Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

În vigoare de la 23.03.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 32 şi 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Contractul de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Începând cu anul şcolar 2012-2013, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic se va desfăşura în baza contractului de pregătire practică şi a anexelor acestuia încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic/instituţia publică partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele legal instituit al acestuia.

Art. 3.

(1) Se aprobă formatul Certificatului de pregătire practică, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Certificatul de pregătire practică atestă activităţile desfăşurate de elevi şi rezultatele învăţării dobândite de aceştia pe durata stagiului de practică.

(3) Certificatul de pregătire practică este emis de unitatea de învăţământ la care este înscris elevul şi respectă regimul juridic al actelor de studii.

Art. 4.

De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.702/2007*) referitoare la aprobarea convenţieicadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprinderi/instituţii publice de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic.

___________

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.702/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5.

Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi sindicatele, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

Bucureşti, 14 martie 2012.

Nr. 3.539.

ANEXA Nr. 1

CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

Prezentul contract se încheie între:

- Unitatea de învăţământ ........................................................................

(denumită în continuare organizator de practică)

reprezentată de director

Dl/Dna .....................................................

Adresa organizatorului de practică:

...................................................................................................................

e-mail: ........................................, telefon: ........................................

- Elev/Elevii1 ..................................................................................................... (denumit/denumiţi în continuare practicant/practicanţi), înscris/înscrişi în anul şcolar .................. în clasa ...................., domeniul de pregătire profesională2 .............................................., calificarea .............................................., nivelul de calificare .............

___________

1 Contractul se poate încheia pentru unul sau mai mulţi elevi.

2 Pentru stagiile de practică desfăşurate în clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţionează doar domeniul de pregătire profesională (nu se completează calificarea şi nivelul de calificare).

şi

- Operatorul economic/Instituţia ..............................................................

(denumită în continuare partener de practică)

reprezentată de (numele şi calitatea)

Dl/Dna ....................................................

Adresa partenerului de practică:

....................................................................................................................

e-mail: ......................................., telefon: ........................................

Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică: .............................

ARTICOLUL 1 Obiectul contractului de pregătire practică

Contractul stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de pregătire practică în vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învăţământ profesional şi tehnic.

Stagiul de practică este organizat în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în anexa pedagogică care face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ..............................

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul contract şi în anexa pedagogică.

ARTICOLUL 2 Statutul practicantului

Practicantul este, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unităţii de învăţământ.

ARTICOLUL 3 Cadrul în care se desfăşoară stagiul de practică

Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):

- se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare [ ]

- nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă [ ]

- se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European (FSE) [ ]

- se efectuează în cadrul unui proiect cu finanţare din altă sursă decât FSE [ ]

- denumirea proiectului şi codul acestuia3 ....................................................................................... .................................................................................................................................................................... .

___________

3 Se completează în situaţia în care stagiile de practică se desfăşoară în cadrul unor proiecte finanţate din FSE sau alte surse de finanţare.

În cazul accesării unor proiecte pentru susţinerea financiară a stagiului de pregătire practică care face obiectul prezentului contract se va evita dubla finanţare din fonduri publice interne sau externe.

ARTICOLUL 4 Remunerarea practicantului

Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfăşurării stagiului de practică numai pe baza unui contract de muncă încheiat între practicant şi partenerul de practică în care se desfăşoară stagiul de practică.

În cazul angajării pe perioada stagiului de pregătire practică, partenerul de practică se obligă să respecte prevederile legislaţiei muncii, să înştiinţeze organizatorul de practică şi să convină împreună cu acesta cu privire la modalităţile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire al elevului.

Partenerul de practică poate acorda practicantului sprijin material sau de altă natură conform legii. Stimulentele financiare oferite de către partenerul de practică sub formă de burse, gratificări, premii etc., precum şi alte forme de sprijin acordat practicantului sunt menţionate la art. 9.

ARTICOLUL 5 Sănătatea şi securitatea în muncă

Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de instruire practică.

Activităţile desfăşurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Încadrarea în practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani4.

___________

4 Activităţile din timpul practicii vor respecta condiţiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la încadrarea în muncă a minorilor [art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată].

ARTICOLUL 6 Responsabilităţile practicantului

Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, după o prealabilă instruire. În cazul nerespectării obligaţiilor, practicantului i se aplică sancţiunile conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

Practicantul are obligaţia de a respecta prevederile contractului de pregătire practică şi ale anexei pedagogice asumate prin declaraţiile de angajament din anexele A şi B5 care fac parte integrantă din prezentul contract.

___________

5 În cazul unui contract individual se completează anexa A, iar în cazul unui contract pentru un grup de elevi se completează anexa B.

Practicantul are obligaţia, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza şi de a completa un caiet de practică care va cuprinde informaţii privind:

- denumirea modulului de pregătire;

- competenţele exersate;

- activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile şi temele de lucru realizate;

- observaţiile personale privitoare la activitatea depusă.

Caietul de practică este verificat periodic de către tutore şi cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică.

Caietul de practică şi certificatul de practică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, constituie dovezi ale desfăşurării pregătirii practice şi sunt luate în considerare la evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite de practicant.

Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligaţia de a respecta regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul operatorului economic/instituţiei partener de practică îşi rezervă dreptul de a anula obligaţiile şi drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care este înscris elevul practicant.

Practicantul are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta normele de securitate şi sănătate în muncă generale şi specifice partenerului de practică.

Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.

ARTICOLUL 7 Obligaţiile şi responsabilităţile organizatorului de practică

Directorul unităţii de învăţământ organizator de practică desemnează un cadru didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice a practicantului.

Cadrul didactic desemnat de unitatea de învăţământ împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul corespunzător calificării pentru care se pregăteşte elevul.

Cadrul didactic desemnat de unitatea de învăţământ participă la evaluarea competenţelor dobândite de practicant pe durata stagiului de pregătire practică.

În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentului contract, directorul unităţii de învăţământ (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică ce face obiectul prezentului contract după informarea prealabilă a partenerului de practică şi primirea confirmării de primire a acestei informări.

Organizatorul de practică emite Certificatul de pregătire practică prin care se atestă activităţile desfăşurate de practicant, rezultatele învăţării dobândite de acesta şi rezultatul obţinut în urma evaluării. Certificatul de pregătire practică va respecta regimul juridic al actelor de studii.

ARTICOLUL 8 Obligaţiile şi responsabilităţile partenerului de practică

Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Anexa pedagogică şi este responsabil pentru calitatea pregătirii profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică.

Partenerul de practică participă la evaluarea competenţelor dobândite de practicant pe durata stagiului de pregătire practică.

Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Obligaţiile tutorelui sunt prevăzute în Anexa pedagogică.

Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligaţia de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicanţilor, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în funcţie de dispoziţiile legale şi reglementările în vigoare. Această dispoziţie nu se aplică partenerilor de practică scutiţi prin statutul lor de această asigurare.

Partenerul de practică are obligaţia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale conform legislaţiei în vigoare.

Partenerul de practică completează secţiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică prin care se atestă activităţile desfăşurate de practicant, rezultatele învăţării dobândite de acesta şi rezultatul obţinut în urma evaluării.

se încarcă...