Back

Parlamentul României

Legea minelor nr. 85/2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.03.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maximă transparenţă activităţilor miniere şi concurenţă loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului şi naţionalitatea operatorilor.

Investiţiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilităţi de ordin fiscal şi administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce priveşte recuperarea investiţiilor şi utilizarea profitului realizat.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

Resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare şi disperse, sărurile haloide, substanţele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase şi semipreţioase, turba, nămolurile şi turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, precum şi produsul rezidual minier din haldele şi iazurile de decantare.
Jurisprudență (1)

(2) Prevederile prezentei legi se aplică şi apelor subterane potabile şi industriale pentru activităţile de prospecţiune, explorare, determinare şi evidenţă a rezervelor.

Art. 3. - Referințe în cărți (1)

În înţelesul prezentei legi, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:

1. activitate minieră - ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere şi reabilitare a mediului;
Jurisprudență (2)

2. administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competentă, unei instituţii publice de a efectua activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

3. administrator - instituţia publică care execută activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

4. autoritatea competentă - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atribuţiilor stabilite de prezenta lege;
Jurisprudență (1)

5. Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţă şi subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;

6. Carte minieră - componentă a Cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;

7. concedent - autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiunea;

8. concesiune minieră - operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa prezentei legi, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi al unei taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;
Jurisprudență (1)

9. concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;

10. dezvoltare - ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării provizorii ale produselor miniere;

11. exploatare - ansamblul de lucrări executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice;
Jurisprudență (1)

12. explorare - ansamblul de studii şi activităţi pentru identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare;

13. fond geologic naţional - totalitatea datelor privind resursele şi rezervele minerale obţinute din activităţi miniere şi petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

14. fond naţional de resurse/rezerve - totalitatea resurselor/rezervelor evidenţiate şi înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă minerală a ţării, determinate conform reglementărilor specifice;

15. forţă majoră - evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială sau totală, a activităţilor miniere;

16. garanţie financiară pentru refacerea mediului - obligaţia şi răspunderea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi miniere pe bază de licenţă ori permis de exploatare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului şi care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege;

17. licenţă - actul juridic prin care se acordă concesionarea/darea în administrare a activităţilor miniere de explorare/exploatare;
Jurisprudență (2)

18. mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale, definite conform Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi afectate prin activităţile miniere;

19. minereu radioactiv - acumulările de uraniu, toriu, sub formă de compuşi chimici naturali;

20. minister de resort - organul specializat al administraţiei publice centrale cu atribuţii şi competenţe în domeniul activităţilor miniere, conform prezentei legi;

21. perimetru de prospecţiune, explorare şi exploatare - aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de prospecţiune, explorare, respectiv de exploatare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale şi de stocare a produselor reziduale miniere;

22. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de exploatare a unor cantităţi determinate de roci utile, turbă şi aur aluvionar, în condiţiile art. 28 şi 30;

23. permis de prospecţiune - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospecţiune;

24. pilier de siguranţă - partea din rezervele/resursele minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se extrage într-o anumită perioadă sau permanent şi în care nu se execută lucrări, în scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la suprafaţa perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafaţă;

25. plan de încetare a activităţii - complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;

26. plan de refacere a mediului - măsurile de refacere şi de reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, ţinând cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;

27. producţie minieră - cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către titular;

28. produs minier - produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;

29. produs rezidual minier - produsul remanent depus în halde şi iazuri de decantare, rezultat din activităţi miniere;

30. prospecţiune - ansamblul de studii şi lucrări de suprafaţă care se realizează pentru identificarea posibilităţilor existenţei unor acumulări de resurse minerale;

31. redevenţă minieră - suma datorată de concesionar bugetului de stat pentru produsele miniere extrase de către titular, reprezentând compensarea scăderii rezervelor minerale;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

32. resursă minerală - substanţa naturală din scoarţa terestră, formată în urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-socială;

33. rezervă - partea de zăcământ determinată cantitativ şi calitativ prin lucrări de explorare şi exploatare, având stabilite condiţiile tehnice şi economice de valorificare;
Jurisprudență (1)

34. titular - orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, care poate efectua activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

35. zăcământ - acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic şi economic.

Art. 4. - Jurisprudență (2)

(1) Activităţile miniere se efectuează de către persoane juridice care sunt înregistrate, conform legii, şi sunt specializate şi atestate în desfăşurarea unor astfel de activităţi sau se organizează în acest scop. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi expertizele aferente activităţilor miniere se efectuează şi de către persoane fizice atestate în acest scop de autoritatea competentă, conform legii.
Jurisprudență (2)

(2) Activităţile miniere de exploatare pot fi efectuate şi de persoane fizice, în condiţiile art. 28-30.

(3) Activităţile miniere se realizează numai în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de autoritatea competentă, cu excepţia persoanelor fizice care execută activităţi miniere de exploatare în condiţiile art. 29, în cazul cărora autorizarea perimetrului nu este necesară.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale româneşti, determinate conform art. 1, vor fi puse la dispoziţie autorităţii competente şi aparţin statului român, evidenţa şi gestiunea lor fiind făcute la nivel naţional de către autoritatea competentă, conform prezentei legi.

(2) Titularii de licenţe sau de permise pentru activităţi miniere pot utiliza datele şi informaţiile obţinute numai în interes propriu, pe toată durata activităţii miniere.

