Back

Guvernul României

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României din 09.11.2001

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.11.2001 până la 18.06.2006, fiind abrogat(ă) prin Hotărâre nr. 707/2006 și înlocuit(ă) de Regulamentul din 07.06.2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României cuprinde norme de aplicare a prevederilor Codului vamal al României şi reguli privind activitatea operativă a autorităţii vamale.

Art. 2. -

(1) Dispoziţiile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României se aplică în mod uniform tuturor operaţiunilor vamale efectuate pe teritoriul României de către persoanele fizice sau juridice, române ori străine.

(2) Definiţiile de bază din Codul vamal al României au acelaşi înţeles şi în aplicarea prezentului regulament.

CAPITOLUL II Relaţii şi informaţii privind reglementările vamale

Art. 3. -

Relaţiile şi informaţiile solicitate autorităţii vamale se pot referi la aplicarea:

a) reglementărilor vamale;

b) tarifului vamal.

Art. 4. -

(1) Cererea trebuie să fie redactată în limba română şi să conţină numele şi adresa, respectiv denumirea şi sediul solicitantului, precum şi obiectul acesteia.

(2) În cazul în care cererea se referă la aplicarea tarifului vamal trebuie să cuprindă, după caz, şi următoarele elemente:

a) descrierea detaliată a mărfii, care să permită identificarea acesteia;

b) compoziţia mărfii, inclusiv pe bază de analiză de laborator, cu menţionarea metodei de expertizare utilizate;

c) furnizarea, sub formă de anexe, a unor mostre, fotografii, cataloage sau a oricăror alte documentaţii care să permită autorităţii vamale stabilirea unei clasificări tarifare corecte;

d) clasificarea tarifară avută în vedere;

e) biroul sau punctul vamal la care urmează să se efectueze vămuirea;

f) indicarea elementelor care se consideră a fi secret comercial.

Art. 5. -

Dacă autoritatea vamală constată că cererea nu conţine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat să furnizeze datele care lipsesc. În acest caz termenul maxim de 10 zile, prevăzut pentru răspuns la art. 31 alin. (3) din Codul vamal al României, curge de la data la care autoritatea vamală dispune de toate elementele necesare pentru formularea răspunsului referitor la relaţiile şi informaţiile solicitate de persoana fizică sau juridică interesată.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Relaţiile şi informaţiile se adresează direcţiei regionale vamale interjudeţene în a cărei rază de competenţă teritorială se află biroul vamal la care urmează să fie efectuată operaţiunea de vămuire.

(2) În cazul în care informaţiile furnizate de direcţiile regionale vamale interjudeţene nu sunt satisfăcătoare, titularul cererii se poate adresa Direcţiei Generale a Vămilor, prezentând şi o copie de pe răspunsul primit.

(3) În cazurile în care informaţia furnizată este eronată, autoritatea vamală este obligată să o revoce sau să o modifice, comunicând aceasta solicitantului.

(4) Dacă relaţiile şi informaţiile se referă la mărfuri prezentate la biroul vamal sau la mărfuri pentru care au fost efectuate formalităţile vamale, solicitarea se adresează direct biroului vamal în a cărui evidenţă se află aceste mărfuri.

Art. 7. -

(1) Relaţiile şi informaţiile privind clasificarea tarifară se adresează Direcţiei Generale a Vămilor numai în cazurile în care prezintă grad înalt de complexitate şi pentru care este necesară consultarea Organizaţiei Mondiale a Vămilor sau, după caz, a Comisiei Europene. În aceste cazuri termenul de 10 zile prevăzut la art. 31 alin. (3) din Codul vamal al României curge de la data la care Direcţia Generală a Vămilor intră în posesia deciziei, respectiv a răspunsului formulat de aceste organisme.

(2) Relaţiile şi informaţiile privind clasificarea tarifară, adresate Direcţiei Generale a Vămilor potrivit alin. (1), se transmit solicitantului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 1. O copie de pe acesta se transmite biroului, respectiv punctului vamal la care urmează să se efectueze vămuirea.

(3) Mostrele prezentate de solicitant se restituie acestuia.

Art. 8. -

Relaţiile sau informaţiile privind clasificarea tarifară pot fi invocate numai de solicitant şi sunt obligatorii pentru autoritatea vamală.

CAPITOLUL III Operaţiuni prealabile vămuirii

SECŢIUNEA 1 Prezentarea la birourile vamale de frontieră a mijloacelor de transport,
a documentelor însoţitoare ale acestora, precum şi a documentelor
privind mărfurile transportate

Art. 9. -

Transportatorii mărfurilor destinate importului, exportului sau tranzitului ori reprezentanţii acestora sunt obligaţi să prezinte birourilor vamale de frontieră mijloacele de transport împreună cu documentele de însoţire ale acestora.

