Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4472/2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011

În vigoare de la 25.06.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 2.

(1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare - emise de instituţii abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare.

(2) Cadrele didactice titularizate în baza Instrucţiunii nr. 3/2011 pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au statut de cadre didactice titulare ale sistemului de învăţământ preuniversitar."

2. La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4.

(1) Etapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei didactice de predare-învăţareevaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar, stabilire a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prezentei metodologii.

(2) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt, în ordine, următoarele:

a) constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;

b) constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului învăţământ preuniversitar, cu ore la nivel de unitate de învăţământ sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate ori la nivelul consorţiilor şcolare;

c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar în două sau mai multe unităţi de învăţământ;

d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării;

e) transferarea personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;

f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean;

g) completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului şcolar, pentru personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii de învăţământ ori în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate sau la nivelul consorţiului şcolar;

h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

i) detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

j) detaşarea la cerere a personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

k) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;

l) repartizarea în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar a candidaţilor în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2011 şi/sau în iulie 2010;

m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora;

n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare sau în regim de plata cu ora pe tot parcursul anului şcolar;

o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar;

p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, prin testare organizată la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar.

.................................................................................................

(5) Ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar este următoarea:

a) transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;

b) ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în vederea angajării personalului didactic cu contract individual de muncă, conform prezentei metodologii;

c) completarea normei didactice pentru personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, la nivelul inspectoratului şcolar;

d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului, de către personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detaşare la cerere, de către personalul didactic titular al sistemului de învăţământ preuniversitar;

g) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;

h) repartizarea candidaţilor, în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2011 şi/sau în iulie 2010, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;

i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pe perioadă determinată în regim de plata cu ora;

j) ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare sau în regim de plata cu ora pe tot parcursul anului şcolar;

k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar;

l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, prin testare organizată la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare ori asocierilor temporare de unităţi de învăţământ la nivel local, pe parcursul anului şcolar."

3. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

"

Art. 181.

(1) Absolvenţii învăţământului superior/mediu/postliceal încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, trebuie să facă dovada pregătirii psihopedagogice după cum urmează:

a) absolvenţii cu diplomă ai studiilor de lungă/scurtă durată şi ai studiilor medii/postliceale au obligaţia de a finaliza pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 3 ani de la angajarea în învăţământ;

b) absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preşcolar, preuniversitar obligatoriu, profesional şi la anul de completare, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;

c) absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul liceal sau postliceal, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

(2) Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», se consideră îndeplinită condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

(3) Personalul didactic care nu a dobândit definitivarea în învăţământ şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se încadrează pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei."

4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 19.

Cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ şi care ocupă prin concurs un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în urma concursului validat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, sunt titulare ale sistemului de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prezentei metodologii, conform art. 254 alin. (13) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 20.

(1) Statutul de titular al sistemului de învăţământ, prin concurs, este dovedit prin decizia de repartizare şi prin contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din învăţământul preuniversitar de stat sau al unităţii de învăţământ particular şi cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. În învăţământul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnată de inspectorul şcolar general. Pentru unităţile de învăţământ particular decizia de repartizare este semnată de conducerea unităţii şi avizată de inspectorul şcolar general.

(2) Pentru profesorii debutanţi, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ şi care au ocupat prin concurs un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) în vederea angajării pe perioadă nedeterminată, în condiţiile prezentei metodologii, după promovarea examenului pentru definitivarea în învăţământ, calitatea de titular al sistemului de învăţământ preuniversitar este dovedită prin decizia de repartizare şi prin contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din învăţământul preuniversitar de stat sau al unităţii de învăţământ particular şi cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. În învăţământul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnată de inspectorul şcolar general. Pentru unităţile de învăţământ particular decizia de repartizare este semnată de conducerea unităţii şi avizată de inspectorul şcolar general."

6. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a transferării prin restrângere de activitate ori a pretransferării cadrului didactic, în situaţia rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum şi în alte situaţii speciale aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ."

7. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 62.

Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord."

8. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 631, cu următorul cuprins:

"

Art. 631.

(1) Începând cu 1 septembrie 2012, cadrul didactic netitular calificat care a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011 poate deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, în situaţia în care, după etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul şcolar 2011-2012 rămâne vacant(ă), complet(ă), constituit(ă) conform art. 38 alin. (3) din prezenta metodologie în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, având o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani.

