Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 37/2012 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012

În vigoare de la 24.02.2012 până la 28.02.2013, fiind înlocuit(ă) de Ordinul nr. 32/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.300 din 13 februarie 2012,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, elaborat conform reglementărilor Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, completat de fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 1 martie-15 mai 2012.

(2) În perioada 16 mai-11 iunie 2012, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4.

(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole pe care le deţin în exploatare.

(2) Nedepunerea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile de plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Art. 5.

(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 va fi distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se va face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situaţia în care aplicaţia IPA-online nu este funcţională.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Stelian Fuia

Bucureşti, 22 februarie 2012.

Nr. 37.

ANEXĂ1)

___________

1) Pct. I, II, III.1 - III.3 din formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 sunt reproduse în facsimil.

Antet APIA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Judeţul Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor
Centrul Judeţean/Local APIA ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA)
Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Semnătura funcţionarului care primeşte cererea
Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2012

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*)

01. Nume persoană fizică/administrator formă de asociere simpli *) 02. Prenume*)
03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)
06. Beneficiaţi de rentă viageră?*) Da [ ] Nu [ ]

PERSOANE JURIDICE şi PFA/Îl/ÎF:*)

07. Denumire exploataţie/PFA/Îl/ÎF*)
08 Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*)
09. Nume administrator/reprezentant*) 10. Prenume administrator/reprezentant*)
11. CNP administrator/reprezentant*)
12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)

13. Judeţ*) /Sector*) 14. Localitate*)
15. Sat*)/Strada*) 16. Nr.*) 17. Cod poştal*) 18. Bl.*) 19. Sc.*) 20. Ap.*)
21. Telefon mobil*) 22. Telefon/Fax *) 23. E-mail
24. Total suprafaţa agricola utilizată*)
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)
, ha
25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*)
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)
, ha
26. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ?*) Da [ ] Nu [ ]

COORDONATE BANCARE:*)

27. Banca 28. Filiala
29. Nr. cont IBAN
30. Dacă deţine animale*) [ ] Bovine >2 ani [ ] Bovine 6 luni-2 ani [ ] Bovine < 6 luni [ ] Ecvidee > 6 luni [ ] Ecvidee < 6 luni [ ] Ovine
Număr
[ ] Caprine [ ] Scroafe rep. > 50 kg [ ] Alte porcine [ ] Găini ouătoare [ ] Alte păsări curte
Număr

