Back

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice - MFP, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 1181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În vigoare de la 15.11.2012 până la 31.12.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Nr. 1.181/1.413/1.806

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Daniel Chiţoiu
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A.

Sediul/Adresa: Slatina, str. T. Vladimirescu nr. 153B

Cod unic de înregistrare: RO 14949758

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2012

- mii lei -
INDICATORI Nr.
rd.
2011 BVC 2012
Realizat Propuneri
0 1 2 3 4 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 78.083 80.405
1 Venituri din exploatare, din care: 2 78.013 80.335
a) din producţia vândută 3 77.566 80.000
b) din vânzarea mărfurilor 4 0 5
c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0
c1 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0
c2 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0
d) producţia de imobilizări 8 416 300
e) alte venituri din exploatare 9 31 30
- venituri conform OUG 95/2002 9a 0
2 Venituri financiare, din care: 10 70 70
a) din imobilizări financiare 11 0
b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0
c) din dobânzi 13 13 20
d) alte venituri financiare 14 57 50
3 Venituri extraordinare 15 0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 77.821 80.135
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 77.499 79.765
a) cheltuieli materiale 18 9.652 16.180
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 295 330
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 5
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.327 17.737
d1 ch. cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95) 22 12.852 13.237
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 3.640 3.725
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.710 2.770
- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 65 67
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 672 692
- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 193 196
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 835 775
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 385 265
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0
d3.2) tichete de masă 32 450 460
d3.3) tichete de vacantă 33 0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 50
e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM 34 0 500
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0 0
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1.320 1.400
h) ch. cu prestaţiile externe 37 48.739 43.007
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 166 607
i1) contract de mandat 39 80,3 80,3
i2) ch. de protocol, din care: 40 38 5
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0 0
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 14 13,5
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0
i4) ch. cu sponsorizarea 45 34 8
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a 0
i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 0 500
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 322 370
a) cheltuieli privind dobânzile 49 263 310
b) alte cheltuieli financiare 50 59 60
3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 262 270
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 116 41
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 153 229
1 Rezerve legale 55 13 14
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 140 215
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 7 16
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 126 183
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 7 16
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
VII. CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65
a) cheltuieli materiale 66
b) cheltuieli salariale 67
c) cheltuieli privind prestări servicii 68
d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
e) alte cheltuieli 70
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1.320 1.407
1 Surse proprii 72 1.320 1.400
2 Alocaţii de la buget 73 0
3 Credite bancare 74 0
a) - interne 75 0
b) - externe 76 0
4 Fonduri europene 77 0
5 Alte surse 78 571 7
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 1.891 1.407
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 1.526 1.102
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 365 305
a) interne 82 365 305
b) externe 83 0
X. REZERVE, din care: 84 13 14
XI. 1 Rezerve legale 85 13 14
2 Rezerve statutare 86 0
3 Alte rezerve 87 0
XII. DATE DE FUNDAMENTARE 88
1 Venituri totale 89 78.083 80.405
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 77.821 80.135
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 244 244
4 Nr. mediu de salariaţi total 92 244 244
5 Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care: 93 13.686 14.012
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 12.845 13.230
b) alte cheltuieli cu personalul 95 7 7
c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 834 775
6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 97 4.387 4.518
b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 98 4.674 4.785
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92) 99 320 330
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP) 100
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. ore programate conf. normelor de deviz/nr.mediu de salariaţi) 101 1.194 1.254
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 997 997
11 Plăţi restante 103
a) preţuri curente 104 1.857 1.747
b) preţuri comparabile 105 1.920 1.747
12 Creanţe restante 106
a) preţuri curente 107 1.403 1.400
b) preţuri comparabile 108 1.451 1.400
se încarcă...