Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer

În vigoare de la 21.05.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la:

a) principiile generale de publicare a informaţiilor privind zgomotul transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

b) metodele generale de măsurare a zgomotului transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

c) măsurile de verificare şi monitorizare a nivelurilor de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în următoarele cazuri:

a) aparatelor, echipamentelor sau maşinilor destinate exclusiv utilizării industriale sau profesionale;

b) aparatelor care sunt părţi integrante dintr-o clădire sau din instalaţiile acesteia, cum ar fi: echipamentele de aer condiţionat, cele de încălzire şi ventilaţie (cu excepţia ventilatoarelor de uz casnic, a hotelor de bucătărie şi a aparatelor de încălzire de sine stătătoare), arzătoarele cu combustibil lichid pentru încălzire centrală, pompele pentru sisteme de alimentare cu apă şi sistemele de canalizare;

c) componentelor de echipamente, cum ar fi motoarele electrice;

d) aparatelor electroacustice.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aparat electrocasnic - orice aparat, parte a unui echipament sau instalaţie, fabricat, în principal, pentru utilizarea în locuinţe, inclusiv beciuri, garaje şi alte dependinţe exterioare locuinţei, în scopul întreţinerii şi curăţeniei locuinţelor, a igienei personale, al preparării şi păstrării alimentelor, producerii şi distribuţiei agenţilor de încălzire şi răcire, al producerii aerului condiţionat, şi a altor aparate utilizate în scopuri neprofesionale;

b) familie de aparate electrocasnice - toate tipurile diferitelor aparate electrocasnice, destinate aceluiaşi scop şi alimentate din acelaşi tip de sursă de energie. În general, o familie de aparate electrocasnice include mai multe tipuri;

c) serie de aparate electrocasnice - toate aparatele electrocasnice aparţinând aceluiaşi tip, care au caracteristicile definite şi sunt produse de către acelaşi producător;

d) lot de aparate electrocasnice - un număr specificat de aparate aparţinând unei serii date, fabricate în aceleaşi condiţii;

e) zgomot aerian emis - nivelul de putere acustică ponderat A (L(WA)) emis de aparatele electrocasnice, exprimat în decibeli (dB), raportat la o putere acustică de referinţă de un picowatt (1 pW), transmis prin aer.

Art. 3. -

(1) Se admite introducerea pe piaţă a aparatelor electrocasnice numai dacă informaţiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de către acestea sunt publicate.

(2) Informaţiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer sunt puse la dispoziţie de producător sau, în cazul în care acesta nu este stabilit pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, de importator.

(3) Nivelul de zgomot transmis prin aer se determină în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2).

(4) Informaţiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice vor fi verificate prin sondaj de către organismele de control al pieţei, în baza prevederilor art. 6 alin. (3).

(5) Fără a prejudicia rezultatele verificărilor prin sondaj, care pot fi efectuate după ce aparatele electrocasnice au fost oferite spre vânzare, organismele de control vor considera publicarea informaţiilor despre zgomotul aerian emis ca fiind în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Producătorul sau importatorul de aparate electrocasnice răspunde pentru corectitudinea informaţiilor furnizate.

Art. 5. -

Atunci când pentru anumite familii de aparate electrocasnice legislaţia naţională în vigoare prevede existenţa unei etichete privind eficienţa energetică, înscrierea informaţiilor referitoare la zgomotul transmis prin aer se face pe această etichetă.

Art. 6. -

(1) Metoda generală de încercare utilizată pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer trebuie să aibă o precizie suficient de mare, pentru ca abaterile rezultate din măsurări să nu depăşească 2 dB pentru nivelul puterii acustice ponderat A. Aceste abateri reprezintă efectele cumulative ale tuturor cauzelor incertitudinilor de măsurare, cu excepţia variaţiilor nivelului de zgomot aerian de la o încercare la alta.

(2) Metoda generală de încercare descrisă la alin. (1) se completează, pentru fiecare familie de aparate electrocasnice, cu o descriere a poziţiei, montajului, sarcinii şi modului de operare, pentru aparatele electrocasnice aflate sub testare, pentru simularea utilizării normale a aparatelor electrocasnice, precum şi pentru asigurarea corespunzătoare a repetabilităţii şi a reproductibilităţii. Pentru fiecare familie de aparate electrocasnice se specifică abaterea standard a reproductibilităţii.

(3) Metoda statistică utilizată la verificarea nivelului de zgomot aerian declarat al unui lot de aparate electrocasnice impune măsurarea prin eşantionare a unor loturi izolate de aparate electrocasnice, utilizându-se teste unilaterale. Parametrii statistici fundamentali ai metodei statistice utilizate se stabilesc astfel încât probabilitatea de acceptare să fie de 95%, dacă 6,5% din nivelurile emisiilor de zgomot aerian ale lotului de aparate electrocasnice sunt mai mari decât nivelul declarat. Mărimea unui eşantion simplu sau echivalent trebuie să fie de 3 bucăţi. Metoda statistică aleasă impune ca abaterea standard de referinţă totală să fie de 3,5 dB.

Art. 7. -

(1) Aparatele electrocasnice care îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri nu pot face obiectul interzicerii sau restricţionării introducerii pe piaţă, de către organismele de control, din motive vizând informaţiile referitoare la zgomotul transmis prin aer de acestea.

(2) Dacă în urma unui control efectuat de către organismele de control, conform metodei descrise la art. 6 alin. (3), se constată că nivelul de zgomot determinat depăşeşte nivelul declarat, atunci producătorul sau importatorul va trebui să corecteze informaţiile sau să retragă imediat lotul de aparate electrocasnice defecte de pe piaţă.

(3) Reintroducerea pe piaţă a unui aparat electrocasnic se efectuează numai în condiţiile prevăzute la art. 3.

Art. 8. -

(1) Se consideră că informaţiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer de un aparat electrocasnic sunt corecte şi încercările au fost corect executate, dacă măsurătorile pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer şi încercările specifice au fost realizate în conformitate cu:

a) standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau

b) standardele şi reglementările tehnice naţionale, în măsura în care nu există standarde europene armonizate în domeniile vizate de aceste standarde şi reglementări tehnice naţionale.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate şi a standardelor şi reglementărilor tehnice naţionale, la care se face referire în alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic.

Art. 9. -

(1) Ministerul Economiei şi Comerţului comunică Comisiei Europene textele standardelor şi reglementărilor tehnice române prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b).

(2) În situaţia în care se consideră că standardele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) nu satisfac în totalitate cerinţele prevăzute la art. 6, Ministerul Economiei şi Comerţului sesizează Comisia Europeană. În baza deciziei adoptate, Ministerul Economiei şi Comerţului acţionează în consecinţă.

Art. 10. -

(1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi se sancţionează conform dispoziţiilor art. 46 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 11. -

Prezenta hotărâre preia Directiva 86/594/EEC referitoare la zgomotul emis prin aer de aparatele electrocasnice.

Art. 12. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 9, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Speranţa Maria Ianculescu
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor,
Rovana Plumb

Bucureşti, 1 aprilie 2004.

Nr. 482.

se încarcă...