Notă: Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORII de completat

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ - 2012

Persoane fizice (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nume şi prenume/Denumire exploataţie: ........................................................
Persoane juridice şi PFA/Îl/ÎF (CUI\CF) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin!
Judeţ Informaţii aferente hărţilor Nr. Parcelă agricolă Cod Categorie de folosinţă Suprafaţă parcelă
- ha -
Măsuri de agro-mediu Nr. Parcelă/cultură 1a; 1b; 1c ; 1d Cultură Suprafaţă
Cultură parcelă agricolă
- ha -
Cod Pachet Nume Cod
Localitate Comună /Oraş Cod Sirsup Nr. Hartă Nr. Bloc fizic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile/schemele de sprijin pe suprafaţă.
Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit (şi ştampila, după caz) ........ Data ........ /2012 pag 2.1/ ....
Nume şi prenume în clar împuternicit:
Total
suprafaţă
utilizată
Total
suprafaţă
solicitată
31. Solicit sprijin pentru:*) Bifaţi*) Documente ataşate Bifaţi*) Complet
1. Schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS [ ] Declaraţie de suprafaţă [ ] [ ]
Anexe
grafice
Hărţi (format hârtie) [ ]
Digitizate IPA-Online [ ]
Dovadă cont bancar activ [ ]
Copie CI/BI/paşaport [ ]
Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale şi administrator desemnat [ ]
În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit [ ]
Declaraţie de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele de pajişti permanente (Anexa 1/2, după caz) însoţită de documentele justificative aferente [ ]
2. Plăţi naţionale directe complementare: [ ] _ - [ ]
- PNDC 1 - culturi în teren arabil
- PNDC 2 - in pentru fibră [ ] Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator [ ] [ ]
Copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă [ ]
Acte doveditoare privind livrarea (Proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea) [ ]
- PNDC 3 - cânepă pentru fibră [ ] Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi procesator [ ] [ ]
Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă [ ]
Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha [ ]
Copia autorizaţiei de cultivare a cânepei [ ]
Acte doveditoare privind livrarea (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente) [ ]
- PNDC 4 - tutun [ ] Copia contractului de cultivare încheiat intre fermier/grup de producători şi prim-procesatorul autorizat de MADR, înregistrat la DAJ [ ] [ ]
Declaraţia de livrare a tutunului livrat vizat de către DAJ [ ]
- PNDC 5 - hamei [ ] Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier si cumpărător vizat la DAJ [ ] [ ]
Proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit şi înregistrat la DAJ [ ]
- PNDC 6 - sfeclă de zahăr [ ] Copia contractului încheiat intre fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DAJ [ ] [ ]
3. Schema separată pentru zahăr [ ] Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DAJ [ ] [ ]
4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montan[ [ ] Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile [ ] [ ]
5. Sprijin pentru zona montană defavorizată - ZMD [ ] Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi [ ] [ ]
6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) [ ] Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plaţi [ ] [ ]
7. Plăţi de agro-mediu:
- P1: Pajişti cu înaltă valoare naturală,
- P2: Practici agricole tradiţionale,
- P3: Pajişti importante pentru păsări,
- P4: Culturi verzi,
- P5: Agricultura ecologică,
- P6: Pajişti importante pentru fluturi,
- P7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu
[ ] P 1, P 1.2,
P 3.1, P 3.2, P 4, P 5, P 6, P 7
Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află in UAT-uri eligibile. Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia. [ ] [ ]
P 5 Copie contract încheiat între organismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar
CUI organism certificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
[ ] [ ]
Copie fisa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologica [ ]
Copie după certificatul de conformitate sau master certificat [ ]

CÂMPURILE NOTATE CU "*" SUNT OBLIGATORII.

III.1. ANGAJAMENTE Ş[ DECLARAŢII

Subsemnatul .............................................................................................. în calitate de ...................... mă angajez şi declar că am luat la cunoştinţă:

1. Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale pe care trebuie să le respect:

- exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole este de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 ha (conform art. 7 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare); în cazul livezilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru Pachetul 1 şi 2 ale Măsurii 214 este de 0,3 ha (conf. PNDR 2007-2013, versiunea consolidată),

- declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez; nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni (art, 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare);

- depun anual o singură cerere unică de plată pe suprafaţă, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite;

- respect cerinţele de eco-condiţionalitate reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, respectiv: Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu) conform cap. III.3. ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII - CERINŢE DE ECO-CONDITIONALITATE.

2. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe, precum şi înscrierea cu intenţie în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii, a informaţiilor incomplete / neconforme cu realitatea, atrag după sine sancţiuni de natură financiară şi/sau penală, după caz,

3. Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionai şi/sau închiriat conform art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/ înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţii.

4. A.P.I.A. poate solicita documente suplimentare în orice moment, documente pe care trebuie să le prezint în termen.

5. În cazul în care refuz efectuarea controlului pe teren, cererea unică va fi respinsă de la plată conform art. 26 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă au fost acordate şi plăţi pentru măsurile de dezvoltare rurală (LFA şi agro-mediu) în campaniile anterioare, acestea se recuperează întrucât se consideră nerespectare de angajament conform art, 4 din Regulamentul CE nr. 65/2011.

6. În cazul în care după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare), în termen de 10 zile, le comunic în scris la A.P.I.A, conform art.7 alin. 1 lit. j din O.U.G, nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră comunic acest fapt in scris la A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (conform art. 75 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art, 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare) şi prezint documentele doveditoare privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: "decesul agricultorului, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, un dezastru natural sever care afectează grav exploataţia agricolă, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor aflate pe exploataţie, o epizootie afectând total sau parţial şeptelul agricultorului".

8. Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, inclusiv pajişte permanentă (păşuni-fâneţe), se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele scoase din circuitul agricol nu fac obiectul prezentei declaraţii.

9. În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A, întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 80 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau aplică prevederile O.U.G, nr. 66/2011.

10. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului Penal al României, republicat, datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi valide.

11. Nu se acordă nici o plată dacă se stabileşte că au fost create artificial condiţii pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 30 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.P.D.R.P, Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, Curţii de Conturi a României, etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă, raportul de control pe teren, caietul de agro-mediu, registrele contabile, dovezile de plată şi în alte documente din dosarul cererii in baza ari. 27 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Sunt de acord ca datele din cererea de plată şi documentele anexate să fie introduse în baza de date I.A.C.S. (administrată de A.P.I.A. în baza art. 14,15 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare), verificate conform art. 28, 30 alin. (1), (2), punctul a, alin. (3), (4), art. 31, 35, 47, 48, 49, 50 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20, 22, 24 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare (în vederea calculării plăţii) şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului nr. 259/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Declar că la momentul completării declaraţiei de suprafaţă 2012 am avut la dispoziţie suprafeţele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior şi parcelele digitizate aşa cum au rezultat în urma controalelor conform ari, 19 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect cerinţele de eco-condiţionalitate pe întreaga suprafaţă a exploataţiei (numai pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul corespunzător).

16. Pentru măsura 214 - plăţi de agro-mediu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole (caietul de agro-mediu trebuie completai şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei in vigoare), fiind condiţie de eligibilitate. Declar că am primit modelul de caiet de agro-mediu pentru anul 2012,

17. Declar că am fost informat asupra condiţiilor de eligibilitate şi am primit un exemplar din: Instrucţiunile de completare a formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă 2012, III.1-ANGAJAMENTE SI DECLARAŢII, III.3-ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII-CERINŢE DE ECO-CONDITIONALITATE, III.2 - ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII-MĂSURI DE AGRO-MEDIU (dacă este cazul).

18. Dacă o schimbare survenită în legislaţia comunitară şi/sau naţională nu este acceptată de către solicitantul eligibil pentru măsurile de dezvoltare rurală, poate fi accesată clauza de revizuire pentru angajamentele de agro-mediu sau angajamentul aflat în derulare poate fi încheiat pentru Măsurile 211 şi 212 fără rambursarea plăţilor efectuate anterior, conform P.N.D.R. 2007-2013, versiunea consolidată. Am luat la cunoştinţă că pentru anul 2012 s-au modificat cerinţele de eco-condiţionalitate, drept urmare, conform P.N.D.R., pot solicita în acest an completarea declaraţiei de revizuire/închidere a angajamentului de agro-mediu/zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) în derulare, pâna la data de 11.06.2012 inclusiv.

Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit
Nume şi prenume în clar împuternicit:
Ştampila: Data:
........................12012
Centrul judeţean/local APIA: Cererea prelucrată:
Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual): A [ ] B [ ] C [ ] Numele şi prenumele operatorului SAPS:
Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura:
Numele şi prenumele verificatorului SAPS:
Data şi semnătura: Data şi semnătura:

III.2. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*) - MĂSURI DE AGRO-MEDIU

Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetelor 1 şi 6)

Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi/sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală si pachetul 6 - Pajişti importante pentru fluturi**).

Data: Semnătura ......................

Angajamente

1. Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu*), cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

Data: Semnătura ......................

2. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat, pe suprafeţele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul2. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat, pe suprafeţele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul

Data: Semnătura ......................

3. Mă angajez să informez în scris A.P.I.A. în situaţia în care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerinţele de eco-condiţionalitate intervenite în timpul angajamentului***).

Data: Semnătura ......................

4. Mă angajez că închid cu clauză angajamentul iniţial în cazul în care suprafaţa aflată sub angajament de agro-mediu creşte cu mai mult de 50% şi deschid un nou angajament pe suprafaţa majorată, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs (fermierul va semna în acest sens un nou angajament).

Data: Semnătura ......................

5. În cazul în care suprafaţa aflată sub angajamentul de agro-mediu se reduce, suport consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Data: Semnătura ......................

6. În cazul în care solicit plata pentru pachetul 5 prezint la APIA până la data de 15 octombrie 2012 o copie după certificatul de conformitate sau maşter certificatul.

Data: Semnătura ......................

a

se încarcă...