Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 31.08.2012

În vigoare de la 17.09.2012 până la 06.09.2013, fiind înlocuit(ă) de Metodologia din 02.09.2013.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,97 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Conform art. 95 alin. (1) lit. l) şi m) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratele şcolare asigură:

a) consiliere şi asistenţă unităţilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizării şi desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor didactice;

b) gestionarea, reactualizarea şi publicarea bazei de date privind cadrele didactice calificate rămase nerepartizate şi posturile didactice/catedrele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013, prin afişare la sediile proprii şi pe site-urile acestora;

c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile din învăţământul preuniversitar.

(3) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013, în următoarea componenţă: preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; 6-12 membri - inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului şcolar.

Art. 2.

(1) După data de 17 septembrie 2012, pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe parcursul anului şcolar 2012-2013, se repartizează personalul didactic calificat care îndeplineşte condiţiile de ocupare a acestor posturi, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie-cadru.

(2) În lipsa personalului didactic prevăzut la alin. (1), după începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2012-2013, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Art. 3.

În cazul în care posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului şcolar nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre, pe parcursul anului şcolar 2012-2013, pe o durată mai mare de 60 de zile, sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise şi practice/orale în profilul postului ori inspecţii speciale la clasă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, respectiv testări pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzătoare postului, conform prezentei metodologii.

Art. 4.

(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat constau în probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Inspecţia specială la clasă în profilul postului didactic/catedrei şi probele practice/orale de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de probă practică/orală, se organizează, se desfăşoară şi se evaluează conform art. 110 alin. (5) şi (6) din Metodologia-cadru. La aceste probe nu se admit contestaţii. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică/orală minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.

(3) Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.

(4) Candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

(5) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordinea prevăzută la art. 110 alin. (14) din Metodologia-cadru.

Art. 5

(1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu şi lucrare scrisă.

(2) Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă şi interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală; restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului.

(3) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât şi a interviului, este 5 (cinci).

(4) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii fără studii corespunzătoare postului care au susţinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:

a) candidaţii care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform legii, şi care au obţinut cel puţin calificativul "Bine";

b) candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;

c) candidaţii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licenţă;

d) candidaţii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;

e) candidaţii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată postului solicitat;

f) candidaţii în curs de calificare în specialitatea postului;

g) candidaţii care au participat sau participă la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform legii.

Art. 6.

(1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care organizează, individual, în consorţii sau în asocieri temporare, concursurile/testările numesc comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi de examinare a candidaţilor şi angajează pe perioadă determinată candidaţii admişi în urma acestor concursuri pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Perioadele de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi datele de desfăşurare a probelor în cadrul concursului/testării se fac publice prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ care organizează concursul/testarea.

CAPITOLUL II Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului şcolar, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personal didactic calificat

Art. 7.

(1) Cererile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care s-au vacantat posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar, potrivit anexei nr. 1, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul.

(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii, condiţiile privind acreditarea/autorizarea studiilor şi pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru. Candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, conform Metodologiei-cadru, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

(4) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.

Art. 8.

(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor la nivelul unei unităţi de învăţământ, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - profesori, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d) secretar - un cadru didactic.

(2) În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt organizate în consorţii şcolare/asocieri temporare la nivel local, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului se constituie la nivel de consorţiu şcolar/asociere temporară, fiind validată de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ care coordonează activitatea consorţiului şcolar/decizia directorului unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de concurs, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare;

b) membri - directori, directori adjuncţi, profesori din unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare, care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d) secretar - un cadru didactic.

(3) În cazul în care în unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează concurs nu există suficienţi membri, conducerea unităţii de învăţământ apelează la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar sau la directori din alte unităţi de învăţământ. Aceste situaţii sunt soluţionate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu sprijinul inspectoratului şcolar.

(4) În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul unei unităţi de învăţământ, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:

a) preşedinte - directorul unităţii de învăţământ sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului;

c) secretar - un cadru didactic.

(5) În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul consorţiilor şcolare/centrelor de concurs, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii validate de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:

a) preşedinte - directorul unei unităţi de învăţământ;

b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar;

c) secretar - un cadru didactic.

Art. 9.

Atribuţiile membrilor din comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului şi pentru organizarea inspecţiilor la clasă/probelor practice/orale sunt stabilite de comisia judeţeană, a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului.

Art. 10.

(1) În situaţia în care concursul se organizează de către o unitate de învăţământ, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi are următoarea componenţă:

a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) secretar - un cadru didactic cu competenţe în tehnoredactare.

(2) În situaţia în care concursul se organizează la nivel de consorţiu/asociere temporară, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise este propusă şi validată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi şi este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului în următoarea componenţă:

a) preşedinte - un director sau un director adjunct al unei unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi de învăţământ;

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competenţe în tehnoredactare.

Art. 11.

În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică suficienţi profesori evaluatori, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului are obligaţia de a asigura profesori evaluatori, la solicitarea preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

Art. 12.

(1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor suportă consecinţele legii.

(2) Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoară concursul, în ziua desfăşurării probei, într-un spaţiu special rezervat.

Art. 13.

(1) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare.

(2) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale.

(3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează. După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările scrise, în prezenţa profesorilor evaluatori şi consemnează notele finale într-un proces-verbal tip, care cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.

(4) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

Art. 14.

Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii, în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordată/acordate la prima evaluare.

Art. 15.

Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia de rezolvare a contestaţiilor este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, în componenţa prevăzută la art. 10 alin. (1) şi (2).

Art. 16.

Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 13, în termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de înregistrare a contestaţiilor.

Art. 17.

(1) În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.

(2) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.

(3) În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.

Art. 18.

Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19.

(1) După validarea dosarelor de concurs şi afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează graficul de desfăşurare a probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă.

(2) Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se desfăşoară în perioada stabilită de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, conform prezentei metodologii.

(3) După desfăşurarea şi evaluarea probelor practice/orale şi a inspecţiei speciale la clasă se alcătuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise.

Art. 20.

Proba scrisă se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din data de 2 august 2012, conform Metodologiei-cadru.

se încarcă...