Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Metodologia privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale din 04.05.2012

În vigoare de la 25.05.2012 până la 23.06.2014, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 3590/2014 și înlocuit(ă) de Metodologia din 17.06.2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1.

(1) Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români, cadre didactice care au studiat pe teritoriul României şi care solicită eliberarea unei adeverinţe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a profesiei de cadru didactic în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană şi în Canada.

(2) Adeverinţa atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Art. 2.

Adeverinţa de conformitate poate fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 în baza unui act de studii (diplomă, adeverinţă etc.), care se eliberează de o unitate de învăţământ sau de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România.

Art. 3.

Dosarul pentru obţinerea adeverinţei de conformitate include:

a) cererea prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform modelului prevăzut în anexă, în care se va menţiona, după caz, statul pentru care se solicită adeverinţa;

b) actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, în copie legalizată;

c) adeverinţa de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă - original sau copie legalizată, excepţie făcând adeverinţele care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;

d) anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;

e) certificatul de absolvire eliberat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic/dovada de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ;

f) documentele personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

Art. 4.

(1) Dosarul se depune de solicitant la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Termenul de emitere a adeverinţei sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului.

(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 3 şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.

(4) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

Art. 5.

Adeverinţa de conformitate se eliberează solicitantului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin poştă la adresa indicată în cererea scrisă menţionată la art. 3 lit. a).

Art. 6.

Contestarea deciziei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a nu emite adeverinţa de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile lucrătoare de la înştiinţarea solicitantului.

Art. 7.

Adeverinţa de conformitate care nu a fost eliberată se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu termen permanent.

Art. 8.

Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXĂ la metodologie

CERERE
privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

1. Solicitant

Date personale

Numele şi prenumele: .............................................................................................................................................................

Cetăţenia: ...............................................................................................................................................................................

Domiciliul: ...............................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................................................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................................................

2. Solicitare

Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, în scopul exercitării profesiei de cadru didactic în ţara ................................................................

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:

[] actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate (diploma, adeverinţa, certificatul etc.), în copie legalizată;

[] adeverinţa de autenticitate a actului de studii, original sau copie legalizată;

[] anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;

[] certificatul de absolvire eliberat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic/dovada de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ;

[] actul de identitate valabil, în copie (dovada schimbării numelui, dacă este cazul).

4. Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:

[] prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, personal sau prin împuternicit;

[] prin transmitere prin poştă, la următoarea adresă: ............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................... .

5. Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.

Data .....................................

Semnătura ............................

se încarcă...