroelectrice şi în instalaţiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparaţii la echipamente hidromecanice şi electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparaţii şi verificări metrologice, aparate de măsură şi control. Cod: 3330

7. Execuţie de instalaţii electrice de distribuţie, instalaţii de distribuţie a gazelor, instalaţii de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanţelor materialelor, aparatajelor şi echipamentelor mecanice şi electrice. Cod: 7430

9. Verificări şi probe la instalaţii sub presiune şi de ridicat - ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducţie de echipamente, dotări şi piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcţii şi confecţii metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operaţiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcţii din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcţii şi clădiri, terasamente, organizare de şantier. Cod: 4511

15. Extragere şi comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice reciclabile şi valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie şi cadastru

18. Servicii de scafandrerie şi lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică şi reparaţie de autovehicule şi de utilaje de construcţii. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu şi închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spaţiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor şi materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparaţii. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor

25. Activităţi de consultanţă, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalaţii din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operaţiuni de comision şi intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management. Cod: 7414

28. Activităţi informatice pentru nevoi proprii şi pentru terţi. Cod: 7260

29. Construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe de serviciu şi spaţii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare şi activităţi ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicaţii şi de lucrări tehnico-ştiinţifice specifice activităţii. Cod: 2211

32. Activităţi de pregătire şi perfecţionare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri. Cod: 7483

34. Dotare şi aprovizionare tehnico-materială necesare activităţii proprii. Cod: 5119

35. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activităţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III Capitalul social, acţiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

(1) S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este filială a S.C. "Hidroelectrica" - S.A.

(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este de 8.776.600 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 87.766 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deţinut de S.C. "Hidroelectrica" S.A. şi este vărsat integral la data constituirii S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.

(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este acţionar unic la S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. şi îşi exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. cu acţiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9 Acţiunile

(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.

(2) Acţiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acţiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.

(7) Acţiunile emise de S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deţine acţiuni ale S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10 Obligaţiuni

S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.

ARTICOLUL 11 Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

(1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.

(5) Obligaţiile S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund până la concurenţa capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.

ARTICOLUL 12 Cesiunea acţiunilor

(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.

(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau de către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. se realizează prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.

ARTICOLUL 13 Pierderea acţiunilor

(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă în cel puţin două ziare de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul principal al S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. Acţiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

se încarcă...