Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.02.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

Art. XIX. Referințe (1)

(1) Pentru sprijinirea unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia oraşelor şi a municipiilor, în cazuri justificate de insuficienţa resurselor financiare ale acestora, o parte din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară poate fi utilizată pentru cofinanţarea activităţii de inventariere a terenurilor, prevăzută de Legea nr. 165/2013.

(2) Suma destinată cofinanţării prevăzute la alin. (1) se calculează în cuantum fix de 6 lei per hectar pentru toată suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi este virată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în limita fondurilor disponibile, în contul unităţii administrativ-teritoriale. Virarea sumei se face la data încheierii acţiunii de inventariere a terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate de pe întreaga unitate administrativ-teritorială, cu condiţia ca documentaţia să fie avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi în ordinea priorităţilor stabilite de către prefect.

(3) Lista unităţilor administrativ-teritoriale pentru care se asigură cofinanţarea este comunicată de către prefecţi Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea virării în contul acestora a sumelor calculate conform alin. (2). La întocmirea listei prefectul are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiei privind insuficienţa resurselor financiare proprii ale unităţii administrativ-teritoriale beneficiare, justificată de motive obiective, precum şi prioritizarea acestora.

(4) Până la data de 1 septembrie 2014, în situaţia în care se alocă Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru urgentarea activităţii de inventariere a terenurilor, prevăzută de Legea nr. 165/2013, calculul sumelor ce urmează a fi virate în conturile unităţilor administrativ-teritoriale se face în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3), iar repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. XX.

(1) Operatorii de transport feroviar public de călători pot beneficia, la solicitarea acestora, de carburanţi din rezervele de stat, în contul compensaţiei serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar public de călători prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferentă cantităţilor de carburanţi livrate se achită de către operatorii de transport feroviar public de călători Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pe baza facturilor emise de aceasta.

(3) Operatorii de transport feroviar public de călători sunt obligaţi să comunice Ministerului Transporturilor, lunar, cantitatea şi contravaloarea carburanţilor primiţi conform alin. (1).

(4) Acordarea sumelor de la bugetul de stat, reprezentând compensaţie pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferentă lunii anterioare, din care se deduce suma aferentă contravalorii carburanţilor primiţi conform alin. (1) exclusiv taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferente.

(5) Contravaloarea carburanţilor dedusă potrivit alin. (4) se determină la valoarea specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stocul disponibil al rezervelor de stat.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 1342 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a sumelor prevăzute la alin. (2).

(7) Prin derogare de la prevederile art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de carburanţi prevăzute de prezentul articol, termenul de plată a accizelor este de până la data de 30 noiembrie 2014 inclusiv.

(8) Pentru livrările de carburanţi prevăzute de prezentul articol nu se aplică prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. XXI.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scoaterea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de carburanţi de până la 32.487 tone carburanţi, în structura sortimentală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din stocul disponibil al rezervelor de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, pentru operatorii de transport feroviar public de călători.

(2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune cantităţile de carburanţi, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin contul "Cheltuieli privind rezerva de stat şi mobilizare", pe baza avizelor de însoţire a mărfii, a proceselor-verbale de predare-primire, semnate de reprezentanţii desemnaţi de părţi, şi a facturilor.

(3) Pe facturi se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci numai contravaloarea taxei pe valoare adăugată şi accizelor datorate şi suportate de operatorii de transport feroviar public de călători.

(4) Cheltuielile de transport a cantităţii de carburanţi, aprobată a fi scoasă de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, se suportă de operatorii de transport feroviar public de călători.

(5) Transportul cantităţii de carburanţi se poate realiza de către operatorii de transport feroviar de marfă prin compensare cu datoriile pe care aceştia le înregistrează la operatorii de transport feroviar public de călători la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Graficul de predare-preluare a produselor şi detaliile tehnice se stabilesc prin protocoale încheiate între părţi.

Art. XXII.

(1) Ministerul Finanţelor Publice poate acorda, la solicitarea S.N.T.F.C. CFR Călători - S.A., denumită în continuare Companie, un împrumut în tranşe, în condiţii de piaţă, în limita sumei de 579.000 mii lei, cu termen de rambursare 27 noiembrie 2014, din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu posibilitatea rambursării anticipate parţial sau integral.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) are destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 780 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de Companie, Ministerul Finanţelor Publice încheie câte o convenţie de împrumut pentru fiecare tranşă, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a sumelor trase.

(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice virează suma solicitată în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei.

(5) Din sumele primite potrivit alin. (1) Compania are obligaţia de a achita stocul plăţilor restante către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. înregistrate în contabilitatea Companiei, aferente datei de 31 decembrie 2013

(6) Modalitatea de plată şi stingerea obligaţiilor restante menţionate la alin. (5) se stabilesc de comun acord între părţi, prin semnarea unei convenţii.

