Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 13.03.2003

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 24.02.2004!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,89 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 42 lit. b) şi h) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Principii

Art. 1. -

(1) Serviciul Român de Informaţii organizează şi răspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat, precum şi alte persoane de drept public ori privat, deţinătoare de asemenea informaţii, denumite în continuare unităţi beneficiare.

(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) Serviciul Român de Informaţii realizează pe teritoriul României, prin unitatea specializată, sistemul de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondenţei clasificate, denumit în continuare sistem.

Art. 2. -

(1) Conducătorii unităţilor beneficiare selecţionează, numesc şi pregătesc, din structura de securitate proprie, cel puţin un delegat pentru executarea operaţiunilor de transport, predare şi primire a corespondenţei clasificate.

(2) Delegaţilor li se eliberează de către conducătorii prevăzuţi la alin. (1) delegaţii-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, corespunzătoare clasei şi nivelului cel mai înalt de secretizare a informaţiilor încredinţate pentru transport, predare sau primire.

(3) Este interzisă eliberarea delegaţiei, în cazul încredinţării pentru transport, predare sau primire a corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat, persoanelor care nu posedă certificat de securitate sau autorizaţie de acces corespunzătoare.

Art. 3. -

(1) Unităţile beneficiare care expediază sau primesc corespondenţă clasificată sunt obligate să solicite în scris, unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii, includerea în sistem.

(2) Cererea de includere în sistem cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi ministerele se includ în sistem din oficiu şi sunt obligate să transmită în scris, unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii, datele referitoare la adresă şi la delegaţii desemnaţi.

Art. 4. -

Zilele şi orele în care se realizează predarea primirea între echipele de curieri militari şi delegaţi a corespondenţei clasificate se stabilesc de către unitatea specializată a Serviciului Român de Informaţii, împreună cu unităţile beneficiare.

Art. 5. -

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei îşi pot organiza echipe de curieri militari sau poliţişti şi puncte de colectare-distribuire proprii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 6. -

În sensul prevederilor prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) sistem de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondenţei clasificate - ansamblul resurselor umane şi materiale, punctelor de lucru, punctelor de colectare-distribuire şi traseelor de deplasare a echipelor de curieri militari, organizate într-o concepţie unitară de unitatea specializată a Serviciului Român de Informaţii, în scopul asigurării între unităţile beneficiare, în condiţii de siguranţă şi operativitate, a circulaţiei corespondenţei clasificate;

b) corespondenţă clasificată - documente sau materiale ce conţin informaţii clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, introduse în plicuri, colete, genţi, valize, containere sau alte asemenea dispozitive, pregătite pentru expediere;

c) colectare - activitate prin care o echipă de curieri primeşte corespondenţa clasificată de la expeditori pe un traseu de deplasare sau în punctele de colectare-distribuire;

d) distribuire - activitate prin care o echipă de curieri predă corespondenţa clasificată la destinatari pe un traseu de deplasare;

e) protecţie - sistem integrat de măsuri de natură juridică, procedurală şi fizică, destinate:

- asigurării securităţii fizice a corespondenţei clasificate pe timpul colectării, transportului, distribuirii şi în punctele de lucru împotriva acţiunilor de sustragere, deteriorare, distrugere, terorism şi acces neautorizat;

- garantării predării corespondenţei clasificate, exclusiv persoanelor autorizate să o primească;

- asigurării securităţii persoanelor destinatare împotriva oricăror acţiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor poştale;

f) control antiterorist - operaţiune de verificare a corespondenţei introduse în sistem din punct de vedere al existenţei mijloacelor explozive, toxice, incendiare sau de altă natură, ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică ori sănătatea persoanelor destinatare;

g) punct de colectare-distribuire - loc special amenajat, conform standardelor de protecţie în vigoare, în care se realizează predarea-primirea, între o echipă de curieri şi delegaţii unităţilor beneficiare, a corespondenţei clasificate;

h) punct de lucru - loc special amenajat, conform standardelor de protecţie în vigoare, în care se execută operaţiuni specifice de evidenţă şi manipulare a corespondenţei clasificate: cartare, înregistrare, control antiterorist, pregătire pentru distribuire, întocmire a situaţiei zilnice privind evidenţa corespondenţei clasificate tranzitate prin sistem, arhivare a borderourilor şi condicilor de expediţie;

i) delegat - persoană împuternicită de conducătorul unităţii beneficiare să transporte, să predea sau să primească corespondenţă clasificată;

j) echipă de curieri - subunitate înarmată, compusă dintr-un număr adecvat de militari sau poliţişti, care execută o misiune specială ce constă în colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate, pe un traseu de deplasare.

