Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 01.01.2005! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,62 Lei

În vigoare de la 06.02.2001 până la 12.11.2009, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 329/2009.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 06.02.2001.

Disponibil şi în en

Fişa actului →

Mergi la art.

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) La data înfiinţării Autorităţii Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi încetează activitatea.

(3) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1.

(4) Autoritatea aplică politicile şi elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii şi protecţiei copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi în domeniul adopţiei şi preia în acest sens atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie, Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programelor de reformă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor;

c) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz, precum şi a serviciilor publice în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum şi al activităţilor instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 3. -

(1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi sunt salarizaţi potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite.

(3) În structura Autorităţii funcţionează un secretar general, funcţionar public, numit în condiţiile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -

Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. -

(1) Personalul Autorităţii se încadrează potrivit legii.

(2) Salariul de bază al personalului Autorităţii, încadrat pe funcţii de execuţie de specialitate sau pe funcţii de execuţie de specialitate specifice, după caz, se stabileşte potrivit pct. I lit. B şi pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Secretarul de stat este şi preşedintele Comitetului Român pentru Adopţii.

(2) În lipsa secretarului de stat prerogativele preşedintelui Comitetului Român pentru Adopţii sunt preluate de subsecretarul de stat.

(3) Autoritatea asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului Român pentru Adopţii şi îl reprezintă în faţa instanţelor de judecată.

Art. 7. -

(1) În structura Autorităţii şi în subordinea directă a secretarului de stat se organizează şi funcţionează Corpul de control şi audit.

(2) Corpul de control şi audit are următoarele drepturi şi atribuţii principale:

a) asigură controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire şi asigură protecţia unui copil; în acest scop organele de poliţie au obligaţia să sprijine personalul Corpului de control şi audit;

c) constată natura activităţilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al Autorităţii, stabileşte sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile şi a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul Corpului de control şi audit îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător;

d) întocmeşte rapoarte de control şi face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autorităţii;

e) asigură activitatea de audit în cadrul Autorităţii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor de control care îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie personalului Autorităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Art. 8. -

(1) Pe lângă secretarul de stat funcţionează Consiliul de coordonare, cu rol consultativ, având în componenţa sa reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi un reprezentant al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România.

(2) Consiliul de coordonare asigură cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ce îl compun, în vederea realizării obiectivelor Autorităţii.

(3) Atribuţiile şi componenţa Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

CAPITOLUL II Programe de interes naţional în domeniul
protecţiei drepturilor copilului

Art. 9. -

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la:

a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor tuturor copiilor;

b) asigurarea funcţionării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii.

Art. 10. -

(1) Autoritatea poate finanţa sau, după caz, cofinanţa următoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia copilului:

a) programe specifice de implementare a strategiei naţionale în domeniul reformei sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului şi reintegrarea copilului în familie;

b) programe de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de criză, în vederea asigurării protecţiei şi îngrijirii copiilor, determinate fie de calamităţi naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea protecţiei şi îngrijirii copiilor, precum şi, după caz, pentru intervenţii cu caracter umanitar;

c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.

(2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale:

a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi instituţiilor care asigură îngrijirea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului său de activitate;

c) formarea iniţială şi continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigură promovarea drepturilor copilului, îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, inclusiv prin adopţie;

d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;

e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...