Back

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi din 24.02.2012

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 01.04.2013! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,26 Lei

În vigoare de la 06.03.2012

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 06.03.2012.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Scop

Art. 1.

Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) monitorizează evoluţia capacităţilor de producere a energiei din surse regenerabile de energie şi promovarea producerii acesteia prin schema de sprijin cu certificate verzi, şi anume:

a) determinarea indicatorilor care să permită urmărirea efectelor schemei de sprijin prin certificate verzi pentru promovarea energiei din surse regenerabile de energie, în ceea ce priveşte dezvoltarea utilizării acestor resurse, rentabilitatea investiţiilor în acest domeniu şi impactul său asupra preţului energiei electrice la consumatorii finali;

b) urmărirea evoluţiei în timp a gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse în ceea ce priveşte ponderea energiei electrice produse pe bază de resurse regenerabile în consumul intern brut de energie electrică;

c) stabilirea informaţiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecvenţei şi a formatului de raportare a acestora;

d) stabilirea conţinutului şi frecvenţei rapoartelor realizate în urma monitorizării.

Art. 2.

Rezultatele monitorizării sunt utilizate în vederea elaborării rapoartelor către autorităţi publice naţionale şi europene, elaborării de propuneri pentru îmbunătăţirea schemei de sprijin prin certificate verzi şi a legislaţiei secundare aferente, iniţierea unor acţiuni de îndrumare şi control la operatorii implicaţi.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniul de aplicare

Art. 3.

Prezenta metodologie se aplică în activitatea de monitorizare atât a capacităţilor de producere, cât şi a producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, a schemei de sprijin prin certificate verzi şi a funcţionării pieţei de certificate verzi, inclusiv în evaluarea schemei şi raportarea către Comisia Europeană a datelor relevante, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Producătorii deţinători de unităţi de producere a E-SRE, furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, operatorii de reţea şi operatorul pieţei de certificate verzi aplică prevederile prezentei metodologii.

SECŢIUNEA a 3-a Abrevieri şi definiţii

Art. 5.

În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- CE - Comisia Europeană;

- CPT - consum propriu tehnologic;

- CV - certificate verzi;

- E-SRE - energia produsă din surse regenerabile de energie;

- IRR - rata internă de rentabilitate;

- MECMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau succesorul acestuia;

- OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi;

- OTS - operatorul de transport şi sistem;

- PCV - piaţa certificatelor verzi;

- PCCV - piaţa centralizată a certificatelor verzi;

- PIF - punere în funcţiune;

- PNAER - Planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile - 2010;

- PZU - piaţa pentru ziua următoare;

- SRE - surse regenerabile de energie.

Art. 6.

(1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cei definiţi în:

- Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 42/2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 43/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 44/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 45/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 23/2010 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă.

(2) În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:

- costuri variabile - costurile unei centrale de producere a energiei electrice al căror nivel este dependent de volumul producţiei - de exemplu: costurile cu combustibilul, costurile cu apa (în cazul centralelor hidro), costurile cu apa de adaos (în cazul centralelor pe biomasă), chimicale, reactivi, costurile induse de dezechilibrele pe piaţa de echilibrare;

- costuri fixe - costurile unei centrale de producere a energiei electrice al căror nivel nu depinde de nivelul producţiei, de exemplu: costurile cu personalul, costurile de întreţinere şi reparaţii, costurile cu chiriile, telecomunicaţiile, asigurările, serviciile şi dobânzile bancare, amortizarea; în cadrul analizei de supracompensare, în costurile fixe nu sunt incluse dobânzile la creditele pentru investiţie şi nici amortizarea;

- cumul de ajutoare de stat - situaţia în care un producător de E-SRE beneficiază de certificate verzi şi de orice altă formă de ajutor de stat: de investiţii, de funcţionare, acordate de autorităţi publice centrale sau locale;

- factor de capacitate - raportul dintre energia electrică livrată din centrală în anul de analiză şi energia electrică care s-ar produce dacă centrala/grupul ar funcţiona pe toată durata analizată la puterea instalată, exprimat în procente;

- investiţie specifică - volumul de investiţii necesar pentru realizarea unei unităţi de capacitate, determinat ca raport între valoarea totală a investiţiei şi capacitatea electrică instalată;

- valorile de referinţă ale IRR - valorile ratei interne de rentabilitate avute în vedere pentru fiecare tehnologie la autorizarea schemei de sprijin, cuprinse în Decizia de autorizare a Comisiei Europene C (2011) 4.938 din 13 iulie 2011.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...