CAPITOLUL II Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia
corespondenţei clasificate

SECŢIUNEA 1 Pregătirea pentru expediere a corespondenţei clasificate

Art. 7. -

(1) După înregistrare documentele şi materialele clasificate destinate expedierii se împachetează în plicuri opace şi rezistente la transport; plicurile voluminoase ce depăşesc greutatea de 500 g se leagă cu sfoară rezistentă, în sistem plasă.

(2) Corespondenţa clasificată care datorită volumului nu poate fi introdusă în plicuri se expediază în colete. Greutatea unui colet nu va depăşi 5 kg, cu excepţia cazurilor în care conţinutul nu poate fi divizat. Coletele se confecţionează din hârtie rezistentă, se leagă cu sfoară în sistem plasă şi se sigilează cu plumb sau ceară. Corespondenţa clasificată, sub formă de broşuri, se împachetează pe un singur rând, pentru prevenirea deteriorării ambalajului pe timpul transportului şi manipulării.

(3) Pe plic/colet este obligatorie înscrierea următoarelor date: clasa/nivelul de secretizare, denumirea şi adresa complete ale expeditorului şi destinatarului, numărul de înregistrare şi, dacă este necesar, menţiunea "Personal" urmată de rangul, funcţia, numele şi prenumele persoanei respective.

(4) Dacă la denumirea expeditorului/destinatarului se utilizează indicativul numeric, se menţionează ca date de identificare: ministerul, indicativul numeric propriu-zis, localitatea şi judeţul unde se află unitatea respectivă.

(5) Plicul/coletul se transportă la destinaţie într-un ambalaj exterior, securizat, care poate fi: o servietă, geantă, mapă sau container (sac) din pânză ori un alt asemenea dispozitiv, ce nu va depăşi greutatea de 20 kg şi dimensiunile de 350 mm înălţime, 600 mm lungime şi 350 mm lăţime.

(6) În situaţia în care un ambalaj exterior, de tipul celor menţionate la alin. (5), în care sunt introduse plicuri/colete adresate aceluiaşi destinatar, constituie o singură trimitere, pe acesta se înscriu toate datele necesare operaţiunilor de predare-primire.

(7) Când în ambalajul exterior sunt introduse plicuri/colete adresate mai multor destinatari, pe acesta nu se inscripţionează clasa/nivelul de secretizare şi nici menţiunea că trimiterea conţine informaţii clasificate.

(8) Datele ce se inscripţionează pe plic/colet sau, după caz, pe ambalajul exterior, se scriu clar, citeţ şi fără modificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(9) Nu se primesc corespondenţa clasificată împachetată în ambalaj metalic şi nici trimiteri ce conţin filme nedevelopate.

(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), cu aprobarea comandantului unităţii centrale specializate a Serviciului Român de Informaţii, în situaţii în care acest lucru se impune, sunt acceptate corespondenţe în ambalaje metalice, expedierea de filme nedevelopate sau a altor trimiteri poştale, caz în care se fac menţiuni pe colet cu privire la conţinutul acestuia. Ambalarea şi asigurarea acestor trimiteri se fac în prezenţa şefului echipei de curieri militari.

Art. 8. -

(1) Corespondenţa clasificată se închide, se lipeşte şi se sigilează. Sigilarea plicurilor se efectuează prin aplicarea în locul punctelor de legătură a ştampilei de expediţie sau a ştampilei cu denumirea unităţii expeditoare, iar coletele, prin imprimarea unui sigiliu în plumb sau ceară la capetele înnodate ale sforii, astfel încât să fie imposibilă despachetarea/scoaterea conţinutului fără violarea acestora.

(2) Documentele şi materialele clasificate de nivel strict secret de importanţă deosebită se împachetează separat şi se înregistrează în borderouri distincte de celelalte categorii de corespondenţă.