Art. 10. -

(1) La transportul mărfurilor pe calea ferată organele căilor ferate sunt obligate să depună la biroul vamal din staţia de frontieră actul de transmitere a garniturii de tren, după intrarea acesteia în ţară. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune în termenul prevăzut în procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din străinătate.

(2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la ieşirea din ţară, se depune la biroul vamal înainte de plecarea acesteia, în termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel puţin o oră.

(3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numărul fiecărui vagon şi al scrisorilor de trăsură, cantitatea mărfurilor şi denumirea acestora în limba română. La ieşirea din ţară în acest act se vor menţiona, de asemenea, numărul documentului vamal şi biroul vamal care l-a emis.

Art. 11. -

La transportul mărfurilor pe cale rutieră transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal, la intrarea sau la ieşirea din ţară a autovehiculului, certificatul de înmatriculare al acestuia şi documentele însoţitoare ale mărfurilor.

Art. 12. -

(1) La transportul mărfurilor pe cale maritimă sau fluvială comandantul, armatorul ori agentul navei care transportă mărfuri ce urmează să fie descărcate sau transbordate este obligat să prezinte biroului vamal, în termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului încărcăturii şi să depună o copie de pe acesta.

(2) În cazul în care nu se efectuează operaţiuni de descărcare sau de transbordare a mărfurilor nu este necesară depunerea copiei de pe manifestul încărcăturii.

(3) Pentru navele care transportă mărfuri de masă, în lipsa manifestului încărcăturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care să rezulte datele de identificare a mărfurilor.

(4) După încărcarea navelor cu mărfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte biroului vamal originalul manifestului încărcăturii şi să depună o copie de pe acesta cu cel puţin 6 ore înainte de plecarea navei.

Art. 13. -

În manifestul încărcăturii se menţionează numărul fiecărui conosament sau al scrisorii de trăsură fluviale ori al recipisei de bagaje, mărcile şi numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea şi, după caz, greutatea brută sau netă a mărfurilor, precum şi numele/denumirea furnizorului şi beneficiarului. Comandanţii, armatorii sau agenţii navelor sunt obligaţi să înscrie pe copia de pe manifestul încărcăturii denumirea mărfurilor în limba română.

Art. 14. -

Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să solicite biroului vamal un permis vamal în care se înscriu datele de identificare a mărfurilor care se descarcă, se încarcă sau se transbordează.

Art. 15. -

(1) Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să depună la biroul vamal din port declaraţia proviziilor de bord în cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fără propulsie se poate depune o singură declaraţie a proviziilor de bord, pentru întregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare navă.

(2) Navele care staţionează sub 12 ore şi nu efectuează operaţiuni de descărcare, de încărcare sau de transbordare de mărfuri sunt exceptate de la obligaţia de a depune declaraţia proviziilor de bord.

(3) În cazurile în care navele sunt obligate, potrivit legii, să oprească în porturile dunărene pentru efectuarea controlului de intrare în ţară, chiar dacă nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (2), comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să depună imediat declaraţia proviziilor de bord.

Art. 16. -

(1) În declaraţia proviziilor de bord sunt înscrise următoarele bunuri aflate pe navă:

a) armamentul, muniţiile, materiile explozive, produsele şi substanţele stupefiante, psihotrope şi toxice, precum şi alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din ţară;

b) produsele din tutun şi băuturile alcoolice, aparţinând navei şi membrilor echipajului;

c) alimentele şi obiectele nefolosite, de uz curent, aparţinând navei;

d) bunurile, inclusiv cele de valoare, aparţinând membrilor echipajului.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se păstrează sub sigiliu vamal pe toată durata staţionării în port.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. d) nu se menţionează în declaraţia proviziilor de bord dacă sunt înscrise în evidenţele navei.

Art. 17. -

(1) Prevederile art. 12 şi 13 se aplică în mod corespunzător şi la transportul mărfurilor pe calea aerului, în acest caz termenul fiind de 3 ore de la aterizarea aeronavei, respectiv înainte de decolare.

(2) Comandanţii aeronavelor sunt obligaţi să declare biroului vamal produsele menţionate la art. 16 alin. (1) lit. a), aflate la bord.

Art. 18. -

În vederea prevenirii fraudelor autoritatea vamală poate impune obligaţia de a se depune declaraţii de provizii de bord şi în cazul altor categorii de mijloace de transport decât cele navale de către persoanele care răspund de aceste mijloace.

Art. 19. -

(1) La transportul pe cale poştală organele poştale sunt obligate să prezinte biroului vamal de frontieră lista sacilor poştali.

