Back

Parlamentul României

Legea nr. 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

În vigoare de la 18.06.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se înfiinţează Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1."

2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se constituie şi funcţionează în sistem tripartit şi are în componenţă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor.

(2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi:

a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

b) elaborarea standardelor ocupaţionale;

c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare profesională continuă."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulţilor;

b) colaborează în scopul realizării obiectului său de activitate cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice;

c) participă la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor;

d) participă la elaborarea criteriilor şi procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, a regulamentelor, metodologiilor şi instrucţiunilor de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, secretariatele tehnice ale acestora şi pentru comisiile de examinare;

e) stabileşte tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, evaluare, asistenţă tehnică şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale;

f) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al furnizorilor autorizaţi de formare profesională a adulţilor;

g) elaborează criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea şi utilizarea standardelor ocupaţionale;

h) aprobă noi standarde ocupaţionale şi le actualizează pe cele existente, conform evoluţiilor pe piaţa muncii;

i) elaborează metodologia de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale a adulţilor pe baza standardelor ocupaţionale, care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării;

j) tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate persoanelor care solicită să fie evaluate;

k) autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale;

l) dezvoltă bănci de date care includ standarde ocupaţionale, centrele de evaluare autorizate şi certificatele de competenţă profesională;

m) efectuează activităţi de pregătire, transfer de cunoştinţe şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate.

(2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, care se stabilesc, în condiţiile legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3) Modalităţile de realizare a atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate solicita autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii elaborate în domeniul formării profesionale, iar acestea au obligaţia să i le pună la dispoziţie."

5. După articolul 3 se introduc articolele 31 şi 32 cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională a adulţilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002.

Art. 32. -

În cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se înfiinţează un compartiment specializat propriu de audit public intern, care funcţionează în mod independent."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este constituit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi a ministrului educaţiei şi cercetării;

b) 5 membri desemnaţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;

c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.

(2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege."

7. Alineatele (2) şi (8) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Preşedintele este numit din rândul membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi a ministrului educaţiei şi cercetării.

............................................................................................

(8) Revocarea preşedintelui se decide de către primul-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi a ministrului educaţiei şi cercetării."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este ajutat de un secretariat tehnic a cărui structură organizatorică, cuprinzând 25 de posturi, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite.

(3) În cadrul secretariatului tehnic funcţionează şi Direcţia pentru standarde ocupaţionale şi atestare, care preia pe bază de concurs sau examen, după caz, personalul încadrat la unitatea de cercetare şi servicii tehnice, din cadrul Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, care se desfiinţează.

(4) Statul de funcţii pentru Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se aprobă de către plenul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Salarizarea personalului secretariatului tehnic se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale."

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Finanţarea cheltuielilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital;

c) indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

d) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi pentru personalul secretariatului tehnic al acestuia;

e) constituirea unui fond de protocol, la dispoziţia directorului general, similar cu cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare la nivelul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale;

f) cheltuieli cu taxele de participare a membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a personalului secretariatului tehnic la conferinţe, seminarii şi alte manifestări interne organizate în domeniul de activitate al acestuia.

(2) Finanţarea cheltuielilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se asigură şi din surse externe, care provin din proiecte cu finanţare externă, gestionarea acestora fiind reglementată prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte.

(3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(4) Veniturile provenite din contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea, actualizarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale, precum şi contravaloarea serviciilor de formare profesională, evaluare, asistenţă tehnică, autorizare a centrelor de evaluare se varsă la bugetul de stat."

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este aprobat prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

12. În cuprinsul legii, sintagma director executiv se înlocuieşte cu sintagma director general.

13. Anexa va avea următorul cuprins:

                                     "ANEXĂ

  CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

                         Numărul maxim de posturi = 25

              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
              a secretariatului tehnic

               !||||||||||||||||||¬
               §   DIRECTOR   §
               §   GENERAL   §
               ˇ|||||||||`||||||||±
                    §   !||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                    —|||||ŻCompartiment audit public intern§
                    §   ˇ||||||||||||||||||||||||||||||||±
      !||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||¬
 !||||||||||°|||||||||¬  !||||||||||||°||||||||||||¬  !|||||||||°|||||||||¬
 §Direcţia metodologie§  §Direcţia pentru standarde§  §Direcţia economico-§
 §          §  §ocupaţionale şi atestare §  §  financiară"  §
 ˇ||||||||||||||||||||±  ˇ|||||||||||||||||||||||||±  ˇ|||||||||||||||||||±

Art. II. -

(1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor preia toate drepturile şi obligaţiile legale şi contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare.

(2) Activele şi pasivele Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, inclusiv dotările achiziţionate în cadrul proiectului 3724-RO care face obiectul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare, se preiau pe bază de protocol de predare-primire de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1999 privind aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 septembrie 1999, şi punctul IX al literei A din anexa nr. 2 "Consilii consultative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Toate angajamentele contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, fiind preluate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, iar certificatele de competenţă emise sub sigla acestuia sunt recunoscute pe piaţa muncii.

Art. IV. -

Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 10 iunie 2003.

Nr. 253.

se încarcă...