Back

Parlamentul României

Legea minelor nr. 85/2003

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 01.02.2014! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 27.03.2003

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 27.03.2003.

Fişa actului →

Mergi la art.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maximă transparenţă activităţilor miniere şi concurenţă loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului şi naţionalitatea operatorilor.

Investiţiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilităţi de ordin fiscal şi administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce priveşte recuperarea investiţiilor şi utilizarea profitului realizat.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. -

Resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.

Art. 2. -

(1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare şi disperse, sărurile haloide, substanţele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase şi semipreţioase, turba, nămolurile şi turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, precum şi produsul rezidual minier din haldele şi iazurile de decantare.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică şi apelor subterane potabile şi industriale pentru activităţile de prospecţiune, explorare, determinare şi evidenţă a rezervelor.

Art. 3. -

În înţelesul prezentei legi, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:

1. activitate minieră - ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere şi reabilitare a mediului;

2. administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competentă, unei instituţii publice de a efectua activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

3. administrator - instituţia publică care execută activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

4. autoritatea competentă - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atribuţiilor stabilite de prezenta lege;

5. Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţă şi subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;

6. Carte minieră - componentă a Cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;

7. concedent - autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiunea;

8. concesiune minieră - operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa prezentei legi, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi al unei taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;

9. concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;

10. dezvoltare - ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării provizorii ale produselor miniere;

11. exploatare - ansamblul de lucrări executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice;

12. explorare - ansamblul de studii şi activităţi pentru identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare;

13. fond geologic naţional - totalitatea datelor privind resursele şi rezervele minerale obţinute din activităţi miniere şi petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

14. fond naţional de resurse/rezerve - totalitatea resurselor/rezervelor evidenţiate şi înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă minerală a ţării, determinate conform reglementărilor specifice;

15. forţă majoră - evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială sau totală, a activităţilor miniere;

16. garanţie financiară pentru refacerea mediului - obligaţia şi răspunderea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi miniere pe bază de licenţă ori permis de exploatare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului şi care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege;

17. licenţă - actul juridic prin care se acordă concesionarea/darea în administrare a activităţilor miniere de explorare/exploatare;

18. mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale, definite conform Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi afectate prin activităţile miniere;

19. minereu radioactiv - acumulările de uraniu, toriu, sub formă de compuşi chimici naturali;

20. minister de resort - organul specializat al administraţiei publice centrale cu atribuţii şi competenţe în domeniul activităţilor miniere, conform prezentei legi;

21. perimetru de prospecţiune, explorare şi exploatare - aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de prospecţiune, explorare, respectiv de exploatare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale şi de stocare a produselor reziduale miniere;

22. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de exploatare a unor cantităţi determinate de roci utile, turbă şi aur aluvionar, în condiţiile art. 28 şi 30;

23. permis de prospecţiune - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospecţiune;

24. pilier de siguranţă - partea din rezervele/resursele minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se extrage într-o anumită perioadă sau permanent şi în care nu se execută lucrări, în scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la suprafaţa perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafaţă;

25. plan de încetare a activităţii - complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;

26. plan de refacere a mediului - măsurile de refacere şi de reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, ţinând cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;

27. producţie minieră - cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către titular;

28. produs minier - produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;

29. produs rezidual minier - produsul remanent depus în halde şi iazuri de decantare, rezultat din activităţi miniere;

30. prospecţiune - ansamblul de studii şi lucrări de suprafaţă care se realizează pentru identificarea posibilităţilor existenţei unor acumulări de resurse minerale;

31. redevenţă minieră - suma datorată de concesionar bugetului de stat pentru produsele miniere extrase de către titular, reprezentând compensarea scăderii rezervelor minerale;

32. resursă minerală - substanţa naturală din scoarţa terestră, formată în urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-socială;

33. rezervă - partea de zăcământ determinată cantitativ şi calitativ prin lucrări de explorare şi exploatare, având stabilite condiţiile tehnice şi economice de valorificare;

34. titular - orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, care poate efectua activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

35. zăcământ - acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic şi economic.

Art. 4. -

(1) Activităţile miniere se efectuează de către persoane juridice care sunt înregistrate, conform legii, şi sunt specializate şi atestate în desfăşurarea unor astfel de activităţi sau se organizează în acest scop. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi expertizele aferente activităţilor miniere se efectuează şi de către persoane fizice atestate în acest scop de autoritatea competentă, conform legii.

(2) Activităţile miniere de exploatare pot fi efectuate şi de persoane fizice, în condiţiile art. 28-30.

(3) Activităţile miniere se realizează numai în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de autoritatea competentă, cu excepţia persoanelor fizice care execută activităţi miniere de exploatare în condiţiile art. 29, în cazul cărora autorizarea perimetrului nu este necesară.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...