(3) Corespondenţa clasificată ce se expediază în aceeaşi zi la acelaşi destinatar se introduce într-un singur ambalaj, împreună cu un borderou în care se înscriu numerele de înregistrare a documentelor împachetate. Pe plicul/coletul astfel rezultat, în locul numărului de înregistrare se scrie litera "B", urmată de numărul borderoului, iar acesta precedat de litera "S" sau de numărul de zerouri corespunzător celui mai înalt nivel de secretizare atribuit documentelor conţinute.

(4) Când împreună cu un plic se expediază ca anexe ale acestuia unul sau mai multe colete, după numărul de înregistrare de pe plic se scrie numărul de colete. Pe colet se menţionează toate datele înscrise pe plic, iar în locul numărului de înregistrare se scrie "Anexă la nr. ...". Dacă sunt mai multe colete, acestea se numerotează, iar în locul numărului de înregistrare se scrie "Anexa nr. ............... la nr. ..................".

(5) Ştampilelor care imprimă denumirea EXPEDIŢIE şi pastilelor pentru aplicarea sigiliilor li se atribuie numere de serie din evidenţa specifică fiecărei unităţi beneficiare.

SECŢIUNEA a 2-a Predarea-primirea corespondenţei clasificate

Art. 9. -

(1) Predarea-primirea, între echipele de curieri militari şi delegaţii unităţilor beneficiare, a corespondenţei clasificate se execută numai în punctele de colectare-distribuire.

(2) Predarea-primirea corespondenţei clasificate, între curier şi delegat, se face după ce aceştia se identifică reciproc prin legitimare. Curierul prezintă legitimaţia de serviciu şi delegaţia anume eliberată, iar delegatul, cartea/buletinul de identitate şi delegaţia corespunzătoare clasei/nivelului de secretizare a documentelor pe care le predă sau le primeşte.

Art. 10. -

(1) Corespondenţa clasificată se predă, respectiv se primeşte, pe bază de semnătură în borderou, conform formularului tipizat prevăzut în anexa nr. 4, întocmit în două exemplare, verificându-se numărul trimiterilor, concordanţa dintre datele înscrise pe trimiteri şi cele de pe borderou, integritatea ambalajului, ştampilelor şi sigiliilor aplicate. Exemplarul nr. 1 al borderoului însoţeşte corespondenţa, iar exemplarul nr. 2 rămâne la unitatea expeditoare.

(2) Borderoul se completează clar, citeţ, fără modificări sau adăugări pe text, la toate rubricile. Corespondenţa clasificată adresată de unităţile beneficiare din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov destinatarilor aflaţi pe raza altor judeţe se înregistrează în borderouri distincte.

Art. 11. -

(1) Corespondenţa clasificată ce nu corespunde regulilor de pregătire pentru expediere prevăzute la art. 7 şi 8 se refuză la primire, consemnându-se despre aceasta în borderoul aferent.

(2) În cazul în care, la predare, corespondenţa clasificată transportată prezintă deteriorări ale ambalajului ori se constată violări sau urme de violare a ştampilelor sau sigiliilor aplicate, se întocmeşte proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. În situaţia în care, după primire, o unitate beneficiară constată că trimiterea nu îi este destinată, o returnează imediat echipei de curieri. Şeful unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii în a cărei evidenţă se află unitatea destinatară este obligat să dispună verificarea împrejurărilor în care s-au comis neregulile şi să ia ori, după caz, să propună măsuri corespunzătoare.

SECŢIUNEA a 3-a Transportul corespondenţei clasificate

Art. 12. -

(1) Transportul corespondenţei clasificate de către echipele de curieri militari se execută cu mijloace auto, feroviare, aeriene sau navale.

(2) Autovehiculele folosite pentru transportul corespondenţei clasificate trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic şi să asigure securitatea încărcăturii transportate.

(3) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este obligată să pună la dispoziţie unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii, la cerere, contra cost, compartimente rezervate în vagoanele de călători pentru transportul echipelor de curieri militari şi al corespondenţei clasificate.

