Back

Ministerul Justiţiei - MJ

Procedura de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social din 10.02.2012

În vigoare de la 06.03.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1.

Prezenta procedură se aplică societăţilor comerciale care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a înregistra, la înmatriculare şi la schimbarea sediului social, documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de a obţine certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, denumit în continuare certificat de sediu social.

Art. 2.

Odată cu cererea de înmatriculare sau de înregistrare a menţiunii privind schimbarea sediului social (denumită în continuare cererea RC), societatea comercială, prin reprezentantul său legal sau prin persoana împuternicită de acesta, depune la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul social o cerere de înregistrare a documentului prevăzut la art. 1 (denumită în continuare cererea AFP).

Art. 3.

(1) Formatul cererii AFP este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Pe cererea AFP, oficiul registrului comerţului menţionează numărul de înregistrare al cererii RC pe care cererea AFP o însoţeşte.

Art. 4.

(1) Oficiul registrului comerţului transmite prin poşta electronică cererea AFP scanată organului fiscal competent, folosind portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secţiunea "Acces aplicaţie MAIL", imediat după înregistrarea la oficiul registrului comerţului a cererii RC.

(2) La cererea AFP va fi anexat, scanat, actul doveditor al dreptului de folosinţă depus de solicitant în susţinerea cererii RC, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008.

(3) Înaintarea către organul fiscal competent a actului doveditor al dreptului de folosinţă depus în susţinerea cererii RC, precum şi eliberarea şi transmiterea adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, denumită în continuare adeverinţă pentru documentul de sediu social, şi a certificatului de sediu social nu sunt condiţionate de înregistrarea, în scopul stabilirii impozitului pe venit, a actului doveditor al dreptului de folosinţă la organul fiscal.

Art. 5.

(1) În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul cu destinaţie de sediu social.

(2) Conducătorul fiecărui organ fiscal competent desemnează o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor prezentei proceduri, precum şi un înlocuitor al acesteia. Persoanele sunt desemnate din cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor.

(3) În aplicarea prezentei proceduri, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală atribuie o adresă de e-mail dedicată fiecărui organ fiscal competent. Lista organelor fiscale şi a adreselor de e-mail se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Art. 6.

(1) Organul fiscal competent organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) se organizează la nivel de adresă a spaţiului şi se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi cuprinde:

a) adresa completă a spaţiului cu destinaţie de sediu social (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, judeţ/sector);

b) datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă (numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală);

c) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (tipul documentului, numărul şi data);

d) perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (data de început, data de final).

Art. 7.

(1) Organul fiscal, după primirea pe e-mail a documentaţiei de la oficiul registrului comerţului, verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare şi preia informaţiile în registrul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social, înscriind şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerţului cererii.

(2) Documentele primite şi emise în aplicarea prezentei proceduri se arhivează, în format electronic, de către organul fiscal.

Art. 8.

Organul fiscal emite şi transmite prin poşta electronică oficiului registrului comerţului expeditor adeverinţa pentru documentul de sediu social şi certificatul de sediu social, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin, în format pdf, înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerţului cererii RC.

Art. 9.

(1) Pentru cererile AFP însoţite de actul doveditor al dreptului de folosinţă, primite de către organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru, între orele 8,00-12,00, certificatele de sediu social şi adeverinţele pentru documentul de sediu social se emit şi se transmit către oficiile registrului comerţului în aceeaşi zi, până la ora 16,00, utilizând portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secţiunea "Acces aplicaţie MAIL".

(2) Pentru cererile AFP însoţite de actul doveditor al dreptului de folosinţă, primite de către organul fiscal competent în a doua jumătate a programului de lucru, între orele 12,00-16,00, certificatele de sediu social şi adeverinţele pentru documentul de sediu social se emit şi se transmit către oficiile registrului comerţului în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare, între orele 8,00-12,00, utilizând portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secţiunea "Acces aplicaţie MAIL".

(3) În cazul în care documentaţia este incompletă sau nu este lizibilă, precum şi dacă, din alte motive, nu pot fi emise certificatele de sediu social şi adeverinţele pentru documentul de sediu social, organul fiscal competent va notifica, de îndată, oficiului registrului comerţului. Notificarea, care va cuprinde în mod obligatoriu numărul de înregistrare la registrul comerţului a cererii RC şi motivul pentru care nu pot fi emise documentele, se transmite utilizând portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secţiunea "Acces aplicaţie MAIL".

(4) Dacă motivele pentru care nu pot fi emise certificatele de sediu social şi adeverinţele pentru documentul de sediu social pot fi înlăturate numai de către societatea comercială, prin reprezentantul său legal sau prin persoana împuternicită de acesta, oficiile registrului comerţului vor dispune măsurile necesare.

(5) Dacă certificatele de sediu social nu sunt transmise în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi în cazul prevăzut la alin. (3), oficiile registrului comerţului amână soluţionarea cererilor RC, pe motivul lipsei certificatului de sediu social şi a adeverinţei pentru documentul de sediu social.

Art. 10.

(1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va asigura utilizatorilor oficiilor registrului comerţului care au acces pe portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secţiunea "Acces aplicaţie Registre Generale" şi drepturile de acces, pe acelaşi portal, la secţiunea "Acces aplicaţie MAIL".

(2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va asigura utilizatorilor oficiilor registrului comerţului asistenţă tehnică de specialitate pentru utilizarea portalului http://www.extranet.fiscnet.ro, secţiunea "Acces aplicaţie MAIL".

Art. 11.

Timbrele fiscale în valoare de 4 lei aferente cererilor AFP se anulează prin aplicarea acestora pe cererea depusă la oficiul registrului comerţului.

se încarcă...