(2) Pentru a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), trebuie îndeplinite cumulativ, de către cadrul didactic netitular calificat, la data solicitării şi următoarele condiţii specifice:

a) să fi fost repartizat în anul şcolar 2011-2012 la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2011-2012;

b) să fi dobândit definitivarea în învăţământ;

c) să respecte condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii;

d) să deţină avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.

(3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul susţinut în iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2.

(4) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare se aplică în ordine următoarele criterii de departajare:

a) media aritmetică, cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;

b) domiciliul în localitatea unde se află postul didactic/catedra vacant(ă). Dacă un candidat are domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul din comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparţine de acea comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparţine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.

(5) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract pe perioadă determinată în anul şcolar 2011-2012, prin depunerea unei cereri-tip conform anexei nr. 22, până la data de 29 iunie 2012. Consiliul/Consiliile de administraţie analizează cererile individuale şi comunică inspectoratului şcolar acordul/refuzul, până la data de 6 iulie 2012.

(6) Consiliul/Consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris, până la data de 4 iulie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării pe postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul şcolar 2011-2012.

(7) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2012, pe care le supune validării de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în data de 28 august 2012. Listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectoratul şcolar în data de 29 august 2012.

(8) Contestaţiile privind soluţionarea cererilor de titularizare în învăţământul preuniversitar în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011 se depun la inspectoratul şcolar în perioada 29-30 august 2012 şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în data de 31 august 2012. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ.

(9) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în condiţiile prezentei metodologii, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat."

9. La articolul 110, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Probele se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură, la cererea candidaţilor, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Inspectoratele şcolare transmit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară, până la data de 29 iunie 2012, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba maternă pentru care candidaţii au optat (de exemplu: matematică, limba maghiară). Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare."

10. La articolul 110, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(11) Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare stabileşte minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere şi preluare a subiectelor se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare şi centrelor în care se organizează concursul."

11. La articolul 117 litera a), punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

15. Predă, pe bază de proces-verbal, reprezentantului inspectoratului şcolar lucrările scrise ale candidaţilor, însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numărul acestora şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare scrisă."

12. La articolul 117 litera b), punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

10. Aplică ştampila rotundă, circulară cu diametrul de 35 mm, cu înscrisul «CONCURS 2012» pe lucrările candidaţilor. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru."

13. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 119.

(1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Pentru evaluarea lucrărilor scrise se constituie centre de evaluare.

(3) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare şi procedura specifică pentru centrele de evaluare se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare.

(4) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise, având următoarea componenţă: preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate/cadru didactic universitar, lector sau şef de lucrări; membri - câte 2 profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 de lucrări scrise; 3-5 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 3-5 informaticieni.

(5) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar având gradul didactic definitiv sau cadre didactice din învăţământul universitar care au dobândit titlul ştiinţific de doctor.

(6) Din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise nu pot face parte persoane care îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional ori care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar."

14. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 120.

(1) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrărilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise.

(2) În situaţia în care se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat(e) greşit sau în afara programei de concurs, candidaţii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greşit."

15. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 121.

(1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(2) Preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o notă nouă, care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei 3 profesori evaluatori.

(3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.

(4) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările, în prezenţa profesorilor evaluatori, şi consemnează notele finale într-un proces-verbaltip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.

(5) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu notele finale obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise.

(6) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar."

16. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 123.

(1) Comisiile de rezolvare a contestaţiilor, formate în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului şcolar general. Fiecare comisie de rezolvare a contestaţiilor este formată din: preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/cadru didactic universitar cu gradul didactic cel puţin lector sau şef de lucrări; membri - câte 2 profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 de lucrări scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 2-3 informaticieni.

(2) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisia de rezolvare a contestaţiilor profesori titulari din învăţământul preuniversitar având gradul didactic definitiv sau cadre didactice din învăţământul universitar care au dobândit titlul ştiinţific de doctor.

(3) Din comisiile de rezolvare a contestaţiilor nu pot face parte persoane care îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional ori care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar."

17. La articolul 128, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 128.

(1) După primirea subiectelor, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului desemnează membrii care asigură multiplicarea acestora.

