Back

Parlamentul României

Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră nr. 265/2008

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,08 Lei

În vigoare de la 18.02.2009

Republicarea 1 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 23.08.2012.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră.

(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi şi drumurilor existente, după cum urmează:

a) drumurilor noi şi celor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010;

b) drumurilor de interes naţional, începând cu data de 1 ianuarie 2013;

c) drumurilor judeţene, drumurilor comunale amenajate şi străzilor urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană.

(4) Investitorii şi administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, şi anterior datei de la care sunt obligaţi conform alin. (2).

(5) Reţeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:

a) autostrăzi;

b) drumuri expres;

c) drumuri naţionale;

d) drumuri judeţene;

e) drumuri comunale amenajate;

f) străzi amenajate.

Art. 2.

(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea şi creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieţi şi a vătămării integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie.

(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) asigurarea independenţei auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, după caz;

b) păstrarea de către auditorul de siguranţă rutieră a confidenţialităţii cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;

c) auditorul de siguranţă rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare şi de execuţie a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.

Art. 3.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) auditul de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării;

b) auditorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră;

c) drumul public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;

e) clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente - metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic;

f) clasificarea siguranţei reţelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei rutiere existente, în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente;

g) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanţiale constructive ale reţelei existente;

h) inspectorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră;

i) inspecţia de siguranţă rutieră - verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;

j) reţeaua rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;

k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii care indică etapele de urmat şi elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranţă rutieră prevăzute în prezenta lege;

l) modificare substanţială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului;

m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanţiale a unor reţele rutiere existente;

n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;

o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanţilor.

CAPITOLUL II Dobândirea şi încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră

Art. 4.

(1) Poate efectua inspecţii de siguranţă rutieră orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;

c) are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de inspector de siguranţă rutieră;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(2) Poate efectua audit de siguranţă rutieră şi/sau evaluare de impact asupra siguranţei rutiere orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu are cazier judiciar;

b) are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile stabilite de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor sau în unul dintre domeniile construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţiei drumurilor şi podurilor sau ingineriei circulaţiei rutiere;

c) are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);

d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

(3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, prevăzute la alin. (2), orice inspector de siguranţă rutieră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a efectuat inspecţiile de siguranţă rutieră, prevăzute la art. 3 lit. i), pentru cel puţin 2.000 de kilometri de drumuri;

b) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...