0
Back

Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,08 Lei

În vigoare de la 23.12.2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 23.12.2013.

Mergi la art.

Având în vedere efectele negative ale crizei economice şi dificultăţile în asigurarea lichidităţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat la creditare şi garantare care fac imposibilă asigurarea în integralitate a stocurilor de combustibil pentru operatorii economici producători de energie termică pentru încălzirea populaţiei, aflaţi sub autoritatea Departamentului pentru Energie şi a unor consilii judeţene sau locale,

având în vedere faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electrică şi termică pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi păcură, îngreunând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, se impune asigurarea necesarului de cărbune şi păcură pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional.

În scopul diminuării eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului, care ar avea influenţe negative asupra preţului de cost suportat de către populaţie la energie termică şi electrică, precum şi necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum şi a agentului termic pentru populaţie pentru perioada friguroasă, se impune luarea unor măsuri imediate.

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 437/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare,

în vederea conformării cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corecţie diferiţi.

Ţinând cont că scopul acordării indicelui de corecţie este acela de a asigura venituri diferite în funcţie de anul pensionării, utilizând câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea punctului de pensie,

pentru respectarea obligaţiilor statului român şi evitarea deteriorării imaginii României pe plan extern, se impune asigurarea resurselor bugetare aprobate pe anul 2013 unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat în vederea respectării angajamentelor asumate prin acorduri internaţionale, ratificate prin legi.

Având în vedere intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE şi Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acte legislative a căror aplicare şi implementare trebuie asigurată concomitent la nivelul statelor membre,

în contextul în care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este de directă aplicare în toate statele membre începând cu data de 1 ianuarie 2014, devine imperios necesar ca transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională primară şi secundară a Directivei 2013/36/UE să se realizeze până la finele anului 2013, în scopul evitării declanşării procedurii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a situaţiei de incertitudine juridică, generată de incidenţa în domeniul cerinţelor prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii a unor prevederi contradictorii, respectiv ale Regulamentului UE, aplicabil în mod direct începând cu data de 1 ianuarie 2014 şi ale legislaţiei naţionale actuale.

Pentru a nu fi afectat obiectivul de realizare a pieţei interne a Uniunii Europene, ţinând cont de faptul că adoptarea acestor măsuri legislative este de natură să evite consecinţele negative ce s-ar produce asupra concurenţei la nivelul instituţiilor de credit în ceea ce priveşte cerinţele de capital, precum şi înregistrarea de disfuncţionalităţi în activitatea instituţiilor de credit în România care ar perturba mecanismele administrative şi funcţionale în cadrul grupurilor financiare din care acestea fac parte,

întrucât aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Măsuri bugetare

Art. I.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scoaterea de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu titlu de împrumut, având termen de restituire până la data de 31 octombrie 2014, a cantităţilor de cărbune energetic şi păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care vor fi acordate pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, aflaţi sub autoritatea Departamentului pentru Energie sau în administrarea consiliilor judeţene ori locale.

(2) Remiterea cantităţilor prevăzute în anexă de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se face pe perioada sezonului rece, respectiv până la data de 31 martie 2014.

Art. II.

(1) În cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. I alin. (1), operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naştere, prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la încasarea parţială sau totală a facturii.

(2) Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, percepute pe toată durata derulării împrumutului.

(3) Restituirea cantităţilor de păcură ce se împrumută se face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazuri justificate determinate de necesitatea diminuării cantităţilor de stocuri destinate funcţionării operatorilor economici, în situaţia în care la data împlinirii termenului de restituire aceştia solicită Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, aceasta poate să aprobe ca în locul restituirii cantităţilor de cărbune şi păcură împrumutate operatorii economici să achite valoarea produselor împrumutate, calculată la preţul pieţii.

Art. III.

(1) Pentru cantităţile de combustibili ce se împrumută potrivit art. I alin. (1), precum şi, după caz, în situaţia aplicării prevederilor art. II alin. (1), se va percepe dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

(2) Dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României va fi percepută la valoarea de piaţă a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut şi este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

(3) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va utiliza, pentru împrumutul prevăzut la art. I alin. (1) pentru fiecare operator economic, o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 puncte procentuale, împrumutul cantităţilor de combustibil rambursându-se integral la termenul prevăzut la art. I alin. (1).

Art. IV.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul III, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

2. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:

"

Art. IV.

(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:

a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;

b) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;

c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013."

Art. V.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate prin legi, în vederea finanţării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii.

(2) Sumelor alocate potrivit alin. (1) li se aplică prevederile art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol, precum şi potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi plăţile efectuate, se virează de către ordonatorii principali de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(4) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (3) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2014, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile prevăzute în bugetele aprobate ordonatorilor principali de credite la o poziţie distinctă, cu sumele virate conform alin. (4).

(6) Sumele suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit alin. (5) se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(7) Modalitatea de transfer al sumelor din contul de disponibil, precum şi de reflectare în bugetul ordonatorilor principali de credite a sumelor prevăzute la alin. (5) în condiţiile prezentului articol se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. VI.

Alineatul (1) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 12.

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor executorii ale instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, cheltuielile rezultate în urma soluţionării de către Ministerul Finanţelor Publice, pe cale amiabilă, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat."

Art. VII.

(1) Creanţele contribuabililor reprezentând sume de plată de la buget ce fac obiectul compensării potrivit art. 116 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depăşi prevederile de cheltuieli aprobate, în bugetele instituţiilor şi autorităţilor publice în sarcina cărora sunt stabilite obligaţiile de plată.

(2) Cu sumele ce fac obiectul compensării prevăzute la alin. (1) se majorează veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă şi cheltuielile instituţiilor şi autorităţilor publice în sarcina cărora sunt stabilite obligaţiile de plată.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale.

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la introducerea modificărilor în buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligaţia de a vira suma majorată în buget, din conturile de cheltuieli în conturile de venituri bugetare din care s-a efectuat compensarea.

(5) Compensarea se realizează prin debitarea unor conturi de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, "venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri" şi prin creditarea conturilor corespunzătoare de venituri reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri datorate bugetului general consolidat.

(6) Modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...