(2) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului realizează multiplicarea subiectelor şi le introduc în plicuri până la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplică ştampila «CONCURS 2012».

.................................................................................................

(4) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului care au multiplicat subiectele pot părăsi încăperile în care s-au efectuat aceste operaţiuni după cel puţin o oră de la începerea probei scrise."

18. La articolul 129, alineatul (26) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(26) Lucrările scrise, pe discipline de învăţământ, sunt amestecate de către preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi apoi sunt depozitate în condiţii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acţionând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora. Predarea se face în aceeaşi zi, cu proces-verbal, reprezentantului comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului/inspectoratului şcolar în aceeaşi zi, în vederea transportării acestora la sediul inspectoratului şcolar. Transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la inspectoratul şcolar este asigurat de reprezentanţii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului/inspectoratului şcolar însoţiţi de jandarmi. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba scrisă şi la inspectoratele şcolare, la data prevăzută de Calendar."

19. La articolul 129, după alineatul (29) se introduce un nou alineat, alineatul (30), cu următorul cuprins:

"

(30) Inspectoratul şcolar asigură transportul lucrărilor scrise către centrele de evaluare. Transportul lucrărilor scrise de la inspectoratul şcolar la centrele de evaluare este asigurat de reprezentanţii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului/inspectoratului şcolar, însoţiţi de jandarmi."

20. La articolul 131, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 110 alin. (14)."

21. La articolul 132, alineatele (1) şi (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 132.

(1) În baza situaţiei privind repartizarea candidaţilor, transmisă inspectoratului şcolar de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2012.

(2) În baza deciziei de repartizare, semnată de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu 1 septembrie 2012, după cum urmează:

a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi care au dobândit definitivarea în învăţământ;

b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi;

c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.

Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi poate/pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după ce aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ."

22. La articolul 136, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 136.

(1) Membrii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale sau a inspecţiei speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor scrise şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional."

23. După articolul 143 se introduc şase noi articole, articolele 1431- 1436, cu următorul cuprins:

"

Art. 1431.

(1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante după concurs se ocupă de cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar la data solicitării, la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.

(2) La acordarea consimţământului pentru pretransfer se vor avea în vedere principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu completările ulterioare.

(3) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pot participa:

a) cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

b) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997*) privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;

___________

*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 a fost abrogată prin Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

c) cadrele didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.656/2004, cu modificările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;

d) cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate.

(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul alternativ, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi documentul care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplina religie, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul cultului respectiv. Pentru posturile didactice/catedrele vacante de la seminarele/liceele teologice şi disciplinele teologice de specialitate, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul special al cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice de specialitate.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională, unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al Ministerului Justiţiei, instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificările educator/educatoare, învăţător/ învăţătoare şi educator/educatoare-învăţător/învăţătoare, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul inspectorului de specialitate şi al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.

(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, anexează la cererea de înscriere avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular.

(9) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care solicită pretransferul pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care se pretransferă de pe posturi didactice/catedre similare şi cadrele didactice care au obţinut rezultatul «admis» la evaluarea acestor probe în cadrul etapei de transferare pentru restrângere de activitate.

(10) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - inspector de specialitate/metodist; membri - câte 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar - directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 4-11.

Art. 1432.

(1) Pentru pretransferul prin consimţământ între unităţile de învăţământ, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul, cererea-tip, conform anexei nr. 22. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care este titular.

(2) Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e), în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ respective.

(3) În etapa de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.

(4) Comisia de mobilitate constituită, în acest sens, la nivelul unităţii de învăţământ în care se solicită pretransferul, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele şi realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), în ordinea descrescătoare a punctajului stabilit potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ selectează, în baza ierarhizării, cadrele didactice în vederea acordării pretransferului prin consimţământ între unităţi. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare: soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, soţul/soţia să lucreze în învăţământ, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate. Din comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu pot face parte membri ai consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă şi cadre didactice care solicită pretransferul în unitatea de învăţământ respectivă.

(5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte cerinţele de studii conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) şi, în ordine, de următoarele criterii:

a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);

b) cadrul didactic este titular şi are domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);

c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;

d) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;

e) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;

f) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.