(4) În situaţiile în care expedierea trebuie efectuată urgent, la cererea unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii, societăţile comerciale de transporturi aeriene române, precum şi cele navale pun la dispoziţie, contra cost, locuri rezervate pentru transportul echipelor de curieri militari şi al corespondenţei clasificate.

(5) În cazuri deosebite sau când nu pot fi folosite alte mijloace de transport, la cererea conducerii Serviciului Român de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale va asigura transportul fără plată al corespondenţei clasificate şi al echipelor de curieri militari cu aeronave şi cu alte mijloace de transport adecvate, aflate în administrarea acestuia.

Art. 13. -

(1) Corespondenţa ce conţine informaţii secrete de stat se transportă numai prin echipe de curieri militari.

(2) Corespondenţa ce conţine informaţii secrete de serviciu poate fi transportată, în aceeaşi localitate sau pe raza altei localităţi, şi prin personal propriu, autorizat de conducătorul unităţii beneficiare, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a regulilor interne stabilite, potrivit legii, pentru protecţia informaţiilor din această clasă.

SECŢIUNEA a 4-a Protecţia corespondenţei clasificate

Art. 14. -

(1) Punctele de lucru şi cele de colectare-distribuire în care se gestionează corespondenţă clasificată se amenajează conform standardelor de protecţie în vigoare, în raport cu nivelul de secretizare a informaţiilor pe care le conţine.

(2) În toate etapele misiunii echipa de curieri militari adoptă dispozitive adecvate de pază şi protecţie a corespondenţei clasificate, astfel încât aceasta să fie supravegheată în permanenţă.

Art. 15. -

(1) Pentru paza şi protecţia corespondenţei clasificate, pe timpul colectării, transportului şi distribuirii echipele de curieri militari pot face uz de armă în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege.

(2) În scopul prevenirii oricăror acţiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor poştale, unitatea specializată a Serviciului Român de Informaţii execută controlul antiterorist al tuturor categoriilor de corespondenţă care prezintă suspiciuni că ar conţine materiale explozive, substanţe toxice ori de altă natură, ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică sau sănătatea persoanelor destinatare.

CAPITOLUL III Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni

Art. 16. -

Conducătorii unităţilor beneficiare sunt obligaţi:

a) să stabilească şi să controleze respectarea măsurilor de protecţie a corespondenţei clasificate până la predarea şi după primirea acesteia la/de la echipele de curieri militari;

b) să permită accesul în punctele de colectare-distribuire organizate în sediile proprii numai echipelor de curieri militari, delegaţilor desemnaţi să efectueze predarea-primirea corespondenţei clasificate şi persoanelor abilitate cu sarcini de control;

c) să înlesnească echipelor de curieri militari aflate în misiune folosirea cu prioritate a mijloacelor de comunicaţie de care dispun, pentru a lua legătura cu unitatea din care fac parte;

d) să sprijine echipele de curieri militari în cazul în care, din motive justificate, nu mai pot continua misiunea cu mijlocul de transport folosit.

Art. 17. -

Conducătorii unităţilor beneficiare răspund de instruirea delegaţilor proprii cu privire la asigurarea protecţiei corespondenţei clasificate pe timpul transportului la/de la punctele de colectare-distribuire şi la efectuarea operaţiunilor de predare-primire a acesteia, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 18. -

(1) Constituie contravenţii la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte:

a) colectarea, transportul, distribuirea sau protecţia corespondenţei clasificate, în alte condiţii sau locuri ori de către alte persoane decât cele prevăzute, după caz, la art. 1 alin. (2), art. 3, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1) şi art. 14 alin. (1);

b) nerespectarea de către conducătorii unităţilor beneficiare a obligaţiilor prevăzute la art. 16;

c) introducerea în corespondenţa clasificată a altor materiale care nu fac obiectul colectării, transportului, distribuirii şi protecţiei acesteia, de către echipele de curieri militari.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 19. -

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 18 se constată şi sancţiunile se aplică de către conducătorii unităţilor beneficiare, pentru personalul propriu, şi de către ofiţerii desemnaţi din cadrul Serviciului Român de Informaţii, pentru toate persoanele juridice sau fizice cu atribuţii pe linia activităţilor de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondenţei clasificate, cu excepţia celor prevăzute la art. 5.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

se încarcă...