Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 01.06.2009! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,63 Lei

În vigoare de la 01.01.2004 până la 25.11.2012, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Legea nr. 277/2010.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 26.10.2003.

Fişa actului →

Mergi la art.

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Alocaţia familială complementară

Art. 1. -

Beneficiază de alocaţia familială complementară, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, familiile formate din soţ, soţie şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.

Art. 2. -

Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.

Art. 3. -

Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de:

a) 300.000 lei pentru familia cu un copil;

b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.

Art. 4. -

Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul alocaţiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%.

CAPITOLUL II Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Art. 5. -

Beneficiază de alocaţie de susţinere familiile formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale.

Art. 6. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.

Art. 7. -

Alocaţia de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.

Art. 8. -

Cuantumul alocaţiei de susţinere este de:

a) 450.000 lei pentru familia cu un copil;

b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.

CAPITOLUL III Dispoziţii comune

Art. 9. -

Beneficiază de alocaţiile prevăzute la art. 1 şi 5 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.

Art. 10. -

Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 1 şi 5 şi copiii adoptaţi, încredinţaţi sau aflaţi în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Art. 11. -

Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, definite la art. 1 şi 5, beneficiază de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere, în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

Art. 12. -

Limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7, cuantumurile alocaţiei familiale complementare prevăzute la art. 3, precum şi cuantumurile alocaţiei de susţinere prevăzute la art. 8 se corectează anual în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL IV Stabilirea şi plata drepturilor

Art. 13. -

Alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Art. 14. -

(1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială locuieşte familia.

(2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.

(3) În cazul familiilor fără locuinţă, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială acestea trăiesc.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...