Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.01.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Convenţia privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2.

Se aprobă Convenţia de colaborare dintre Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN şi instituţiile de credit finanţatoare, prevăzută la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 9 ianuarie 2014.

Nr. 8.

ANEXA Nr. 1

CONVENŢIE
privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Încheiată în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 11 octombrie 2013, denumită în continuare OUG 92/2013, şi al art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 decembrie 2013, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a OUG 92/2013, între:

Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., denumit în continuare MFP,

şi

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., şi de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

CAPITOLUL I Obiectul convenţiei

Art. 1.

Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul.

Art. 2.

(1) Programul este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pe o perioadă de 36 de luni de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a OUG 92/2013, timp în care pot fi acordate garanţii iniţiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din OUG 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanţiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din OUG 92/2013.

(2) Programul constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013, în vederea rambursării liniei de credit.

Art. 3.

(1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din OUG 92/2013, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit I.M.M.-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în cadrul Programului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG 92/2013 şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Program.

(2) Valoarea garanţiei poate fi de maximum 50% din valoarea liniei de credit acordate de către Finanţator. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.

(3) Potrivit art. 4 alin. (2) din OUG 92/2013, în exercitarea atribuţiilor delegate potrivit prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de MFP să mandateze filialele sale în scopul derulării Programului.

Art. 4.

(1) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul Programului este Fondul de risc pentru întreprinderile mici şi mijlocii, denumit în continuare fondul de risc.

(2) Plafonul garanţiilor ce pot fi acordate pe perioada Programului este de 2 miliarde lei.

CAPITOLUL II Conţinutul mandatului

Art. 5.

MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:

a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului;

b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget, nivelul primei de garantare, datorată de beneficiarul Programului, constituită din comisionul de risc cuvenit MFP şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M.;

c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către bănci a plafonului disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013;

d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013;

e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată, transmisă de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din fondul de risc constituit conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 în contul unic al instituţiilor de credit finanţatoare;
Modificări (1)

f) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii;

g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. şi Finanţatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;

h) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1).

Art. 6.

F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:

a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării liniilor de credit pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;

b) să propună MFP alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului în vederea obţinerii acordului prealabil al MFP;

c) să evalueze, ori de câte ori va fi nevoie, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului de finanţare;

d) să încheie convenţii de garantare cu finanţatorii participanţi, conform modelului standard aprobat;

e) să predea MFP o copie certificată a convenţiei încheiate cu finanţatorii;

f) să solicite MFP acordul în vederea suspendării unilaterale a acordării de garanţii în temeiul unei convenţii de colaborare încheiate cu un Finanţator, în cazul în care acesta nu respectă obligaţiile de raportare prevăzute la art. 6.8 din convenţia de colaborare;

g) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile OUG 92/2013 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 92/2013, pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii;

h) să analizeze solicitările de garantare formulate de finanţatori după aprobarea liniei de credit de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de colaborare încheiate cu finanţatorii;

i) să notifice instituţia de credit cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc;

j) să încheie, în calitate de mandatar al statului român, contracte de fideiusiune cu administratorii şi acţionarii/asociaţii beneficiarului Programului care deţin cel puţin 50% din capitalul social al acestuia, precum şi cu întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor;

k) să semneze şi să transmită Finanţatorului cele 3 exemplare ale contractului de garantare, cele două exemplare ale contractului/contractelor de fideiusiune şi cele 3 exemplare ale contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 8 alin. (2) din OUG 92/2013 în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare;

l) să comunice MFP datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune, pe baza informaţiilor primite de la finanţatori, în conformitate cu prevederile convenţiei de colaborare încheiate cu aceştia;

m) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile conform proceselor-verbale de predare-primire centralizate, încheiate lunar cu finanţatorii, a contractelor de fideiusiune, precum şi a contractelor de ipotecă mobiliară;

n) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiei privind plata de către beneficiar a primei de garantare asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;

o) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către Finanţator;

p) să transmită MFP în fiecare zi de luni a săptămânii următoare, prin intermediul poştei electronice, situaţia înştiinţărilor de aprobare a garanţiilor emise în cursul săptămânii precedente;

q) să aprobe plata garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013, în convenţiile de colaborare încheiate cu finanţatorii şi în contractele de garantare încheiate cu finanţatorii şi cu beneficiarii;

r) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată Finanţatorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;

s) să restituie Finanţatorului cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului;

t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl transmită debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP;

u) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însoţit(e) de copia documentului de identitate al fideiusorului, şi contractul de ipotecă mobiliară însoţit de copia avizului de înscriere a acestuia la Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare;

v) să transmită MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9.3 din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

w) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în condiţiile Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;

x) să solicite acordul MFP în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garanţii în baza unora dintre convenţiile de garantare ori să denunţe unele dintre acestea, cu prezentarea argumentelor care au dus la această propunere;

y) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de MFP.

CAPITOLUL III Raportări

Art. 7.

(1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9.3 din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care MFP nu îşi respectă în termen obligaţia prevăzută la art. 5 lit. h), raportarea va fi realizată fără a se ţine cont de modificările aduse Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la momentul comunicării acestor modificări.

(3) La solicitarea MFP, F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la:

a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani;

b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care MFP urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit finanţatoare atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.

Art. 8.

(1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.

(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului.

(3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită.

(4) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (3) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV Plata garanţiei

Art. 9. Modificări (1)

Cererea de plată se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013.

Art. 10.

(1) F.N.G.C.I.M.M. transmite MFP decizia de aprobare a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată".

(2) Decizia menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.

(3) Plata garanţiei se face de către MFP din fondul de risc constituit conform art. 7 din OUG 92/2013, într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare.

(4) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se adresează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, prin curier, la sediul MFP.

Art. 11.

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.

(2) Utilizând formularul prevăzut în anexa la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP, F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, copia actului de identitate al fideiusorului/fideiusorilor şi contractul de ipotecă mobiliară însoţit de copia avizului de înscriere a acestuia la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii.

(5) Contractele de garantare constituie titluri executorii.

(6) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

(7) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de MFP, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii, inclusiv, şi recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(9) Garanţiile reale şi personale prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 9 din OUG 92/2013 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare şi, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 8 alin. (2) din OUG 92/2013 se fac venit la fondul de risc.

se încarcă...