Back

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani din 20.02.2014

În vigoare de la 24.02.2014 până la 27.10.2016, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 5033/2016 și înlocuit(ă) de Metodologia din 29.08.2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, în condiţiile legii, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 2.

Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, denumit în continuare învăţământ profesional cu durata de 3 ani, are următoarele obiective:

a) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor;

b) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.

Art. 3.

(1) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.

(2) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi.

(3) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale.

(4) Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(5) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 4.

Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani constă în:

a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ profesional;

b) pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământ profesional.

Art. 5.

(1) Efectivul de elevi al unei formaţiuni de studiu pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani respectă prevederile legale în vigoare.

(2) O formaţiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum două calificări profesionale din acelaşi domeniu de pregătire profesională.

(3) În cazuri excepţionale, şi numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, se poate organiza o formaţiune de studiu şi pentru două calificări profesionale din domenii de pregătire profesională diferite.

Art. 6.

(1) Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

(2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică.

CAPITOLUL II Organizarea învăţământului profesional cu durata de 3 ani

Art. 7.

(1) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, în condiţiile legii. Calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare corespund nivelului 3 al Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

(2) Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale;

b) existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

Art. 8.

(1) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:

a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional;

c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 3 ani, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional.

Art. 9.

(1) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.

(2) Cifra de şcolarizare se stabileşte la nivel judeţean cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare, aprobată de ministrul educaţiei naţionale.

(3) Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru formare profesională (CLDPS) în fundamentarea planului de şcolarizare şi stabilirea cifrei de şcolarizare.

Art. 10.

(1) Lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ şi ale operatorilor economici.

(2) Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional sunt realizate la nivelul fiecărui judeţ, sunt avizate de către CLDPS şi de către CNDIPT, prin reprezentanţii săi la nivel regional. Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional sunt aprobate de către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

(3) Lista unităţilor de învăţământ profesional şi proiectul planului de şcolarizare se fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere:

a) prevederile PRAI şi ale PLAI, distribuţia teritorială a ofertei unităţilor de învăţământ şi direcţiile strategice de restructurare a reţelei judeţene, a municipiului Bucureşti, a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic;

b) accesibilitatea unităţilor de învăţământ, stabilită prin analiza distribuţiei în teritoriu a reţelei de învăţământ profesional la nivel judeţean, în raport cu infrastructura şi cu reţeaua de transport;

c) ponderea elevilor cu domiciliul în alte localităţi/unităţi teritorial-administrative din totalul populaţiei şcolare locale, care solicită să se pregătească pentru o anumită calificare, în raport cu posibilităţile de asigurare a transportului elevilor şi/sau a cazării în internate şcolare;

d) îndeplinirea, conform standardelor de acreditare, de către unităţile de învăţământ a prevederilor legale privind: spaţiile de şcolarizare, baza materială, sănătatea şi securitatea muncii, pregătirea personalului didactic;

e) existenţa contractelor-cadru, prevăzute la art. 8, încheiate cu operatorii economici/instituţiile publice cu dotări tehnologice şi resurse, capabile să asigure pregătirea practică a elevilor pentru calificările solicitate;

f) alte repere legate de specificul regional şi local, stabilite de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi avizate de CLDPS.

(4) Anexele proiectului planului de şcolarizare, detaliate pe domenii de formare profesională, calificări şi unităţi de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, completate de către inspectoratele şcolare, sunt transmise la Ministerul Educaţiei Naţionale (Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională - DGMRURSN) şi la CNDIPT, odată cu transmiterea anexelor metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare.

Art. 11.

(1) Încadrarea cu personal didactic în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face în funcţie de specializarea acestora, de prevederile planului-cadru şi ale planului de învăţământ, conform prevederilor legale.

(2) În învăţământul profesional cu durata de 3 ani poate fi încadrat şi personal didactic asociat, în condiţiile legii.

(3) Selecţia personalului didactic asociat se realizează conform legislaţiei în vigoare şi respectând metodologia mişcării personalului didactic, aprobată de ministrul educaţiei naţionale.

Art. 12.

(1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. În scopul unei bune şi complete informări a elevilor şi a părinţilor acestora, broşura admiterii va conţine atât informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal de stat, cât şi în cel profesional, în secţiuni separate.

(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti realizează activităţi specifice de prezentare şi promovare a ofertei locale a învăţământului profesional, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.

(3) Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional este obligatorie realizarea următoarelor activităţi:

a) organizarea acţiunii "Săptămâna meseriilor" în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor;

b) organizarea acţiunii "Târgul meseriilor" pentru prezentarea ofertei la nivel regional/judeţean;

c) promovarea învăţământului profesional şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă.

(4) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti prevăd obligatoriu, în tematica de inspecţie şcolară, cel puţin o activitate care vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 3 ani.

CAPITOLUL III Conţinutul pregătirii prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani

Art. 13.

(1) Planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a stagiilor de pregătire practică la operatorul economic/instituţia publică partener de practică.

(3) Schemele orare reprezintă particularizarea planului-cadru de învăţământ la condiţiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru şcolar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi distribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.

Art. 14.

(1) Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ.

(2) Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră pentru pregătirea practică.

(3) Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ.

(4) Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) unitatea de învăţământ dispune de ateliere dotate corespunzător şi de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor şi asigură împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere materiile prime şi materialele necesare dobândirii de către elevi a competenţelor profesionale;

b) condiţiile de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.

(5) Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ, aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, la cererea unităţii de învăţământ, avizată de inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic.

(6) Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învăţământ se organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 15 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învăţământ.

(7) Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/instituţia publică va fi stabilită de unitatea de învăţământ, împreună cu entitatea parteneră, în funcţie de programul de lucru al acesteia, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor şi reglementările legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii.

Art. 15.

(1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învăţământ se desfăşoară pe baza contractelor de pregătire practică, încheiate între unitatea de învăţământ profesional, operatorul economic/instituţia publică, partener de practică, elevul şi părintele/reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Contractele de pregătire practică pot fi încheiate individual (separat pentru fiecare elev) sau pentru mai mulţi elevi care se pregătesc pentru aceeaşi calificare profesională.

(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situaţiei şcolare a elevilor până cel mai târziu la data de 31 august.

Art. 16.

(1) Directorul unităţii de învăţământ desemnează câte un cadru didactic coordonator de practică, pentru un număr de minimum 12 elevi. Cadrul didactic coordonator de practică este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor asumate de unitatea de învăţământ, prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă stagiul de practică se desfăşoară la unul sau la mai mulţi operatori economici/instituţii publice.

(2) Operatorii economici/instituţiile publice la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

(3) Pentru buna desfăşurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.

(4) Responsabilităţile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator de practică sunt stabilite prin contractul de pregătire practică.

CAPITOLUL IV Evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării

Art. 17.

Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, care au finalizat stagiile de pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învăţământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale.

Art. 18.

(1) Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională a absolvenţilor, cu condiţia ca unitatea de învăţământ să fie acreditată conform legii.

(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale, pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Probele examenului de certificare a calificării profesionale se organizează la operatorii economici/instituţiile publice partenere sau la unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională în situaţia în care contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere prevăd în mod expres acest lucru.

(4) Din comisia de examen fac parte evaluatori autorizaţi, externi unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat programul de formare, precum şi reprezentanţi ai operatorului economic/ instituţiei publice partenere.

(5) Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de certificare este realizată de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

Art. 19.

(1) Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(2) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.

se încarcă...