Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Metodologia organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar din 06.03.2012

În vigoare de la 19.03.2012

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,97 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Obiectivele generale ale educaţiei fizice şi sportului în învăţământul preuniversitar

Art. 1.

În învăţământul preuniversitar, educaţia fizică şi sportul figurează atât ca activităţi curriculare, cât şi ca activităţi extracurriculare.

Art. 2.

Ca activităţi curriculare, pe lângă trunchiul comun, activităţile de educaţie fizică şi sport pot fi incluse în curriculum la decizia şcolii, ca discipline opţionale.

Art. 3.

Obiectivele generale ale educaţiei fizice şi sportului sunt următoarele:

a) menţinerea stării optime de sănătate;

b) favorizarea proceselor de creştere şi de dezvoltare fizică armonioasă;

c) dezvoltarea capacităţii de mişcare, prin formarea deprinderilor motrice şi prin optimizarea calităţilor motrice;

d) dezvoltarea echilibrată a laturilor personalităţii: cognitivă, afectivă şi volitivă;

e) formarea obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor fizice;

f) formarea capacităţii de integrare şi acţionare în grup;

g) însuşirea cunoştinţelor de bază proprii domeniului educaţiei fizice şi sportului.

CAPITOLUL II Formele de organizare a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar

Art. 4.

Formele de organizare curriculară a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar sunt următoarele:

a) în învăţământul preşcolar

(i) activitatea de educaţie fizică şi sport cu grupa;

b) în învăţământul primar şi gimnazial

(i) lecţia de educaţie fizică şi sport;

(ii) lecţia de pregătire sportivă practică, la clasele vocaţionale cu program sportiv;

c) în învăţământul liceal

(i) lecţia de educaţie fizică şi sport;

(ii) lecţia de pregătire sportivă teoretică, la clasele vocaţionale cu program sportiv;

(iii) lecţia de pregătire sportivă practică, la clasele vocaţionale cu program sportiv;

(iv) lecţia de atac şi apărare, la clasele de la profil militar;

d) în învăţământul sportiv suplimentar

(i) lecţia de pregătire sportivă practică sau de antrenament sportiv.

Art. 5.

În vederea organizării curriculare a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar trebuie respectate următoarele cerinţe:

a) predarea acestor forme de organizare a activităţilor de educaţie fizică şi sport se realizează:

(i) în învăţământul preşcolar, de către profesorul pentru învăţământul preşcolar;

(ii) în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, de către profesorul de educaţie fizică şi sport;

(iii) în învăţământul cu program sportiv suplimentar, de către profesorul de educaţie fizică şi sport sau de către antrenor;

b) activităţile şi lecţiile de educaţie fizică şi sport menţionate la art. 4, incluse în trunchiul comun, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile programelor şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

c) activităţile şi lecţiile de educaţie fizică şi sport menţionate la art. 4, incluse în curriculumul la decizia şcolii, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu programele opţionale ofertate la nivel naţional sau la nivelul unităţii de învăţământ;

d) în cazul opţionalelor de la nivelul unităţii de învăţământ, catedrele metodice de educaţie fizică şi sport sau profesorii de educaţie fizică şi sport au obligaţia de a elabora programele şi de a le supune avizării inspectorului şcolar de educaţie fizică şi sport.

Art. 6.

Formele de organizare extracurriculară a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar sunt următoarele:

a) în învăţământul preşcolar

(i) gimnastica de înviorare, organizată zilnic;

(ii) momentul de înviorare;

(iii) întreceri sportive şi jocuri între grupe, organizate săptămânal;

(iv) activităţi turistice, minimum una pe semestru;

(v) "Kalokagathia", program naţional de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport la preşcolari şi la şcolarii mici;

(vi) serbări sportiv-culturale, proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar;

(vii) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii;

b) în învăţământul primar

(i) gimnastica de înviorare, organizată zilnic;

(ii) momentul de înviorare;

(iii) întreceri sportive între clase, organizate săptămânal;

(iv) activităţi turistice, minimum una pe semestru;

(v) "Kalokagathia", program naţional de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport la preşcolari şi şcolarii mici;

(vi) serbări sportiv-culturale, proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, prin asociaţia sportivă şcolară;

(vii) concursuri sau competiţii proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, prin asociaţia sportivă şcolară;

(viii) ansamblu sportiv;

(ix) lecţia de pregătire a formaţiilor sportive reprezentative ale unităţii de învăţământ;

(x) cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire sportivă pentru elevii din învăţământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile sau la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial;

(xi) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii;

c) în învăţământul gimnazial şi liceal

(i) ansamblu sportiv;

(ii) lecţia de pregătire a formaţiilor sportive reprezentative ale unităţii de învăţământ;

(iii) activităţi turistice sau de orientare turistică, minimum una pe semestru;

(iv) concursuri, competiţii ori campionate proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, prin asociaţia sportivă şcolară;

(v) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru elevii din învăţământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile ori competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial;

(vi) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii;

d) în învăţământul sportiv suplimentar

(i) activităţi de selecţie, cel puţin două activităţi pe an şcolar;

(ii) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru elevii din învăţământul cu program sportiv suplimentar, în vederea participării la concursurile ori competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial;

e) în palate şi cluburi ale elevilor sau ale copiilor

(i) activităţi în cadrul cercurilor sportive;

f) în centrele naţionale de excelenţă organizate pentru disciplinele sportive:

(i) lecţia de pregătire sportivă practică sau de antrenament sportiv;

(ii) activităţi de selecţie;

(iii) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru elevii din centrele naţionale de excelenţă, în vederea participării la concursurile ori competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial.