Art. XXIII.

(1) Împrumutul prevăzut la art. XXII alin. (1) se acordă în condiţii de piaţă ca urmare a realizării unei analize economico-financiare de către Eximbank - S.A., în vederea stabilirii clasei de risc a companiei şi a marjei de dobândă peste ROBOR la 9 luni, comunicat de Banca Naţională a României, cu 3 zile înainte de data acordării tranşelor, şi se rambursează potrivit art. XXII alin. (1); EximBank - S.A. va percepe Companiei un comision de analiză în conformitate cu prevederile procedurii de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice aprobat în baza Hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 20/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121/2012.

(2) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1), la soldul tranşelor solicitate începând cu luna acordării, şi se plăteşte la scadenţa împrumutului.

(3) Compania restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.

(4) Pentru neplata la termenul prevăzut la art. XXII alin. (1) a împrumutului şi a dobânzilor aferente, se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(5) Sumele necesare rambursării împrumutului, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumutului se asigură din bugetul Companiei.

Art. XXIV.

(1) Sumele aferente creanţelor rezultate din gestionarea împrumutului prevăzut la art. XXII alin. (1), neachitate la scadenţă, se recuperează pe baza notificării comunicate Ministerului Transporturilor de către Ministerul Finanţelor Publice, din sume destinate subvenţiilor pentru susţinerea transportului feroviar public de călători aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor pentru Companie, până la concurenţa sumei datorate.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), care fac obiectul notificării comunicate de către Ministerul Finanţelor Publice, se achită de către Ministerul Transporturilor în contul prevăzut la art. XXIII alin. (3).

(3) În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice nu recuperează sumele restante prin procedura prevăzută la alin. (1) şi (2), creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei, sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. XXV.

La articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (7) şi (8) se modifică după cum urmează:

"

(7) Sunt exceptate de la obligaţia repartizării profitului pentru destinaţia şi în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) instituţiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat.

(8) Instituţiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat îşi pot majora capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net, cu respectarea prevederilor legale."

Art. XXVI.

(1) Prevederile pct. 4, 6, 7 şi 9-12 de la art. I se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

(2) În cazul livrării de energie electrică, în situaţia în care cumpărătorul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru aplicarea taxării inverse, dar nu a transmis la organul fiscal competent până pe data de 10 decembrie 2013 declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia poate fi transmisă ulterior, cel mai târziu până la 31 martie 2014. Aceste declaraţii sunt valabile pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul 2014. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul cumpărătorilor de energie electrică ce au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice între data de 10 şi 31 decembrie 2013. Furnizorul de energie electrică nu aplică taxare inversă dacă în momentul livrării beneficiarul nu figurează în "Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal". Totuşi, în cazul depunerii cu întârziere a declaraţiilor, la solicitarea beneficiarului, furnizorul poate emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării taxării inverse, respectiv a regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiar pentru livrările efectuate anterior transmiterii notificării.

Art. XXVII.

(1) Rezidenţii altor state membre ale Uniunii Europene, care au dobândit proprietatea unui bun imobil pe teritoriul României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, depun declaraţia prevăzută la art. III pct. 4 până la data de 30 iunie 2014.

(2) Dispoziţiile art. III pct. 15 se aplică pentru actele administrative fiscale emise şi anulate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Jurisprudență (1)

(3) Dispoziţiile art. III pct. 17 se aplică contestaţiilor depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. XXVIII.

Prevederile art. III se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu următoarele excepţii:

a) prevederile art. III pct. 13 referitoare la art. 1171, care se aplică deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se încheie după data de 1 martie 2014;

b) prevederile art. III pct. 14 care se aplică începând cu 1 martie 2014.

Art. XXIX.

La articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, litera c) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".

Art. XXX.

Prevederile art. XVIII, ale art. XIX alin. (1) - (3) şi ale art. XXIX se aplică de la data de 1 septembrie 2014.

Art. XXXI.

Prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul interimar al finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul interimar al sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul interimar al transporturilor,
Dan-Coman Şova
Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul interimar al economiei,
Constantin Niţă
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism,
Maria Grapini
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean
Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
şi Probleme Speciale,
Dan Cornel Baranga

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 8.

ANEXĂ

LISTA
cantităţilor de carburanţi scoase de la rezervele de stat şi acordate, cu titlu gratuit, operatorilor de transport feroviar public de călători

Nr.
crt.
Sortiment Cantitate maximă
- tone -
1. Motorină Euro 4 20.000
2. Motorină Euro 5 12.487
TOTAL: 32.487
se încarcă...