(3) Transmiterea către alte părţi interesate a datelor şi informaţiilor privind resursele minerale din România se face numai cu acordul autorităţii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Autoritatea competentă, titularii de licenţe/permise, precum şi alte autorităţi publice şi instituţii cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor transmise de titularii licenţelor şi/sau permiselor, de care iau cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu, pe toată durata activităţilor miniere, în condiţiile prevăzute de lege.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II
Dobândirea folosinţei şi accesul la terenurile pe care se efectuează activităţi miniere

Art. 6. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Dreptul de folosinţă a terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobândeşte, în condiţiile legii, prin:

a) vânzarea-cumpărarea terenurilor şi, după caz, a construcţiilor situate pe acestea, la preţul convenit între părţi;

b) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor pe terenul nou-acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei încheiate între părţi;
Jurisprudență (1)

c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi;

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii;

e) concesionarea terenurilor;

f) asocierea dintre proprietarul terenului şi titularul de licenţă;

g) alte proceduri prevăzute de lege.

Art. 7. -

(1) Asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare şi oricăror alte activităţi pe care acestea le implică se instituie în favoarea titularului un drept de servitute legală de trecere.

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală de trecere, stabilit potrivit alin. (1), se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de aceasta, pe baza convenţiei încheiate între părţi cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de licenţe şi/sau permise.

(3) În cazul în care părţile nu ajung la un acord de voinţă în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instanţă, în condiţiile legii.

(4) Durata servituţii legale este cea a activităţilor miniere, iar terenurile care urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveşte suprafeţele şi proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.

Art. 8. -

(1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabileşte prin negocieri între titularul activităţii miniere şi proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi al echităţii.

(2) Orice neînţelegeri între titularii care desfăşoară activităţi miniere şi proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii. Soluţionarea unor astfel de cauze se va face de către instanţele competente în regim de urgenţă.

Art. 9. -

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică de interes naţional se face în condiţiile legii, sub coordonarea ministerului de resort.

Art. 10. -

În cazul vânzării bunurilor expropriate în condiţiile art. 6 lit. d), foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemţiune, scop în care vor fi înştiinţaţi despre condiţiile vânzării pe cale administrativă şi prin publicitate.

Art. 11. -

(1) Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, precum şi instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.

(2) Excepţiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu avizul autorităţilor competente în domeniu şi cu stabilirea de despăgubiri şi alte măsuri compensatorii.

Art. 12. -

Dreptul de proprietate asupra terenului nu conferă dreptul de preemţiune asupra concesionării/dării în administrare a activităţilor miniere.

CAPITOLUL III
Regimul de punere în valoare a resurselor minerale

Puneri în aplicare (2)

Art. 13. -

Resursele minerale se pun în valoare prin activităţi miniere care se concesionează persoanelor juridice române sau străine ori se dau în administrare instituţiilor publice de către autoritatea competentă, potrivit prezentei legi.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Prospecţiunea se realizează pe bază de permis neexclusiv eliberat în condiţiile legii de autoritatea competentă pe baza primirii unei solicitări scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice. Forma şi dimensiunile perimetrului de prospecţiune se stabilesc de către autoritatea competentă.

(2) Permisul de prospecţiune se eliberează pentru o durată de maximum 3 ani, fără drept de prelungire, cu plata anticipată, în fiecare an, a taxei pe activitatea de prospecţiune.

(3) Titularii de permise de prospecţiune au obligaţia de a efectua un volum de lucrări cu o valoare minimă ce se va stabili, prin negocieri cu autoritatea competentă, la eliberarea permisului de prospecţiune, corelat cu durata de valabilitate a permisului şi suprafaţa perimetrului de prospecţiune.

(4) Titularul permisului de prospecţiune prezintă autorităţii competente rapoarte semestriale şi anuale privind lucrările executate şi valoarea acestora, justificată prin documente. În termen de 60 de zile de la expirarea duratei pentru care a fost emis permisul de prospecţiune, titularul prezintă un raport final cuprinzând metodele de investigare aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum şi rezultatele obţinute.

(5) Titularul permisului de prospecţiune care participă la concursul public de ofertă, organizat pentru acordarea licenţei de explorare în cadrul perimetrului în care a realizat prospecţiunea, beneficiază de un punctaj suplimentar la evaluare, stabilit în condiţiile art. 15 alin. (8).

Art. 15. - Jurisprudență (2)

(1) Explorarea se realizează pe baza unei licenţe exclusive acordate pentru oricare dintre resursele minerale descoperite în perimetru, la cerere, persoanelor juridice române sau străine interesate.

(2) Licenţa de explorare se acordă câştigătorului unui concurs public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în condiţiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (4).

(3) Iniţiativa concesiunii activităţilor miniere de explorare poate aparţine autorităţii competente sau persoanelor juridice române ori străine interesate.

(4) Lista perimetrelor de explorare se stabileşte de autoritatea competentă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) În vederea participării la concursul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competentă prin ordinul prevăzut la alin. (4).

(6) Ofertele conţin programul de explorare propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnică şi financiară a ofertantului, precum şi alte documente stabilite de autoritatea competentă.

(7) Programul de explorare propus cuprinde în volumul anual de explorare şi cheltuielile aferente acestuia, obligatorii de realizat.

(8) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului public de ofertă stabilit la alin. (2), criteriile de selectare şi desemnare a câştigătorului, punctajul suplimentar acordat unui titular de permis de prospecţiune, precum şi alte aspecte vor fi stabilite de autoritatea competentă prin norme.
Puneri în aplicare (1)

se încarcă...