Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1300/2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 Număr celex: 32013R1300

În vigoare de la 21.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 177 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Primul paragraf din articolul 174 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Uniunea îşi dezvoltă şi desfăşoară acţiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale şi teritoriale. Fondul de coeziune creat în temeiul prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să ofere o susţinere financiară proiectelor din domeniul mediului şi al reţelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (1) stabileşte dispoziţiile comune Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime. Regulamentul respectiv constituie un nou cadru pentru fondurile structurale şi de investiţii europene, inclusiv pentru Fondul de coeziune. Prin urmare, este necesar să se precizeze sarcinile Fondului de coeziune în ceea ce priveşte respectivul cadru pentru acţiunea sa şi în raport cu scopul care i-a fost atribuit Fondului de coeziune prin TFUE.

(3) Este oportun să se prevadă dispoziţii specifice privind tipurile de activităţi care pot fi finanţate de Fondul de coeziune pentru a contribui la priorităţi de investiţii în cadrul obiectivelor tematice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(4) Uniunea ar trebui să poată contribui, prin intermediul Fondului de coeziune, la acţiunile care au ca scop atingerea obiectivelor sale în domeniul mediului în conformitate cu articolele 11 şi 191 din TFUE, şi anume eficacitatea energetică şi energia din surse regenerabile şi, în sectorul transporturilor în afara reţelelor transeuropene, transportul feroviar, transportul pe căile navigabile, transportul maritim, sistemele de transport intermodal şi interoperabilitatea lor, gestionarea traficului rutier, maritim şi aerian, transporturile urbane ecologice şi transporturile publice.

(5) Trebuie reamintit că, în cazul în care măsurile ce au la bază articolul 192 alineatul (1) din TFUE presupun costuri considerate disproporţionate pentru autorităţile publice dintr-un stat membru, iar asistenţa financiară din partea Fondului de coeziune este acordată în conformitate cu articolul 192 alineatul (5) din TFUE, se aplică, totuşi, principiul "poluatorul plăteşte".

(6) Proiectele privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) sprijinite de Fondul de coeziune sunt în conformitate cu orientările stabilite în Regulamentul (UE) nr 1315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. În scopul concentrării eforturilor în această privinţă, ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de interes comun, astfel cum au fost definite în regulamentul respectiv.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...