Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

În vigoare de la 16.01.2013 până la 09.01.2017, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 3706/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) şi al art. 29619 alin. (19)-(112) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2.

(1) Aspectele procedurale privind aplicarea prevederilor art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Contribuabilii persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuţi la art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal au obligaţia depunerii lunare a formularului 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România".

Art. 3.

Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Organul fiscal competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.

Art. 5.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Şerban Pop

Bucureşti, 11 ianuarie 2013.

Nr. 17.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii

ANEXA Nr. 2

ASPECTE PROCEDURALE
privind aplicarea prevederilor art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal

1. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia achitării contribuţiilor sociale datorate de angajatori, a reţinerii şi virării contribuţiilor sociale individuale, precum şi a depunerii lunare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".

2. Angajatorii au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.

a) Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuţiile pentru salariaţii lor cărora le este aplicabilă legislaţia de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.

b) Angajatorii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), se înregistrează fiscal prin împuternicit.

4.

a) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit au obligaţia desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală, care depune declaraţia de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secţiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.

b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit.

5.

a) Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal competent formularul (090) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct", cod MFP 14.13.01.10.11/n, având completată secţiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.

b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

6. La încetarea obligaţiei de declarare a contribuţiilor sociale, angajatorii depun declaraţia de menţiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiei declarative privind contribuţiile sociale sau pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligaţii declarative în România.

ANEXA Nr. 3

REGISTRU
privind organizarea evidenţei acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini

Nr. crt. Numărul de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a angajatorului Date despre acord
Numele şi prenumele CNP/NIF Denumirea Ţara Data încheierii acordului Perioada pentru care se încheie acordul *
De la (zz/ll/aaaa) Până la (zz/ll/aaaa)

* Se modifică de către organul fiscal competent, în situaţia în care în datele prevăzute în acordul iniţial intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul între persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini.

ANEXA Nr. 4

REGISTRU
privind organizarea evidenţei angajaţilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare

Nr. crt. Numărul de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a misiunii diplomatice/postului consular
Numele şi prenumele CNP/NIF Denumirea Ţara
se încarcă...