Back

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Ordinul nr. 1640/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite princor Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.11.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 24 alin. (5), art. 38, 42, art. 48 alin. (4), art. 57, art. 73 alin. (2) şi art. 89 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I.

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 şi 854 bis din 2 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 15.

(1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al certificatului de competenţă profesională, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 45 a) şi 45 b), care îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie şi care:

a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii ori administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăşi persoana respectivă;

c) este rezident în Uniunea Europeană."

2. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

3. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 26.

(1) Copia conformă a licenţei comunitare se eliberează pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane."

5. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 27.

(1) În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 21 alin. (1), acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi să certifice printr-o declaraţie pe propria răspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat."

6. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, respectiv transmiterea prin poştă pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

7. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.

8. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 37.

(1) În cazul în care întreprinderea îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 31 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi să certifice printr-o declaraţie pe propria răspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat."

9. Articolul 40 se abrogă.

10. La articolul 43, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

11. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

"

Art. 511.

Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către operatorii de transport rutier."

12. La articolul 54 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:

"

c) în caz de accident rutier, dacă autobuzul nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi al siguranţei rutiere;

d) la solicitarea motivată a operatorului de transport."

13. La articolul 54, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), înlocuirea autobuzului se poate face în următoarele condiţii:

a) autobuzul utilizat să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate ori leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenţei de traseu;

b) autobuzul utilizat să respecte capacitatea de transport minimă prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă şi să obţină cel puţin acelaşi punctaj, conform criteriului 3 din anexa nr. 18, cu cel al autobuzului înlocuit;

c) autobuzul utilizat să aibă cel puţin acelaşi an de fabricaţie cu cel al autobuzului înlocuit.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită până la 90 de zile, în baza documentului eliberat de service-ul auto autorizat."

14. La articolul 54, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), înlocuirea autobuzului avariat se efectuează conform prevederilor alin. (4), după prezentarea documentelor care atestă că acesta nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi al siguranţei rutiere."

15. La articolul 54, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(7) Înlocuirile autobuzului în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d) se fac cu notificarea prealabilă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., iar înlocuirea provizorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se face de către operatorul de transport rutier, utilizând raportarea on-line accesibilă pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R."

16. La articolul 54, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

"

(10) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua cursele/traseele câştigate cu autovehiculele înscrise la atribuire pentru care au fost eliberate licenţe de traseu ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condiţiile prevăzute la alin. (4)."

17. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 55.

(1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în baza programului de transport anterior, cu consultarea organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional pentru domeniul transporturilor rutiere, valabilitatea acestuia fiind de 74 de luni."

18. La articolul 55, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe şi alte opriri în tranzit, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate aproba această solicitare.

(5) În perioada de valabilitate a programului de transport, în cazul în care se înfiinţează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenţei de traseu, se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulaţie."

19. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 56.

(1) I.S.C.T.R. va controla şi monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier."

20. La articolul 56, alineatul (2) se abrogă.

21. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 57.

(1) Cursele/Traseul din programul de transport interjudeţean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj."

22. Articolul 58 se abrogă.

23. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 59.

(1) Cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea programului de transport valabil la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va afişa următorul program de transport pe pagina de internet a acesteia, precum şi calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale."

24. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

- data introducerii programului de transport interjudeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale;

- perioada de 5 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor;

- perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse;

- data atribuirii electronice."

25. La articolul 59, alineatul (2) se abrogă.

26. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) Cursele/Traseele din programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite vor face obiectul unei a doua atribuiri în condiţiile stabilite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi afişate pe site-ul acesteia."

27. La articolul 59, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Cursele/Traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, conform calendarului publicat pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R."

28. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 61.

(1) Programul de transport interjudeţean se poate modifica anual de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la data stabilită de aceasta prin:

a) reducerea, suplimentarea numărului de curse de pe un traseu existent, numai cu acordul celorlalţi operatori de transport deţinători ai licenţelor de traseu pe acel segment de traseu;

b) eliminarea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări;

c) înlocuirea de autogări;

d) modificarea capacităţii de transport;

e) modificarea zilelor şi/sau a perioadei în care se efectuează cursa;".

29. La articolul 61, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

30. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 62.

Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexă la aceasta se fac de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., după atribuirea cursei/traseului prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale."

31. La articolul 64, alineatul (1) se abrogă.

32. La articolul 64, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia.

(3) În cazul curselor/traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia."

33. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 66.

Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea însoţită de licenţa de traseu şi de graficul de circulaţie aferent vor fi depuse la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

34. La articolul 67, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 67.

(1) Cursele la care au renunţat operatorii de transport rutier sau în cazul cărora măsura de retragere a licenţei de traseu a rămas definitivă vor fi atribuite conform calendarului stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(2) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursă, acesta va fi depunctat la următoarele şedinţe de atribuire a cursei respective, conform anexei nr. 18 ."

35. La articolul 71, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Pe cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei de traseu, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

36. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 113.

Activităţile conexe transportului rutier se pot efectua de operatorii economici numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi desfăşoară tipul de activitate conexă pentru care solicită licenţa."

37. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 114.

Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare tip de activitate conexă."

38. La articolul 119 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

a) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a terenului aferent peroanelor şi a construcţiei în care vor fi desfăşurate activităţi de autogară pe o perioadă de minim un an de la data solicitării, care sunt actualizate anual până la expirarea valabilităţii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară. Neactualizarea documentelor depuse conduce la pierderea valabilităţii licenţei respective;".

