Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 37/2012 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 24.02.2012 până la 28.02.2013, fiind înlocuit(ă) de Ordinul nr. 32/2013.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 24.02.2012.

Mergi la art.

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.300 din 13 februarie 2012,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, elaborat conform reglementărilor Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, completat de fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 1 martie-15 mai 2012.

(2) În perioada 16 mai-11 iunie 2012, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4.

(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole pe care le deţin în exploatare.

(2) Nedepunerea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile de plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Art. 5.

(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 va fi distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se va face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situaţia în care aplicaţia IPA-online nu este funcţională.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Stelian Fuia

Bucureşti, 22 februarie 2012.

Nr. 37.

ANEXĂ1)

___________

1) Pct. I, II, III.1 - III.3 din formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 sunt reproduse în facsimil.

Antet APIA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Judeţul Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor
Centrul Judeţean/Local APIA ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA)
Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Semnătura funcţionarului care primeşte cererea
Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2012

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*)

01. Nume persoană fizică/administrator formă de asociere simpli *) 02. Prenume*)
03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)
06. Beneficiaţi de rentă viageră?*) Da [ ] Nu [ ]

PERSOANE JURIDICE şi PFA/Îl/ÎF:*)

07. Denumire exploataţie/PFA/Îl/ÎF*)
08 Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*)
09. Nume administrator/reprezentant*) 10. Prenume administrator/reprezentant*)
11. CNP administrator/reprezentant*)
12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)

13. Judeţ*) /Sector*) 14. Localitate*)
15. Sat*)/Strada*) 16. Nr.*) 17. Cod poştal*) 18. Bl.*) 19. Sc.*) 20. Ap.*)
21. Telefon mobil*) 22. Telefon/Fax *) 23. E-mail
24. Total suprafaţa agricola utilizată*)
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)
, ha
25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*)
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)
, ha
26. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ?*) Da [ ] Nu [ ]

COORDONATE BANCARE:*)

27. Banca 28. Filiala
29. Nr. cont IBAN
30. Dacă deţine animale*) [ ] Bovine >2 ani [ ] Bovine 6 luni-2 ani [ ] Bovine < 6 luni [ ] Ecvidee > 6 luni [ ] Ecvidee < 6 luni [ ] Ovine
Număr
[ ] Caprine [ ] Scroafe rep. > 50 kg [ ] Alte porcine [ ] Găini ouătoare [ ] Alte păsări curte
Număr

Notă: Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORII de completat

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...