Back

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi din 24.02.2012

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 06.03.2012

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 01.04.2013!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,92 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Scop

Art. 1.

Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) monitorizează evoluţia capacităţilor de producere a energiei din surse regenerabile de energie şi promovarea producerii acesteia prin schema de sprijin cu certificate verzi, şi anume:

a) determinarea indicatorilor care să permită urmărirea efectelor schemei de sprijin prin certificate verzi pentru promovarea energiei din surse regenerabile de energie, în ceea ce priveşte dezvoltarea utilizării acestor resurse, rentabilitatea investiţiilor în acest domeniu şi impactul său asupra preţului energiei electrice la consumatorii finali;

b) urmărirea evoluţiei în timp a gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse în ceea ce priveşte ponderea energiei electrice produse pe bază de resurse regenerabile în consumul intern brut de energie electrică;

c) stabilirea informaţiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecvenţei şi a formatului de raportare a acestora;

d) stabilirea conţinutului şi frecvenţei rapoartelor realizate în urma monitorizării.

Art. 2.

Rezultatele monitorizării sunt utilizate în vederea elaborării rapoartelor către autorităţi publice naţionale şi europene, elaborării de propuneri pentru îmbunătăţirea schemei de sprijin prin certificate verzi şi a legislaţiei secundare aferente, iniţierea unor acţiuni de îndrumare şi control la operatorii implicaţi.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniul de aplicare

Art. 3.

Prezenta metodologie se aplică în activitatea de monitorizare atât a capacităţilor de producere, cât şi a producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, a schemei de sprijin prin certificate verzi şi a funcţionării pieţei de certificate verzi, inclusiv în evaluarea schemei şi raportarea către Comisia Europeană a datelor relevante, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Producătorii deţinători de unităţi de producere a E-SRE, furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, operatorii de reţea şi operatorul pieţei de certificate verzi aplică prevederile prezentei metodologii.

SECŢIUNEA a 3-a Abrevieri şi definiţii

Art. 5.

În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- CE - Comisia Europeană;

- CPT - consum propriu tehnologic;

- CV - certificate verzi;

- E-SRE - energia produsă din surse regenerabile de energie;

- IRR - rata internă de rentabilitate;

- MECMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau succesorul acestuia;

- OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi;

- OTS - operatorul de transport şi sistem;

- PCV - piaţa certificatelor verzi;

- PCCV - piaţa centralizată a certificatelor verzi;

- PIF - punere în funcţiune;

- PNAER - Planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile - 2010;

- PZU - piaţa pentru ziua următoare;

- SRE - surse regenerabile de energie.

Art. 6.

(1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cei definiţi în:

- Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 42/2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 43/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 44/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 45/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 23/2010 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă.

(2) În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:

- costuri variabile - costurile unei centrale de producere a energiei electrice al căror nivel este dependent de volumul producţiei - de exemplu: costurile cu combustibilul, costurile cu apa (în cazul centralelor hidro), costurile cu apa de adaos (în cazul centralelor pe biomasă), chimicale, reactivi, costurile induse de dezechilibrele pe piaţa de echilibrare;

- costuri fixe - costurile unei centrale de producere a energiei electrice al căror nivel nu depinde de nivelul producţiei, de exemplu: costurile cu personalul, costurile de întreţinere şi reparaţii, costurile cu chiriile, telecomunicaţiile, asigurările, serviciile şi dobânzile bancare, amortizarea; în cadrul analizei de supracompensare, în costurile fixe nu sunt incluse dobânzile la creditele pentru investiţie şi nici amortizarea;

- cumul de ajutoare de stat - situaţia în care un producător de E-SRE beneficiază de certificate verzi şi de orice altă formă de ajutor de stat: de investiţii, de funcţionare, acordate de autorităţi publice centrale sau locale;

- factor de capacitate - raportul dintre energia electrică livrată din centrală în anul de analiză şi energia electrică care s-ar produce dacă centrala/grupul ar funcţiona pe toată durata analizată la puterea instalată, exprimat în procente;

- investiţie specifică - volumul de investiţii necesar pentru realizarea unei unităţi de capacitate, determinat ca raport între valoarea totală a investiţiei şi capacitatea electrică instalată;

- valorile de referinţă ale IRR - valorile ratei interne de rentabilitate avute în vedere pentru fiecare tehnologie la autorizarea schemei de sprijin, cuprinse în Decizia de autorizare a Comisiei Europene C (2011) 4.938 din 13 iulie 2011.