39. La articolul 119, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul economic îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

40. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 120.

(1) Eliberarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât şi din verificările efectuate în locaţia în care operatorul economic urmează să îşi desfăşoare activitatea.

(2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară se eliberează pe perioada de valabilitate a aprobării autorităţii administraţiei publice locale prevăzute la art. 119 alin. (2) lit. c), dar fără a depăşi 5 ani."

41. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 121

În maximum 90 de zile de la data eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va efectua un control la sediul operatorului economic."

42. La articolul 127 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

a) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a spaţiului în care vor fi desfăşurate activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost pe o perioadă de minimum un an de la data solicitării, care sunt actualizate anual până la expirarea valabilităţii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost. Neactualizarea documentelor depuse conduce la pierderea valabilităţii licenţei respective;".

43. La articolul 127, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul economic îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

44. Articolul 128 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 128.

(1) Eliberarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât şi din verificările efectuate la locaţia în care operatorul economic urmează să îşi desfăşoare activitatea.

(2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost se eliberează pe o perioadă de 5 ani."

45. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 129.

În maximum 90 de zile de la data eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va efectua un control la sediul operatorului economic."

46. Articolul 130 se abrogă.

47. La articolul 133, literele c), d), k), ş) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

c) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au limitatorul de viteză defect;

d) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză;

..................................................................................................

k) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute;

.................................................................................................

ş) să pună la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier în cont propriu, următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:

(i) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;

(ii) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii. Modelul legitimaţiei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 42;

(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing ori de închiriere;

(iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

(v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

(vi) documentul de transport;

(vii) după caz, atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009;

t) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate."

48. La articolul 133, literele f), i) şi ţ) se abrogă.

49. La articolul 134, literele d), e), j), t) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au limitatorul de viteză defect;

e) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză;

.................................................................................................

j) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute;

.........

t) să pună la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier contra cost, următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:

(i) copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;

(ii) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 42;

(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;

(iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

(v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

(vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;

(vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;

(viii) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

........

u) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate."

50. La articolul 134 litera h), punctele (i), (ii), (iii), (x), (xv) şi (xvi) ale literei s) şi literele w) şi ah) se abrogă.

51. La articolul 134, după litera aj) se introduce o nouă literă, litera ak), cu următorul cuprins:

"

ak) să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. abonamentele eliberate pentru transportul elevilor prevăzut la art. 511, prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia."

52. La capitolul VII, după secţiunea 2 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 21, cuprinzând articolul 1341, cu următorul cuprins:

"

SECŢIUNEA 21 Obligaţiile întreprinderilor de transport în cont propriu şi ale operatorilor de transport privind dotarea vehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculului

Art. 1341.

(1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care sunt utilizate de întreprinderile de transport în cont propriu sau de operatorii de transport rutier, aceştia au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculului, după cum urmează:

a) plăcuţa producătorului în care sunt menţionate masele maxime autorizate ale vehiculului;

b) plăcuţa în care sunt menţionate dimensiunile vehiculului.

(2) Plăcuţa producătorului este aplicată de producătorul vehiculului sau de reprezentantul acestuia conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Plăcuţa în care sunt înscrise dimensiunile vehiculului respectă cerinţele prevăzute în anexa nr. 46 şi se aplică de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" într-un loc accesibil în apropierea plăcuţei producătorului.

(4) Dimensiunile care se înscriu de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sunt cele determinate în urma efectuării măsurătorilor pe vehicul.

(5) În cazul în care dimensiunile vehiculului nu mai corespund cu cele indicate pe plăcuţă, operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu au obligaţia de a solicita modificarea datelor înscrise pe plăcuţă în mod corespunzător.

(6) În cazul vehiculelor care nu mai sunt dotate cu plăcuţa producătorului sau această plăcuţă este deteriorată ori este confecţionată artizanal, se aplică de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" într-un loc accesibil o plăcuţă care include informaţiile înscrise pe plăcuţele menţionate la alin. (1) şi care respectă cerinţele prevăzute în anexa nr. 46.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), masele maxime autorizate care se înscriu de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sunt cele menţionate în cartea de identitate a vehiculului."

53. La articolul 135, după litera k) se introduc şapte noi litere, literele l)-r), cu următorul cuprins:

"

l) să nu plece în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

m) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;

n) să parcheze vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu numai în locurile special amenajate indicate de către acesta/aceasta;

o) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri ori alte echipamente antiderapante omologate;

p) în cazul efectuării transportului rutier de persoane contra cost, conducătorii auto au şi următoarele obligaţii, după caz:

(i) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport;

(ii) să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de legitimaţie de călătorie, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;

(iii) să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale;

q) să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport în cont propriu, nominalizate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu;

r) să asigure existenţa la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziţia lor de întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau operatorul de transport rutier, conform prevederilor art. 133 lit. ş) şi art. 134 lit. t)."

54. La articolul 136, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

f) să întocmească programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la plecarea ultimei curse."

55. La articolul 136, litera i) se abrogă.

56. Anexele nr. 17-19 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

57. După anexa nr. 44 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 45 a), nr. 45 b) şi nr. 46, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 4 a), nr. 4 b) şi nr. 5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

se încarcă...