Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 241/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În vigoare de la 03.04.2012 până la 24.05.2013, fiind înlocuit(ă) de Hotărârea nr. 280/2013.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,50 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Nicolae Ivăşchescu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 241.

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.

Sediul/Adresa: Mangalia, Str. Rozelor nr. 3

Cod unic de înregistrare RO 2413593

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -
INDICATORI Nr.
rd.
2011 BVC 2012
Preliminat/
Realizat)
Propuneri
0 1 2 3 4 5
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 11.267 11.830
1 Venituri din exploatare, din care: 2 10.737 11.300
a) din producţia vândută 3 0 0
b) din vânzarea mărfurilor 4 9.674 10.856
c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producţia de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare 9 1.063 444
- venituri conform OUG 95/2002 9a
2 Venituri financiare, din care: 10 530 530
a) din imobilizări financiare 11 0
b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 470 500
d) alte venituri financiare 14 60 30
3 Venituri extraordinare 15 0 0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 10.413 10.923
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 10.413 10.923
a) cheltuieli materiale 18 26 40
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 36 54
c) cheltuieli privind mărfurile 20 5.681 6.737
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 449 449
d1 ch. cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95) 22 318 318
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 112 112
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 83 83
- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 2 2
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 21 21
- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6 6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 19 20
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 5 5
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0 0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 0 0
d3.2) tichete de masă 32 14,0 14,5
d3.3) tichete de vacanţă 33 0 0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 0
e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 0
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0 0
9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 41 43
h) ch. cu prestaţiile externe 37 3.967 3.420
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 213 220
i1) contract de mandat 39 80,3 80,3
i2) ch. de protocol, din care: 40 1 1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0 0
i4) ch. cu sponsorizarea 45 2 2
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a
i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 100
2 Cheltuieli financiare, din care: 48
a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 854 907
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 27 138
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 827 769
1 Rezerve legale 55 43 45
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0 0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0 0
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0 0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 0
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 784 724
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 26 26
8 Minim 50%, respectiv 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 705 615
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 53 83
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65
a) cheltuieli materiale 66
b) cheltuieli salarile 67
c) cheltuieli privind prestări servicii 68
d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
e) alte cheltuieli 70
VIII SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: 71 300 2.200
1 Surse proprii 72 300 100
2 Alocaţii de la buget 73
3 Credite bancare 74
a) - interne 75
b) - externe 76
4 Fonduri europene 77
5 Alte surse(profit nerepartizat acumulat) 78 2.100
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 243 2.200
1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 243 2.200
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81
a) interne 82
b) externe 83
X REZERVE, din care: 84 43 45
XI 1 Rezerve legale 85 43 45
2 Rezerve statutare 86
3 Alte rezerve 87
XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
1 Venituri totale 89 11.267 11.830
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 10.413 10.923
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 8 8
4 Nr. mediu de salariaţi total 92 8 8
5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care: 93 332 332
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 309,7 310
b) alte cheltuieli cu personalul 95 8 8
c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 14 14,5
6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 97 3.226 3.226
b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 98 3.455 3.460
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92) 99 1.408 1.479
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP) 100 1.456 1.479
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 924 923
11 Plăţi restante 103
a) preţuri curente 104 0 0
b) preţuri comparabile 105 0 0
12 Creanţe restante 106
a) preţuri curente 107 109 109
b) preţuri comparabile 108 109 109

se încarcă...