Back

Guvernul României

Regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din 18.11.2003

În vigoare de la 17.12.2003 până la 26.02.2008, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Acte normative de referinţă

Art. 1. -

Prezentul regulament-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, denumit în continuare regulament-cadru, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

CAPITOLUL II Dispoziţii generale

Art. 2. -

Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc administrarea şi gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în sistemul gestiunii delegate.

(2) Obiectul delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare îl constituie gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora.

(3) În termen de 30 de zile de la data luării hotărârii de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prin modalitatea gestiunii delegate, autoritatea administraţiei publice locale competentă va elabora şi va aproba, pe baza regulamentului-cadru, propriul regulament de delegare a gestiunii serviciului, care face parte din documentaţia de pregătire a licitaţiei.

(4) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, consiliul local competent are obligaţia de a elabora şi a aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii, un studiu de specialitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi documentaţia de pregătire a licitaţiei, aferentă delegării. Procedurile de licitaţie vor fi demarate în termen de două luni de la aprobarea documentelor de licitaţie.

(5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi făcută numai către operatori atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.

(6) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face de către A.N.R.S.C.

Art. 4. -

Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate prin următoarele modalităţi:

a) contract de concesiune;

b) contract de parteneriat public-privat.

CAPITOLUL III Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare prin contract de concesiune

SECŢIUNEA 1 Proceduri prealabile delegării de gestiune a serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare prin contract de concesiune

Art. 5. -

(1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face prin licitaţie publică deschisă, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 3 alin. (3).

Art. 6. -

(1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi la derularea contractelor de concesiune, autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, va întocmi şi va păstra două registre:

a) registrul "Candidaturi şi oferte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor şi la oferte;

b) registrul "Contracte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la încheierea şi derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu.

(2) Registrele se întocmesc şi se păstrează la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente.

Art. 7. -

(1) Toate documentele licitaţiei publice întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică se vor păstra de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, într-un dosar al delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune.

(2) Autoritatea administraţiei publice locale competentă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea documentelor din dosarul delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

SECŢIUNEA a 2-a Iniţierea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare prin concesionare

Art. 8. -

Autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, poate iniţia procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi prin publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 şi a Hotărârii Guvernului nr. 216/1999.

SECŢIUNEA a 3-a Studiul de oportunitate

Art. 9. -

Iniţierea delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare are la bază un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autorităţii administraţiei publice locale competente, care va cuprinde, în principal, elementele precizate la art. 7 lit. a)-g) din Legea nr. 219/1998.

Art. 10. -

Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.

SECŢIUNEA a 4-a Caietul de sarcini

Art. 11. -

(1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime pentru desfăşurarea licitaţiei pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune.

(2) Conţinutul caietului de sarcini, împreună cu studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.

Art. 12. -

(1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către autoritatea administraţiei publice locale la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de aceasta şi prevăzute în anunţul publicitar.

(2) Preţul caietului de sarcini se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale.

(3) Conţinutul caietului de sarcini-cadru are caracter minimal şi este prezentat în anexa nr. 2a).

Art. 13. -

Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu:

a) condiţiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ce face obiectul concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de autoritatea administraţiei publice locale privind exploatarea eficientă a serviciilor ce fac obiectul concesiunii;

b) sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor şi modalitatea de finanţare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investiţiilor;

c) clauzele financiare şi de asigurări;

d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii;

e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice şi de siguranţă în exploatare, stabilite conform legislaţiei în vigoare;

f) obiectul concesiunii: datele necesare identificării exacte a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ce face obiectul delegării de gestiune, care rezultă din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, inventarul complet al bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare din punct de vedere cantitativ, tehnic şi valoric, precum şi aria în care se desfăşoară activitatea concesionată;

g) destinaţia serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

h) obligativitatea funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare delegate în regim de continuitate şi de permanenţă, în condiţiile îndeplinirii cel puţin a indicatorilor minimi de performanţă prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

