Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu

În vigoare de la 05.08.2002

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 31 alin. (1), art. 32 şi ale art. 42 lit. h) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, se aplică în mod corespunzător şi informaţiilor secrete de serviciu în ceea ce priveşte:

a) clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie;

b) regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere;

c) obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice;

d) accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţii clasificate şi în locurile în care se desfăşoară activităţi, se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie;

e) exercitarea controlului asupra măsurilor de protecţie.

Art. 2. -

(1) Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numărul de înregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare pagină se va înscrie "secret de serviciu".

(2) Informaţiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum şi cele legate în volume distincte se marchează pe copertă şi pe pagina de titlu.

Art. 3. -

Evidenţa documentelor secrete de serviciu se ţine separat de cea a documentelor secrete de stat şi nesecrete, în registrul special destinat acestui scop, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 4. -

Este interzisă scoaterea din incinta unităţii deţinătoare a informaţiilor secrete de serviciu fără aprobarea conducătorului acesteia.

Art. 5. -

Funcţiile care presupun accesul la informaţii secrete de serviciu se stabilesc de către conducătorii unităţilor deţinătoare.

Art. 6. -

(1) Accesul personalului la informaţiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizaţiei scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, emisă de conducătorul unităţii.

(2) Evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu se ţine centralizat de structura/funcţionarul de securitate în Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 7. -

(1) În vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu persoana care urmează să ocupe o funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă structurii/funcţionarului de securitate, în condiţiile legii, recomandări şi referinţe asupra onestităţii şi profesionalismului, din partea persoanelor cu funcţii de conducere cărora li se subordonează direct sau a reprezentanţilor autorizaţi ai altor persoane juridice, după caz, şi va semna un angajament de confidenţialitate.

(2) După ce verifică autenticitatea documentelor menţionate la alin. (1) structura/funcţionarul de securitate prezintă conducătorului unităţii propuneri privind oportunitatea eliberării autorizaţiei de acces la informaţiile secrete de serviciu.

Art. 8. -

(1) Retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu se face de către conducătorul unităţii deţinătoare, în următoarele cazuri:

a) la încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, după caz, dintre unitate şi deţinătorul autorizaţiei sau a calităţii de demnitate publică;

b) când atribuţiile specifice postului pe care este încadrat deţinătorul autorizaţiei nu mai presupun accesul la astfel de informaţii;

c) când deţinătorul autorizaţiei a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

(2) După retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu structura/funcţionarul de securitate procedează la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal.

Art. 9. -

Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţii secrete de serviciu este permis în condiţiile stabilite prin Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, pe baza autorizaţiei speciale de acces.

Art. 10. -

Transportul informaţiilor secrete de serviciu se efectuează conform reglementărilor în materie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. -

(1) În cazul compromiterii informaţiilor secrete de serviciu conducătorii unităţilor deţinătoare vor dispune efectuarea cercetării administrative pentru a stabili condiţiile în care s-a produs, responsabilităţile şi posibilităţile de recuperare sau limitare a prejudiciilor.

(2) Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de serviciu vor aduce de îndată la cunoştinţă instituţiilor învestite cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform competenţelor materiale, cazurile de compromitere a informaţiilor secrete de serviciu.

(3) Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de compromiterea informaţiilor secrete de serviciu unităţile deţinătoare se pot adresa instanţelor judecătoreşti.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională sau disciplinară, după caz, în condiţiile legii.

Art. 13. -

(1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 se aplică şi în cazul nerespectării normelor ce privesc protecţia informaţiilor secrete de serviciu, în măsura în care se referă la obligaţiile ce rezultă din activităţile prevăzute la art. 1.

(2) Limitele amenzilor contravenţionale în cazul nerespectării normelor ce privesc protecţia informaţiilor secrete de serviciu se reduc la jumătate, fără ca limitele minime speciale astfel stabilite să se situeze sub limitele minime generale prevăzute de lege.

Art. 14. -

Nerespectarea prevederilor art. 4 şi ale art. 6 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 15. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informaţii secrete de serviciu vor emite norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,
Vasile Iancu
Ministrul apărării naţionale,
Ioan Mircea Paşcu
p. Ministrul de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 25 iulie 2002.

Nr. 781.

ANEXA Nr. 1

ROMÂNIA Secret de serviciu
.................. (după completare)
(unitatea) Exemplar unic
Compartimentul ................
Nr. ......... din .............
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a informaţiilor secrete de serviciu
Data deschiderii evidenţei ..................
Data închiderii evidenţei ...................
Intrare
Numărul de înregistrare Data înregistrării Numărul şi data documentului la expeditor De la cine provine documentul Conţinutul pe scurt al documentului Număr de exemplare Număr de file/ exemplar Număr de anexe Număr de file anexe Cui i s-a repartizat documentul
anul luna ziua
Ieşire
Data expedierii Destinatarul Număr de exemplare Număr de file Număr de anexe Număr de file anexe Numărul borderoului de expediere Numărul dosarului şi fila unde a fost clasat documentul (nr. procesului-verbal de distrugere) Observaţii
anul luna ziua

ANEXA Nr. 2

Antetul unităţii

AUTORIZAŢIE DE ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE SERVICIU
Seria ......... numărul ......

Prin prezenta se autorizează accesul la informaţii secrete de serviciu al domnului/doamnei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (numele, prenumele, codul numeric personal) angajat/angajată al/a unităţii noastre în funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de . . . . . . . . . . . . . . .
Şeful unităţii,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura şi ştampila)
Şeful structurii de securitate/
Funcţionarul de securitate,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA Secret de serviciu
.................. (după completare)
(unitatea) Exemplar unic
Compartimentul ................
Nr. ......... din .............
REGISTRUL
pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu
Data deschiderii evidenţei ................
Data închiderii evidenţei .................
Nr. crt. Numele, prenumele şi datele de identificare ale posesorului Funcţia şi compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea Data eliberării autorizaţiei Seria şi numărul autorizaţiei Perioada de valabilitate Data retragerii Motivul retragerii Observaţii
se încarcă...