0
Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ordinul nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,07 Lei

În vigoare de la 23.03.2012

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 23.03.2012.

Mergi la art.

Având în vedere prevederile art. 32 şi 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Contractul de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Începând cu anul şcolar 2012-2013, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic se va desfăşura în baza contractului de pregătire practică şi a anexelor acestuia încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic/instituţia publică partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele legal instituit al acestuia.

Art. 3.

(1) Se aprobă formatul Certificatului de pregătire practică, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Certificatul de pregătire practică atestă activităţile desfăşurate de elevi şi rezultatele învăţării dobândite de aceştia pe durata stagiului de practică.

(3) Certificatul de pregătire practică este emis de unitatea de învăţământ la care este înscris elevul şi respectă regimul juridic al actelor de studii.

Art. 4.

De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.702/2007*) referitoare la aprobarea convenţieicadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprinderi/instituţii publice de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic.

___________

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.702/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5.

Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi sindicatele, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

Bucureşti, 14 martie 2012.

Nr. 3.539.

ANEXA Nr. 1

CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

Prezentul contract se încheie între:

- Unitatea de învăţământ ........................................................................

(denumită în continuare organizator de practică)

reprezentată de director

Dl/Dna .....................................................

Adresa organizatorului de practică:

...................................................................................................................

e-mail: ........................................, telefon: ........................................

- Elev/Elevii1 ..................................................................................................... (denumit/denumiţi în continuare practicant/practicanţi), înscris/înscrişi în anul şcolar .................. în clasa ...................., domeniul de pregătire profesională2 .............................................., calificarea .............................................., nivelul de calificare .............

___________

1 Contractul se poate încheia pentru unul sau mai mulţi elevi.

2 Pentru stagiile de practică desfăşurate în clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţionează doar domeniul de pregătire profesională (nu se completează calificarea şi nivelul de calificare).

şi

- Operatorul economic/Instituţia ..............................................................

(denumită în continuare partener de practică)

reprezentată de (numele şi calitatea)

Dl/Dna ....................................................

Adresa partenerului de practică:

....................................................................................................................

e-mail: ......................................., telefon: ........................................

Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică: .............................

ARTICOLUL 1 Obiectul contractului de pregătire practică

Contractul stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de pregătire practică în vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învăţământ profesional şi tehnic.

Stagiul de practică este organizat în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în anexa pedagogică care face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ..............................

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul contract şi în anexa pedagogică.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...