i) interdicţia subdelegării de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

j) durata pentru care se face delegarea de gestiune;

k) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia;

l) condiţii specifice legate de natura bunurilor şi serviciilor publice ce fac obiectul delegării de gestiune, cu privire la aspecte precum: exploatarea în condiţii de siguranţă, folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegare de gestiune, protecţia mediului, protecţia muncii, sănătatea publică şi altele;

m) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de către operator în conformitate cu legislaţia în vigoare;

n) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune;

o) în cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială;

p) modalităţi de transfer al activităţii de la operatorul existent;

q) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare;

r) condiţiile de eligibilitate a operatorilor care participă la licitaţia publică de concesionare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

s) criteriile de selecţie a ofertelor şi ponderea acestora pe o scală ce măsoară importanţa criteriilor.

Art. 14. -

(1) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, conform obligaţiilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) credite bancare, inclusiv credite garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat;

c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d) alte surse constituite în condiţiile legii;

e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul "construieşte-operează-transferă" şi variante ale acestuia;

f) sume alocate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate din asistenţă financiară externă nerambursabilă şi/sau împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, precum şi pentru finanţarea unor programe aprobate prin legi speciale;

g) din economii rezultate din dotări cu echipamente de performanţă;

h) alte surse.

(2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de către operatorul de alimentare cu apă şi de canalizare, pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

(3) Investiţiile străine în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi modificat în mod corespunzător, cu avizul A.N.R.S.C.

(4) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia.

SECŢIUNEA a 5-a Anunţul publicitar

Art. 15. -

(1) După aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei.

(2) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de difuzare naţională şi într-unul de difuzare locală, anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu:

a) denumirea şi sediul autorităţii administraţiei publice care organizează licitaţia;

b) serviciul public la care se referă delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi durata delegării;

c) locul de unde poate fi achiziţionat, contra cost, caietul de sarcini şi de unde pot fi obţinute instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) obiectivele pe care şi le propune autoritatea administraţiei publice;

e) actele cerute ofertanţilor pentru dovedirea experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;

f) data şi locul de primire a ofertelor;

g) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor;

h) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor.

(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente, precum şi la locul unde se desfăşoară activitatea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare propus spre concesionare.

SECŢIUNEA a 6-a Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
şi de canalizare prin contract de concesiune

Art. 16. -

Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare, precum şi criteriile de selecţie vor fi elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi, o dată cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia şi/sau la locul prevăzut în anunţul publicitar.

I. Comisia de evaluare

Art. 17. -

(1) Membrii comisiei de evaluare se numesc prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale competente.

(2) Reprezentanţii concedentului vor fi specialişti în domeniul furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(3) Comisia de evaluare va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(4) Din comisia de evaluare vor face parte:

a) reprezentanţi ai concedentului, dintre care cel puţin unul cu pregătire juridică;

b) reprezentanţi ai direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;

c) un reprezentant al autorităţii de mediu competente.

(5) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisia de evaluare.

(6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de către preşedinte dintre membrii comisiei de evaluare.

(7) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele poate invita pentru consultare personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul activităţilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în calitate de consultanţi.

(8) Reprezentanţii autorităţilor publice centrale sau locale ori invitaţii care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice participante la licitaţia publică, cu asociaţii, cu acţionarii care deţin poziţie de control în societăţile comerciale participante la licitaţia publică, precum şi cu administratorii sau cenzorii acestora sau care se găsesc în conflicte de interese nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

(9) Membrii comisiei de evaluare şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va păstra la dosarul concesiunii.

(10) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile.

(11) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea şi evaluarea candidaturilor;

b) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;

c) analizarea şi evaluarea ofertelor;

d) întocmirea raportului de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii.

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de lege;

f) desemnarea câştigătorului licitaţiei publice.

(12) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

(13) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare.

(14) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

(15) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în candidaturile sau ofertele analizate.

se încarcă...