Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 273/2014 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014

În vigoare de la 28.02.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.786 din 12 februarie 2014 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014, elaborat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă, completat de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 3 martie-15 mai 2014.

(2) În perioada 16 mai-10 iunie 2014, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile unice de plată pe suprafaţă şi efectuează plata către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4.

(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole, precum şi cei ai măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole şi ai măsurii 215 - bunăstarea animalelor au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole ale exploataţiei.

(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a formularului-tip de cerere unică pentru plată pe suprafaţă în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cererile pentru plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene.

Art. 5.

(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru schemele de plată pe suprafaţă pentru anul 2014.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 este distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă aferentă formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se vor face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situaţia în care aplicaţia IPA-Online nu este funcţională.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

Bucureşti, 20 februarie 2014.

Nr. 273.

ANEXA Nr. 1

antet APIA

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2014

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE

Date de identificare solicitant/exploataţie

DATE DESPRE EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE:

A. DATE DESPRE SECTORUL VEGETAL

Date despre sectorul vegetal

B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC
(informaţii despre animalele din exploatapa/gospodăria solicitantului)

Date despre sectorul zootehnic

Notă: Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORIU de completat

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ - 2014

Persoane fizice (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nume şi prenume / Denumire exploataţie: ______________
Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI\CF): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Se declară toate parcelele agricole utilizate, indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin!

Judeţ Informaţii aferente hărţilor Nr. parcelă agricolă Cod Categorie de folosinţă Suprafaţă parcelă
- ha -
Măsuri de agro-mediu Nr. parcelă / cultură 1a; 1b; 1c; 1d Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă
- ha -
Cod Pachet Nume Cod
Localitate Comună/ Oraş Cod Sirsup Nr. hartă Nr. bloc fizic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile / schemele de sprijin pe suprafaţă.
Semnătură titular cerere/ reprezentant, administrator desemnat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
împuternicit (şi ştampilă, după caz)
Nume şi prenume în clar împuternicit:
Data . . . . . . . . . . . . . . / 2014
Total suprafaţă utilizată
Total suprafaţă solicitată

Date despre sectorul zootehnic

III.1. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mă angajez şi declar că am luat cunoştinţă:

1. Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale pe care trebuie să le respect:

- exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole este de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 ha (conform art. 7 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare; în cazul livezilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru pachetele 1 şi 2 ale măsurii 214 este de 0,3 ha (conform PNDR 2007-2013, versiunea consolidată);

- declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez: nedeclararea întregii suprafeţe agricole utilizate atrage după sine sancţiuni (art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare);

- depun anual o singură cerere unică de plată pe suprafaţă, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite;

- respect cerinţele de ecocondiţionalitate reglementate prin legislaţia naţională, pe toată exploataţia.

2. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe, precum şi înscrierea cu intenţie în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag după sine sancţiuni de natură financiară şi/sau penală, după caz.

3. Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat conform art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţii.

4. A.P.I.A. poate solicita, în legătură cu cererea de plată, documente suplimentare în orice moment, pe care mă angajez să le prezint în termen.

5. În cazul în care refuz efectuarea controlului pe teren, cererea unică de plată pe suprafaţă va fi respinsă de la plată conform art. 26 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă au fost acordate şi plăţi pentru măsurile de dezvoltare rurală (LFA şi agromediu) în campaniile anterioare, acestea se recuperează întrucât se consideră nerespectare de angajament conform art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011.

6. În cazul în care după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări), în termen de 10 zile, le comunic în scris la A.P.I.A. conform art. 7 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi prezint documentele doveditoare.

7. Dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră comunic acest fapt în scris la A.P.I.A în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (conform art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare) şi art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 şi prezint documentele doveditoare privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale. Cazurile de forjă majoră sunt: "decesul agricultorului, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, un dezastru natural sever care afectează grav exploataţia agricolă, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor aflate pe exploataţie, o epizootie afectând total sau parţial şeptelul agricultorului, exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat",

8. Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, inclusiv pajişte permanentă (păşuni-fâneţe), se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele scoase din circuitul agricol nu fac obiectul prezentei declaraţii.