(6) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. c)-f) fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţia prevăzută la alin. (5) lit. e)-f) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic e solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular şi are domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.

(7) Cadrele didactice care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.

(8) Propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ prin raport scris, conform anexei nr. 26, şi este validată de acesta.

(9) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic în unitatea respectivă.

(10) Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru pretransferul cadrelor didactice titulare prin consimţământ între unităţi înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.

Art. 1433.

(1) În vederea soluţionării cererii de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită pretransferul o cerere-tip, conform anexei nr. 22, însoţită de documentele menţionate în aceasta, precum şi acordul/acordurile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 27. Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar, care solicită soluţionarea cererii de pretransfer în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă.

(2) Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti.

(3) Soluţionarea cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.

(4) În şedinţa publică, comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar analizează acordul/acordurile conducerii/ conducerilor privind pretransferul consimţit între unităţi şi repartizează cadrele didactice în baza acestor acorduri, cu respectarea condiţiilor din prezenta metodologie. La repartizarea posturilor didactice/cadrelor în şedinţă publică se va ţine seama de asigurarea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplinele/specialităţile pentru care există cadre didactice a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer/repartizare.

(5) Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar prin consimţământ între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2013 nu pot fi pretransferate prin schimb de posturi în baza consimţământului scris.

(6) Contestaţiile la hotărârile comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, adoptate în şedinţa publică, se depun la inspectoratul şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.

Art. 1434.

(1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se ocupă de cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar la data solicitării, prin detaşare în interesul învăţământului.

(2) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 22. Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar pe raza căruia se află postul didactic/catedra, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în acord.

(3) Certificarea documentelor se face de către directorul unităţii de învăţământ în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea sau, după caz, de către inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane.

(4) Inspectorul şcolar de specialitate analizează curriculum-ul vitae, în care cadrul didactic solicitat îşi prezintă activitatea profesională, didactică şi ştiinţifică, susţinută prin documente justificative.

(5) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe un post didactic/o catedră la clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare detaşate de pe posturi didactice/catedre similare şi cadrele didactice care au obţinut rezultatul «admis» la evaluarea acestor probe în cadrul etapelor de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

(6) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - un inspector de specialitate; membri - câte 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) şi directorul unităţii de învăţământ la care se desfăşoară proba practică; secretar - un cadru didactic. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 4-11.

(7) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului conform Calendarului.

(8) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi.

(9) În şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar în care se aprobă detaşările în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2012-2013, inspectorii şcolari de specialitate prezintă un raport, în baza analizei informaţiilor primite de la conducerile unităţilor de învăţământ, asupra tuturor detaşărilor în interesul învăţământului aprobate.

(10) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer/repartizare se detaşează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică organizată de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută în Calendar.

Art. 1435.

(1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.

(2) Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de îndrumare şi control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează:

a) prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară;

b) prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general.

Art. 1436.

(1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul învăţământului se ocupă de cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar la data solicitării, prin detaşare la cerere.

(2) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare la cerere pot participa:

a) cadre didactice titulare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

b) cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;

c) cadre didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate/autorizate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.656/2004, cu modificările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;

d) cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate.

(3) Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2011, care au obţinut minimum media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate prin detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2011, în şedinţă publică conform Calendarului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele «Foarte bine». Acordul/Refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, conform Calendarului. Consiliul/Consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare, se vor folosi criteriile din anexa nr. 2. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaşare la cerere, în baza notei obţinute la concursul din iulie 2011, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul din 2012 trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate.

(4) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2012 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.

(5) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat către inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 22.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul alternativ, cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere anexează la cererea de înscriere avizul eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi documentul care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminarele/liceele teologice şi de discipline teologice, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice.

(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională, în unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei, cadrele didactice titulare, care participă la etapa de detaşare la cerere, anexează la cererea de înscriere avizul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al Ministerului Justiţiei, ca instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificările educator/educatoare, învăţător/învăţătoare şi educator/educatoare-învăţător/învăţătoare, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul inspectorului de specialitate şi al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.

(10) Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.

