Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06.02.2001 până la 12.11.2009, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 329/2009 și înlocuit(ă) de Legea nr. 274/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Disponibil şi în en

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
Modificări (1)

(2) La data înfiinţării Autorităţii Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi încetează activitatea.

(3) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1.

(4) Autoritatea aplică politicile şi elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii şi protecţiei copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi în domeniul adopţiei şi preia în acest sens atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie, Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programelor de reformă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor;

c) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz, precum şi a serviciilor publice în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum şi al activităţilor instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 3. -

(1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi sunt salarizaţi potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite.

(3) În structura Autorităţii funcţionează un secretar general, funcţionar public, numit în condiţiile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Modificări (1)

Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. -

(1) Personalul Autorităţii se încadrează potrivit legii.

(2) Salariul de bază al personalului Autorităţii, încadrat pe funcţii de execuţie de specialitate sau pe funcţii de execuţie de specialitate specifice, după caz, se stabileşte potrivit pct. I lit. B şi pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Secretarul de stat este şi preşedintele Comitetului Român pentru Adopţii.

(2) În lipsa secretarului de stat prerogativele preşedintelui Comitetului Român pentru Adopţii sunt preluate de subsecretarul de stat.

(3) Autoritatea asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului Român pentru Adopţii şi îl reprezintă în faţa instanţelor de judecată.

Art. 7. -

(1) În structura Autorităţii şi în subordinea directă a secretarului de stat se organizează şi funcţionează Corpul de control şi audit.

(2) Corpul de control şi audit are următoarele drepturi şi atribuţii principale:

a) asigură controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire şi asigură protecţia unui copil; în acest scop organele de poliţie au obligaţia să sprijine personalul Corpului de control şi audit;

c) constată natura activităţilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al Autorităţii, stabileşte sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile şi a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul Corpului de control şi audit îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător;

d) întocmeşte rapoarte de control şi face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autorităţii;

e) asigură activitatea de audit în cadrul Autorităţii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor de control care îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie personalului Autorităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Art. 8. -

(1) Pe lângă secretarul de stat funcţionează Consiliul de coordonare, cu rol consultativ, având în componenţa sa reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi un reprezentant al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România.

(2) Consiliul de coordonare asigură cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ce îl compun, în vederea realizării obiectivelor Autorităţii.

(3) Atribuţiile şi componenţa Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

CAPITOLUL II Programe de interes naţional în domeniul
protecţiei drepturilor copilului

Art. 9. -

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la:

a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor tuturor copiilor;

b) asigurarea funcţionării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii.

Art. 10. -

(1) Autoritatea poate finanţa sau, după caz, cofinanţa următoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia copilului:

a) programe specifice de implementare a strategiei naţionale în domeniul reformei sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului şi reintegrarea copilului în familie;

b) programe de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de criză, în vederea asigurării protecţiei şi îngrijirii copiilor, determinate fie de calamităţi naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea protecţiei şi îngrijirii copiilor, precum şi, după caz, pentru intervenţii cu caracter umanitar;

c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.

(2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale:

a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi instituţiilor care asigură îngrijirea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului său de activitate;

c) formarea iniţială şi continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigură promovarea drepturilor copilului, îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, inclusiv prin adopţie;

d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;

e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.

Art. 11. - Referințe (1)

Programele de interes naţional se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentărilor elaborate de Autoritate.

Art. 12. -

(1) Finanţarea sau, după caz, cofinanţarea programelor de interes naţional se asigură din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi neguvernamentale;

c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii;

d) sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii.

Art. 13. -

(1) În scopul finanţării programelor de interes naţional Autoritatea este autorizată să aloce fonduri din bugetul propriu:

a) serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului;

b) organismelor private autorizate, potrivit legii.

(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

Art. 14. -

Autoritatea este autorizată să finanţeze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul său de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice.

Art. 15. -

(1) Sumele din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se stabilesc proporţional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap şi se alocă Autorităţii de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se alocă pentru unităţile şi serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes naţional, pe baza convenţiilor încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 16. - Referințe (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Autoritatea va elabora metodologia de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie
a copiilor la nivel local

Art. 17. - Jurisprudență (1)

Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care asigură protecţia copilului se finanţează din următoarele surse:

a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul sau persoana majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, cu avizul Ministerului Administraţiei Publice;
Jurisprudență (2)

b) sume alocate din bugetul Autorităţii, conform dispoziţiilor art. 10 şi 13;

c) venituri proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit legii;
Jurisprudență (2)

d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

(1) Nivelul contribuţiilor prevăzute la art. 17 lit. a) se stabileşte pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sumele prevăzute pentru activităţile de protecţie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judeţene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contribuţia lor la acest tip de activităţi nu este pe deplin acoperită.

(3) Sumele corespunzătoare contribuţiei unităţilor administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul propriu al acestora şi se transferă direct serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene.

(4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului judeţean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judeţean şi consiliu local al sectoarelor municipiului Bucureşti va comunica Autorităţii, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, estimarea fondurilor necesare şi alocate pe anul următor pentru protecţia copilului.

CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 19. -

(1) Copiilor cu handicap şi celor aflaţi în dificultate, internaţi în unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie, li se asigură îngrijire şi protecţie în condiţiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

(2) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, care asigură îngrijirea, asistenţa, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se vor reorganiza în etape, după evaluarea situaţiei copilului cu handicap.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) se vor reorganiza, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în centre de tip familial pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap şi handicap sever, centre de îngrijire de zi şi recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării şi protecţiei drepturilor copilului, fără personalitate juridică.

(4) Comisiile pentru protecţia copilului stabilesc, după caz, măsurile de protecţie prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, pentru copiii aflaţi în instituţiile, unităţile sau secţiile de spital prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(5) Comisiile pentru protecţia copilului efectuează evaluarea sociomedicală a copiilor, inclusiv a celor aflaţi în unităţile sau secţiile de spital prevăzute la alin. (1) şi (2), şi recomandă comisiilor de expertiză încadrarea în gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia.

(6) Evaluarea situaţiei sociale şi juridice a copiilor prevăzuţi la alin. (4), elaborarea programului de reintegrare sociofamilială şi educaţională a acestora, precum şi a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat în dificultate se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului.

(7) Evaluările şi programele realizate potrivit alin. (6) se aprobă de comisia pentru protecţia copilului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

se încarcă...