Back

Banca Naţională a României

Norma nr. 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al activităţii instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor de credit

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 28.06.2004! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 20.01.2004 până la 29.06.2010, fiind abrogat(ă) prin Regulamentul nr. 18/2009.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 20.01.2004.

Fişa actului →

Mergi la art.

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 alin. 1 lit. d) şi f), art. 38 alin. 1 şi 2, art. 45 alin. 1 lit. g), art. 66, art. 833 alin. 3 şi ale art. 836 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) şi ale art. 19 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2003, precum şi cele ale art. 3 alin. 2 şi ale art. 284 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,

în temeiul dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 93 din Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentele norme.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentele norme se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi reglementează cadrul general pentru:

a) organizarea şi controlul intern al activităţii instituţiilor de credit;

b) administrarea riscurilor semnificative de către instituţiile de credit;

c) organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern.

Art. 2. -

(1) Instituţiile de credit sunt responsabile pentru organizarea şi controlul intern al activităţii lor, pentru administrarea riscurilor semnificative, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a acestora.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile şi pentru organizarea şi controlul intern al activităţii, pentru administrarea riscurilor semnificative, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la nivelul reţelelor cooperatiste de credit.

(3) Instituţiile de credit trebuie să asigure aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentelor norme de către entităţile cuprinse în perimetrul de consolidare al acestora, astfel încât să fie create condiţiile pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată.

(4) Instituţiile de credit trebuie să asigure aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentelor norme de către societăţile prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, care nu intră în categoria entităţilor prevăzute la alin. (3), prin adaptare la specificul acestora.

Art. 3. -

În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) instituţii de credit - bănci, instituţii emitente de monedă electronică, case de economii pentru domeniul locativ şi case centrale ale cooperativelor de credit, persoane juridice române, autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2003, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002;

b) control intern - proces continuu la care participă consiliul de administraţie, conducătorii, precum şi personalul instituţiilor de credit, prin care se furnizează o asigurare rezonabilă asupra atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezentele norme;

c) conducere operativă - persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul instituţiei de credit, al sucursalelor şi al altor sedii secundare;

d) sistem informaţional - ansamblul de fluxuri informaţionale organizate într-o concepţie unitară, care asigură legătura dintre nivelul de conducere (decizional) şi nivelul de execuţie (operaţional);

e) administrarea riscurilor semnificative - proces focalizat pe analiza profilului de risc, în vederea maximizării raportului dintre risc şi profit în diferite domenii de activitate ale unei instituţii de credit;

f) riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale a instituţiilor de credit;

g) risc de credit - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale;

h) risc de ţară - risc asociat riscului de credit, care este determinat de condiţiile economice, sociale şi politice ale ţării de origine a împrumutatului;

i) risc de transfer - componentă a riscului de ţară, care apare atunci când obligaţia împrumutatului nu este exprimată în moneda locală a acestuia;

j) risc de piaţă - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale preţurilor, ratei dobânzii şi cursului valutar;

k) risc de preţ - componentă a riscului de piaţă, care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale preţurilor valorilor mobiliare, mărfurilor şi instrumentelor financiare derivate;

l) risc valutar - componentă a riscului de piaţă, care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale cursului valutar;

m) risc al ratei dobânzii - componentă a riscului de piaţă, care apare din fluctuaţiile pe piaţă ale ratei dobânzii;

n) risc de lichiditate - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ce rezultă din imposibilitatea instituţiilor de credit de a onora în orice moment obligaţiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri sau pierderi ce nu pot fi suportate de instituţiile de credit;

o) risc operaţional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care este determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui personal sau unor sisteme necorespunzătoare etc.) sau de factori externi (condiţii economice, schimbări în mediul bancar, progrese tehnologice etc.);

p) risc juridic - componentă a riscului operaţional, apărut ca urmare a neaplicării sau a aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale ori contractuale, care afectează negativ operaţiunile sau situaţia instituţiilor de credit;

q) risc reputaţional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea instituţiilor de credit;

r) audit intern - activitate independentă, destinată îmbunătăţirii activităţii instituţiilor de credit, fie prin îndeplinirea unor angajamente de audit, fie prin acordarea unor servicii de consultanţă structurilor/entităţilor auditate;

s) angajament de audit - activitate constând într-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, sistemului de control intern şi proceselor de conducere ale instituţiilor de credit, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că acestea funcţionează corespunzător şi vor permite atingerea obiectivelor instituţiilor de credit, precum şi în scopul formulării unor recomandări de îmbunătăţire a activităţii acestora;

t) serviciu de consultanţă - activităţi de consiliere ale căror obiective şi întindere se vor stabili cu conducerea structurii beneficiare a unui astfel de serviciu sau, după caz, cu conducerea instituţiei de credit, în funcţie de necesităţile acestora şi de statutul auditului intern;

u) structură organizatorică - ansamblu format din compartimente şi sedii secundare ale instituţiilor de credit, cărora, pentru funcţionarea eficientă a acestora, le-au fost precizate atribuţii şi între care s-au stabilit relaţiile de raportare;

v) coordonatorul activităţii de audit intern - responsabilul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor de credit, ale cărui atribuţii sunt prevăzute la cap. IV din prezentele norme. În cazul în care activitatea de audit intern nu este externalizată, acesta este conducătorul compartimentului de audit intern.

CAPITOLUL II Organizarea şi controlul intern al activităţii instituţiilor de credit

Art. 4. -

(1) Obiectivele controlului intern constau în:

a) desfăşurarea activităţilor în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

b) furnizarea unor informaţii credibile, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul instituţiei de credit şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;

c) asigurarea conformităţii activităţilor instituţiilor de credit cu cadrul legal şi cu politicile şi procedurile proprii.

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze un sistem de control intern care se compune din următoarele elemente aflate în strânsă corelare:

a) rolul şi responsabilităţile consiliului de administraţie şi ale conducătorilor instituţiilor de credit;

b) identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;

c) activităţile de control şi separarea responsabilităţilor;

d) informarea şi comunicarea;

e) activităţile de monitorizare şi corectare a deficienţelor.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...