(11) Candidaţii care solicită detaşare la cerere, prin concurs/concurs specific, pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare detaşate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au obţinut rezultatul «admis» la evaluarea acestor probe în cadrul etapelor de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrele didactice titulare care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la evaluarea acestor probe în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2012, iar candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

(12) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - inspector de specialitate/metodist; membri - câte 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar - directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 4-11.

(13) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:

a) cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din anul 2012, care au participat la acest concurs şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) şi solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs;

b) cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din anul 2012, inclusiv cele transferate în baza acestui concurs, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.

(14) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:

a) persoana al/a cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;

b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;

c) persoana al/a cărei soţ/soţie este cadru didactic;

d) persoana al/a cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, persoana al cărei soţ/soţie este aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al/a cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, soţia/soţul liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.

(15) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (14), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:

a) apropierea de domiciliu;

b) media de departajare, calculată cu 4 zecimale;

c) gradul didactic;

d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii;

e) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);

f) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;

g) vechimea în învăţământ.

(16) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează. Opţiunea fiecărui cadru didactic se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

(17) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi.

(18) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2012, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate pot beneficia de detaşare la cerere, în primul an după concurs, după data de 1 septembrie 2012, în baza punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2. Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului, în primul an după concurs, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar."

24. La articolul 144, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, prin comisia de mobilitate, centralizează posturile didactice, catedrele şi orele rămase neocupate după sesiunea de rezolvare a detaşărilor la cerere, precum şi după modificarea duratei contractelor de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, analizarea posibilităţii prelungirii duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul şcolar 2012-2013 la nivelul unităţilor de învăţământ pentru alte cadre didactice încadrate prin suplinire în anul şcolar curent, după derularea etapelor de pretransferare şi detaşare în interesul învăţământului şi detaşare la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (6) lit. b) şi alin. (7), cu respectarea criteriilor de departajare prevăzute la art. 111 alin. (8), şi le repartizează, în ordine, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţii de învăţământ sau al consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local sau judeţean."

25. Articolul 156 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 156.

(1) După încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic repartizat conform dispoziţiilor art. 144-155, directorul unităţii de învăţământ atribuie posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate, în regim de plata cu ora, cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, la solicitarea acestora, şi comunică situaţia inspectoratului şcolar în perioada prevăzută în Calendar.

(2) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic titular în altă unitate de învăţământ, specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat, cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate."

26. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 157.

(1) Pe baza informaţiilor transmise de directorii unităţilor de învăţământ, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti realizează lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate rămase neocupate pe care o publică prin afişare la avizier şi postare pe site-ul instituţiei în perioada prevăzută în Calendar.

(2) Personalul didactic care a obţinut avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora se adresează inspectoratului şcolar, în vederea repartizării, în perioada prevăzută în Calendar.

(3) Pe baza informaţiilor transmise de directorii unităţilor de învăţământ, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti întocmeşte, pe discipline, lista personalului didactic titular, asociat şi pensionat, care a primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ. Această listă poate fi completată cu cererile adresate direct inspectoratului şcolar.

(4) Inspectoratele şcolare repartizează, în şedinţă publică, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate, în ordine:

a) personalului didactic titular care a primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ;

b) specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personalului angajat în alte domenii de activitate care au primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ;

c) personalului didactic pensionat care a primit avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unităţi de învăţământ;

d) personalului didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;

e) specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personalului angajat în alte domenii de activitate care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;

f) personalului didactic pensionat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;

g) personalului didactic pensionat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

(5) Angajarea personalului didactic în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului şcolar general, se va face de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculumului vitae şi susţinerea interviului.

(6) Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic titular din aceeaşi unitate de învăţământ şi a personalului didactic asociat şi pensionat se face pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar."

27. Capitolul IX se abrogă.

28. La articolul 161, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

(2) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, detaşare în interesul învăţământului sau detaşare la cerere, care au început studiile până în anul 1993, trebuie să se regăsească în Centralizator.

(3) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate, la examenul de definitivare în învăţământ, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, detaşare în interesul învăţământului, detaşare la cerere sau titularizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993*) privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească atât în Centralizator, cât şi în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. Programele de studii universitare de masterat acreditate şi forma de învăţământ pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului."

___________

*) Legea nr. 88/1993 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

29. Articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 162.

(1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2011 şi/sau 2012 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi şedinţe publice de repartizare, monitorizarea concursurilor/testărilor organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, vor fi analizate în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare.