(2) La transportul de mesagerie transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal de frontieră lista coletelor.

SECŢIUNEA a 2-a Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri
la birourile vamale de frontieră

Art. 20. -

Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la trecerea frontierei de stat constă în identificarea acestora pe baza documentelor de însoţire.

Art. 21. -

La transportul mărfurilor pe calea ferată autoritatea vamală, în prezenţa organelor căilor ferate, verifică:

a) existenţa vagoanelor înscrise în actul de transmitere a garniturii de tren. Când autoritatea vamală constată neconcordanţe privind numărul vagoanelor, organele căilor ferate sunt obligate să modifice, în mod corespunzător, actul de transmitere;

b) exteriorul vagoanelor acoperite care conţin mărfuri, prin verificarea integrităţii sigiliilor, ferestrelor, acoperişului, pereţilor şi platformei;

c) interiorul şi exteriorul vagoanelor descoperite care conţin mărfuri;

d) exteriorul locomotivei;

e) exteriorul şi interiorul anexelor tehnice ale locomotivei şi cabina mecanicului.

Art. 22. -

(1) Vagoanele cu sigilii lipsă sau violate, precum şi vagoanele care nu pot fi sigilate se supun şi controlului vamal în interior, verificându-se şi mărfurile conţinute în acestea. Organele căilor ferate încheie un act constatator al controlului, care se semnează şi de autoritatea vamală. Aceeaşi procedură se aplică şi sacilor poştali şi coletelor.

(2) Dacă sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifică existenţa actelor prin care se atestă aplicarea noilor sigilii. În lipsa unor asemenea acte autoritatea vamală menţionează această situaţie pe actul de transmitere a garniturii de tren şi efectuează controlul interior al mijlocului de transport şi al mărfurilor. Rezultatul acestui control se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform procedurii menţionate la alin. (1). Fac excepţie de la această regulă vagoanele care nu pot fi sigilate, precum şi vagoanele descoperite.

(3) Actele constatatoare şi procesele-verbale prevăzute în prezentul articol se încheie potrivit reglementărilor feroviare internaţionale.

Art. 23. -

(1) La transportul mărfurilor pe calea rutieră autoritatea vamală controlează exteriorul autovehiculului, cabina acestuia şi, după caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fără încărcătură se efectuează şi controlul compartimentului de mărfuri.

(2) Dacă la controlul exterior al autovehiculului se constată sigilii lipsă sau când sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul în care se află mărfurile a fost violat sau prelata este deteriorată, se efectuează controlul interior al autovehiculului şi controlul mărfurilor. Autoritatea vamală consemnează rezultatele controlului într-un proces-verbal de constatare, care se semnează şi de transportator.

(3) Autoritatea vamală poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre birourile vamale din interiorul ţării, când nu sunt condiţii corespunzătoare de control vamal la intrarea în ţară a autovehiculelor. În aceste cazuri autovehiculele se tranzitează sub sigiliu vamal sau se dirijează cu însoţitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul ţării, pe direcţia de destinaţie a autovehiculului, unde există condiţii de control vamal.

(4) Cheltuielile de transport şi de manipulare a mărfurilor şi cele de deplasare a autorităţii vamale sunt în sarcina transportatorului.

Art. 24. -

Controlul vamal la sosirea navei se efectuează în prezenţa organelor căpităniei portului, a comandantului ori armatorului, precum şi a reprezentantului agenţiei de navigaţie.

Art. 25. -

Controlul vamal la sosirea navei constă în verificarea, prin sondaj, a cabinelor, sălilor, cambuzelor, restaurantelor şi sălii maşinilor, pentru a se constata dacă există concordanţă între declaraţia proviziilor de bord şi bunurile supuse declarării. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte autorităţii vamale originalul manifestului încărcăturii.

Art. 26. -

(1) După efectuarea controlului vamal la sosire, se lasă pentru folosinţa comandantului, echipajului şi pasagerilor cantităţi uzuale de produse din tutun şi băuturi alcoolice, în raport cu durata staţionării navei în port, potrivit normelor stabilite în anexa nr. 2.

(2) La scoaterea sau la introducerea pe navă a proviziilor de bord menţionate la art. 16 autoritatea vamală face menţiune pe declaraţia proviziilor de bord.

(3) Comandantul sau armatorul este obligat ca pe timpul staţionării navei să folosească proviziile sau bunurile înscrise în inventar numai la bord.

(4) Comandantul, armatorul şi agentul navei răspund în mod solidar faţă de autoritatea vamală de nedeclararea bunurilor, de lipsurile sau substituirile de bunuri menţionate în declaraţia proviziilor de bord, precum şi de cele aflate în inventarul navei.

se încarcă...