Back

Guvernul României

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României din 09.11.2001

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 07.06.2004! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 55,43 Lei

În vigoare de la 19.11.2001 până la 18.06.2006, fiind înlocuit(ă) de Regulamentul din 07.06.2006.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 19.11.2001.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României cuprinde norme de aplicare a prevederilor Codului vamal al României şi reguli privind activitatea operativă a autorităţii vamale.

Art. 2. -

(1) Dispoziţiile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României se aplică în mod uniform tuturor operaţiunilor vamale efectuate pe teritoriul României de către persoanele fizice sau juridice, române ori străine.

(2) Definiţiile de bază din Codul vamal al României au acelaşi înţeles şi în aplicarea prezentului regulament.

CAPITOLUL II Relaţii şi informaţii privind reglementările vamale

Art. 3. -

Relaţiile şi informaţiile solicitate autorităţii vamale se pot referi la aplicarea:

a) reglementărilor vamale;

b) tarifului vamal.

Art. 4. -

(1) Cererea trebuie să fie redactată în limba română şi să conţină numele şi adresa, respectiv denumirea şi sediul solicitantului, precum şi obiectul acesteia.

(2) În cazul în care cererea se referă la aplicarea tarifului vamal trebuie să cuprindă, după caz, şi următoarele elemente:

a) descrierea detaliată a mărfii, care să permită identificarea acesteia;

b) compoziţia mărfii, inclusiv pe bază de analiză de laborator, cu menţionarea metodei de expertizare utilizate;

c) furnizarea, sub formă de anexe, a unor mostre, fotografii, cataloage sau a oricăror alte documentaţii care să permită autorităţii vamale stabilirea unei clasificări tarifare corecte;

d) clasificarea tarifară avută în vedere;

e) biroul sau punctul vamal la care urmează să se efectueze vămuirea;

f) indicarea elementelor care se consideră a fi secret comercial.

Art. 5. -

Dacă autoritatea vamală constată că cererea nu conţine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat să furnizeze datele care lipsesc. În acest caz termenul maxim de 10 zile, prevăzut pentru răspuns la art. 31 alin. (3) din Codul vamal al României, curge de la data la care autoritatea vamală dispune de toate elementele necesare pentru formularea răspunsului referitor la relaţiile şi informaţiile solicitate de persoana fizică sau juridică interesată.

Art. 6. -

(1) Relaţiile şi informaţiile se adresează direcţiei regionale vamale interjudeţene în a cărei rază de competenţă teritorială se află biroul vamal la care urmează să fie efectuată operaţiunea de vămuire.

(2) În cazul în care informaţiile furnizate de direcţiile regionale vamale interjudeţene nu sunt satisfăcătoare, titularul cererii se poate adresa Direcţiei Generale a Vămilor, prezentând şi o copie de pe răspunsul primit.

(3) În cazurile în care informaţia furnizată este eronată, autoritatea vamală este obligată să o revoce sau să o modifice, comunicând aceasta solicitantului.

(4) Dacă relaţiile şi informaţiile se referă la mărfuri prezentate la biroul vamal sau la mărfuri pentru care au fost efectuate formalităţile vamale, solicitarea se adresează direct biroului vamal în a cărui evidenţă se află aceste mărfuri.

Art. 7. -

(1) Relaţiile şi informaţiile privind clasificarea tarifară se adresează Direcţiei Generale a Vămilor numai în cazurile în care prezintă grad înalt de complexitate şi pentru care este necesară consultarea Organizaţiei Mondiale a Vămilor sau, după caz, a Comisiei Europene. În aceste cazuri termenul de 10 zile prevăzut la art. 31 alin. (3) din Codul vamal al României curge de la data la care Direcţia Generală a Vămilor intră în posesia deciziei, respectiv a răspunsului formulat de aceste organisme.

(2) Relaţiile şi informaţiile privind clasificarea tarifară, adresate Direcţiei Generale a Vămilor potrivit alin. (1), se transmit solicitantului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 1. O copie de pe acesta se transmite biroului, respectiv punctului vamal la care urmează să se efectueze vămuirea.

(3) Mostrele prezentate de solicitant se restituie acestuia.

Art. 8. -

Relaţiile sau informaţiile privind clasificarea tarifară pot fi invocate numai de solicitant şi sunt obligatorii pentru autoritatea vamală.

CAPITOLUL III Operaţiuni prealabile vămuirii

SECŢIUNEA 1 Prezentarea la birourile vamale de frontieră a mijloacelor de transport,
a documentelor însoţitoare ale acestora, precum şi a documentelor
privind mărfurile transportate

Art. 9. -

Transportatorii mărfurilor destinate importului, exportului sau tranzitului ori reprezentanţii acestora sunt obligaţi să prezinte birourilor vamale de frontieră mijloacele de transport împreună cu documentele de însoţire ale acestora.

Art. 10. -

(1) La transportul mărfurilor pe calea ferată organele căilor ferate sunt obligate să depună la biroul vamal din staţia de frontieră actul de transmitere a garniturii de tren, după intrarea acesteia în ţară. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune în termenul prevăzut în procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din străinătate.

(2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la ieşirea din ţară, se depune la biroul vamal înainte de plecarea acesteia, în termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel puţin o oră.

(3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numărul fiecărui vagon şi al scrisorilor de trăsură, cantitatea mărfurilor şi denumirea acestora în limba română. La ieşirea din ţară în acest act se vor menţiona, de asemenea, numărul documentului vamal şi biroul vamal care l-a emis.

Art. 11. -

La transportul mărfurilor pe cale rutieră transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal, la intrarea sau la ieşirea din ţară a autovehiculului, certificatul de înmatriculare al acestuia şi documentele însoţitoare ale mărfurilor.

Art. 12. -

(1) La transportul mărfurilor pe cale maritimă sau fluvială comandantul, armatorul ori agentul navei care transportă mărfuri ce urmează să fie descărcate sau transbordate este obligat să prezinte biroului vamal, în termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului încărcăturii şi să depună o copie de pe acesta.

(2) În cazul în care nu se efectuează operaţiuni de descărcare sau de transbordare a mărfurilor nu este necesară depunerea copiei de pe manifestul încărcăturii.

(3) Pentru navele care transportă mărfuri de masă, în lipsa manifestului încărcăturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care să rezulte datele de identificare a mărfurilor.

(4) După încărcarea navelor cu mărfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte biroului vamal originalul manifestului încărcăturii şi să depună o copie de pe acesta cu cel puţin 6 ore înainte de plecarea navei.

Art. 13. -

În manifestul încărcăturii se menţionează numărul fiecărui conosament sau al scrisorii de trăsură fluviale ori al recipisei de bagaje, mărcile şi numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea şi, după caz, greutatea brută sau netă a mărfurilor, precum şi numele/denumirea furnizorului şi beneficiarului. Comandanţii, armatorii sau agenţii navelor sunt obligaţi să înscrie pe copia de pe manifestul încărcăturii denumirea mărfurilor în limba română.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...