Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R1025

În vigoare de la 04.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 376, 22.12.2011, p. 69.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

întrucât:

(1) Obiectivul principal al standardizării îl constituie definirea unor specificaţii voluntare de ordin tehnic sau calitativ care să poată fi respectate de produsele, procesele de producţie sau serviciile actuale sau viitoare. Standardizarea poate viza diferite aspecte, precum standardizarea diferitelor clase sau dimensiuni ale unui anumit produs sau specificaţiile tehnice de pe pieţele de produse sau servicii pentru care compatibilitatea şi interoperabilitatea cu alte produse sau sisteme sunt esenţiale.

(2) Standardizarea europeană este organizată de către părţile interesate şi în interesul acestora, pe baza reprezentării naţionale [Comitetul European de Standardizare (CEN) şi Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec)] şi a participării directe [Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI)], şi are la bază principiile recunoscute de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) în domeniul standardizării, şi anume principiile coerenţei, transparenţei, deschiderii, consensului, aplicării voluntare, independenţei faţă de interese particulare şi eficienţei ("principiile fundamentale"). În conformitate cu aceste principii fundamentale, este important ca toate părţile interesate relevante, inclusiv autorităţile publice şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile), să fie implicate în mod adecvat în procesul de standardizare la nivel naţional şi european. Organismele de standardizare naţionale ar trebui să încurajeze şi să faciliteze participarea părţilor interesate.

(3) Standardizarea europeană contribuie, de asemenea, la sporirea competitivităţii întreprinderilor, facilitând în special libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor, interoperabilitatea reţelelor, mijloacele de comunicare, progresul tehnologic şi inovarea. Standardizarea europeană consolidează competitivitatea la nivel mondial a industriei europene, în special atunci când este realizată în coordonare cu organismele de standardizare internaţionale, şi anume Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC) şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU). Standardele au efecte economice pozitive semnificative, de exemplu prin promovarea întrepătrunderii economice la nivelul pieţei interne şi încurajarea dezvoltării de produse noi şi îmbunătăţite sau pieţe şi condiţii de furnizare îmbunătăţite. Astfel, standardele pot genera, în mod normal, o creştere a concurenţei şi o scădere a costurilor de producţie şi de vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru economie în ansamblu şi pentru consumatori în particular. Standardele pot menţine şi ameliora calitatea, pot oferi informaţii şi asigura interoperabilitatea şi compatibilitatea, sporind astfel siguranţa şi valoarea pentru consumatori.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...