SECŢIUNEA a 4-a Obiectivele monitorizării sistemului de promovare a producerii de E-SRE

Art. 7.

Prin activitatea anuală de monitorizare a sistemului de promovare a E-SRE prin CV, ANRE urmăreşte:

a) să evalueze funcţionarea schemei de sprijin prin CV şi eficacitatea acesteia în îndeplinirea ţintelor naţionale stabilite prin lege privind ponderea E-SRE în consumul de energie electrică;

b) să evalueze eficienţa schemei de sprijin cu CV raportată la efortul financiar necesar;

c) să stabilească dacă, în urma aplicării schemei de sprijin prin CV, activitatea de producere a E-SRE este supracompensată şi să permită reanalizarea schemei în vederea adaptării ei la condiţiile reale;

d) să evalueze funcţionarea PCV în condiţii de concurenţă şi nediscriminare, cu respectarea prevederilor legale;

e) să verifice încadrarea în bugetul schemei prognozat la momentul autorizării acesteia de către CE;

f) să evalueze suprapunerea schemei de sprijin prin cote obligatorii de CV cu alte mecanisme de susţinere a producerii E-SRE.

Art. 8.

Activitatea de monitorizare a E-SRE şi de monitorizare a sistemului de promovare prin CV este structurată pe următoarele direcţii:

1. monitorizarea costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, pentru prevenirea situaţiei de supracompensare;

2. monitorizarea funcţionării şi evaluarea eficienţei sistemului de promovare prin CV, precum şi monitorizarea impactului schemei de sprijin cu CV asupra preţurilor energiei electrice la consumatorii finali;

3. monitorizarea funcţionării PCV;

4. monitorizarea cantităţii totale de E-SRE în vederea determinării gradului de îndeplinire a ţintelor naţionale.

CAPITOLUL II Monitorizarea costurilor şi veniturilor producătorilor de energie care beneficiază de sistemul de promovare a E-SRE prin CV

SECŢIUNEA 1 Indicatori de analiză a situaţiei costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE

Art. 9.

Pe baza informaţiilor transmise de producătorii de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin prin CV, se urmăresc următorii indicatori:

a) venitul unitar al producătorilor de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin pentru fiecare categorie de tehnologie de E-SRE:

formulă

în care:

Vij E-SRE = venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea E-SRE;

Vij CV = venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea CV;

Eij = cantitatea de E-SRE vândută de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

b) venitul total realizat din vânzarea E-SRE, pe fiecare categorie de tehnologie;

c) venitul total realizat din vânzarea CV, pe fiecare categorie de tehnologie;

d) costurile unitare ale producătorilor de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin pentru fiecare categorie de tehnologie de E-SRE:

formulă

în care:

Cfij = costurile fixe pentru producerea E-SRE pentru fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Cvij = costurile variabile pentru producerea E-SRE pentru fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Eij = cantitatea de E-SRE vândută de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

e) evoluţia anuală a valorii altor ajutoare primite de producătorii din fiecare categorie de tehnologie de E-SRE ca ajutoare de stat, altele decât cele aferente schemei de sprijin prin CV: ajutoare de investiţii, scutiri/reduceri de taxe, garanţii de stat/dobânzi subvenţionate pentru credite, alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva proiectelor cu implementare comună etc.

SECŢIUNEA a 2-a Analiza supracompensării

Art. 10.

Analiza supracompensării activităţii de producere a E-SRE pentru producătorii beneficiari ai schemei de sprijin se realizează anual pe perioada în care această activitate este promovată prin schema de sprijin cu CV, pe baza următorilor indicatori:

a) nivelul mediu al investiţiei specifice, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: media aritmetică a investiţiilor specifice rezultate din datele raportate de producătorii care au pus în funcţiune noi capacităţi de producere E-SRE în ultimele două semestre anterioare celui în care se efectuează analiza şi din cele cuprinse în studiile de fezabilitate transmise ANRE în aceeaşi perioadă în vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare pentru noi capacităţi de producere E-SRE; această medie se compară cu nivelul investiţiei specifice (capital cost) pentru tehnologia respectivă, pentru anul de analiză, utilizat în cel mai recent document World Energy Outlook, prezentat pe site-ul International Energy Agency în locaţia WEO Model\Investment Costs: Assumed Investment Costs, operation and maintenance costs and efficiencies for power generation in the New Policies, Current Policies and 450 scenarios (sau alt document echivalent cu credibilitate similară, în cazul în care cel menţionat nu se mai publică), şi transformat în euro la cursul luat în considerare în documentul referit, iar pentru calculele de supracompensare se alege valoarea cea mai mică dintre acestea:

formulă

în care:

formulă

unde:

Ij = costurile de investiţie ale producătorului j pentru realizarea capacităţii de producere E-SRE, pusă în funcţiune în cele două semestre anterioare celui în care se realizează analiza;

Pj = puterea instalată a capacităţii de producere E-SRE a producătorului j, pusă în funcţiune în cele două semestre anterioare celui în care se realizează analiza;

Ik = costurile de investiţie evaluate de producătorul k pentru realizarea capacităţii de producere E-SRE, extrase din studiul de fezabilitate transmis ANRE în vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare pentru acea capacitate, dacă aceasta nu a fost pusă în funcţiune până la finalizarea semestrului anterior realizării analizei;

Pk = puterea instalată proiectată a capacităţii de producere E-SRE a producătorului k, avută în vedere în studiul de fezabilitate transmis ANRE în vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare pentru acea capacitate, dacă aceasta nu a fost pusă în funcţiune până la finalizarea semestrului anterior realizării analizei;

N = numărul de capacităţi E-SRE puse în funcţiune în cele două semestre anterioare celui în care se realizează analiza;

M = numărul de capacităţi E-SRE pentru care s-a solicitat autorizaţie de înfiinţare şi care nu au fost puse în funcţiune până la finalizarea semestrului anterior realizării analizei;

ii,sp calcul = min (ii sp, ii, sp IEA)

b) nivelul mediu al indicelui specific al costurilor variabile, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: se raportează valoarea costurilor variabile realizate în ultimele două semestre anterioare celui în care se efectuează analiza de către fiecare producător de E-SRE dintr-o categorie de tehnologie, care a avut capacităţi în funcţiune în acea perioadă, la energia electrică livrată în aceeaşi perioadă de acel producător şi se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toţi producătorii din respectiva categorie de tehnologie;

formulă

în care:

civ = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor variabile pentru categoria de tehnologie i;

Cvj = costurile variabile realizate în ultimele două semestre anterioare celui în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Ej = cantitatea de E-SRE livrată în ultimele două semestre anterioare celui în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

n = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în ultimele două semestre anterioare celui în care se realizează analiza;

c) nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, care se determină astfel: se raportează dublul valorii costurilor fixe realizate în primul semestru al anului în care se efectuează analiza de către fiecare producător din respectiva categorie care a avut capacităţi în funcţiune în acea perioadă la puterea instalată medie pe perioada respectivă a capacităţilor de producere a E-SRE ale acelui producător şi se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toţi producătorii din respectiva categorie; ulterior, se determină media aritmetică dintre acest indice şi cei aferenţi ultimilor 3 ani calendaristici, calculaţi pentru costurile fixe totale anuale; în cazul tehnologiilor noi, pentru care nu sunt disponibile date pentru toţi cei 3 ani anteriori, media pe numărul de ani pentru care există date disponibile se completează, pentru anii care lipsesc, cu media rezultată din studiile de fezabilitate transmise ANRE în vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare pentru noi capacităţi, nepuse în funcţiune până la finalizarea semestrului anterior realizării analizei:

formulă

în care:

cfisem = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru primul semestru al anului în care se efectuează analiza;

cfian = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru un an calendaristic anterior anului în care se efectuează analiza;

cfi, calc = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i;

Cfj, sem = costurile fixe realizate în ultimul semestru anterior celui în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Cfm, SF = costurile fixe prevăzute în studiul de fezabilitate de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Cfj, Y-t = costurile fixe realizate în anul Y-t de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Pmed, semj, E-SRE = puterea medie instalată a capacităţii de producere a E-SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în semestrul anterior celui în care se efectuează analiza;

