Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2004 până la 25.11.2012, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Legea nr. 277/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Alocaţia familială complementară

Art. 1. -

Beneficiază de alocaţia familială complementară, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, familiile formate din soţ, soţie şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.

Art. 2. - Modificări (2)

Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.
Modificări (4)

Art. 3. - Modificări (1)

Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de:

a) 300.000 lei pentru familia cu un copil;
Modificări (4)

b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii;
Modificări (4)

c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii;
Modificări (4)

d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
Modificări (4)

Art. 4. -

Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul alocaţiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%.

CAPITOLUL II Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Art. 5. -

Beneficiază de alocaţie de susţinere familiile formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale.

Art. 6. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.

Art. 7. - Modificări (2)

Alocaţia de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.
Modificări (4)

Art. 8. - Modificări (1)

Cuantumul alocaţiei de susţinere este de:

a) 450.000 lei pentru familia cu un copil;
Modificări (4)

b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii;
Modificări (4)

c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii;
Modificări (4)

d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
Modificări (4)

CAPITOLUL III Dispoziţii comune

Art. 9. -

Beneficiază de alocaţiile prevăzute la art. 1 şi 5 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.

Art. 10. -

Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 1 şi 5 şi copiii adoptaţi, încredinţaţi sau aflaţi în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Art. 11. -

Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, definite la art. 1 şi 5, beneficiază de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere, în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

Art. 12. -

Limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7, cuantumurile alocaţiei familiale complementare prevăzute la art. 3, precum şi cuantumurile alocaţiei de susţinere prevăzute la art. 8 se corectează anual în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL IV Stabilirea şi plata drepturilor

Art. 13. -

Alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Art. 14. -

(1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială locuieşte familia.

(2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.

(3) În cazul familiilor fără locuinţă, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială acestea trăiesc.

Art. 15. -

(1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie.

(2) Pentru situaţiile care nu sunt evidenţiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.

Art. 16. -

(1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, precum şi alte creanţe legale.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Art. 17. -

Formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei şi lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 18. -

Dreptul la alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileşte numai pe baza cererii întocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocaţiei fiind cele pe baza cărora s-a acordat dreptul la ajutorul social.

Art. 19. -

(1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

(2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.

(3) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(4) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine primarului şi persoanelor care au efectuat ancheta socială.

(5) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere.

Art. 20. -

(1) Stabilirea dreptului la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere şi a cuantumului acestora se face prin dispoziţie scrisă a primarului.

(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să comunice solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocaţia familială complementară ori alocaţia de susţinere.

Art. 21. -

Dreptul la alocaţia familială complementară şi la alocaţia de susţinere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Art. 22. -

Titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de susţinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

Art. 23. -

Plata drepturilor pentru alocaţia familială complementară sau alocaţia de susţinere se asigură de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.

Art. 24. -

Emiterea deciziei directorului executiv al direcţiei teritoriale are la bază dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea prevăzută la art. 14, certificată de primar.

Art. 25. -

Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere, primarul are obligaţia de a transmite direcţiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 24.

Art. 26. -

(1) Data plăţii alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere, precum şi modalitatea de plată se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere se realizează, după caz, pe bază de mandat poştal sau în cont curent personal.

Art. 27. -

(1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de susţinere are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

(2) În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite.

(3) Primarul are obligaţia să verifice prin anchetă socială modificările intervenite şi să emită dispoziţie scrisă referitoare la noul cuantum.

(4) Primarul transmite direcţiei teritoriale documentele prevăzute la art. 24.

(5) Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Art. 28. -

(1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.

(2) În situaţia în care se constată modificări ce conduc la diminuarea cuantumului alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de susţinere, primarul emite dispoziţie scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică direcţiei teritoriale, însoţită de ancheta socială.

(3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.

Art. 29. -

Familiile care beneficiază de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere au obligaţia ca, pentru copiii de vârstă şcolară, să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventării cursurilor.

Art. 30. -

(1) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situaţii:

a) nerespectarea prevederilor art. 29;

b) pe perioada încredinţării copilului unei instituţii de asistenţă socială sau unui asistent maternal profesionist.

(2) Prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii alocaţiei familiale complementare sau alocaţiei de susţinere, a dovezilor privind îndeplinirea pe perioada suspendării a condiţiilor prevăzute de art. 29 atrage reluarea plăţii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării.

se încarcă...