Art. 7.

În vederea organizării extracurriculare a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar trebuie respectate următoarele cerinţe:

a) activităţile extracurriculare menţionate la art. 6 se vor organiza cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi se realizează:

(i) în învăţământul preşcolar, de către profesorul pentru învăţământul preşcolar;

(ii) în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, de către profesorul de educaţie fizică şi sport;

(iii) în învăţământul cu program sportiv suplimentar, de către profesorul de educaţie fizică şi sport sau de către antrenor;

b) activităţile de educaţie fizică şi sport, organizate în regim extracurricular, trebuie să aibă un caracter diversificat şi continuu şi să cuprindă majoritatea copiilor sau elevilor din unităţile de învăţământ;

c) conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a sprijini catedrele, comisiile metodice de educaţie fizică şi sport sau profesorii de educaţie fizică şi sport, în vederea înfiinţării asociaţiilor sportive şcolare;

d) conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a sprijini înfiinţarea "Cercurilor olimpice", structuri ale filialelor judeţene ale Academiei Olimpice Române;

e) catedrele, comisiile metodice de educaţie fizică şi sport sau profesorii de educaţie fizică şi sport, împreună cu factorii responsabili ai asociaţiei sportive şcolare şi, după caz, ai Cercului olimpic, vor elabora, anual şi semestrial, calendarul activităţilor sportive extracurriculare, pe care îl vor supune aprobării conducerii unităţii de învăţământ. Calendarul activităţilor sportive extracurriculare va fi afişat, pentru elevi, la loc vizibil, de regulă la avizierul catedrei sau comisiei metodice de educaţie fizică şi sport;

f) toate cadrele didactice care predau disciplina educaţie fizică şi sport au obligaţia de a sprijini acţiunile de selecţie iniţiate de unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat şi de unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar şi de a recomanda sau semnala acestora elevii cu disponibilităţi de practicare a sportului de performanţă;

g) catedrele, comisiile metodice de educaţie fizică şi sport ori profesorii de educaţie fizică şi sport vor afişa periodic, la loc vizibil, de regulă la avizierul catedrei sau comisiei metodice de educaţie fizică şi sport, rezultatele obţinute de elevii unităţii de învăţământ în cadrul concursurilor ori competiţiilor la care au participat.

CAPITOLUL III Participarea elevilor la activităţile de educaţie fizică şi sport în funcţie de starea lor de sănătate

Art. 8.

Funcţia principală a educaţiei fizice şi sportului este de a optimiza sănătatea elevilor, folosind mijloace, metode şi tehnologii diferenţiate, astfel încât de efectele acestor activităţi să beneficieze toţi elevii, indiferent de nivelul aptitudinilor sau al capacităţilor de mişcare.

Art. 9.

Participarea elevilor la activităţile de educaţie fizică şi sport este condiţionată de prezentarea avizului medical "apt pentru efort fizic" sau "clinic sănătos".

Art. 10.

Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi baremul medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, sunt obligatorii pentru toate unităţile de învăţământ.

Art. 11.

Scutirile medicale de la orele/lecţiile de educaţie fizică şi sport se eliberează de către medicul unităţii de învăţământ, iar în lipsa acestuia de către medicul de familie al elevului şi se consemnează pe adeverinţa medicală, al cărei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 12.

(1) Scutirile medicale de la orele/lecţiile de educaţie fizică şi sport pot fi:

a) anuale: totale sau parţiale;

b) semestriale: totale sau parţiale;

c) temporare, pe durate mai mici decât un semestru: totale sau parţiale.

(2) Scutirile anuale şi semestriale se acordă:

a) elevilor inapţi total pentru orele sau lecţiile de educaţie fizică şi sport, care nu primesc notă la această disciplină; la recomandarea medicului, consemnată pe verso-ul adeverinţei medicale, elevii în cauză pot efectua în cadrul orelor sau lecţiilor de educaţie fizică şi sport unele elemente uşoare de dezvoltare fizică;

b) elevilor inapţi total pentru orele sau lecţiile de educaţie fizică şi sport, care nu primesc notă la această disciplină, dar au recomandarea, consemnată pe adeverinţa medicală, de a efectua exerciţii de recuperare medicală în cabinete medicale ori în unităţi sanitare de specialitate; aceşti elevi vor prezenta profesorului de educaţie fizică şi sport, la sfârşitul fiecărei luni, o dovadă privind efectuarea programului de recuperare eliberată de unitatea sanitară în care au efectuat recuperarea; pentru elevii care învaţă în localităţi fără posibilităţi de recuperare medicală, medicii specialişti care îi dispensarizează vor consemna în adeverinţa medicală de scutire programul de exerciţii pe care elevul îl va efectua în orele sau lecţiile de educaţie fizică şi sport sub supravegherea profesorului de educaţie fizică şi sport;

c) elevilor inapţi parţial, numai pentru unele dintre activităţile incluse în orele sau lecţiile de educaţie fizică şi sport, elevi care primesc notă la această disciplină de învăţământ; tipurile de exerciţii fizice contraindicate medical vor fi consemnate pe verso-ul adeverinţei medicale.

(3) Scutirile temporare se acordă:

a) elevilor inapţi total pentru orele sau lecţiile de educaţie fizică şi sport, care nu sunt notaţi în perioada pentru care s-a eliberat scutirea;

b) elevilor inapţi parţial, pentru unele dintre activităţile incluse în orele sau lecţiile de educaţie fizică şi sport, care sunt notaţi în perioada pentru care s-a eliberat scutirea, la celelalte activităţi incluse în orele ori lecţiile de educaţie fizică şi sport.

se încarcă...