9. În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011.

10. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi valide.

11. Nu se acordă nicio plată dacă se stabileşte că au fost create artificial condiţii pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.P.D.R.P, Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, Curţii de Conturi a României şi alte structuri competente au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii unice de plată pe suprafaţă, precum şi documentele aflate în legătură cu aceasta, caietul de agromediu, registrele contabile, dovezile de plată, în baza art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Sunt de acord ca datele din cererea de plată şi documentele anexate să fie introduse în baza de date I.A.C.S. (administrată de A.P.I.A. în baza art. 14, 15 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare), verificate conform art. 28, 30 alin. (1), (2), punctul a, alin. (3), (4), art. 31, 35, 47, 48, 49, 50 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 20, 22, 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare (în vederea calculării plăţii), şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului (CE) nr. 259/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Declar că la momentul completării declaraţiei de suprafaţă 2014 am avut la dispoziţie suprafeţele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior (doar dacă fermierul a avut cerere depusă în campania anterioară) şi parcelele digitizate aşa cum au rezultat în urma controalelor conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi am luat cunoştinţă de avertizările din aplicaţia IPA Online.

15. Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi (data primei autorizări la plată a acestor măsuri) pentru angajamentele aflate în desfăşurare şi timp de 1 an pentru angajamentele prelungite şi să respect cerinţele de ecocondiţionalitate pe întreaga suprafaţă a exploataţiei (numai pentru solicitanţi ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul corespunzător).

16. Pentru măsura 214 - plăţi de agromediu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole (caietul de agromediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului şi 3 ani după încheierea acestuia (conform art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006), fiind condiţie de eligibilitate. Declar că am primit modelul de caiet de agromediu pentru anul 2014.

17. Am luat cunoştinţă că pentru măsurile 211, 212 şi 214 nu există posibilitatea încheierii unor noi angajamente, dar angajamentele care au expirat în 2013 se pot prelungi cu 1 an. Mă angajez să respect angajamentele pe aceste suprafeţe pe perioada prelungirii.

18. Declar că am fost informat asupra condiţiilor de eligibilitate şi am primit un exemplar din: III.1 - ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII, III.3 - ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII - CERINŢE DE ECOCONDIŢIONALITATE, III.2 - ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII - MĂSURI DE AGROMEDIU (dacă este cazul), anexa nr. 3 la formularul - tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 - Tipuri de zone de interes ecologic.

Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume şi prenume în clar împuternicit: Ştampila: Data: . . . . . . . .. /2014
Centrul judeţean/ local APIA: Cererea prelucrată:
Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual): A □ B □ C □ Numele şi prenumele operatorului SAPS:
Data şi semnătura:
Numele şi prenumele verificatorului SAPS:
Data şi semnătura:
Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual*):
*) (acelaşi funcţionar care a primit cererea unică de plată)
Data şi semnătura:

III.2. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII - MĂSURI DE AGROMEDIU - solicitare prelungire cu 1 an a angajamentelor pentru care cei 5 ani de angajament au expirat în campania 2013*)

*) Prelungirea angajamentelor se poate face sub rezerva aprobării modificării PNDR de către Comisia Europeană.

Declar pe propria răspundere că solicit prelungirea cu 1 an a angajamentelor expirate în campania 2013. Voi prelungi angajamentele pe aceleaşi parcele, cu aceleaşi suprafeţe şi pachete (în cazul pachetelor 1, 2 şi 3). În cazul pachetului 4, pentru care ultimul an de angajament a fost 2013**), mă angajez să păstrez aceeaşi suprafaţă angajată.

**) Se va semna în spaţiul aferent pachetului pe care se solicită prelungirea.

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Angajamente

1. Mă angajez să continui să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu***), cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), precum şi Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga exploataţie şi pe perioada de prelungire a angajamentului.

***) Parcela pe care nu se respectă cerinţa minimă relevantă se exclude de la plata de agromediu conform legislaţiei în domeniu în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor pentru măsura 214 - Plăţi de agromediu.

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mă angajez să continui să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agromediu, pe suprafeţele pentru care aplic, pe întreaga suprafaţă a parcelelor angajate şi pe perioada de prelungire a angajamentului.