(2) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză."

30. Articolul 1651 se abrogă.

31. La anexa nr. 22, după modelul cererii de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se introduc modelele de cereri prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

32. Anexa nr. 25 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

33. După anexa nr. 25 se introduc două noi anexe, anexele nr. 26 şi 27, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin.

34. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 166.

Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

Art. II.

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 4.472.

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

MODELE DE CERERI

Se certifică exactitatea datelor

Director
..................
(numele si prenumele)

DOMNULE DIRECTOR,
(cerere titularizare în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) ....................................................................................., născut(ă) la data de ......................................................., COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul în localitatea ..................................................., judeţul (sectorul) ............................., strada ........................ nr. ............., bloc ........, sc. .........., ap. ................, TELEFON: .............., posesor al B.L/carte de identitate seria ....., nr. ........, eliberat(ă) de Poliţia ............., la data de ............., vă rog să-mi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2012-2013, pe postul didactic/catedra ........................................................................................................................... de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ........................................................................................................................................................................................., localitatea .................................. în baza notei ....................... şi a rezultatului "admis" la proba practică/orală de (*) ....................................................................................................................................................................................................................................................., obţinute la concursul naţional din iulie 2011.

___________

(*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului.

Prezint următoarea situaţie:

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/diplomă/licenţă/bacalaureat:

a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ......................................................................................................................................................................................., Facultatea ................................................................................................................................................ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ................................................................................................................................................................................................................................................, cu durata studiilor de .................................... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d), ................................ promoţia ................. cu specialitatea principală ................................................................................, secundară ..................................................................., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire .............................................., media de departajare ............................................................;

b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ................................................................................................................................................................., Facultatea ................................................................................................................................................. nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................................................................................................................................................................................................... ...................................................................., cu durata studiilor de ........................ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d), promoţia .......................................... cu specialitatea principală ......................................................................................................, secundară ..........................................................................................., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ..................................., media de departajare ........................................................;

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ..................................................................................................................... Facultatea ....................................................................................................................................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................................................................................................................................., cu durata studiilor de ....................... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d). promoţia ................ cu specialitatea principală ..............................................................................................................................., secundară ..........................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ................................................., media de departajare .....................................................;

2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) .................................................. specializarea ......................................., cu durata studiilor de ........................... ani, promoţia .........................., media de absolvire .................., media de departajare .....................................................................;

b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia) ......................................................................................... specializarea .................................................................., cu durata studiilor de ........... ani, promoţia ............, media de absolvire ............., media de departajare ...............................................;

c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ....................................................................................... specializarea ........................................................., cu durata studiilor de ............... ani, promoţia ....., media de absolvire ......., media de departajare ........................................................................;

3) Am obţinut definitivatul în anul ......., cu media .............., gradul II în anul ..............., cu media ..............., gradul I în anul .............., cu media ..............., doctoratul în anul ............., la specialitatea ....................................................................................................................................................................................................

4) Categorii dobândite (pentru antrenori):

anul ........... categoria ...................... disciplina sportivă ...........................................;

anul ........... categoria ...................... disciplina sportivă ...........................................;

anul ........... categoria ...................... disciplina sportivă ...........................................;

anul ........... categoria ...................... disciplina sportivă ...........................................;

anul ........... categoria ...................... disciplina sportivă ...........................................;

5) În anul şcolar 2011-2012 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de .............................................. de la .........................................................................................................................

6) La 1 septembrie 2011 am avut ................. ani întregi ........................... vechime în învăţământ.

7) Avize şi atestate:

Tipul avizului de culte: ...........................................................................................

Tipul avizului de alternativă: ...........................................................................................

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: ...........................................................................................

Atestat educaţie specială: |_| Aviz IGP/ARR: |_| Avizul liceului pedagogic: |_|

8) CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2009/2010 ........................................................................................... şi în anul şcolar 2010/2011 ................................................;

NOTĂ:

a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2010-2011 şi calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.

9) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul ................................, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar ......................................., prin decizia nr. ..................................., conform art. ................ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu completările ulterioare.

10) Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am ................. copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.

11) Prezint avizul medical nr. ............., din data ............, emis de ...................................................., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.

se încarcă...