Pmed, Y-tj, E-SRE = puterea medie instalată a capacităţii de producere a E-SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în anul Y-t;

PSFm, E-SRE = puterea capacităţii de producere a E-SRE a producătorului m din categoria de tehnologie i prevăzută în studiul de fezabilitate;

Y = anul în care se efectuează analiza;

D = numărul de ani pentru care sunt disponibile date, D < 4;

ns = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în semestrul anterior celui în care se realizează analiza;

nY-t = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y-t;

q = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au solicitat emiterea autorizaţiei de înfiinţare pentru capacităţi de producere a E-SRE, care nu au fost puse în funcţiune până la sfârşitul semestrului anterior celui în care se realizează analiza;

t = contor de an;

d) nivelul mediu al factorului de capacitate, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, care se determină astfel: media multianuală (pe ultimii 10 ani calendaristici) a raportului dintre energia electrică livrată în anul de raportare şi produsul dintre puterea medie instalată în anul respectiv şi 8.760 de ore; în cazul tehnologiilor noi, pentru care nu sunt disponibile date pentru toţi cei 10 ani anteriori, se utilizează mediile rezultate din numărul de ani/luni pentru care există date;

formulă

în care:

FCiE-SRE = nivelul mediu al factorului de capacitate pe categoria de tehnologie i de producere a E-SRE;

EY-t j = cantitatea de E-SRE livrată de producătorul j din categoria de tehnologie i de producere a E-SRE;

PIY-t j, E-SRE = puterea instalată a capacităţii de producere de E-SRE a producătorului j, din categoria de tehnologie i în anul Y-t;

Y = anul în care se efectuează analiza;

nY-t = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y-t;

t = contor de an, 1=

e) în cazul tehnologiilor de producere a E-SRE în cogenerare pe bază de biomasă, nivelul mediu al raportului dintre energia electrică livrată şi energia termică livrată, precum şi nivelul mediu al raportului dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi energia electrică livrată, care se determină, fiecare în parte, ca medie aritmetică pe ultimii 3 ani calendaristici a acestor rapoarte rezultate din monitorizarea producătorilor care au avut capacităţi în funcţiune, completate, pentru anii în care nu sunt disponibile date, cu valoarea medie rezultată din studiile de fezabilitate înaintate la ANRE în vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare pentru noi capacităţi dacă acestea nu au fost puse în funcţiune până la finalizarea semestrului anterior realizării analizei.

formulă

în care:

ybio cog = raportul mediu dintre energia electrică livrată şi energia termică livrată de instalaţiile în cogenerare pe bază de biomasă;

ebio cogef = raportul mediu dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi energia electrică livrată de instalaţiile de cogenerare pe bază de biomasă;

Ej, Y-t = cantitatea de E-SRE livrată de producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y-t;

Qj, Y-t = cantitatea de energie termică livrată de producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y-t;

Em, SF = cantitatea de E-SRE prognozată în studiul de fezabilitate de către producătorul m ca fiind livrată din instalaţia de cogenerare pentru care solicită autorizaţia de înfiinţare şi care nu a fost pusă în funcţiune până la sfârşitul semestrului anterior celui în care se realizează analiza;

Qm, SF = cantitatea de energie termică prognozată în studiul de fezabilitate de către producătorul m ca fiind livrată din instalaţia de cogenerare pentru care solicită autorizaţia de înfiinţare şi care nu a fost pusă în funcţiune până la sfârşitul semestrului anterior celui în care se realizează analiza;

Ecogefj, Y-t = cantitatea de E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de către producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y-t;

Ecogefm, SF = cantitatea de E-SRE prognozată în studiul de fezabilitate de către producătorul m ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din instalaţia de cogenerare pentru care solicită autorizaţia de înfiinţare şi care nu a fost pusă în funcţiune până la sfârşitul semestrului anterior celui în care se realizează analiza;

nY-t = numărul de producători în cogenerare pe bază de SRE care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y-t;

q = numărul de producători care au solicitat autorizaţie de înfiinţare pentru instalaţii de cogenerare pe bază de SRE, care nu au fost puse în funcţiune până la sfârşitul semestrului anterior celui în care se realizează analiza;

D = numărul de ani pentru care sunt disponibile date, D<4;

Y = anul în care se efectuează analiza;

t = contor de an.

se încarcă...