Ma angajez să menţin o evidenţă a activităţilor de agromediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agromediu) pe perioada de prelungire a angajamentului

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. În cazul în care suprafaţa aflată sub angajamentul de agromediu se reduce, suport consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pe toată perioada de 6 ani de angajament.

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1)
(Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile / UAT din anexa 4B2 din PNDR 2007-2013 pe pajiştile cu înaltă valoare naturală, precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca pajişti prin cosit şi/sau păşunat.)
Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale (P 1.2)
Cerinţe de management:
- utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă;
- utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 30 kg. N s.a./ha;
- utilizarea pesticidelor este interzisă;
- cositul poate începe doar după data de 1 iulie;
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
- păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar;
- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;
- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental. Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren.
(Opţional poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1, adică acest pachet poate fi aplicat doar dacă s-a aplicat şi pentru pachetul 1.)
Cerinţă de management:
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.
Data:
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data:
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .
Pachetul 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3)
(Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile / UAT din anexa 4B2 din PNDR 2007-2013.)
Pachetul 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3)
Varianta 3.1 Crex Crex (P3.1)
Cerinţe de management:
- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;
- utilizarea pesticidelor este interzisă;
- cositul se efectuează doar după data de 31 iulie;
- cositul se realizează dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;
- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
- păşunatul se efectuează cu maximum 0.7 UVM pe hectar;
- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;
- nu vor fi realizate Însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.
Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.2)
Cerinţe de management:
- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;
- utilizarea pesticidelor este interzisă;
- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie;
- cositul se efectuează în etape;
- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
- păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar;
- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;
- nu vor fi realizate Însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.
Data:
Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data:
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management:
- semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august - 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate drept culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţă, muştarul, lupinul, sulfina.
- în cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia să notifice cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.
- doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă;
- biomasă formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15 februarie - 31 martie;
- în cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasă formată în perioada 15 februarie - 31 martie, datorită condiţiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasă formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie;
- lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune;
- nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului;
- se poate schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament.
Având în vedere că cerinţa GAEC1 specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”, pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. Aşadar, suprafaţa care face obiectul pachetului 4 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1.
Pachetul 4 poate fi combinat pe aceeaşi suprafaţă de teren arabil cu variantele P 5, respectiv: 5.1 - Culturi agricole pe teren arabil sau 5.2 - Legume.
Pachetul 4 nu poate fi combinat pe aceeaşi suprafaţă de teren arabil cu pachetul 7.
Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

Se poate solicita prelungirea pe unul sau mai multe pachete cu obligativitatea menţinerii suprafeţei aflate sub angajament la data expirării pe pachetul respectiv.

În anul 2014 nu se încep noi angajamente pentru niciuna din măsurile 211, 212, 214.

III.3. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII - CERINŢE DE ECOCONDIŢIONALITATE

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declar că am luat cunoştinţă de cerinţele de ecocondiţionalitate şi mă angajez să le respect pe întreaga exploataţie. Mă angajez să declar toate animalele existente în cadrul exploataţiei/gospodăriei şi codul/codurile de exploataţie cu care sunt înscris în Registrul naţional al exploataţiilor, administrat de către Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi mă oblig să asigur accesul inspectorilor APIA şi ANSVSA pentru verificarea respectării normelor de ecocondiţionalitate.

A. Bunele condiţii agricole si de mediu (GAEC) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole

GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.*)

*) Beneficiarii care utilizează apa pentru irigaţii trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a apei de irigaţii.

GAEC 12. Este interzisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel şi a produselor de protecţia plantelor pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă1.

1 Se aplică la nivelul întregului teritoriu al României, în conformitate cu prevederile art. I alin. (3), art. 2 alin. (2) lit. i) şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în temeiul art. 6 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 694/2000.

GAEC 13. Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea prin sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură, cu excepţia cazului în care o astfel de deversare/descărcare este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor deţinută de agricultor2.

2 Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de protecţia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creştere), produse de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte şi alte produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. I la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cn modificările şi completările ulterioare.

se încarcă...