Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3157/2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011

În vigoare de la 03.02.2012

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,47 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În baza prevederilor art. 252-255, 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate, conform art. 254 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectoratul şcolar analizează, corectează în colaborare cu unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, astfel încât să fie asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate."

2. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 42.

(1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada soluţionării restrângerilor de activitate, nu intră în restrângere de activitate decât la solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză."

3. La articolul 46, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(4) Dacă restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nefiind soluţionată prin aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), desemnarea cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate se poate face prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor din anexa nr. 2. În unităţile de învăţământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de «Informatică», de «Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor» sau de «Tehnologii asistate de calculator», iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condiţiile de ocupare atât a catedrelor de «Tehnologii asistate de calculator», de «Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor», cât şi de «Informatică», pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea prin concurs sau punctaj, conform criteriilor din anexa nr. 2, se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de «Informatică», «Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor» şi «Tehnologii asistate de calculator», după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2)".

4. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 62.

Cadrele didactice netitulare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar prin suplinire, în anul şcolar 2011-2012, care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră devin titulare ale unităţii de învăţământ respective, în condiţiile în care postul didactic/catedra nu a fost ocupat/ ocupată în etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord."

5. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 1651, cu următorul cuprins:

"

Art. 1651.

(1) Cadrele didactice titulare ale sistemului naţional de învăţământ care participă la etapele de mobilitate a personalului didactic: întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări, transferarea personalului didactic titular al sistemului naţional de învăţământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori desfiinţarea unor unităţi de învăţământ, repartizare pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului şcolar, pentru personalul didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii de învăţământ ori în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate sau la nivelul consorţiului şcolar, încadrare prin plata cu ora sau detaşare, conform prezentei metodologii-cadru, îşi păstrează statutul de cadre didactice ale sistemului naţional de învăţământ, în conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cadrele didactice titularizate în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cadre didactice titulare la nivelul unităţilor de învăţământ.

(3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învăţământ şi care ocupă, prin concurs organizat în baza prezentei metodologii-cadru, posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată devin cadre titulare la nivelul unităţilor de învăţământ, indiferent de statutul lor anterior."

6. La anexa nr. 2 punctul IV, după subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 11), cu următorul cuprins:

"

11) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic."

Art. II.

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 31 ianuarie 2012.

Nr. 3.157.

se încarcă...